Riadenie školy a školského zariadenia

Druh kontinuálneho vzdelávania: Funkčné vzdelávanie

 

Termín vzdelávania12.09. - Bratislava
10.10. - Lučenec
19.10. - Dolný Kubín
Uzávierka prihlášoknajneskôr 4 dni pred začiatkom vzdelávania
Rozsah vzdelávaniaSpolu 200 hodín,
z toho 160 hodín prezenčne a 40 hodín dištančne.
TrvanieMaximálne 24 mesiacov.
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Dolný Kubín:
ZŠ Petra Škrabáka
Martina Hattalu 2151
026 01 Dolný Kubín

Námestovo:

J.A. Komenského 495/33
029 01 Námestovo

prípadne Nové Zámky a iné podľa záujmu.

Cieľová skupina

Kategória: učiteľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy.

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Cieľ aktivityZískať profesijné kompetencie pre štandardný výkon riadiacich činností a pre osobnostný rozvoj vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca.
Profil absolventa

Absolvent:

 • uplatňuje všeobecne záväzné právne predpisy v interných predpisoch školy a školského zariadenia a vplyv ekonomického riadenia na organizáciu a chod vašej školy alebo školského zariadenia,
 • riadi efektívne a flexibilne proces zmien ŠkVP/VP, resp. plánu poskytovania odbornej starostlivosti školy, resp. školského zariadenia,
 • vytvorí kompetenčný profil pedagogických a odborných zamestnancov školy a školského zariadenia, systém hodnotenia pracovného výkonu a odmeňovania a systém rozvoja zamestnancov,
 • uplatňuje zásady vedenia ľudí a riadenia práce tímov,
 • objektívne zhodnotí vlastné manažérske kompetencie vo vzťahu k profesijnému štandardu a plánuje profesijný rast a sebarozvoj, 
 • flexibilne a efektívne riadi procesy tvorby, realizácie a evalvácie projektov reflektujúcich ciele školy, školského zariadenia,
 • vytvára pozitívnu klímu na škole, školskom zariadení a predkladá návrhy na jej skvalitnenie.
Forma výučbySkupinová.
Obsahová náplň

Modul 1: Legislatívne a finančno-ekonomické riadenie škôl a školských zariadení:

 • Všeobecne záväzné právne predpisy určené školám a školským zariadeniam. Rezortné predpisy, zákony, vyhlášky, nariadenia vlády SR, výnosy, oznámenia a opatrenia.
 • Finančno-ekonomické riadenie, všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na finančno-ekonomické riadenie školy a školského zariadenia. Rezortné predpisy, zákony, vyhlášky, nariadenia vlády SR, výnosy, oznámenia aopatrenia.

Modul 2: Riadenie výchovy a vzdelávania v škole a v školskom zariadení:

 • Riadenia základných pedagogických odborných činností.
 • Tvorba školského vzdelávacieho programu a výchovného programu školského zariadenia.
 • Manažment realizácie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu školského zariadenia.
 • Vlastné hodnotenie školského vzdelávacieho programu avýchovného programu školského zariadenia.

Modul 3: Riadenie ľudských zdrojov:

 • Základy personálneho riadenia.
 • Kompetenčný profil pedagogického a odborného zamestnanca.
 • Koncepcia hodnotenia a odmeňovania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • Adaptácie a profesijný rozvoj zamestnancov.
 • Ľudské zdroje, riadenie ľudských zdrojov a personálna administratíva.

Modul 4: Kompetenčný a osobnostný rozvoj vedúceho pedagogického a odborného zamestnanca:

 • Autodiagnostika vedúceho zamestnanca.
 • Plán vlastného profesijného rozvoja.
 • Vybrané manažérske kompetencie.

Modul 5: Rozvoj školy a školského zariadenia:

 • Kultúra školy a školského zariadenia.
 • Plánovanie rozvoja školy a školského zariadenia.
 • Tvorba plánov a školských projektov.
Požiadavky na ukončenie
 • Účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
 • Vypracovanie a odovzdanie modelových situácií a aplikačných úloh predložených lektorom.
 • Úspešná obhajoba záverečnej písomnej práce.
 • Úspešné vykonanie záverečnej skúšky pred trojčlennou komisiou.
Cena220 €
Počet kreditovZa tento druh kontinuálneho vzdelávania sa kredity nepriznávajú.
LektoriPaedDr. Janka Chládecká, PhD., PaedDr. Miroslav Števčík, RNDr. Mária Nogová, PhD., PaedDr. Mária Grolmusová, PhDr. Mojmír Kališ, PhD., Mgr. Milena Partelová, PhDr. Anna Drábiková, PaedDr. Mária Kubovičová, PhDr. Marta Mešková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania.