Inovácie v riadení školy a školského zariadenia

Druh kontinuálneho vzdelávania: Funkčné inovačné vzdelávanie

 

Termín vzdelávania

12.09. - Bratislava
10.10. - Lučenec
19.10. - Dolný Kubín
13.11. - 15.11. - Košice

Uzávierka prihlášok

najneskôr 4 dni pred začiatkom vzdelávania

Rozsah vzdelávaniaSpolu 60 hodín,
z toho 40 hodín prezenčne a 20 hodín dištančne.
TrvanieMaximálne 12 mesiacov.
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Dolný Kubín:
ZŠ Petra Škrabáka
Martina Hattalu 2151
026 01 Dolný Kubín

prípadne Nové Zámky, Námestovo a iné podľa záujmu.

Cieľová skupinaVedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec (absolvent funkčného vzdelávania).
Cieľ aktivityObnoviť a zdokonaliť profesijné kompetencie pre ďalší výkon riadiacich činností a pokračovať v zdokonaľovaní osobnostného rozvoja vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca.
Forma výučbySkupinová.
Obsahová náplň

Modul 1: Legislatívne riadenie:

 • Zmeny vregionálnom školstve a s tým súvisiaca aktualizácia právnych predpisov pre školy a školské zariadenia.
 • Aktuálne otázky riadenia škôl a školských zariadení a aplikácia riešenia konkrétnych problémov, riešenie praktických prípadových štúdií.

Modul 2: Manažment zmeny v procesoch vzdelávania a výchovy:

 • SWOT analýza transformácie v školstve a východiská pre školský vzdelávací program a výchovný program. 
 • Školský vzdelávací program a výchovný program, autoevalvačný proces.
 • Riadenie zmeny v procesoch výchovy a vzdelávania.

Modul 3: Rozvoj a hodnotenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy a školského zariadenia:

 • Inovácie v riadení ľudských zdrojov v podmienkach školy a školského zariadenia.
 • Kompetenčný profil zamestnanca školy a školského zariadenia.
 • Systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov školy a školského zariadenia.
 • Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školy a školského zariadenia.
Požiadavky na ukončenie
 • Účasť najmenej 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
 • vypracovanie a odovzdanie modelových situácií a aplikačných úloh predložených lektorom.
 • Úspešná záverečná prezentácia pred trojčlennou komisiou.
Cena118 €
Počet kreditovZa tento druh kontinuálneho vzdelávania sa kredity nepriznávajú.
LektoriPaedDr. Janka Chládecká, PhD., PaedDr. Miroslav Števčík, RNDr. Mária Nogová, PhD., PaedDr. Mária Grolmusová, PhDr. Mojmír Kališ, PhD., Mgr. Milena Partelová, PhDr. Anna Drábiková, PaedDr. Mária Kubovičová, PhDr. Marta Mešková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania.