Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov - maturantov

Termín realizácie02.07.2017 - 21.07.2017 (príchod a registrácia 2. júla 2017)
Miesto konaniaBratislava
Cieľ vzdelávacej aktivity

Rozvíjať komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku a odborných predmetoch, ktoré sú potrebné na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami VŠ na Slovensku. Získať zručnosti na úspešné absolvovanie testov všeobecných študijných predpokladov.

Cieľová skupinaštudenti stredných škôl – krajania žijúci v zahraničí (od 18 rokov; od 17 rokov len so sprievodom dospelej osoby)
Program vzdelávacej aktivity

Výučba:

 • komunikatívny prístup
 • zážitkové učenie
 • projektové vyučovanie
 • prezentácie
 • učebnice zostavené lektormi
 • počítačová miestnosť
 • pripojenie na WiFi sieť

V rámci výučby slovenského jazyka ponúkame:

 • odborné prednášky a semináre zamerané na rozvoj matematického myslenia, logiky a argumentácie a na získanie a rozvoj počítačových zručností
 • jazykové semináre zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti potrebnej na zvládnutie testov všeobecných študijných predpokladov na slovenských vysokých školách
Mimoškolské aktivity

Program mimoškolských aktivít

 • tvorivé dielne (ľudový tanec, divadlo, umelecký prednes, spev, tvorivé písanie, fotografia a film)
 • prehliadka mesta Bratislava, vychádzky do okolia
 • výlet loďou na hrad Devín a iné turistické vychádzky v okolí Bratislavy
 • prezentácia slovenského umenia (premietanie filmov, vystúpenia umeleckých súborov, návšteva výstav, koncertov a pod.)
 • návšteva podujatí v rámci Kultúrneho leta v Bratislave
 • športové popoludnie na Magio pláži na brehu Dunaja
 • celodenné exkurzie do závodov a vedeckých stredísk
 • stretnutia s významnými osobnosťami z oblasti umenia, kultúry a športu
 • prezentácia výstupov tvorivých dielní počas spoločného záverečného večera

Exkurzia

3-dňová exkurzia po vybraných regiónoch Slovenska (kultúrne a historické pamiatky – mestá, hrady, múzeá, jaskyne a iné zaujímavosti). 
Počet miest je obmedzený.

Štruktúra výučby 
1. – 2. hodina        8.30 – 10.00         
Prestávka10.00 – 10.30
3. – 4. hodina10.30 – 12.00
Obed12.00 – 14.00
Slovenčina PLUS/Tvorivé dielne14.00 – 15.30

ORGANIZÁCIA VÝUČBY:

Študenti sú rozdelení do skupín na základe výsledkov vstupného testu, ktorý píšu prvý deň. Študijnú skupinu tvorí 10 – 15 študentov. Výučba prebieha od pondelka do piatka a pozostáva zo 4 vyučovacích hodín všeobecného jazyka doobeda a 2 vyučovacích hodín špecializovaného jazyka (Slovenčina PLUS) popoludní (1 vyučovacia hodina/45 min.).

Časová dotáciaJedna vyučovacia hodina trvá 45 minút (cca 28 hodín/týždeň), počas kurzu študenti absolvujú cca 100 vyučovacích hodín vrátane mimoškolských aktivít.
Doklad o absolvovaníosvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Uzávierka prihlášokdo 16.06.2017
Cena

Kurz je hradený zo štipendia MŠVVaŠ SR okrem poplatku za mestskú daň a za učebnice.

Pokyny k prihlasovaniu na LU 2017 pre záujemcov o štipendium MŠVVaŠ SR

Záujemca o štipendium si na stránke www.eduabroad.sk/kalendar-udalosti/  vyhľadá  príslušný vzdelávací program, o ktorý má záujem –  vzdelávací program Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov alebo Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov – maturantov. Elektronicky vyplní príslušný prihlasovací formulár a odošle ho. Každý, kto sa prihlási, zašle aj odporúčanie príslušného krajanského spolku na adresu ÚJOP CĎV UK.

 

PODMIENKY PRIJATIA: 

 • zaslanie vyplnenej prihlášky
 • zaslanie motivačného listu
 • potvrdenie príslušného krajanského spolku
 • dodržanie vekovej kategórie

 

Motivačný list je potrebné zaslať na e-mailovú adresu lenka.gasovacdv.uniba.skplekancovacdv.uniba.sk. Prihláška bez motivačného listu nebude zaregistrovaná.

Potvrdenie príslušného krajanského spolku je potrebné naskenovať a zaslať na adresu študijného oddelenia ÚJOP CĎV UK (lenka.gasovacdv.uniba.sk, plekancovacdv.uniba.sk).
Tieto potvrdenia môžu byť zasielané aj hromadne pre viacerých prihlásených. Originály potvrdení príslušného krajanského spolku si prinesú vybraní účastníci LU so sebou.

Kompletné prihlášky budú po uzávierke posúdené komisiou ÚJOP CĎV UK. Vybraní účastníci LU – štipendisti budú o prijatí na LU 2017 informovaní e-mailom a tiež prostredníctvom krajanských spolkov.

Viac o možnosti získať stipendium Vlády SR nájdete na web stránke MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk), konkrétne na stránke Medzinárodná spolupráca, Štipendiá a programy, Štipendiá vlády SR pre zahraničných študentov.