Intenzívny kurz slovenského jazyka - 5 mesiacov

Termín realizácie

Akademický rok 2023/2024

Zimný semester: 6. 9. 2023 – 31. 1. 2024
Letný semester: 5. 2. 2024 – 30. 6. 2024

Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava
Program vzdelávacej aktivityIntenzívny kurz slovenského jazyka pre všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciou na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Cieľ vzdelávacej aktivity
  • Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A2 alebo B2)
  • Prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové zručnosti – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách.
  • Aplikovať získané jazykové zručnosti v osobnom a profesijnom živote.
  • Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku. 
Štruktúra výučby

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia v prezenčnej forme v čase: 8:30 –11:40 h

20 vyučovacích hodín týždenne

400 vyučovacích hodín za semester

Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu.

Počas semestra absolvujú jazykové úrovne A1 + A2 alebo B1 + B2.

Organizačná forma vzdelávania

skupinová denná prezenčná forma štúdia

Organizácia skúšokSkúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme vždy na záver semestra.
Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o znalosti slovenského jazyka, ktorí potrebujú slovenský jazyk pre svoje bežné aktivity, prácu a iné. 

Uchádzači s platnými vízami alebo s platným prechodným pobytom na území SR, občania Európskej únie, krajania, ukrajinskí uchádzači so statusom (dočasné útočisko, doplnková ochrana, azyl).

Doklad o absolvovaní

Po úspešnom ukončení kurzu a absolvovaní najmenej 75 % výučby je vydaný certifikát s uvedením jazykovej úrovne.

Termín podania prihlášok

Registrácia na štúdium prebieha v období, keď bude v dolnej časti na tejto stránke zverejnená online prihláška:

Zimný semester: od 1. 7. 2023 do 18. 8. 2023

Letný semester: od 1. 12. 2023 do 27. 1. 2024

Cena

Nevratný registračný poplatok 100 €

Školné 2500 €

Celková cena kurzu 2600 €

V cene kurzu nie je zahrnutý poplatok za učebnice.

Študenti, ktorí v kurze pokračujú zo zimného semestra, majú zľavu na kurz v letnom semestri 10%.

Platobné informácie dostanú záujemcovia o kurz po termíne uzávierky prihlášok.