Tvorivosť a tvorivá edukačná klíma: Tvorivá dramatika v edukačnom procese; Formovanie umeleckého prednesu; Didaktické hry

Termín konania

22.10. - 27.10.2017

Uzávierka prihlášok20.09.2017
Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre-Harmónii
Cieľ aktivityPrehĺbiť pedagogické kompetencie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti zavádzania inovatívnych metód a foriem do edukačného procesu v ZŠ a SŠ.
Špecifické ciele
 • prehĺbiť pedagogické zručnosti (pedagogické a motivačné kompetencie) učiteľa v oblasti tvorivého vyučovania zavádzaním inovatívnych metód a foriem do edukačného procesu v ZŠ a SŠ
 • prehĺbiť vedomosti o aktivizujúcich metódach s prihliadnutím na individuálne osobitosti žiaka,
 • rozvíjať osobnosť učiteľa v súvislosti s rozvojom osobnosti žiaka v edukačnom procese. 
 
Cieľová skupina

Učitelia ZŠ a SŠ

Obsahová náplň

Tvorivosť a tvorivá edukačná klíma

Moduly:

 • Tvorivá dramatika v edukačnom procese
 • Formovanie umeleckého prednesu ako prostriedok rozvoja individuálnych osobitostí žiaka
 • Didaktické hry ako prostriedok rozvíjania komunikačných kompetencií v SJ
 
Štruktúra výučby 24 vyučovacích hodín – odborné vyučovanie zamerané na prehĺbenie pedagogických zručností učiteľa v oblasti zavádzania inovatívnych metód  a foriem vyučovania do edukačného procesu v ZŠ a SŠ
Počet štipendijných miest30 - pre učiteľov ZŠ a SŠ zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
Podmienky prijatia 
 • Odporúčanie riaditeľa príslušnej školy, alebo príslušného krajanského spolku  zaslané na CĎV UK do  uzávierky prihlášok.
 • Zaslanie prihlášky. 
 • Potvrdenie záväznej účasti účastníkom na vzdelávacom podujatí najmenej 10 dní pred začatím vzdelávacieho podujatia.
 • Nominovaný/á bude zárukou toho, že svoje skúsenosti z tohto kurzu bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry medzi našimi krajanmi v krajinách, v ktorých žijú.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.
 
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní kurzu
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na  www.eduabroad.sk – Kalendár udalostí