Mediátor - odborný seminár

Akreditovaný seminár.
CĎV UK je registrovaný poskytovateľ vzdelávania v registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR.

Termín začiatku

Výber z 3 termínov:
1. termín: 23.09.2017 (sobota)
2. termín: 07.10.2017 (sobota)
3. termín: 08.10.2017 (nedeľa)
Pozor: Termín je potrebné napísať do prihlášky do poznámky spolu s registračným číslom mediátora.

Uzávierka prihlášok

Najneskôr 4 dni pred termínom konania.

Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
učebňa č. 29 na 1.poschodí
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľová skupinaMediátori registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
CieľOboznámiť sa s problematikou vzťahujúcou sa k téme Možnosti mediácie podľa civilného mimosporového poriadku. Osvojiť si poznatky o mimosúdnom konaní a civilnom mimosúdnom poriadku. Riešenie vybraných mimosúdnych konaní s využitím mediácie: napr. zverenie maloletého do starostlivosti (práva dieťaťa), rozpor medzi účastníkmi konania vo veciach výchovy maloletého, výživného,  rozpory v konaní o dedičstve,  rozvod, pracovné spory.
Forma výučbyseminár
Obsahová náplň

Možnosti mediácie podľa civilného mimosporového poriadku

1. Charakteristika CMP, dôvody jeho vzniku.
2. Mimosporové konania – vymedzenie ich podstaty (vzťahy, v ktorých sa nepredpokladá spor o právo).
3. Mediácia ako mimosúdne riešenie sporov a Civilný mimosúdny poriadok - vymedzenie vzťahu.
4. Priestor pre mediáciu vo vybraných  mimosporových  konaniach:  zverenie maloletého do starostlivosti (práva dieťaťa) , rozpor medzi účastníkmi konania vo veciach výchovy maloletého, výživného,  rozpory v konaní o dedičstve,  rozvod podľa CMP a jeho riešenie mediáciou, pracovné spory.

Cena50 € 
(V cene sú zahrnuté lektorské honoráre, organizačné zabezpečenie, príprava a tlač študijných materiálov, vystavenie a tlač osvedčení, občerstvenie /káva, čaj, minerálna voda, sladkosť/, prevádzková réžia.) 
Lektori

JUDr. Romana Smyčková, PhD. , JUDr. Katarína Gešková, PhD.

Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní odborného seminára
Odborný garant

PhDr. Jana Pružinská, PhD.

Termín, o ktorý máte záujem a Vaše registračné číslo mediátora prosím napíšte do kolónky "Iné poznámky a skutočnosti". Ďakujeme.