Rozvrhy na rok 2016/17

PRVÝ VŠEOBECNÝ ROČNÍK

Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania UK,
Odbojárov 10/a, prízemie, učebňa č. 19 (vo dvore Farmaceutickej fakulty)
Vedúci ročníka: PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Dátum Téma Prednáša
1. sk. 2. sk. 3. sk.
21.10. 10:00 21.10. 13:00 21.10. 13:00 Štúdium na Univerzitách tretieho veku - podpora kvality života PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
27.10. 10:00 27.10. 13:00 03.11. 13:00 Pohybový režim a šport  pre ľudí vyššieho veku Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.
10.11. 10:00 10.11. 13:00 24.11. 13:00 Životné prostredie a veda. Životné prostredie SR Prof. RNDr. Peter Fedor, CSc.
01.12. 10:00 01.12. 13:00 08.12. 13:00 Architektonická tvorba,architektúra miest a vidieka Doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
15.12. 10:00 15.12. 13:00 12.01.
13:00
Poľnohospodárstvo (záhradníctvo, ovocinárstvo) Prof. RNDr.  Elena Masarovičová, DrSc.
19.01.
10:00
19.01.
13:00
26.01.
13:00
Filozofia, hodnoty a zmysel života Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc.
02.02. 10:00 02.02. 13:00 09.02. 13:00 Estetika a umenie v našom živote PhDr. Zuzana Slušná, PhD.
16.02.
10:00
16.02.
13:00
23.02. 13:00 Prírodné liečivá a ich postavenie v oblasti zdravia Prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.
02.03. 10:00 02.03. 13:00 09.03.
13:00
Vzťah medzi generáciami a náboženstvom Mgr. Branislav Kováč 
16.03.
10:00
16.03.
13:00
23.03. 13:00 Základné hodnoty a princípy práva v demokratickom štáte JUDr. Marián Giba, PhD.
30.03. 10:00 30.03. 13:00 06.04. 13:00 Najstarší Slovania na našom území Mgr. Tomáš  König, PhD.
20.04.
10:00
20.04.
13:00
27.04.
13:00
Význam súčasnej biológie pre medicínu Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
04.05.
10:00
04.05.
13:00
11.05. 13:00 Počítače a informatizácia spoločnosti Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.
Skúšky
Zimný semester2. februára 2017
9. februára 2017
Letný semester4. mája 2017
11. mája 2017

 

 

ARCHEOLÓGIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: Mgr. Petra Šimončičová - Koóšová, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.
10:50

Sídliská a architektúra v kamennej dobe

Mgr. Katarína Gajarská

10.10.
10:50

Kult a rituálne praktiky v dobe bronzovej

Mgr. Petra
Kmeťová, PhD.

24.10.
10:50

Pochovávanie v eneolite a dobe bronzovej

Mgr. Zuzana Litviaková

07.11.
10:50

Opevnené sídliská v dobe bronzovej - význam a funkcia

Mgr. Zuzana Litviaková

21.11.
10:50

Kult a rituálne praktiky v dobe halštatskej

Mgr. Petra
Kmeťová, PhD.

05.12.
10:50

Doba laténska na Slovensku 

Mgr. Andrej Vrteľ, PhD.

16.01.
10:50

Mincovníctvo Keltov

Mgr. Andrej Vrteľ, PhD.

30.01.
10:50

Dejiny územia Slovenska v dobe rímskej - Germáni

Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.

13.02.
10:50

Dejiny územia Slovenska v dobe rímskej - Rimania

Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.

27.02.
10:50

Stredoveké kláštory

Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.

13.03.
10:50

Slovensko v dobe veľkomoravskej

Mgr. Tomáš König, PhD.

27.03.
10:50

Slovensko po zániku Veľkej Moravy

Mgr. Tomáš König, PhD.

10.04.
10:50

Miles christianus - vojenstvo v stredoveku

Mgr. Petra Šimončičová - Koóšová, PhD.

24.04.
10:50

Výroba a spotreba potravín v stredoveku

Mgr. Petra Šimončičová - Koóšová, PhD.

Skúšky
Letný semester24. apríl 2017

 

 

ARCHEOLÓGIA III.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová  budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: Mgr. Petra Šimončičová - Koóšová, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

26.09. 12:35

Ako vyzeral bežný deň človeka v dobe bronzovej?

Mgr. Zuzana Litviaková

10.10.
12:35

Boli kanibali v neolite a eneolite?

Mgr. Katarína Gajarská

24.10.
12:35

Kôň v praveku - od zdroja potravy k pýche kráľov

Mgr. Petra
Kmeťová, PhD.

07.11. 12:35

Kto boli ľudia z pravekých pohrebísk?

Mgr. Anita
Kozubová, PhD.

21.11.
12:35

Civilizácia oppíd

Mgr. Andrej Vrteľ, PhD.

05.12.
12:35

Germáni II. 

Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.

16.01.
12:35

Rimania II.

Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.

30.01.
12:35

Kelti a Rimania

Mgr. Andrej Vrteľ, PhD.

13.02.
12:35

Tematická exkurzia

Mgr. Petra Šimončičová - Koóšová, PhD.

27.02.
12:35

Slovanské osídlenie Bavorska

Mgr. Tomáš König, PhD.

13.03.
12:35

Najstaršia sakrálna architektúra v strednej Európe

Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.

27.03.
12:35

Púte ako náboženský fenomén

Mgr. Petra Šimončičová - Koóšová, PhD.

10.04.
12:35

Stredoveké vykurovacie zariadenia

Mgr. Martin Hanuš

24.04.
12:35

Pôsobenie talianskych staviteľov na našom území

Mgr. Petra Šimončičová - Koóšová, PhD.

Skúšky
Letný semester24. apríl 2017

 

 

ASTRONÓMIA II.

Garant: Univerzita Komenského, FMFI UK
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

29.09.
10:00

Zrážky kozmických telies so Zemou

Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

13.10.
10:00

Kozmonautika a kozmický odpad

Mgr. Michal Hamara

27.10.
10:00

Exoplanéty

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

10.11.
10:00

Astronomické prístroje

Ing. Pavol Zigo, PhD.

24.11.
10:00

Astrofyzika I.

RNDr. Juraj Tóth, PhD.

08.12.
10:00

Astrofyzika II. Vývoj hviezd

Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

19.01.
10:00

Novinky v astronómii, rozprava

Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

02.02.
10:00

Nukleogenéza prvok vo vesmíre

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

16.02.
10:00

Galaxie a ich štruktúra

RNDr. Roman Nagy, PhD.

02.03.
10:00

Astrofyzika nízkych a vysokých energií

Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

16.03.
10:00

Teória relativity a kvantová mechanika

RNDr. Roman
Nagy, PhD.

30.03.
10:00

Kozmológia

RNDr. Roman
Nagy, PhD.

27.04.
10:00

Astrobiológia

RNDr. Tomáš
Paulech, PhD.

11.05.
10:00

Novinky v astronómii, rozprava

Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

Skúšky
zimný semester19. januára 2017
letný semester11. mája 2017

 

 

ČLOVEK A PRÍRODA III.

Garant: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: Prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.
09:00

Od veľkého tresku po stvorenie človeka alebo príroda vo víre času

Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

10.10.
09:00

Živočíchy v tieni vojnových konfliktov

Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

24.10.
09:00

Moria a sladké vody - nielen ako zdroj potravy ľudstva

Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

07.11.
09:00

Vybrané aspekty vymierania druhov

RNDr. Mirko
Bohuš, PhD.

21.11.
09:00

Fragmentácia prostredia a život v prírode

RNDr. Mirko
Bohuš, PhD.

05.12.
09:00

Medzidruhové vzťahy a ochrana prírody

RNDr. Mirko
Bohuš, PhD.

16.01.
09:00

Dunaj, jeho ekosystémy a ľudská činnosť

RNDr. Mirko
Bohuš, PhD.

30.01.
09:00

Domov plný chemických látok

Prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

13.02.
09:00

Platíme za krásu zdravím?

Prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

27.02.
09:00

Dioxíny – škandály a strašiak

Prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

13.03.
09:00

Pôvodcovia ochorení z poživatín a prevencia ich rizika

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

27.03.
09:00

Tajomstvo piva – od histórie po súčasnosť

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

10.04.
09:00

Sú syry ozaj len záležitosťou  Francúzska?

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

24.04.
09:00

Tajomstvo vína – od histórie po súčasnosť

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

Skúšky
letný semester24. apríla 2017

 

 

DEDIČSTVO ANTICKÉHO SVETA III.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

04.10.
11:00

Dotyky antiky s dneškom

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

18.10.
11:00

Familia Romana a dnešná rodina

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

15.11.
11:00

Domus Romana. Ako bývali, ako bývame

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

29.11.
11:00

Thermae Romanae a aquaparky

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

13.12.
11:00

Medicína. Hippokrates a dnešok

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

07.02.
11:00

Odievanie

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

21.02.
11:00

Súdnictvo a tresty

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

07.03.
11:00

Dobývanie miest. Stroje

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

21.03.
11:00

Cesty a dopravné prostriedky

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

04.04.
11:00

Kráľovstvo, republika, cisárstvo - aj dnes

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

18.04.
11:00

Antická literatúra, vplyv na svetovú literatúru

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

02.05.

11:00

Poklady v múzeách. Neapolské archeologické múzeum

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

16.05.
11:00

Rozprava, záverečné zhodnotenie

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

 

Záverečná exkurzia

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Skúšky
letný semester16. mája 2017

 

 

DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám.6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: PhDr. Alžbeta Sopušková

Dátum

Téma

Prednáša

30.09.
8:00

Úvodné stretnutie, Bratislava v toku času

PhDr. Alžbeta Sopušková

14.10.
8:00

Praveká Bratislava, Kelti

PhDr. Vladimír Turčan

28.10.
8:00

Rímska Bratislava

PhDr. Vladimír Turčan

11.11.
8:00

Slovanská Bratislava

PhDr. Alžbeta Sopušková

25.11.
8:00

Bratislava v ranostredovekom Uhorskom štáte

PhDr. Alžbeta Sopušková

09.12.
8:00

Mestotvorný proces a základné mestské privilégium

PhDr. Alžbeta Sopušková

20.01.
8:00

Vývoj Bratislavy v 14. storočí

PhDr. Alžbeta Sopušková

03.02.
8:00

Stredoveká Bratislava - topografia a každodenný život

PhDr. Alžbeta Sopušková

17.02.
8:00

Remeslá a cechy v stredovekej Bratislave

Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

03.03.
8:00

Románska a gotická architektúra v meste

PhDr. Jozef Lenhart

17.03.
8:00

Kultúra v stredovekej  Bratislave

PhDr. Juraj Šedivý, PhD., MAS.

 

Dóm sv. Martina /vychádzka/

PhDr. Alžbeta Sopušková

28.04.
8:00

Osudy mesta v 15. storočí/
Ž. Luxemburský, Matej Korvín/

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

Záver ročníka: Rusovce - Gerulata

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

Exkurzia: Carnuntum

PhDr. Tomáš Klokner

 

 

DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: PhDr. Alžbeta Sopušková

Dátum

Téma

Prednáša

30.09.
10:00

Úvodné stretnutie

PhDr. Alžbeta Sopušková

14.10.
10:00

Ferdinand I. Habsburský, Bratislava hlavné mesto Uhorska

PhDr. Alžbeta Sopušková

28.10.
10:00

Bratislava v 16. a 17. storočí

PhDr. Alžbeta Sopušková

11.11.
10:00

Bratislava za panovania Márie Terézie

PhDr. Alžbeta Sopušková

25.11.
10:00

Baroková a rokoková Bratislava, /umenie a architektúra/

PhDr. Jozef Lenhart

 

Primaciálny palác /vychádzka/

PhDr. Alžbeta Sopušková

20.01.
10:00

Bratislava - kolíska národného obrodenia I. /1780 - 1835/

PhDr. Alžbeta Sopušková

03.02.
10:00

Národné obrodenie v Bratislave II. /Štúrovci a revolúcia 1848/49/

PhDr. Alžbeta Sopušková

17.02.
10:00

Premena Bratislavy na moderné priemyselné mesto

PhDr. Alžbeta Sopušková

03.03.
10:00

Meštianska spoločnosť 19. storočia

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

Meštianska architektúra 1848 - 1914 /vychádzka/

PhDr. Alžbeta Sopušková

31.03.
10:00

Prvá svetová vojna a začlenenie Bratislavy do ČSR

PhDr. Alžbeta Sopušková

28.04.
10:00

Osudy Bratislavy v 20. storočí

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

Záver ročníka: Devín /vychádzka/

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

Exkurzia: Viedeň a umelecké väzby s Bratislavou

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

 

DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY III.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: PhDr. Alžbeta Sopušková

Dátum

Téma

Prednáša

30.09.
12:00

Úvodné  stretnutie - pamäť Bratislavy

PhDr. Alžbeta Sopušková

14.10.
12:00

Bratislavský hrad - symbol už nielen mesta

PhDr. Alžbeta Sopušková

28.10.
12:00

Historické cintoríny v Bratislave

PhDr. Alžbeta Sopušková

11.11.
12:00

Ondrejský cintorín

PhDr. Viera Obuchová, CSc.

25.11.
12:00

Osudy bratislavských Židov I.

PhDr. Katarína Hradská, PhD.

 

Osudy bratislavských Židov II. /vychádzka/

PhDr. Alžbeta Sopušková

09.12.
12:00

Galéria mesta Bratislavy - Mirbachov palác

PhDr. Alžbeta Sopušková

20.01.
12:00

Bratislavské korunovácie

PhDr. Alžbeta Sopušková

03.02.
12:00

Beda odsúdeným - stredoveká justícia v Bratislave

Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

17.02.
12:00

Chorváti v Bratislave

PhDr.Alžbeta Sopušková

03.03.
12:00

Heraldické pamiatky

PhDr. Jana Oršulová

17.03.
12:00

Dunaj a jeho príroda

Mgr. Andrej Popovič

31.03.
12:00

Kaštiele na území Bratislavy a v najbližšom okolí

PhDr. Jozef Lenhart

28.04.
12:00

Záverečný seminár: Pamäť Bratislavy

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

Danubiana /vychádzka - plavba/

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

 

DEJINY NÁBOŽENSTIEV II.

Garant: RKCMBF UK a EBF Univerzity Komenského v Bratislave
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
Doc. PaedDr. ThDr. Monika  Zaviš, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

22.09.
13:00

Od mýtov k filozofii. Najdôležitejšie antické filozofické a náboženské hnutia

PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

06.10.
13:00

Augustín a jeho kritika platonizmu. Prínos patristiky

PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

20.10.
13:00

Tomáš Akvinský a jeho kritika aristotelizmu. Úloha a prínos scholastiky

PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

03.11.
13:00

Dionýz Areopagita a novoplatonizmus

PhDr. Juraj Vittek, PhD.

01.12.
13:00

Dionýz Areopagita a novoplatonizmus. Apofatická teológia

PhDr. Juraj Vittek, PhD.

15.12.
13:00

Evolucionizmus a kresťanstvo

Mgr. Gašpar Fronc

12.01.
13:00

Sloboda a ľudské práva

Mgr. Gašpar Fronc

26.01.
13:00

Prorok Ezechiel a Ján Lajčiak 

Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

09.02.
13:00

Apoštol Pavol v kontexte súčasnej diskusie - problematika terminológie

Doc. Mgr. František Ábel, PhD.

23.02.
13:00

Vybrané kapitoly z teológie Martina Luthera 1.

Mgr. Anna Mária Benková

09.03.
13:00

Vybrané kapitoly z teológie Martina Luthera 2.

Mgr. Anna Mária Benková

23.03.
13:00

Pentekostálne hnutia na Slovensku: dejiny, formy a učenie

Mgr. Martin Kováč

06.04.
13:00

Vybrané etické koncepcie v jednotlivých náboženských systémoch

Mgr. Michaela Poschová

20.04.
13:00

Porovnanie príbehov o narodení zakladateľov a prorokov vybraných náboženstiev

Doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Skúšky
zimný semester12. januára 2017
letný semester20. apríla 2017

 

 

DEJINY SLOVENSKA I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: Prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

Dátum

Téma

Prednáša

19.09.
12:35

Úvod do slovenských dejín I.

Prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

03.10.
12:35

Počiatky slovenských národných dejín

Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.

17.10.
12:35

Slovensko v stredoveku

Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.

14.11.
12:35

Stredoveké Slovensko - kultúra, umenie a pamiatky

Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.

28.11.
12:35

Slovensko v pomoháčskom období

Prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

12.12.
12:35

Slovensko v habsburskom a osmanskom súperení

Prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

09.01.
12:35

Slovensko v ranom novoveku - agrárny a hospodársky vývin

Prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

23.01.
12:35

Slovensko v osvietenskom storočí

Mgr. Eva Benková, PhD.

06.02.
12:35

Slovensko a Slováci v čase formovania moderného národa I.

Mgr. Peter Podolan, PhD.

20.02.
12:35

Slovensko a Slováci v čase formovania moderného národa II.

Mgr. Peter Podolan, PhD.

06.03.
12:35

Slovensko v prvej ČSR v r. 1918 - 1938

Mgr. Martin Vašš, PhD.

20.03.
12:35

Slovensko v r. 1939 - 1945

Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

03.04.
12:35

Slovensko po r. 1945

PhDr. Tomáš Černák, PhD.

15.05.
12:35

Záver a  vyhodnotenie ročníka

Prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

Skúšky
letný semester15. mája 2017

 

 

DEJINY VŠEOBECNÉ II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: Doc. PhDr. Jarmila Boboková, CSc.

Dátum

Téma

Prednáša

19.09.
10:50

Nový Rím a Perzia: superveľmoci neskorej antiky v boji o svetovládu

Doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

03.10.
10:50

Kde končí Rím a začína Byzancia

Doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

17.10.
10:50

Kresťanstvo a počiatky islamu  

Doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

14.11.
10:50

Vývoj islamského štátu a práva I.

Mgr. Lukáš Rybár, PhD.

28.11.
10:50

Vývoj islamského štátu a práva II.

Mgr. Lukáš Rybár, PhD.

12.12.
10:50

Komparácia vývoja štátu a práva európskeho Západu a islamského Východu v období stredoveku

Mgr. Lukáš Rybár, PhD.

09.01.
10:50

Križiacke výpravy

Doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

23.01.
10:50

Konflikty svetskej a cirkevnej moci v stredoveku

Doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

06.02.
10:50

Turci v Európe a vznik Osmanskej ríše

Doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

20.02.
10:50

Východná Európa v stredoveku

Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.

06.03.
10:50

Rusko medzi stredovekom a novovekom

Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.

20.03.
10:50

Zámorské objavy

Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

03.04.
10:50

Európska reformácia

Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

15.05.
10:50

Francúzsko a Anglicko v 17. storočí

Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Skúšky
letný semester15. mája 2017

 

 

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta
Katedra výtvarnej výchovy
Šoltésovej č. 4, Bratislava, 1. poschodie, učebňa č. 119
Vedúci ročníka: PhDr. Ľuboslav Moza

Dátum

Téma

Prednáša

21.09. 13:30

Ako hľadieť na umenie  /umenie a gýč, funkcie a hodnoty umenia/

PhDr. Ľuboslav Moza

11.10. 13:30

Prezentácia umenia/návšteva vybraných a aktuálnych výstav/

Mgr. Helena Poórová

12.10. 13:30

Prehľad dejín umenia  /slohy, štýly a izmy/

Mgr. Helena Poórová

02.11. 13:30

Historické pohľady na umenie  /prehľad teórií umenia/

Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

23.11. 13:30

Počiatky umenia - pravek a začiatky staroveku  /Egypt, Mezopotámia, Kréta/

Mgr. Helena Poórová

07.12.
13:30

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru napr. popredného maliara/

PhDr. Ľuboslav Moza

11.01.
13:30

Rozprava, skúška

PhDr. Ľuboslav Moza

01.02. 13:30

Starovek /Antika, grécke a rímske umenie/

Ing. Arch. Milan Beláček

15.02. 13:30

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru napr. popredného grafika/

PhDr. Ľuboslav Moza

08.03.
13:30

Stredovek  /Ranokresťanské a byzantské umenie/

Mgr. Helena Poórová

29.03.  13:30

Stredovek  /Románske umenie/

Mgr. Helena Poórová

19.04. 13:30

Stredovek  /Gotické umenie/

Mgr. Helena Poórová

10.05. 13:30

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru popredného sochára/

PhDr. Ľuboslav Moza

31.05. 13:30

Rozprava a skúška

PhDr. Ľuboslav Moza

 

 

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta
Katedra výtvarnej výchovy
Šoltésovej č. 4, Bratislava, 1. poschodie, učebňa č. 119
Vedúci ročníka: PhDr. Ľuboslav Moza

Dátum

Téma

Prednáša

28.09.
13:30

Stredovek  /Románske a gotické umenie na Slovensku/

Ing. arch. Milan Beláček

18.10.
13:30

Prezentácia umenia  /návšteva vybraných aktuálnych výstav/

Mgr. Helena Poórová

19.10.
13:30

Novovek  /Renesančné umenie/

Mgr. Helena Poórová

09.11.
13:30

Novovek  /Renesančné umenie na Slovensku/

Ing. arch. Milan Beláček

30.11.
13:30

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru popredného architekta/

PhDr. Ľuboslav Moza

07.12.
13:30

Novovek  /Barokové umenie/

Mgr. Helena Poórová

18.01.
13:30

Rozprava a skúška

PhDr. Ľuboslav Moza

08.02.
13:30

Novovek/Barokové umenie na Slovensku/

Ing. arch. Milan Beláček

22.02.
13:30

Umenie 19. storočia a umenie prvej polovice 20. storočia u nás

Mgr. Helena Poórová

15.03.
13:30

Prezentácia umenia  /návštevy vybraných a aktuálnych výstav/

Mgr. Helena Poórová

05.04.
13:30

Umenie 19. storočia a umenie prvej polovice 20. storočia

Ing. arch. Milan Beláček

26.04. 
13:30

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru napr. popredného umelca z oblasti úžitkového umenia/

PhDr. Ľuboslav Moza

17.05.
13:30

Umenie prvej polovice 20. storočia na Slovensku 

Mgr. Helena Poórová

07.06.
13:30

Rozprava a skúška

PhDr. Ľuboslav Moza

 

 

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA III.

Garant: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta
Katedra výtvarnej výchovy
Šoltésovej č. 4, Bratislava, 1. poschodie, učebňa č. 119
Vedúci ročníka: PhDr. Ľuboslav Moza

Dátum

Téma

Prednáša

05.10.
13:30

Umenie 1950 - 1970 vo svete a na Slovensku

Ing. arch. Milan Beláček

25.10.
13:30

Prezentácia umenia/návšteva vybraných aktuálnych výstav/

Mgr. Iva Paštrnáková, PhD.

26.10.
13:30

Architektúra 20. storočia u nás i vo svete

Ing. arch. Milan Beláček

16.11.
13:30

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru popredného súčasného umelca/

PhDr. Ľuboslav Moza

14.12.
13:30

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru popredného súčasného umelca/

PhDr. Ľuboslav Moza

21.12.
13:30

Umenie 1970 - 2000 vo svete

Mgr. Iva Paštrnáková, PhD.

25.01.
13:30

Rozprava a skúška

PhDr. Ľuboslav Moza

14.02.
13:30

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru napr. popredného architekta/

PhDr. Ľuboslav Moza

01.03.
13:30

Súčasné umenie na Slovensku

Mgr. Iva Paštrnáková, PhD.

22.03.
13:30

Umenie 1970 - 2000 na Slovensku

Mgr. Iva Paštrnáková, PhD.

12.04.
13:30

Nová terminológia, hľadanie východísk pre ďalší hodnotový vývoj umenia

Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

03.05. 
13:30

Súčasné umenie vo svete, dnešok vo svetovom umení

Mgr. Iva Paštrnáková, PhD.

