Obchodné rokovanie v angličtine

Termín konania27.02.2017 - 12.5.2017
Ďalšie termínyPrihlásenie do 22.02.2017
Zaplatenie: 25.02.2017
Rozsah30 vyučovacích hodín
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu Osvojiť si odbornú terminológiu rokovaní od prípravnej fázy po finalizáciu jednoduchej obchodnej transakcie.
Cieľová skupina Pracovníci obchodných úsekov firiem s požadovanou vstupnou úrovňou ovládania AJ  na úrovni intermediate B1.
Forma výučbyskupinová
Obsahová náplňPríprava na rokovanie, telefonický a písomný styk s partnerom – slovná zásoba a nácvik.
Otvorenie rokovania, privítanie, predstavovanie, small talk – slovná zásoba a nácvik rolového správania.
Zahájenie rokovania, program, roly, zápisnica – slovná zásoba.
Prezentácia cieľov rokovania - slovná zásoba a nácvik prezenčných zručností.
Rokovanie o cene a platobných podmienkach – slovná zásoba a nácvik rolí.
Rokovanie o dodacích podmienkach – slovná zásoba a nácvik rolí.
Stratégie a taktiky pri rokovaní, konflikty – slovná zásoba a nácvik rolí.
Ukončenie rokovania – slovná zásoba a nácvik rolí.
Cena119 €  
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie