Letná škola choreografie slovenského ľudového tanca

Termín konania27.07. - 06.08.2017
Uzávierka prihlášok15.06.2016
Miesto konaniaTerchová
Cieľ aktivityCieľom je poskytnúť krajanom základné znalosti o tanečnej tradícii a reáliách Žilinského regiónu, naučiť ich praktickým zručnostiam v oblasti ľudového tanca a piesní z kopaničiarskej obce Terchová, ktoré by mohli využívať pri práci v krajanských folklórnych súboroch.
Cieľová skupina

Krajania žijúci kdekoľvek v zahraničí,  ktorí sú vedúci, alebo tanečníci slovenských folklórnych súborov  zameraných na slovenské ľudové tance a piesne a chcú sa stať choreografmi týchto tancov,  alebo vedú slovenské folklórne súbory v zahraničí a chcú poznať nové prvky a techniky tancov  Terchovej.

Veková kategória: od 18 rokov - neobmedzený vek

Obsahová náplň 
 • Nácvik tanečných motívov, motivických väzieb a komplexného tvaru mužských, ženských a párových tancov zo Žilinského regiónu Terchová.
 • Výučba  jednotlivých prvkov ľudového tanca a piesní  z  Terchovej,  pod odbornou garanciou Doc. Janka Blaha - pedagóga VŠMU v BA.
 • Oboznámenie sa s týmto regiónom, jeho kultúrou, históriou  a súčasnosťou.
 • Účasť a vystúpenie na Jánošíkových folklórnych slávností v Terchovej.
 
Štruktúra výučby 
 • 32 vyučovacích hodín - výučba nácviku choreografie tancov daného regiónu, krátke  prednášky k jednotlivým druhom tancov.
 • 8 vyučovacie hodiny - odborné prednášky  o slovenskom folklóre a  reáliách,
 • 30 doplňujúce aktivity, ako návštevy kultúrnych pamiatok, múzeí  v Terchovej a jej blízkom okolí,
 • stretnutia so zaujímavými osobnosťami slovenského folklóru daného regiónu (hudobníci,  tanečníci, speváci a pod.)
 
Počet štipendijných miest35 - určených pre záujemcov z radu vedúcich a členov krajanských súborov v rámci celého sveta s ohľadom na využitie nadobudnutých zručností pri tvorbe programov krajanských folklórnych súborov.
Podmienky prijatia
 • Motivačný list (na e-mailovú adresu: abelovacdv.uniba.sk,  (aký FS vediete, príp. v akom tancujete, práca s detským FS ktorým, pôsobenie vo FS – ako dlho, ako využije v budúcnosti získané vedomosti a zručnosti v oblasti slovenského folklóru vo Vašej krajine. Prihláška bez motivačného listu nebude zaregistrovaná.
 • Záujemca o kurz je choreografom, členom folklórneho súboru (FS), príp. vedie FS pre dospelých alebo pre deti (uviesť názov FS a dobu pôsobenia).
 • Odporúčanie príslušného krajanského spolku.
 • Potvrdenie záväznej účasti účastníkom najneskôr 10 dní pre nástupom na podujatie.
 • Nominovaný/á bude zárukou toho, že má dostatočné skúsenosti v pôsobení vo folklórnom súbore a svoje skúsenosti z tohto kurzu bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry medzi našimi krajanmi v krajinách, v ktorých žijú.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov pre rovnomerné rozdelenie miest pre zastúpenie všetkých prihlásených krajín.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní kurzu
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na  www.eduabroad.sk – Kalendár podujatí