Individuálny metodicko - vzdelávací program pre krajanov, učiteľov prírodovedných predmetov

Termín konania16.04. - 15.12.2017
Termín pobytuVždy po predchádzajúcej dohode so záujemcom a školou ktorá záujemcov príjme, v priebehu kalendárneho roka 2017, okrem letných prázdnin.
Miesto konaniaBratislava
Cieľ aktivity

Týmto projektom ponúkame individuálny vzdelávací pobyt pre troch učiteľov prírodovedných predmetov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Po prihlásení sa účastníka zabezpečíme ubytovanie podľa jeho výberu (Bratislava, Modra-Harmónia), zabezpečíme školu a dohodneme program na 5 dní v škole, Účastník bude sledovať vyučovanie vo svojom predmete, metodiku výučby, učebné materiály, stretnutia s kolegami zo školy a výmena skúseností s nimi. Bude poznať každodenný  harmonogram v škole.

Cieľ vzdelávania:

Udržať a rozšíriť si profesijné kompetencie potrebné na riadení vyučovacieho procesu, v ktorom sa má rozvíjať prírodovedná gramotnosť žiaka. (ďalej PVG). Poskytnúť učiteľom prírodovedných predmetov základných a stredných škôl aktuálne poznatky o nových trendoch a modernizácii obsahu, metód a foriem prírodovedného vzdelávania.
Cieľová skupina

Učitelia  prírodovedných predmetov  ZŠ a SŠ zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.

Obsahová náplň 
 • Vyučovanie prírodovedných predmetov v európskych školách.
 • Zisťovanie úrovne PVG vlastných žiakov. Návrh diagnostického testu s použitím ukážok vzorových úloh.
 • Spoznať metódy a efektívne stratégie na rozvoj PVG.
 • Vedieť k cieľom  a obsahu učiva navrhnúť učebné činnosti, úlohy pre žiakov a kritériá  úspešnosti činností a úloh.
 • Vedieť aplikovať získané poznatky pri formulácii učebných požiadaviek a v príprave učebných úloh pre žiaka vo väzbe na úrovne PVG.
 • Využívať aktivitu a tvorivosť žiakov pri realizácii vyučovacej hodiny.
 • Vedieť stanoviť kritériá hodnotenia úspešnosti žiaka pri plnení učebných požiadaviek, učebných úloh.
 • Prezentácia učebných úloh, výstupov žiakov a skúseností.
 
Počet štipendijných miest 3
Podmienky prijatia 
 • Záujemca o podujatie  je učiteľom na ZŠ, alebo Strednej škole a vyučuje prírodovedné predmety.
 • Motivačný list (na e-mailovú adresu: abelovacdv.uniba.sk,  (aký predmet učíte, na ktorej škole  pôsobíte,  aké vzdelanie máte ukončené, koľko rokov učíte, ako využijete v budúcnosti získané vedomosti a zručnosti v oblasti v ktorej pôsobíte. Prosím nezabudnite uviesť v akom termíne môžete nastúpiť. Prihláška bez motivačného listu nebude akceptovaná.
 • Odporúčanie riaditeľa školy a  príslušného krajanského spolku.
 • Potvrdenie záväznej účasti účastníka najneskôr 10 dní pre nástupom na podujatie.
 • Nominovaný/á bude zárukou toho, že svoje skúsenosti z tohto podujatia bude odovzdávať a uplatňovať v prospech  detí a študentov v školách s vyučovacím jazykom slovenským v krajine v ktorej žije.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ  by z jednej krajiny bolo prihlásených viacero záujemcov. 
 
Doklad o ukončeníOsvedčenie
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na  www.eduabroad.sk – Kalendár podujatí