Ako využiť bádateľsky orientované vyučovanie v edukácii

Termín konania26.03. - 31.03.2017
Uzávierka prihlášok05.03.2017
Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre-Harmónii
Cieľ aktivityAktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti využívania poznatkov pre potreby práce učiteľa v edukačnom procese základnej a strednej školy prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania, ako plánovať, vytvoriť úlohy, prezentovať a hodnotiť bádateľsky orientované vyučovanie.
Špecifické ciele

Plnia účastníci prostredníctvom projektovej metódy:

 • charakterizovať bádateľsky orientované vyučovanie
 • charakterizovať úlohu žiaka a učiteľa bádateľsky orientovaného vyučovania
 • vytvoriť súbor metód využívaných v bádateľsky orientovanom vyučovaní
 • vedieť postupnosť štruktúry bádateľsky orientovaného vyučovania
 • vedieť tvoriť úlohy pre žiakov v edukačnom procese, analyzovať a hodnotiť úlohy v bádateľsky orientovanom vyučovaní
 • pripraviť a vytvoriť návrh bádateľsky orientovaného vyučovania v konkrétnom predmete s úlohami
 • prezentovať návrh bádateľsky orientovaného vyučovania zameraného na tému v konkrétnom predmete
 
Cieľová skupina

Učitelia ZŠ a SŠ

Obsahová náplň

Moduly:

 • Základné informácie z oblasti realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania
 • Charakteristika bádateľsky orientovaného vyučovania, štruktúry, metód využívaných v bádateľsky orientovanom vyučovaní
 • Príprava bádateľsky orientovaného vyučovania a úloh
 • Realizácia bádateľsky orientovaného vyučovania, diskusia pri prezentovaní BOV
 • Hodnotenie bádateľsky orientovaného vyučovania
 
Štruktúra výučby 
 • 20 vyučovacích hodín – odborné vyučovanie, tvorba návrhu/konceptu bádateľsky orientovaného vyučovania, realizácia, prezentácia a hodnotenie bádateľsky orientovaného vyučovania
 • 6 VH odborné prednášky
 • 9 VH slovenské reálie
 
Počet štipendijných miest20 učiteľov ZŠ a SŠ zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
Podmienky prijatia 
 • Odporúčanie riaditeľa príslušnej školy, alebo príslušného krajanského spolku  zaslané na CĎV UK do  uzávierky prihlášok.
 • Zaslanie prihlášky. 
 • Potvrdenie záväznej účasti účastníkom na vzdelávacom podujatí najmenej 10 dní pred začatím vzdelávacieho podujatia.
 • Nominovaný/á bude zárukou toho, že svoje skúsenosti z tohto kurzu bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry medzi našimi krajanmi v krajinách, v ktorých žijú.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.
 
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní kurzu
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na  www.eduabroad.sk – Kalendár udalostí