IKT - práca so softvérom interaktívnej tabule , tvorba blogu a tvorba webovej stránky

Termín konania26.03. - 31.03.2017
Uzávierka prihlášok05.03.2017
Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre-Harmónii
Cieľ aktivityVytvárať interaktívne prezentácie pomocou softvéru interaktívnej tabule a prezentovať svoju činnosť on-line.
Špecifické ciele 
 • Vytvárať demonštračné úlohy a zadania pre žiakov prostredníctvom softvéru interaktívnej tabule
 • Prezentovať svoju prácu prostredníctvom blogu a webovej stránky
 • Komunikovať so žiakmi a rodičmi prostredníctvom blogu a webovej stránky
 • Vyhľadávanie  vhodných edukačných materiálov na internete do konkrétneho predmetu a tvorba pracovných listov
 
Cieľová skupina

Učitelia ZŠ a SŠ

Obsahová náplň

Moduly:

Práca so softvérom interaktívnej tabule (10h)

 • Nástroje interaktívnej tabule
 • Tvorba jednoduchých úloh
 • Pokročilé nástroje
 • Vytváranie interaktívnych zošitov

 

Tvorba blogu (5h)

 • Vytvorenie blogu, úprava prostredia
 • Nástroje na tvorbu obsahu
 • Vytváranie obsahu

 

Tvorba webovej stránky (10h)
 • Výber a nastavenie prostredia
 • Nástroje na tvorbu obsahu
 • Vytváranie obsahu
Štruktúra výučby 5 dní  -  40 vyučovacích hodín (25 VH priama výučba, 6 VH odborné prednášky, 9 VH slovenské reálie)
Počet štipendijných miest20 učiteľov ZŠ a SŠ zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
Podmienky prijatia 
 • Odporúčanie riaditeľa príslušnej školy, alebo príslušného krajanského spolku  zaslané na CĎV UK do  uzávierky prihlášok.
 • Zaslanie prihlášky. 
 • Potvrdenie záväznej účasti účastníkom na vzdelávacom podujatí najmenej 10 dní pred začatím vzdelávacieho podujatia.
 • Nominovaný/á bude zárukou toho, že svoje skúsenosti z tohto kurzu bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry medzi našimi krajanmi v krajinách, v ktorých žijú.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.
 
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní kurzu
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na  www.eduabroad.sk – Kalendár udalostí