Projektový manažment

Termín konania20.-21.09.2017
Uzávierka prihlášok15.09.2017
Rozsah kurzu16 hodín
(2 x 8 vyučovacích hodín)
Miesto konaniaCentrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/a
820 05 Bratislava
Doprava: zástavka: Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ aktivityzvládnutie základných teoretických a praktických poznatkov z oblasti projektového manažmentu v celej šírke projektového cyklu a ich aplikácia v konkrétnych podmienkach firmy
Cieľová skupina
  • manažéri firiem, projektoví manažéri, vedúci a členovia projektových tímov
  • všetci záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť a naučiť niečo viac o projektovom riadení
Forma výučbyskupinová
Obsahová náplň
  • prínosy a rozhodujúce charakteristiky projektového manažmentu, životný cyklus projektu: plánovanie projektu, implementácia plánu, vyhodnotenie úspešnosti projektu
  • rola manažéra projektu, riadiace a komunikačné zručností manažéra projektu, výber štýlu manažovania, deľba práce vo vnútri tímu a dosahovanie synergického efektu
  • plánovanie a tvorba projektu, vecný obsah plánovacieho procesu, definovanie zodpovednosti, časové, implementačné plány projektu, plánovanie zdrojov a nákladov projektu, odhadovanie a minimalizácia rizík projektu
  • implementácia a hodnotenie projektu, nástroje mapovania stavu projektu, kroky v manažovaní projektu (analýza aktuálneho stavu a jeho porovnanie s plánovaným stavom, analýza odchýlok, príprava adaptívnych činností, správa o stave projektu), hodnotenie úspešnosti projektu, záverečná správa
Cena168 €
LektorIng. Marcel Litvák Feliks
Doklad o ukončeníOsvedčenie