Komunikačný kolotoč - zahrajme sa so slovenčinou

Termín konania24.06. - 02.07.2017
Uzávierka prihlášok20.05.2017
Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre-Harmónii
Cieľ aktivityAktualizovať komunikačné kompetencie žiakov v oblasti využívania gramatických a literárnych poznatkov zo slovenčiny potreby práce žiaka v edukačnom procese prostredníctvom využitia rôznych vyučovacích metód.
Cieľová skupina

Študenti – krajania  SŠ (vek 15-19 rokov)

Obsahová náplň

Moduly:

  • Aplikácia poznatkov prostredníctvom pracovných listov a rôznych metód
  • Zahrajme sa na básnikov a recitátorov, naučme sa texty piesni  – tvorba básni a ich prezentácia
  • Krátke divadlo s využitím rôznych dramatických metód.
 
Štruktúra výučby 25 vyučovacích hodín – odborné vyučovanie prostredníctvom rôznych metód (tvorba, realizácia, prezentácia a hodnotenie).
Doplňujúce aktivity (športové hry, krátke náučné exkurzie, súťaže a zábava).
Počet štipendijných miest45 študentov – krajanov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.
Podmienky prijatia 
  • Odporúčanie riaditeľa príslušnej školy, alebo príslušného krajanského spolku  zaslané na CĎV UK do  uzávierky prihlášok.
  • Zaslanie prihlášky. 
  • Potvrdenie záväznej účasti účastníkom na vzdelávacom podujatí najmenej 10 dní pred začatím vzdelávacieho podujatia.
  • Nominovaný/á bude zárukou toho, že svoje skúsenosti z tohto kurzu bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry medzi našimi krajanmi v krajinách, v ktorých žijú.
  • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.
 
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní kurzu
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na  www.eduabroad.sk – Kalendár udalostí