24.05.
13:30

Porovnanie umenia 20. a 19. storočia

PhDr. Ľuboslav Moza

14.06.
13:30

Rozprava a skúška

PhDr. Ľuboslav Moza

 

 

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

Dátum

Téma

Prednáša

27.09.
11:00

Gotická architektúra

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

11.10.
11:00

Gotické maliarstvo

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

25.10.
11:00

Gotické sochárstvo

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

08.11.
11:00

Žobravé rehole a výtvarné umenie

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

22.11.
11:00

Talianske umenie 14. storočia

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

06.12.
11:00

Talianska architektúra 15. storočia

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

17.01.
11:00

Rozprava

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

31.01.
11:00

Talianske sochárstvo 15. storočia

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

14.02.
11:00

Talianske maliarstvo 15. storočia 1

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

28.02.
11:00

Talianske maliarstvo 15. storočia 2

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

14.03.
11:00

Flámske maliarstvo 15. storočia

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

28.03.
11:00

Nemecké maliarstvo 15. storočia

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

11.04.
11:00

Rozprava

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

 

Exkurzia

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

Skúšky
zimný semester17. januára 2017
letný semester11. apríla 2017

 

 

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA III.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

Dátum

Téma

Prednáša

27.09.
09:00

Talianske maliarstvo 16. storočia 1

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

11.10.
09:00

Michelangelo

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

25.10.
09:00

Talianske maliarstvo 16. storočia 2

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

08.11.
09:00

Francúzske umenie 16. storočia

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

22.11.
09:00

Nemecké maliarstvo15. a 16. storočia

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

06.12.
09:00

Nizozemské maliarstvo 16. storočia

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

17.01.
09:00

Rozprava

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

31.01.
09:00

Talianska baroková architektúra

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

14.02.
09:00

Talianske barokové maliarstvo

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

28.02.
09:00

Barokové maliarstvo mimo Talianska

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

14.03.
09:00

Talianske barokové sochárstvo

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

28.03.
09:00

Francúzske umenie 17. storočia

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

11.04.
09:00

Rozprava

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

 

Exkurzia

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

Skúšky
zimný semester17. januára 2017
letný semester11. apríla 2017

 

 

DIVADLO A HUDBA V PREMENÁCH ČASU I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

Dátum

Téma

Prednáša

23.09.
10:00

Úvod do dejín divadla a drámy. Pôvod divadla

Mgr. Viera Bartková, PhD.

07.10.
10:00

Úvod k vnímaniu hudby v divadle

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

21.10.
10:00

Prehľad hudobno - dramatických žánrov

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

04.11.
10:00

Tragédia a komédia v antickom Grécku a Ríme

Mgr. Viera Bartková, PhD.

18.11.
10:00

Divadlo a dráma stredoveku

Mgr. Viera Bartková, PhD.

02.12.
10:00

Slovo a hudba v stredoveku a renesancii

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

16.12.
10:00

Rozprava

Mgr. Viera Bartková, PhD.

13.01.
10:00

Talianske renesančné a barokové divadlo

Mgr. Viera Bartková, PhD.

27.01.
10:00

Divadlo a dráma alžbetínskej doby

Mgr. Viera Bartková, PhD.

10.02.
10:00

Opera v divadle baroka

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

24.02.
10:00

Inštrumentálna hudba baroka

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

10.03.
10:00

Francúzske divadlo a dráma v baroku a klasicizme

Mgr. Viera Bartková, PhD.

24.03.
10:00

Hudobné žánre a opera v klasicizme

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

07.04.
10:00

Rozprava

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

Skúšky
zimný semester16. decembra 2016  
letný semester7. apríla 2017   

 

 

DIVADLO A HUDBA V PREMENÁCH ČASU II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

Dátum

Téma

Prednáša

23.09.
13:00

Nemecké divadlo a dráma 18. a 19. storočia

Mgr. Viera Bartková, PhD.

07.10.
13:00

19. storočie - programová hudba a opera

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

21.10.
13:00

Príbeh a hudba v opere 19. storočia

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

04.11.
13:00

Romantizmus v divadle a dráme

Mgr. Viera Bartková, PhD.

18.11.
13:00

Divadlo realizmu a naturalizmu

Mgr. Viera Bartková, PhD.

02.12.
13:00

Príbeh a hudba v balete 19. storočia

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

16.12.
13:00

Rozprava

Mgr. Viera Bartková, PhD.

13.01.
13:00

Prvá divadelná reforma - antirealizmus a avantgardy

Mgr. Viera Bartková, PhD.

27.01.
13:00

Tendencie a autori európskej drámy prvá polovica 20. storočia

Mgr. Viera Bartková, PhD.

10.02.
13:00

Hudba v divadle 1. polovice 20. storočia

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

24.02.
13:00

Jazz v hudbe a divadle 20. storočia

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

10.03.
13:00

Mýtus a rituál v divadle 20. storočia

Mgr. Viera Bartková, PhD.

24.03.
13:00

Slovenská opera 20. storočia

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

07.04.
13:00

Rozprava

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

Skúšky
zimný semester16. decembra 2016
letný semester7. apríla 2017   

 

 

EMPATICKÁ ASERTIVITA PRE ŽIVOT V SÚČASNOSTI I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

Dátum

Téma

Prednáša

23.09.
13:00

Stimuly a bariéry predstavovania a zoznamovania

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

07.10.
13:00

Asertivita: história, teoretické východiská, druhy asertivity

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

21.10.
13:00

Efektívna komunikácia

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

04.11.
13:00

Kontinuum neasertivita - asertivita - agresia

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

18.11.
13:00

Asertivita - stop manipulácii

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

02.12.
13:00

Základné asertívne práva a povery

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

16.12.
13:00

Metódy a techniky asertivity

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

13.01.
13:00

Oblasti využitia asertívneho správania a konania

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

27.01.
13:00

Empatia a empatické načúvanie

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

10.02.
13:00

Nadviazanie a ukončenie rozhovoru

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

24.02.
13:00

Kritika, druhy kritiky

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

10.03.
13:00

Hnev a jeho zvládanie

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

24.03.
13:00

Podstata a druhy hádky

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

07.04.
13:00

Odpúšťanie a zmierovanie

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

Skúšky
letný semester7. apríla 2017

Podmienkou pre zápis do odboru je ukončené 3- ročné štúdium v odbore Psychológia

 

 

EMPATICKÁ ASERTIVITA PRE ŽIVOT V SÚČASNOSTI II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

Dátum

Téma

Prednáša

23.09.
15:00

Typy situácií psychickej záťaže

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

07.10.
15:00

Stupne a dôsledky záťažových situácií

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

21.10.
15:00

Zásady  riešenia a zvládania záťažových situácií v skupine

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

04.11.
15:00

Pravidlá skupiny a rodinné pravidlá

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

18.11.
15:00

Empatická asertivita, charakteristika asertívneho človeka

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

02.12.
15:00

Konštruktívna a efektívna spätná väzba

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

16.12.  
15:00

Ako povedať asertívne NIE

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

13.01.
15:00

Kedy je požiadavka oprávnená

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

27.01.
15:00

Umenie požiadať o láskavosť

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

10.02.
15:00

Otvorené dvere, negatívne dopytovanie, negatívna asercia

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

24.02.
15:00

Prijímanie a poskytovanie konštruktívnej kritiky

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

10.03.
15:00

Zisky a straty v procese zvládania hnevu

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

24.03.
15:00

Prečo má byť hádka konštruktívna

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

07.04.
15:00

Ako dospieť k múdrej dohode

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.

Skúšky
letný semester7. apríla 2017

 

 

ETNOLÓGIA A KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Gondova 2,  3. poschodie vľavo v chodbe, učebňa č. 366
Vedúci ročníka: Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

Dátum

Téma

Prednáša

23.09.
9:00

Tzv. netradičné folklórne žánre

Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

07.10.
9:00

Život a bývanie /priemyselných/ robotníkov

Mgr. Juraj Janto, PhD.

21.10.
9:00

Etnografické interview II.

Mgr. Helena Tužinská, PhD.

04.11.
9:00

Tehotenstvo , pôrod a narodenie dieťaťa ako etnologická téma

Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

18.11.
9:00

Kolektivizácia a reprivatizácia poľnohospodárstva a ich vplyv na sociálne vzťahy

PhDr. Zita Škovierová, CSc.

02.12.
9:00

Súčasné trendy v obyčajoch a sviatkoch

Doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.

10.02.
9:00

Ovčiarstvo a bryndziarstvo

Mgr. Juraj Janto, PhD.

24.02.
9:00

Podiel českých vedcov na rozvoji folkloristiky na Slovensku

Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

10.03.
9:00

Aktuálna téma

doktorand KEM FiF UK

24.03.
9:00

Múzeá na Slovensku

Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

07.04.
9:00

Folklorizmus v historických  súvislostiach

Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

21.04.
9:00

Olejkárstvo a šafraníctvo

Mgr. Juraj Janto, PhD.

05.05.
9:00

Súčasné povesti, fámy a konšpiračné teórie

Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

19.05.

Odborná exkurzia

Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

Skúšky
letný semester19. mája 2017

 

 

ETNOLÓGIA A KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA III.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Gondova 2, 3. poschodie vľavo v chodbe, učebňa č. 366
Vedúci ročníka: Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

Dátum

Téma

Prednáša

23.09.
11:00

Andrej Melicherčík - osobnosť slovenskej folkloristiky

Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

07.10.
11:00

Etnologické štúdium migrácií  /na príklade historických migrácií Slov./

Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

21.10.
11:00

Sociálne rozdiely v odievaní na vizuálnych príkladoch z dejín odievania

PhDr. Eva Hasalová

04.11.
11:00

Mužské a ženské statusy a roly

Doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.

18.11.
11:00

V krajine totemových stĺpov - Indiáni severozápadného pobrežia S. Ameriky

Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

02.12.
11:00

Dejiny a kultúra Rómov

Mgr. Juraj Janto, PhD.

10.02.
11:00

Elity a klientelizmus v spoločnosti

PhDr. Zita Škovierová, CSc.

24.02.
11:00

Portréty významných osobností folklorizmu na Slovensku

Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

10.03.
11:00

Rozvojová spolupráca v subsaharskej Afrike

Mgr. Juraj Janto, PhD.

24.03.
11:00

Konšpiračné teórie v historickej a súčasnej perspektíve

Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

07.04.
11:00

Medzikultúrna komunikácia

Mgr. Helena Tužinská, PhD.

21.04.
11:00

Symbolické významy tela

Doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.

05.05.
11:00

Život mestského sídliska

Mgr. Juraj Janto, PhD.

19.05.

Odborná exkurzia

Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

Skúšky
letný semester19. mája 2017

 

 

EXPRESÍVNE TERAPIE II.

Garant: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta UK
CĎV UK, Odbojárov 10/a, prízemie, učebňa č. 19A /vo dvore/
Vedúci ročníka: Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

30.09.
10:00

Expresívne terapie a možnosti využitia v živote dospelých a seniorov

Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

14.10.
10:00

Psychomotorická terapia - teoretické základy /možnosti a limity v živote dospelých a seniorov/

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

28.10.
10:00

Psychomotorická terapia - metódy a techniky /autogénny tréning/

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

11.11.
10:00

Práca so životným príbehom

Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.

25.11.
10:00

Biblioterapia - teoretické základy /možnosti a limity v živote dospelých a seniorov/

Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.

09.12.
10:00

Biblioterapia - metódy a techniky - praktické cvičenia

Doc. PaedDr.  Katarína Majzlanová, PhD.

20.01.
10:00

Poetoterapia - teoretické základy /možnosti a limity v živote dospelých a seniorov/

Doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD. 

03.02.
10:00

Muzikoterapia - teoretické základy /možnosti a limity v živote dospelých a seniorov/

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

17.02.
10:00

Muzikoterapia - metódy a techniky - praktické cvičenia

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

03.03.
10:00

Arteterapia - Mandala ako obraz človeka

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

17.03.
10:00

Arteterapia - farba a jej význam v arteterapii

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

31.03.
10:00

Ergoterapia - teoretické základy /možnosti a limity v živote dospelých

Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

28.04.
10:00

Ergoterapia - metódy a techniky - praktické cvičenia

Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

12.05.
10:00

Záverečné zhrnutie - rozprava

Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.

Skúšky
letný semester12. mája 2017

 

 

FILOZOFIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc.

Dátum

Téma

Prednáša

29.09.
14:20

Obrazy človeka v dejinno - filozofickom rámci

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc.

13.10.
14:20

Rozum a / verzus emócie v ľudskom živote

Doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc., mim. prof.

27.10.
14:20

Platónova teória poznania a bytia v podobenstve o čiare

Doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.

10.11.
14:20

Problém blaženosti v stredovekej arabskej filozofii

Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.

24.11.
14:20

Nový obraz sveta v renesančnej filozofii a zrod modernej vedy

Mgr. Štefan Zolzer

08.12.
14:20

Schopenhauerove úvahy o smrti a o nezničiteľnosti našej pravej podstaty

PhDr. Kristína Korená, CSc.

19.01.
14:20

Existuje posmrtný život?

Mgr. Róbert Maco, PhD.

02.02.
14:20

Problém hodnoty poznania

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

16.02.
14:20

O pravde trochu inak /Pravda a moc/

Doc. PhDr. Ivan Buraj, CSc.

02.03.
14:20

Filozofia dobrého života

Prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.

16.03.
14:20

Etika starostlivosti

Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, CSc.

30.03.
14:20

Problém morálnej zodpovednosti. Jej podoby, prejavy, absencia

PhDr. Lenka Bohunická, CSc.

27.04.
14:20

Ako chápať súčasné masmédiá

PhDr. Anna Sámelová

11.05.
14:20

Etika cnosti a povinnosti

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc.

Skúšky
zimný semester19. januára 2017 o 16:00 hod. /po prednáške/
letný semester11. mája 2017 o 16:00 hod. /po prednáške/

 

 

GERONTOLÓGIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta
Sasinkova č. 4, malá poslucháreň, prízemie  NTÚ
Vedúci ročníka: Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

09.09.
13:00

Choroby pečene

MUDr. Tomáš Barczi

23.09.
13:00

Bronchiálna astma

MUDr. Katarína Babinská, PhD.

07.10.
13:00

Obezita a metabolický syndróm

MUDr. Katarína Babinská, PhD.

21.10.
13:00

Karcinóm prostaty

Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

04.11.
13:00

Ulcerózna kolitída, Morbus Crohn

Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

18.11.
13:00

Ischemická choroba mozgu

MUDr. Katarína Babinská, PhD.

02.12.
13:00

Choroby nadobličiek

MUDr. Andrea Galusová

13.01.
13:00

Choroby žalúdka, pankreasu

Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

27.01.
13:00

Choroby štítnej žľazy

MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

10.02.
13:00

Reumatoidná artritída

MUDr. Tomáš Barczi

24.02.
13:00

Ochorenia ženských pohlavných orgánov až po klimaktérium

Doc. MUDr. Táňa Nosková, CSc.

10.03.
13:00

Náhle brušné príhody

Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

24.03.
13:00

Chronické zlyhanie obličiek

MUDr. Tomáš Barczi

Skúšky
letný semester24. marca 2017

 

 

HISTÓRIA A KULTÚRA RAKÚSKA II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: PhDr. Alžbeta Sopušková

Dátum

Téma

Prednáša

03.10.
11:00

Rakúsko sa stáva ríšou, nad ktorou slnko nezapadalo. Karol V., Ferdinand I.

PhDr. Alžbeta Sopušková

17.10.
11:00

V tieni tureckého polmesiaca 1.
Rudolf II.

PhDr. Alžbeta Sopušková

14.11.
11:00

V tieni tureckého polmesiaca 2.
Cisár Leopold I. a princ Eugen Savojský

PhDr. Alžbeta Sopušková

28.11.
11:00

Mária Terézia /1740-1780/

PhDr. Alžbeta Sopušková

12.12.
11:00

Osudy detí Márie Terézie  (seminár)

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

Exkurzia: baroková Viedeň 

PhDr. Alžbeta Sopušková

09.01.
11:00

Rakúske pamiatky a príroda zaradené do Svetového dedičstva UNESCO

PhDr. Alžbeta Sopušková

23.01.
11:00

Cisár Jozef II. /1765-1790/- osvietenský vládca v tieni matky

PhDr. Alžbeta Sopušková

06.02.
11:00

Rakúsko vo víchrici napoleonských vojen

PhDr. Alžbeta Sopušková

20.02.
11:00

Cisár František druhý aj prvý 

PhDr. Alžbeta Sopušková

06.03.
11:00

Ein Himmel voller Geigen, krajina hudby II.

Doc. Ing. Peter Dörr, CSc.

20.03.
11:00

Spolková krajina Tirolsko sa predstavuje

PhDr. Alžbeta Sopušková

03.04.
11:00

Európou vejú revolučné myšlienky /1848/49/

PhDr. Alžbeta Sopušková

15.05.
11:00

Záver  kurzu, testy, zhodnotenie

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

Viacdenná exkurzia: Tirolsko

 

Podmienkou pre zápis do odboru je absolvovanie l odboru z dejín.

 

 

HUDOBNÉ SKVOSTY MINULOSTI II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.
11:00

Umelecký zážitok - interpret a poslucháč /sluchové poznávanie/

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

10.10.
11:00

Sociálna a umelecká funkcia hudby v príkladoch

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

24.10.
11:00

Operné hlasy a emócie - Verdi, Puccini

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

07.11.
11:00

Lyrické a dramatické v hudbe tanečných postáv

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

21.11.
11:00

Hudobná fantázia v romantizme - Berlioz

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

05.12.
11:00

Prírodné impresie a zvukomaľba v hudbe - Debussy, Respighi, Mahler

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

16.01.
11:00

Rozprava

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

30.01.
11:00

Hudba v syntéze umení ako umelecký obraz

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

13.02.
11:00

Báseň, literárny námet v tanečnom obraze, v hudbe romantického baletu

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

27.02.
11:00

Dieťa, hračka a rozprávka ako námet v hudbe - Vták ohnivák

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

13.03.
11:00

Láska ako večná inšpirácia - Čajkovský, Prokofjev

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

27.03.
11:00

Hrdina ako námet v hudbe - Johanca z Arcu

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

10.04.
11:00

Estetika hudby - muzikál - film

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

24.04.
11:00

Rozprava

PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

Skúšky
zimný semester16. januára 2017  
letný semester24. apríla 2017   


JOGA I.

Garant: Jogová spoločnosť, člen SAJ a Európskej únie jogy
Šafárikovo nám.  6, nová budova UK, prízemie, miestnosť č. 1
Vedúci ročníka: Ing. Jozef Blesák

Dátum

Téma

Prednášateľ/cvičiteľ

21.09.
10:00

História a filozofia jogy

PaedDr. Blight, PhD.
Ing. Dagmar Petrová

05.10.
10:00

Rozvoj správneho dýchania ­- háteny

Ing. Dagmar Petrová,
Ing. Dagmar Petrová

19.10.
10:00

Vplyv dychu na psychiku a somatiku

Ing. Jozef Blesák,
Ing. Dagmar Petrová

02.11.
10:00

Prípravné cvičenia - ich význam pre jogu a zdravotné účinky

Ing. Helena Hruškovičová,
Ing. Hruškovičová

16.11.
10:00

Základy anatómie a fyziológie

MUDr. Ignác Škereň,
Ing. Dagmar Petrová

30.11.
10:00

Relaxačné techniky v joge

Ing. Dagmar Petrová,
Ing. Dagmar Petrová 

14.12.
10:00

Joga a životospráva, záverečný test

Ing. Jozef Blesák,
Ing. Dagmar Petrová

11.01.
10:00

Metodické členenie jogy podľa Paťandžaliho a Hathajoga

Ing. Dagmar Petrová,
Ing. Dagmar Petrová

25.01.
10:00

Ásany ako polohy tela a duše, Rišikéšska zostava

Ing. Jozef Blesák,
Ing. Dagmar Petrová

08.02.
10:00

Liečivé  účinky ásan na niektoré diagnózy

Ing. Jozef Blesák,
Ing. Dagmar Petrová

22.02.
10:00

Jogové cvičenia na skvalitnenie zraku I.

Mgr. Bohuslava Jaroševičová,
Mgr. Jaroševičová

08.03.
10:00

Jogové cvičenia pre zdravú chrbticu

Ing. Hruškovičová,
Ing. Hruškovičová

22.03.
10:00

Očistné techniky tela - krije

Ing. Dagmar Petrová,
Ing. Dagmar Petrová

05.04.
10:00

Joga v prevencii a rehabilitácii I.  Záverečná rozprava

Ing. Jozef Blesák,
Ing. Dagmar Petrová

Skúšky
zimný semester14. decembra 2016
letný semester5. apríla  2017 

Cvičenia vždy v stredu od 8.00 do 9.30 hod.

 

 

JOGA II.

Garant: Jogová spoločnosť, člen SAJ a Európskej únie jogy
Šafárikovo nám.  6, nová budova UK, prízemie, miestnosť č. 1
Vedúci ročníka: Ing. Jozef Blesák

Dátum

Téma

Prednášateľ/cvičiteľ

28.09.
10:00

Joga ako optimálna pohybová aktivita pre seniorov pri rôznych druhoch oslabenia

Ing. Helena Hruškovičová,         Ing. Hruškovičová

12.10.
10:00

Pránájáma - dychové techniky na zvýšenie energetického potenciálu človeka

Ing. Jozef Blesák, PaedDr. Blight, PhD.

26.10.
10:00

Liečivé účinky pránájámických techník udžáji a kapalábháti a ich nácvik

Ing. Jozef Blesák, PaedDr. Blight, PhD.

09.11.
10:00

Riadenie a akumulácia bioenergie (prány) pomocou mudier a bándh

Ing. Dagmar Petrová, PaedDr. Blight, PhD

23.11.
10:00

Energetické centrá a dráhy (čakry a nádí)

Ing. Dagmar Petrová, PaedDr. Blight, PhD.

07.12.
10:00

Harmonizácia  jednotlivých  hladín osobnosti pomocou jogy

PaedDr. Blight, PhD  PaedDr. Blight, PhD.

18.01.
10:00

Vzťah: joga - náboženstvo

Záverečná rozprava        

Ing. Jozef Blesák, PaedDr. Blight, PhD.

01.02.
10:00

Jogové cvičenia na skvalitnenie zraku II.

Mgr. Bohuslava Jaroševičová,
Mgr. Jaroševičová

15.02.
10:00

Duševné techniky v 8 - stupňovom Patandžaliho systéme

Ing. Jozef Blesák, PaedDr. Blight, PhD.

01.03.
10:00

Meditácia ako metóda kultivácie mysle

Ing. Dagmar Petrová, PaedDr. Blight, PhD.

15.03.
10:00

Joga ako cesta k sebapoznaniu - duševná hygiena

Ing. Jozef Blesák, PaedDr. Blight, PhD.

29.03.
10:00

Orientácia v súčasnej ponuke jogových techník

PaedDr. Blight, PhD. PaedDr. Blight, PhD.

12.04.
10:00

Joga a medicína súčasnosti

Ing. Jozef Blesák, PaedDr. Blight, PhD.

26.04.
10:00

Rozprava na vybrané témy a skúšky

Ing. Jozef Blesák, PaedDr. Blight, PhD.

Skúšky
zimný semester18. januára 2017   
letný semester26. apríla 2017   

Cvičenia vždy v stredu od 8.00 do 9.30 hod.

 

 

KREATIVITA V TERAPII II.

Garant: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta UK
CĎV UK, Odbojárov 10/a, prízemie, učebňa č. 19A /vo dvore/
Vedúci ročníka: Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

30.09.
12:00

Význam kreativity v živote seniora

Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

14.10.
12:00

Podpora seniora v oblasti kreativity I. - kreovanie papiera/aplikovaná arteterapia/

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

28.10.
12:00

Podpora seniora v oblasti kreativity II. - kreovanie s kinetickým pieskom/aplikovaná arteterapia/

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

11.11.
12:00

Podpora seniora v oblasti relaxácie /aplikovaná psychomotorická terapia/

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

25.11.
12:00

Podpora seniora v oblasti komunikácie /aplikovaná muzikoterapia/

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

09.12.
12:00

Senzorická integrácia v každodennom živote

Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.

20.01.
12:00

Podpora seniora v oblasti rozvoja pamäte a kreativity v multisenzorickom prostredí

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

03.02.
12:00

Aplikácia psychodrámy a sociodrámy I. /aplikovaná dramatoterapia/

Doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD.

17.02.
12:00

Aplikácia psychodrámy a sociodrámy II. /aplikovaná dramatoterapia/

Doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD.

03.03.
12:00

Podpora seniora v oblasti kognitívnych funkcií I. - oblasť myslenia /aplikovaná biblioterapia/

Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.

17.03.
12:00

Podpora seniora v oblasti kognitívnych funkcií II. - oblasť pamäte /aplikovaná biblioterapia/

Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.

31.03.
12:00

Podpora seniora v oblasti kreativity /aplikovaná ergoterapia a terapia s bábkou/

Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

28.04.
12:00

Podpora seniora v oblasti seriality /aplikovaná ergoterapia/

Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

12.05.
12:00

Záverečná rozprava

Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.

Skúšky
letný semester28. apríla 2017

 

 

KÚPEĽNÍCTVO I.

Garant: Obchodná fakulta EU v Bratislave, Katedra služieb a cestovného ruchu
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: Doc. Ing. Darina Eliášová, PhD

Dátum

Téma

Prednáša

21.09.
11:00

Termálne pramene ako sídelné miesta v minulosti - slovenské travertíny

Doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

05.10.
11:00

Historický exkurz do kúpeľníctva podľa najstarších záznamov

Doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

19.10.
11:00

Slovenské kúpele v kontexte dejinného vývoja

Doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

02.11.
11:00

Zaniknuté kúpele a pramenné miesta na Slovensku ako potenciál rozvoja kúpeľníctva

Doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

16.11.
11:00

Súčasný stav prírodných liečebných kúpeľov v Slovenskej republike

Doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

30.11.
11:00

Indikácia a indikačné zameranie prírodných liečebných kúpeľov

Doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

14.12.
11:00

Prírodné liečivé zdroje členené podľa platných právnych noriem

Doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

11.01.
11:00

Prírodné minerálne vody a prírodné liečivé vody

Doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

25.01.
11:00

Peloidy

Doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

08.02.
11:00

Klíma a ostatné liečivé zdroje

Doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

22.02.
11:00

Terapie a procedúry liečebného kúpeľníctva

Doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

08.03.
11:00

Piliere a elementy moderného kúpeľníctva

Doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

22.03.
11:00

Kúpeľný cestovný ruch ako subsystém zdravotného cestovného ruchu

Doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

05.04.
11:00

Rozprava spojená s prezentáciou záverečných prác

Doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

 

Dvojdňová exkurzia do kúpeľov Číž a Štós

 

Skúšky
letný semester5. apríla 2017   

 

 

LATINČINA A KULTÚRA ANTICKÉHO RÍMA II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

04.10.
14:00

Opakovacia hodina /gramatika z 1. ročníka/

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

18.10.
14:00

Castra Romanorum - Kelemantia /lža/. Inscriptiones Latinae
Rímske lapidárium Komárno /výjazd/

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

15.11.
14:00

a/ Pasívum - indikatív prézenta slovies I. a IV. konjugácie
b/ Antická literatúra - 1. časť

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

29.11.
14:00

a/ Substantíva 3. deklinácie - spoluhláskové kmene
b/ De scriptoribus et poetis Romanorum

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

13.12.
14:00

a/ 3. deklinácia - i kmene
b/ Antická literatúra - 2. časť Bucolica, Georgica, Carmina Burana

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

07.02.
14:00

a/ 3. deklinácia - zhrnutie skloňovania, opakovanie
b/ Rímske právo. Apud arbitrum

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

21.02.
14:00

Vyhodnotenie. Skúška

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

07.03.
14:00

a/ Imperfektum slovies I. - IV. konjugácie
b/ Rímske náboženstvo. De deis antiquis

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

21.03.
14:00

a/ Indikatív imperfekta pasíva I. - IV. konjugácie
b/ Antické divadlo. De theatro antiquo

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

04.04. 14:00

a/ Futurum slovies I. - IV. konjugácie
b/ Rímska armáda. De perfidia Falisci

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

18.04. 14:00

a/ Indikatív futúra pasíva
b/ Rímske mesto. Urbs Romana

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

02.05.
14:00

a/ Opakovanie časovania
b/ Príprava na exkurziu

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

16.05. 14:00

Skúška, vyhodnotenie

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

 

Záverečná exkurzia /lokalita v Rímskom impériu/

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Skúšky
letný semester16. mája 2017

 

 

LIEČIVÉ A AROMATICKÉ RASTLINY II. - HUBY

Garant: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
CĎV UK, Odbojárov 10/a, prízemie, č. 19A  /vo dvore/
Vedúci ročníka: Prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc. 

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.
11:00

Úvod do sveta makromycétov /vyšších húb/

RNDr. Ivona Kautmanová, PhD.

21.10.
11:00

Terénna exkurzia do okolia Bratislavy spojená so zberom húb, určovaním a diskusiami o hubách

RNDr. Ivona Kautmanová, PhD.

04.11.
11:00

Jedlé a jedovaté huby /priblíženie najbežnejších jedlých druhov húb, otravy/

RNDr. Ivona Kautmanová, PhD.

18.11.
11:00

Liečivé huby /najznámejšie druhy liečivých húb a možnosti ich využitia/

Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.

02.12.
11:00

Pestovanie húb /najznámejšie druhy pestovaných húb, spôsoby veľkopestovania/

Mgr. Ján Červenka

13.01.
11:00

Zber húb /zásady pri zbere jedlých húb, spracovanie a kuchynská úprava/

RNDr. Ivona Kautmanová, PhD.

27.01.
11:00

Ako môžu huby zachrániť svet /význam húb v prírode a pre človeka/

RNDr. Ivona Kautmanová, PhD.

10.02.
11:00

Mikroskopické huby v životnom prostredí - stručný systém, výskyt, úloha a využitie

Prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.

24.02.
11:00

Fytopatológia /choroby rastlín spôsobené hubami/

RNDr. Marek Slovák, PhD.

10.03.
11:00

Plesne v obytnom prostredí - negatívne zdravotné účinky

Doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD.

24.03.
11:00

Mikroskopické huby na umeleckých dielach a v depozitoch

RNDr. Miroslava Machariková, PhD.

07.04.
11:00

Mykológia slovenských múmií

RNDr. Mária Majorošová

21.04.
11:00

Ako nám škodia plesnivé potraviny

Doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD.

05.05.
11:00

Lekárska mykológia /ochorenie kože, nechtov a vnútorných orgánov/

Doc. Ing. Piecková, MPH, PhD.

Skúšky
zimný semester27. januára 2017   
letný semester5. mája 2017

 

 

LIEKY A ZDRAVIE I.

Garant: Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

28.09.
13:00

História farmácie

Mgr. Petra Capandová, PhD.

12.10.
13:00

Lekárenstvo a lekárnik v 21. storočí

PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

26.10.
13:00

Liek a jeho postavenie v zdravotníctve

PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

09.11.
13:00

Vznik a vývoj nového lieku, registrácia liekov

Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.

23.11.
13:00

Význam liekovej formy pre účinok lieku, nové trendy v liekových formách

RNDr. Klára Gardavská, CSc.

07.12.
13:00

Liečivé rastliny, ich spracovanie a využitie

Doc. RNDr. Štefánia Vaverková, CSc.

18.01.
13:00

Lieky rastlinného pôvodu

Prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.

01.02.
13:00

Voľnopredajné lieky, interakcie liečiv

Prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

15.02.
13:00

Využitie propolisu v humánnej medicíne, farmaceutickom a kozmetickom priemysle

Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

01.03.
13:00

Farmaceutické využitie mikroorganizmov

Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.

15.03.
13:00

Vplyv životného prostredia na imunitný systém človeka

Doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.

29.03.
13:00

Lieky a zdravie v informačných zdrojoch

PhDr. Mária Kadnárová

12.04.
13:00

Základné diagnostické metódy s využitím elektromagnetického žiarenia

Prof. RNDr. Emil Havránek, DrSc.

26.04.
13:00

Exkurzia do farmaceutického múzea -lekáreň U červeného raka, Michalská ul. 26 vstupné 1,30 €, zápočet

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

Skúšky
letný semester26. apríla 2017

 

 

LIEKY A ZDRAVIE II.

Garant: Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

Dátum

Téma

Prednáša

29.09.
13:00

Rizikové faktory v oblasti zdravia a populácie. Nefarmakologické opatrenia

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

13.10.
13:00

Vysoký krvný tlak - možnosti liečby, zlyhávanie srdca, ischemická choroba  srdca - možnosti liečby

Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

27.10.
13:00

Diabetes mellitus a súčasné možnosti liečby

Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.

10.11.
13:00

Farmakoterapia žilovej nedostatočnosti

Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

24.11.
13:00

Využitie zdravotníckych  pomôcok pri chronickej žilovej nedostatočnosti

RNDr. Klára Gardavská, CSc.

08.12.
13:00

Poruchy zažívacieho traktu - liečba, peptický vred a jeho liečba

Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.

19.01.
13:00

Hnačka a zápcha - príčiny a liečba Antihemoroidálna liečba

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

02.02.
13:00

Poruchy vstrebávania živín, celiakia, laktózová intolerancia

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

16.02.
13:00

Choroby pečene a žlčníka a možnosti ich liečby

Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.

02.03.
13:00

Probiotiká, prebiotiká a starší vek

Doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.

16.03.
13:00

Reumatické ochorenia a ich liečba

Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

30.03.
13:00

Prevencia a riziko osteoporózy

Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

27.04.
13:00

Lekárenská starostlivosť

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

11.05.
13:00

Exkurzia do Záhrady liečivých rastlín
FaF UK /Nové Záhrady I., Prievoz/

Doc. RNDr. Štefánia Vaverková, CSc.

 

 

LIEKY A ZDRAVIE III.

Garant: Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc. 

Dátum

Téma

Prednáša

21.09.
13:00

Horúčka a jej liečba

Prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

05.10.
13:00

Spánok - poruchy, príčiny a liečba

Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.

19.10.
13:00

Farmakoterapia bolesti  hlavy

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

02.11.
13:00

Psychofarmaká - klady a zápory ich používania

Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.

16.11.
13:00

Demencie, Alzheimerova choroba

PharmDr. Stanislava Jankyová, PhD.

30.11.
13:00

Starostlivosť o dlhodobo chorých

PharmDr. Eva Kráľová, PhD.

14.12.
13:00

Lieky používané pri kožných ochoreniach

Doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

11.01.
13:00

Vakcíny a séra

Doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.

25.01.
13:00

Protinádorová imunita

Doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.

08.02.
13:00

Onkologické ochorenia - liečebné postupy

Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

22.02.
13:00

Kompenzácia následkov liečby onkologických ochorení zdravotníckymi pomôckami

RNDr. Klára Gardavská, CSc.

08.03.
13:00

Zásady používania liekov u žien

Prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

22.03.
13:00

Prevencia a liečba astmy

Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

05.04.
13:00

Rozprava, záver

Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.

Skúšky
letný semester5. apríla 2017

 

 

MUZEOLÓGIA A KULTÚRNE DEDIČSTVO I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Gondova 2,  3. poschodie vľavo v chodbe, učebňa č. 366
Vedúci ročníka: Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

30.09.
9:00

Úvod do heritológie

Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

14.10.
9:00

Úvod do muzeológie

PhDr. Ján Dolák, PhD.

28.10.
9:00

Zberateľstvo a starožitníctvo

PaedDr. Tibor Díte

11.11.
9:00

Utváranie európskych múzeí

Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

25.11.
9:00

Dejiny slovenského múzejníctva do konca 19. storočia

Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

09.12.
9:00

Vývoj múzejníctva na Slovensku v 1. pol. 20. storočia

Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

16.12.
9:00

Exkurzia do vybraného pamiatkového objektu

Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.

17.02.
9:00

Slovenské múzejníctvo v 2. pol. 20 storočia

Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

03.03.
9:00

Umiestnenie múzeí na Slovensku od 19. storočia do súčasnosti

PhDr. Peter Maráky

17.03.
9:00

Prehľad ochrany pamiatok do 19. storočia

Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

31.03.
9:00

Ochrana pamiatok v Uhorsku /na Slovensku/ v 19. storočí

Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

28.04.
9:00

Ochrana pamiatok v 20. storočí

Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

12.05.
9:00

Pamiatky UNESCO na Slovensku

Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

19.05.
9:00

Exkurzia do vybraného múzea

Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.

 

 

POČÍTAČE A INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI I.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania
Šafárikovo nám. 6, stará budova, prízemie, učebňa č. 11
Vedúci ročníka: Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

1. skupina o 13.00 hod.  /študenti postupujúci z 1. všeob. ročníka/
2. skupina o 15.15 hod.

Dátum

Téma

Prednáša

23.09.

Princíp práce počítačov, základy ich obsluhy, ovládanie počítača, klávesnica, myš. Základné pojmy pri práci s počítačom

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

07.10.

OS Windows. Pracovná plocha s oknami a ikonami programov. Úpravy vzhľadu a obsahu pracovnej plochy

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

21.10. 

Ponuka Štart - základ ovládania. Prieskumník a možnosti práce v ňom. Disk. Súbor. Priečinok.

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

04.11.

Práca so schránkou. Kopírovanie a presúvanie jedného a viacerých objektov. Kôš a práca s ním

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

18.11.

Zástupcovia, ich vytváranie a používanie. Používanie kalkulačky, skicára

Ing. Pavol Jurík, PhD.

02.12.

Možnosti využitia WordPadu

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

16.12.

Počítačová sieť. Charakteristika siete internet. Adresy na internete

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

20.01.

Elektronická pošta, založenie e-mailovej schránky, posielanie a príjem správ, príloh

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

03.02.

Internetový prehliadač - princíp a jeho efektívne používanie.

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

17.02.

Efektívne využívanie internetového prehliadača. Domovská stránka. Vyhľadávanie navštívených stránok

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

03.03.

Orientácia vo vyhľadávaní na internete /Google, Zoznam, Centrum/

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

17.03.

Služby Google - Allerts, You Tube, správy, vyhľadávanie blogov

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

31.03.

Možnosti využitia úložísk, cloudové úložiská

Doc. RNDr. Viera Šurdová, CSc.

07.04.

Záverečná rozprava, skúšky

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

Skúšky
zimný semester3. februára 2017
letný semester7. apríla 2017

 

 

POČÍTAČE A INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI II.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania
Šafárikovo nám. 6, stará budova, prízemie, učebňa č. 11
Vedúci ročníka: Doc. Ing. Viera Šurdová, CSc.

1. skupina o 13.30 hod.
2. skupina. o 15.15 hod.

Dátum

Téma

Prednáša

30.09.

Informačná bezpečnosť a jej význam. Aktívna ochrana pred vírusmi

Doc. RNDr. Viera Šurdová, CSc.

14.10.

Obsah programového balíka MS Office a možnosti jeho využitia. Práca so súbormi, písanie a formátovanie textu

Doc. RNDr. Viera Šurdová, CSc.

28.10.

Práca s blokom v dokumente. Výhody štýlov a možnosti ich použitia

Doc. RNDr. Viera Šurdová, CSc.

11.11.

Záhlavie, zápätie stránok, možnosť ich orámovania. Funkcie tabulátorov

Doc. RNDr. Viera Šurdová, CSc.

25.11.

Tabuľky v dokumente. Vytvorenie, úprava štruktúry, naplnenie tabuľky, formátovanie

Doc. RNDr. Viera Šurdová, CSc.

09.12.

Praktické využitie tabuliek

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

13.01.

Vyhľadávanie, náhrada a revízia textu. Vytvorenie obálok

Doc. RNDr. Viera Šurdová, CSc.

27.01.

Vybrané možnosti príkazu Vložiť v textovom procesore Word, WordArt

Doc. RNDr. Viera Šurdová, CSc.

10.02.

Možnosti použitia šablón. Šablóny v počítači a na internete, úprava vzhľadu dokumentu

Ing. Pavol

Jurík, PhD.

24.02.

Pracovné prostredie a ovládanie programu PowerPoint. Farebné schémy. Textové objekty

Ing. Pavol

Jurík, PhD.

10.03.

Animácia objektov. Načasovanie snímok k automatickej projekcii.

Ing. Pavol

Jurík, PhD.

24.03.

Tvorba vlastných prezentácií a ich predvedenie

Ing. Pavol

Jurík, PhD.

07.04.

Úvod do počítačovej grafiky

Doc. RNDr. Viera Šurdová, CSc.

21.04.

Záverečná rozprava, skúšky

Doc. RNDr. Viera Šurdová, CSc.

Skúšky
zimný semester27. januára 2017
letný semester21. apríla 2017

 

 

POČÍTAČE A INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI III.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania
Šafárikovo nám. 6, stará budova, prízemie, učebňa č. 11
Vedúci ročníka: Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

23.09.
17:00

Charakteristika a možnosti MS Excelu, práca so súborom, operácie s listami

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

07.10.
17:00

Možnosti overovania údajov v MS Exceli

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

21.10. 
17:00

Možnosti zlučovania údajov v MS Exceli

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

04.11.
17:00

Triedenie a filtrovanie záznamov

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

18.11.
17:00

Rozšírený filter a použitie rôznych druhov podmienok v ňom

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

02.12.
17:00

Funkcie a ich použitie

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

16.12.
17:00

Funkcie a ich použitie

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

20.01.
17:00

Riešenie komplexného zadania v MS Exceli

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

03.02.
17:00

Riešenie komplexného zadania v MS Exceli

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

17.02.
17:00

Možnosti spolupráce aplikácií v MS Office

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

03.03.
17:00

Webový album picasa a ilustrácia jeho využitia

Doc. RNDr. Viera Šurdová, CSc.

17.03.
17:00

Príprava na tvorbu fotoknihy

Doc. RNDr. Viera Šurdová, CSc.

31.03.
17:00

Tvorba fotoknihy a fotokalendára

Doc. RNDr. Viera Šurdová, CSc.

07.04
17:00

Záverečná rozprava, skúšky

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

Skúšky
zimný semester20. januára 2017
letný semester7. apríla 2017

 

 

PRÁVO II.

Garant: Univerzita Komenského, Právnická fakulta     
Šafárikovo nám. 6, nová budova, učebňa č.416
Vedúci ročníka: JUDr. Marek Domin, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

22.09.
12:35

Ústavné právo I - Forma vlády Slovenskej republiky

JUDr. Marián Giba, PhD.

06.10.
12:35

Ústavné právo II - Kontrola ústavnosti v podmienkach Slovenska

JUDr. Marián Giba, PhD.

20.10.
12:35

PSZ I - Sociálna politika a jej jadro -právo sociálneho zabezpečenia

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

03.11.
12:35

PSZ II - Dávky nemocenského poistenia

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

01.12
12:35

PSZ III - Dávky dôchodkového zabezpečenia

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

15.12.
12:35

PSZ IV - Rodinná politika z pohľadu PSZ - dávky štátnej sociálnej podpory

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

12.01.
12:35

SP I - Úvod do správneho práva a verejná správa, štátna správa, samospráva

Mgr. Anton Martvoň, PhD.

26.01.
12:35

SP II - Zákon o obecnom zriadení a práva obyvateľov obce

Doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

09.02.
12:35

SP III - Slobodný prístup k informáciám

JUDr. Zuzana Kiselyová, PhD.

23.02.
12:35

SP IV - Správne konanie, priestupkové konanie

Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

09.03.
12:35

Finančné právo I - Problematika daní

JUDr. Simona Heseková, PhD.

23.03.
12:35

Finančné právo II - Banky a poisťovne

JUDr. Simona Heseková, PhD.

20.04.
12:35

Obchodné právo I

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

04.05.
12:35

Obchodné právo II

JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Skúšky
letný semester4. mája 2017

 

 

PSYCHOLÓGIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta UK
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: Mgr. Barbora Váryová, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

22.09.
14:20

Úvod do problematiky psychických porúch

Mgr. Michal Slaninka, PhD.

06.10.
14:20

Psychológia životnej múdrosti

PhDr. Dušan Fabián, PhD.

20.10.
14:20

Psychické poruchy v staršom veku

MUDr. Eva Janíková

03.11.
14:20

„Vnútorná sila“

Mgr. Ľubica Macková

01.12.
14:20

Rané pripútanie dieťaťa k matke a jeho vplyv na ďalší život

PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

15.12.
14:20

Kognitívna zdatnosť a ako sa starať o pamäť I.

PaedDr. Mária Čunderlíková

12.01.
14:20

Kognitívna zdatnosť a ako sa starať o pamäť II.

PaedDr. Mária Čunderlíková

26.01.
14:20

Problémy forenznej psychológie

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

09.02.
14:20

Médiá a ich vplyv na divákov rôznej vekovej úrovne

PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

23.02.
14:20

Psychológia postihnutých - realita a fikcia školskej, sociálnej a pracovnej integrácie

PhDr. Viera Andreánska, PhD.

09.03.
14:20

Zvládanie smútku a vážnych rodinných situácií v živote človeka

Doc. PhDr. Tatiana Taročková, PhD.

23.03.
14:20

Psychoterapia pre seniorov

PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.

06.04.
14:20

Poruchy komunikácie vo vývinových súvislostiach

 

Mgr. Barbora Váryová, PhD.

20.04.
14:20

Rozprava

 

Mgr. Barbora Váryová, PhD.

Skúšky
letný semester20. apríla 2017

 

 

PSYCHOLÓGIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta UK
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 414
Vedúci ročníka: Mgr. Barbora Váryová, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

29.09.
14:20

Psychické šťastie  - základ zdravia. Súvislosť psychiky a somatických ochorení

Mgr. Ľubica Macková

13.10.
14:20

Psychospirituálna  kríza

Mgr. Bohuslava Solčanská

27.10.
14:20

Osobnosť z pohľadu klasickej psychoanalýzy - S. Freuda I.

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.

10.11.
14:20

Osobnosť z pohľadu  klasickej psychoanalýzy - S. Freuda II.

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.

24.11.
14:20

Životný štýl, rodinné konštelácie podľa individuálnej psychológie A. Adlera I.

PhDr. Daniela Čechová, PhD.

08.12.
14:20

Životný štýl, rodinné konštelácie podľa individuálnej psychológie A. Adlera II.

PhDr. Daniela Čechová, PhD.

19.01.
14:20

Fenomén reziliencie a duševné zdravie

PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

02.02.
14:20

Efektívne vedenie poradenského rozhovoru s klientom  I.

PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.

16.02.
14:20

Efektívne vedenie poradenského rozhovoru s klientom  II.

PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.

02.03.
14:20

Strach ako priateľ a nepriateľ

Mgr. Ľubica Macková

16.03.
14:20

Sexualita u seniorov

PhDr. Katarína Jandová, PhD.

30.03.
14:20

Alzheimerova choroba a iné demencie, starostlivosť o takto postihnutú osobu v domácnosti

PaedDr. Mária Čunderlíková

27.04.
14:20

Metódy aktivizácie v seniorskom veku

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

11.05.
14:20

Rozprava

 

Mgr. Barbora Váryová, PhD.

Skúšky
letný semester11. mája 2017

 

 

PSYCHOLÓGIA III.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta UK
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 414
Vedúci ročníka: Mgr. Barbora Váryová, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

22.09.
14:20

Depresia a úzkosť

Mgr. Michal Slaninka, PhD.

06.10.
14:20

Reminiscenčná terapia a rozprávanie životného  príbehu  I.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

20.10.
14:20

Reminiscenčná terapia a rozprávanie životného  príbehu  II.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

03.11.
14:20

Psychológia morálneho usudzovania - od filozofie k neuroanatómii

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

01.12.
14:20

Sociokultúrne atribúty psychológie morálky

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

15.12.
14:20

Riešenie párových a rodinných problémov I.

PhDr. Dušan Fabián, PhD.

12.01.
14:20

Riešenie párových a rodinných problémov II.

PhDr. Dušan Fabián, PhD.

26.01.
14:20

My a oni: Úloha sociálnych kategórií  rodu, rasy či veku vo vnímaní iných osôb

Mgr. Alexandra Ostertágová

09.02.
14:20

Biologické súvislosti ľudskej psychiky

Mgr. Petra Soláriková, PhD.

23.02.
14:20

Otázky dna u závislých

Mgr. Michal Slaninka, PhD.

09.03.
14:20

Výklad snov

Mgr. Michal Slaninka, PhD.

23.03.

14:20

Konštruktívne riešenie a zvládanie záťažových situácií  I.

Doc. PhDr. Mária Bratská, PhD.

06.04.
14:20

Konštruktívne riešenie a zvládanie záťažových situácií  II.

Doc. PhDr. Mária Bratská, PhD.

04.05.
14:20

Rozprava

 

Mgr. Barbora Váryová, PhD.

Skúšky
letný semester4. mája 2017

 

 

REGENERÁCIA PSYCHOFYZICKÝCH SÍL SENIOROV I.

Garant: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu
Nábrežie arm. gen. Svobodu 9, učebňa 0 - 70/ športoviská FTVŠ UK
Vedúci ročníka: Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

29.09.
13:00

Regenerácia psychofyzických síl seniorov
/P, 0-70/

Doc. PaedDr. Miroslav Vavák, PhD.

13.10.
13:00

Masáž v systéme  regenerácie
/P, 0-70/

Ing. Ján Jánošdeák

27.10.
13:00

Pohybové možnosti u seniorov
/P+C, 0-70/

Doc. PaedDr. Miroslav Vavák, PhD.

10.11.
13:00

Vyrovnávacie cvičenia a strečing
/P+C, 0-70/

Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

24.11.
13:00

Charakteristika masážnych hmatov
/P+C, 0-70/

Ing. Ján Jánošdeák

08.12.
13:00

Posilňovacie cvičenia v byte
/P+C, 0-70/

Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

12.01.
13:00

Zlepšovanie ohybnosti chrbtice pomocou jogy
/P+C pohybové štúdio/

Mgr. Bohuslava Jaroševičová

19.01.
13:00

Charakteristika aquafitness
/P, 0-70, C plaváreň/

Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

02.02.
13:00

Teória a didaktika aquafitness
/P, 0-70, C plaváreň/

Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

23.02.
13:00

Zlepšovanie zraku pomocou jogy
/P+C, 0-70/

Mgr. Bohuslava Jaroševičová

09.03.
13:00

Základy výživy pre zdravie
/P, 0-70/

MUDr. František Žák

23.03.
13:00

Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život
/P, 0-70/

MUDr. František Žák

06.04.
13:00

Teória a didaktika severskej chôdze
/P, 0-70, C - areál  FTVŠ/

Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.

04.05.
13:00

Základy thai chi
/P, 0-70, C - polyfunkčné ihrisko/

Jarmila Welterová

Pozn.: P - prednáška, C - praktické cvičenie

Skúšky
letný semester4. mája 2017

 

 

REGENERÁCIA PSYCHOFYZICKÝCH SÍL SENIOROV II.

Garant: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu
Nábrežie arm. gen. Svobodu 9, učebňa 0 - 70/ športoviská FTVŠ UK
Vedúci ročníka: Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

22.09.
13:00

Prispôsobenie životosprávy v seniorskom veku
/P, 0-70/

MUDr. František Žák

06.10.
13:00

Cvičenia pri steoporóze 
/P+C, 0-70/

Mgr. Ján Cvečka, PhD.

20.10.
13:00

Dychové cvičenia v joge          
/P, 0-70/

Mgr. Bohuslava Jaroševičová

03.11.
13:00

Koncentračné techniky v joge
/P+C, 0-70/

Mgr. Bohuslava Jaroševičová

01.12.
13:00

Masáže - praktické cvičenia 
/C, 0-70/

Ing. Ján Jánošdeák

15.12.
13:00

Alzheimerova choroba a iné demencie 
/P, 0-70/

PaedDr. Mária Čunderlíková

12.01.
13:00

Aquafitness pre seniorov 
/P, 0-70, C - plaváreň/

Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

26.01.
13:00

Cvičenia pilates
/C - pohybové štúdio/

Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

09.02.
13:00

Osobitosti plávania v regenerácii psychofyzických síl seniorov /P, 0-70, C - plaváreň/

Prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.

02.03.
13:00

Úprava výživy pre seniorov
/P, 0-70/

MUDr. František Žák

16.03.
13:00

Kognitívna zdatnosť a ako sa starať o pamäť
/P, 0-70/

PaedDr. Mária Čunderlíková

30.03.
13:00

Pohybové aktivity v súvislosti s doplnkami výživy pre seniorov
/P, 0-70/

Doc. PaedDr. Miroslav Vavák, PhD.

20.04.
13:00

Strečingové cvičenia
/P+C, 0-70/

Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

11.05.
13:00

Základy thai chi
/P, 0-70,C - polyfunkčné ihrisko/

Jarmila Welterová

Pozn.: P - prednáška, C - praktické cvičenie

Skúšky
letný semester11. mája 2017

 

 

SEDEM x 7 DIVOV SLOVENSKA II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: PhDr. Alžbeta Sopušková

Pozn.: Podmienkou pre zápis do odboru je absolvovanie 1 odboru z dejín.

1. skupina o 13.00 hod.         2. skupina. o 15.00 hod.

Dátum

Téma

Prednáša

03.10.

 

Úvodné stretnutie.
Čo sme spoznali nového na Slovensku cez prázdniny

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

Exkurzia: tajovplné Záhorie II. - Skalica, Holíč, Kopčany

PhDr. Alžbeta Sopušková

14.11.

 

Kráľovské hrady a cisárske rezidencie, kúrie, kaštiele a zámky

PhDr. Jozef Lenhart

 

Exkurzia: Malebná cesta dolu Váhom II.

PhDr. Alžbeta Sopušková

28.11.

 

Slovenská dedina I. /osídlenie Slovenska/

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

Nitra, milá Nitra...
/jednodenná exkurzia/

PhDr. Alžbeta Sopušková

09.01.

 

Stromy Slovenska a rastlinné spoločenstvá

Mgr. Andrej Popovič

23.01.

 

Vojny, bitky a bojiská na Slovensku

Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

06.02.

 

Kláštory Slovenska. Rády pôsobiace v minulosti na Slovensku

PhDr. Alžbeta Sopušková

20.02.

 

Živočíšne spoločenstvá slovenskej prírody

Mgr. Andrej Popovič

 

Horná Nitra /jednodenná exkurzia/ - kostoly, kaštiele, hradiská

PhDr. Alžbeta Sopušková

06.03.

Slovenská dedina II. /ľudová kultúra/

 

 

Pevnosti Slovenska: Komárno /exkurzia/

PhDr. Alžbeta Sopušková

03.04.

 

Záver kurzu, rozprava, príprava záverečnej exkurzie

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

Záverečná viacdenná exkurzia: Orava

 

 

 

SVET OPERY III.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

Dátum

Téma

Prednáša

27.09.
13:00

Exotizmus v opere 19. storočia

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

11.10.
13:00

Verizmus

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

25.10.
13:00

Giacomo Puccini

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

08.11.
13:00

Claude Debussy

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

22.11.
13:00

Richard Strauss

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

06.12.
13:00

Talianska opera 20. storočia 1

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

17.01.
13:00

Talianska opera 20. storočia 2

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

31.01.
13:00

Rozprava

PhDr. Tomáš

Surý, ArtD.

14.02.
13:00

Arnold Schönberg, Benjamin Britten

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

28.02.
13:00

Kurt Weill

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

14.03.
13:00

Béla Bartók

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

28.03.
13:00

Carl Orff

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

11.04.
13:00

Arthur Honegger

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

25.04.
13:00

Rozprava

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

Skúšky
zimný semester31. januára 2017
letný semester25. apríla 2017

 

 

TOPOGRAFIA ANTICKÉHO SVETA III.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

04.10.
09:00

Úvodná hodina. Zážitky z  ciest po antickom svete

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

18.10.
09:00

a/ Pozdrav z ciest. List v antike
b/ Cicero, Ad familiares

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

15.11.
09:00

a/ Roma - caput imperii a Catlinovo sprisahanie
b/ Rétorika. Cicero, In Catlinam oratio prima

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

29.11.
09:00

a/ Saluberrimae Pistinienses Thermae
b/ Zbierky archeologického múzea Piešťany /výjazd/

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

13.12.
09:00

a/ Filozofia antického sveta
b/ Cicero, Academica /II 37,18/

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

07.02.
09:00

a/ Rímska provincia Gallia
b/ Caesar, Commentarii de bello Gallico /VI 19/

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

21.02.
09:00

Skúška - preklad, rozprava

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

07.03.
09:00

a/ Rímska provincia Germánia
b/ Caesar, Commentarii de bello Gallico /VI 21-23/     

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

21.03.
09:00

a/ Provincia Afrika
b/ Sallustius, Bellum lugurthinum

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

04.04.
09:00

a/ Provincia Dacia a Pontus
b/ Ovidius, Tristia /epitaf/

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

18.04. 09:00

a/ Cesty v antickom svete. Via Appia - regina viarum
b/ Titus Livius, De Spartaco

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

02.05.
09:00

a/ Sopky v antike
b/ Eruptio montis Vesuvii  /Plinius Secundus, Eistulae /VI 16, 1-3/

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

16.05.
09:00

a/ Epigrafické nápisy v antike
b/ Rímsky nápis v Trenčíne

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

 

Záverečná exkurzia

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Skúšky
zimný semester21. február 2017
letný semester16. mája 2017

 

 

TVORIVÉ PÍSANIE III.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: Mgr. Daniel Hevier

Dátum

Téma

Prednáša

14.11.
9:00

Ako napísať knihu

Mgr. Daniel Hevier

28.11.
9:00

Kompozícia

Mgr. Daniel Hevier

12.12.
9:00

Mikroštruktúra a makroštruktúra

Mgr. Daniel Hevier

09.01.
9:00

Ako získať inšpiráciu

Mgr. Daniel Hevier

23.01.

9:00

Zdroje imaginácie

Mgr. Daniel Hevier

06.02.
9:00

Ako vytvoriť postavu

Mgr. Daniel Hevier

20.02.
9:00

Ako vytvoriť prostredie

Mgr. Daniel Hevier

06.03.
9:00

Čo je to príbeh

Mgr. Daniel Hevier

20.03.
9:00

Ako písať dialógy

Mgr. Daniel Hevier

03.04.
9:00

Opis a charakteristika

Mgr. Daniel Hevier

15.05.
9:00

Pointa a záver

Mgr. Daniel Hevier

22.05.
9:00

Vlastná kniha

Mgr. Daniel Hevier

29.05.
9:00

Záverečná prezentácia

Mgr. Daniel Hevier

 

 

UNESCO I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: PhDr. Alžbeta Sopušková

Pozn.: Podmienkou pre zápis do odboru je absolvovanie 2 odborov z dejín.

Dátum

Téma

Prednáša

30.09.
14:00

Čo je to Svetové prírodné a kultúrne dedičstvo UNESCO

PhDr. Alžbeta Sopušková

14.10.
14:00

Slovenské pamiatky v Zozname svetového kult. dedičstva UNESCO

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

Exkurzia: Wachau  /ukážka kultúrnej krajiny/

PhDr. Alžbeta Sopušková

11.11.
14:00

Návšteva slovenského centra UNESCO v Bratislave

PhDr. Alžbeta Sopušková

25.11.
14:00

Pamiatky UNESCO v Českej republike

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

Exkurzia: Kutná Hora, Praha, Drážďany /advent/

PhDr. Alžbeta Sopušková

20.01.
14:00

Antické pamiatky v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

PhDr. Alžbeta Sopušková

03.02.
14:00

Čo ponúka Maďarsko do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

PhDr. Alžbeta Sopušková

17.02.
14:00

Svetové metropoly v Zozname UNESCO

PhDr. Alžbeta Sopušková

03.03.
14:00

Kláštory v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

Benediktínsky kláštor Pannonhalma /jednodenný výlet/

PhDr. Alžbeta Sopušková

31.03.
14:00

Slovenské zápisy prírodného dedičstva do Zoznamu kult. dedičstva UNESCO

Mgr. Andrej Popovič

 

Trojdenná exkurzia: Spiš

 

PhDr. Alžbeta Sopušková

28.04.
14:00

Záver kurzu, úlohy na prázdniny

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

Prázdninová viacdenná exkurzia

PhDr. Alžbeta Sopušková

 

 

VEĽKÉ DIVY SVETA I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Dátum

Téma

Prednáša

04.10.
16:00

Prečo chcú ľudia udivovať? Dejiny divov

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

18.10.
16:00

Staroveké divy sveta. Novodobé divy sveta

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

15.11.
16:00

Staroveké divy 1. Pyramídy staré i nové

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

29.11.
16:00

Staroveké divy sveta 2. Olympia, Diova socha v Olympii

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

13.12.
16:00

Parthenon - zázrak antickej architektúry

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

07.02.
16:00

Najobdivovanejšie múzeá sveta

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

21.02.
16:00

Posvätné sochy. Najpodivnejšie sochy

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

07.03.
16:00

Divy dávnych civilizácií     

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

21.03.
16:00

Hroby veľkých

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

04.04.
16:00

Staroveké divy sveta 3. Visuté záhrady Semiramidine

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

18.04.
16:00

Najkrajšie záhrady

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

02.05.
16:00

Divy prírody

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

16.05.
16:00

Záverečné zhodnotenie

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Skúšky
letný semester16. mája 2017

 

 

ZÁHRADNÍCTVO II. - Kvetinárstvo

Garant: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
CĎV UK, Odbojárov 10/a, prízemie, učebňa č. 19A /vo dvore/
Vedúci ročníka: Prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc. 

Dátum

Téma

Prednáša

23.09.
09:00

Fyziologické podmienky kvitnutia okrasných rastlín

Prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

07.10.
09:00

Substráty na pestovanie kvetín

Doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc.

21.10.
09:00

Zásady hnojenia a zavlažovania kvetín

Doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc.

04.11.
09:00

Pestovanie teplomilných kvetín v skleníkoch a foliovníkoch

RNDr. Jaroslav Bella, CSc.

18.11.
09:00

Základy sušenia, viazania a aranžovania kvetín

Ing. Jarmila Támová

02.12.
09:00

Kvitnutie bonsají

RNDr. Vladimír Ondrejčík

13.01.
09:00

Pestovanie orchideí

Ing. Jarmila Támová

10.02.
09:00

Pestovanie kvetom okrasných ovocných drevín

Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

24.02.
09:00

Kvitnúce cibuľové a hľuznaté okrasné rastliny

Ing. Anna Szabóová

10.03.
09:00

Črepníkové a hrantíkové kvetiny

Ing. Anna Szabóová

24.03.
09:00

Kvitnúce letničky a trvalky na záhonoch

Ing. Anna Szabóová

07.04.
09:00

Ochrana kvetín pred chorobami a škodcami

Ing. Juraj Matlák

21.04.
09:00

Kvitnúce skalničky

Ing. Jarmila Támová

05.05.
09:00

Kvitnúce kaktusy a sukulenty

RNDr. Jaroslav Bella, CSc.

Skúšky
zimný semester13. januára 2017
letný semester5. mája 2017

 

 

VŠEOBECNÁ MEDICÍNA – I. ročník

Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Poslucháreň / počítačová miestnosť /UTV JLF UK, Malá Hora 4B,  Martin,
Vedúci učiteľ:  Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc., Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., Mgr. Mária Zanovitová, PhD.
Koordinátor: Mgr. Katarína Nezdobová 

Dátum

Téma

Prednáša

11.10.
10:00

Zahájenie. Organizácia štúdia. Práca s digitálnymi informáciami

Mgr. Ivana Švrková

25.10.
10:00

História vzniku a činnosť UK. História a súčasnosť JLF UK Martin

Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

15.11.
10:00

Sociálna starostlivosť o seniorov

PhDr. Katarína Tomášová

29.11.
10:00

Základy lekárskej biológie

Doc. MUDr. Martin Péč, PhD., mim. prof.

20.12.
10:00

Prvá pomoc pri niektorých chorobných stavoch. Základy resuscitácie.

MUDr. Stanislava Richterová, PhD.

17.01.
10:00

Praktická výučba v Simulačnom centre JLF UK

Doc. MUDr. Jana Plevková, PhD.

31.01.
10:00

Základy anatómie človeka.
Zápočet

Doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.

14.02.
10:00

Návšteva teoretických ústavov

 

MUDr. Lenka Kunertová

28.02.
10:00

Základy fyziológie srdcovocievneho systému

Doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

21.03.
10:00

Základy fyziológie nervového systému

Doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

04.04.
10:00

Základy patologickej fyziológie

Doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.

18.04.
10:00

Človek a kovy

Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.

09.05.
10:00

Biochemické procesy v organizme človeka v procese starnutia

Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

23.05.
10:00

Záver. Vyhodnotenie  záverečných prác. Zápočet

Prof. MUDr. Buchancová, CSc.,
Prof. MUDr. Buchanec, DrSc.,
Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

 

 

VŠEOBECNÁ MEDICÍNA – II. a III. ročník

Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Poslucháreň / počítačová miestnosť /UTV JLF UK, Malá Hora 4B,  Martin,
Vedúci učiteľ:  Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc., Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., Mgr. Mária Zanovitová, PhD.
Koordinátor:  Mgr. Katarína Nezdobová 

Dátum

Téma

Prednáša

04.10.
10:00

Otvorenie. Oplodnenie a včasný embryonálny vývin

Prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

18.10.
10:00

Starostlivosť o novorodenca

Doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

08.11.
10:00

Priority starostlivosti o seniorov /aspekt spoločenský a zdravotný/

Doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

22.11.
10:00

Súčasné možnosti v oftalmológii

MUDr. Peter Žiak, PhD.

13.12.
10:00

Pokroky v chirurgii - diabetická noha

Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

10.01.
10:00

Praktická výučba v Simulačnom centre JLF UK

Doc. MUDr. Jana Plevková, PhD.

24.01.
10:00

Problematika náhlych cievnych mozgových príhod. Zápočet

Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

07.02.
10:00

Ochorenia tráviaceho systému

MUDr. Michal Demeter, PhD.

21.02.
10:00

Cukrovka - tichý zabijak

MUDr. Radovan Plášil, PhD.

14.03.
10:00

Aktuálna problematika v stomatológii

MUDr. Mária Janíčková, PhD.

28.03.
10:00

Seniori a lieková politika

Doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

11.04.
10:00

Autoimunita - známe a neznáme

MUDr. Daniela Kantárová, PhD., MUDr. Mojmír Vrlík, CSc.

25.04.
10:00

Drogy a drogové závislosti

Prof. MUDr. František Novomeský, PhD.

16.05.
10:00

Záver

Vyhodnotenie záverečných prác

Zápočet

Prof. MUDr. Buchancová, CSc., Prof. MUDr. Buchanec, DrSc., Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

 

 

STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV – I. ročník

Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Poslucháreň / počítačová miestnosť /UTV JLF UK, Malá Hora 4B,  Martin,
Vedúci učiteľ:  Mgr. Mária Zanovitová, PhD.
Koordinátor:  Mgr. Katarína Nezdobová 

Dátum

Téma

Prednáša

11.10.
13:00

Otvorenie. Gerontológia a geriatria ako vedný odbor. Demografické ukazovatele.

Mgr. Mária Zanovitová, PhD., Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

25.10.
13:00

Sociálno - ekonomické problémy seniora. Sociálna politika, sociálne zabezpečenie, zásady modernej soc. pomoci

Mgr. Radka Kurucová, PhD.

15.11.
13:00

Etické aspekty ošetrovania / starostlivosti o seniora

Mgr. Juraj Čáp, PhD.

29.11.
13:00

Zmeny psychických funkcií u seniora. Zmeny osobnosti. Osamelosť a sociálna izolácia

Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

20.12.
13:00

Špecifiká komunikácie so seniorom

Mgr. Martina Lepiešová, PhD.

17.01.
13:00

Fyziológia starnutia, klinicky významné involučné zmeny v systémoch tela

Doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD., Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

31.01.
13:00

Hodnotenie antropometrických ukazovateľov a fyziologických funkcií u seniorov. Zápočet

Mgr. Anna Ovšonková, PhD.

14.02.
13:00

Osobitosti chorôb  v starobe. Geriatrické symptómy a syndrómy

Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

28.02.
13:00

Osobitosti liečby - diétoterapia a farmakoterapia u seniora

Mgr. Michaela Miertová, PhD.

21.03.
13:00

Osobitosti liečby - rehabilitácia /kondičná LTV, ergoterapia, kompenzačné pomôcky, nácvik sebaopatery/

Mgr. Michaela Miertová, PhD.

04.04.
13:00

Vybrané kardiovaskulárne ochorenia a ošetrovateľská starostlivosť 1.

Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

18.04.
13:00

Vybrané kardiovaskulárne ochorenia a ošetrovateľská starostlivosť 2.

Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

09.05.
13:00

Vybrané ochorenia dýchacieho systému a ošetrovateľská starostlivosť

PhDr. Jana Nemcová, PhD.

 

23.05.
13:00

Diabetes mellitus a ošetrovateľská starostlivosť. Záver. Vyhodnotenie záverečných prác. Zápočet

PhDr. Jana Nemcová, PhD.
Mgr. Zanovitová, PhD.

Náhradná prednáška

Možnosti a špecifiká vzdelávania a edukácie u seniorov. Princípy aktívneho starnutia

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

 

 

POČÍTAČOVÝ KURZ PRE SENIOROV

Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Poslucháreň / počítačová miestnosť /UTV JLF UK, Malá Hora 4B,  Martin,
Vedúci učiteľ:  Ing. Vladimír Gíreth, Lukáš Briš v spolupráci s Martinským klubom medikov /MKM/, Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.
Koordinátor:  Mgr. Katarína Nezdobová 

Dátum

Téma

Prednáša

04.10.
13:00

Otvorenie. Úvodné informácie, organizácia kurzu. Základy obsluhy počítača /PC/


11.10.
13:00

Textový editor, editácia textu, úprava a formátovanie textu /kopírovanie a presúvanie objektov/


18.10.
13:00

Textový editor, editácia textu, úprava a formátovanie textu


25.10.
13:00

Internet, sieťové služby JLF UK v Martine, možnosti využitia pri štúdiu na univerzite tretieho veku


08.11.
13:00

Internet, sieťové služby JLF UK v Martine, možnosti využitia pri štúdiu na univerzite tretieho veku /google - vyhľadávanie, prekladač/ 


15.11.
13:00

Internetová komunikácia. Vytvorenie vlastnej e-mailovej schránky, písanie e-mailu, odpovedanie na e-mail


22.11.
13:00

Príprava  a formátovanie textu pre spísanie záverečných prác poslucháčov UTV


 

 

ZÁKLADY KATOLÍCKEJ TEOLÓGIE A DEJINY NÁBOŽENSTVA

Univerzita Komenského, RKCMBF UK, Kňazský seminár v Nitre
Samova 14, 949 01 Nitra
Vedúci ročníka: ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.
Prednáška od 13.30 do 15.45 hod. 

Dátum

Téma

Prednáša

21.10.
13:30

Anjeli v živote Krista a ich význam pre náš život

ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

04.11.
13:30

Každé vypovedané slovo /aj komunikácii  /

PaedDr. Helena Gabčová

18.11.
13:30

Liturgický priestor

PaedDr. Pavol Zvara, PhD.

02.12.
13:30

Vplyv rétoriky na kresťanské ohlasovanie

Prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD.

13.01.
13:30

Tajomstvo osoby

Mgr. Gašpar Fronc

27.01.
13:30

Rodina - primárne prostredie spoločnosti

PaedDr. Helena Gabčová

17.02.
13:30

Liturgia a ľudová zbožnosť

ThDr. Pavol Zvara, PhD.

03.03.
13:30

Návšteva diecézneho múzea

PhDr. Pavol Žebrák

17.03.
13:30

Interpretácia vybraných textov Evanjelia podľa Jána - I. časť

Prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.

07.04.
13:30

Interpretácia vybraných textov Evanjelia podľa Jána - II. časť

Prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.

21.04.
13:30

Služba laikov v kazateľskom procese

Prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD.

05.05.
13:30

Ateizmus a náboženstvo

Mgr. Gašpar Fronc

19.05.
13:30

Konzultácie

ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

Skúšky 
letný semester19. mája 2017