Náročné situácie v mediácii


Pri výkone mediácie vznikajú náročné situácie, ktoré kladú zvýšené nároky na mediátora. V záujme dosiahnutia dohody medzi sporovými stranami je potrebné, aby mediátor dokázal rozpoznať tieto situácie a zvoliť adekvátny postup na ich eliminovanie alebo zvládnutie takým spôsobom, ktorý  vytvára perspektívu na dohodu účastníkov konfliktu. Tieto musia rešpektovať základné princípy v mediácie. Na seminári nebudú chýbať praktické príklady a kazuistiky pri vedení mediačného procesu, roly a kritické situácie a nástroje ich prekonávania.

Obsah

1. Proces mediácie 

 • náročné situácie pri vedení mediačného procesu,
 • zvládanie nesúhlasu, transformácia sťažností a agresie do neutrálnych výrokov,
 • pozitívne formy nesúhlasu,
 • eliminácia a tlmenie eskalácie sporu,
 • práca s nerovnováhou moci v mediácii,
 • ovplyvňovanie atmosféry počas riešenia konfliktu, oddelené stretnutie, - metodika skupinovej a párovej tvorivosti.


2.
 Roly v procese mediácie     

 • mediátor, účastníci sporu, zástupcovia sporiacich sa strán,
 • správanie a postoje účastníkov,
 • zástupcovia sporiacich sa strán a ich záujmy,
 • mediátor - sebareflexia a schopnosť flexibility v mediačnom procese, limity mediátora — osobné preferencie, vlastné kognitívne schémy a omyly, osobné hodnotové posudzovanie a jeho vplyv na mediačný proces, prenosové mechanizmy a obranné mechanizmy a ich eliminácia,
 • nestrannosť mediátora a jej riziká. 


3.
 Kritické situácie v procese mediácie

 • ľudia, proces, predmet sporu, kontext,
 • spory nevhodné na mediáciu — negatívne vymedzenie — konflikt záujmov, akútna intoxikácia, psychopatológia, nedostatočne ohraničený spor, neriešiteľný konflikt (napríklad štrukturálneho typu), nekompetentnosť, neprimerané nerovnováha moci
 • nástroje prekonávania a zvládania kritických situácií - sebapoznanie, sebareflexia, komunikačné nástroje, oddelené stretnutie, vyvodzovanie dôsledkov, procesové úkony.

Profil absolventa

Absolventi dokážu rozpoznať náročnosť situácie pred mediáciou a v procese mediácie v perspektíve mediačnej dohody, dokážu mediovať konflikty náročných účastníkov mediácie, zvládnuť náročné situácie spojené s prítomnosťou ďalších účastníkov mediácie, dokážu reflektovať svoj postup v procese mediácie s cieľom vytvárania priestoru pre vznik dohody.

Harmonogram

Štvrtok: 10 vyučovacích hodín

08.30 – 09.00 registrácia účastníkov
09.00 – 13.00 prednáška
13.00 – 14.00 obedňajšia prestávka
14.00 – 18.00 prednáška

Piatok: 10 vyučovacích hodín

09.00 – 13.00 prednáška
13.00 – 14.00 obedňajšia prestávka
14.00 – 18.00 prednáška

Sobota: 5 vyučovacích hodín

09.00 – 13.00 prednáška
13.00 – 14.00 obedňajšia prestávka
14.00 – 18.00 prednáška

Miesto konania a ubytovanie

Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia


Ubytovanie
: ponúkame Vám možnosť ubytovania v našom Študijnom a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii. Ubytovanie si môžete rezervovať priamo cez https://cdv.uniba.sk/saks/ubytovanie/rezervacia/

 

 

Lôžko - osoba/noc

Prístelka - osoba/noc

1 osoba na izbe/noc

Novo-zrekonštruované izby (1.poschodie)

18 €

-

25 €

Izby v pôvodnom stave (2.poschodie)

13 €

10 €

20 €

Lektori

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., PhDr. Jana Pružinská, PhD., PhDr. Helena Grófová, PhD.

V cene 250€ získate

 • Osvedčenie o absolvovaní seminára
 • Študijný materiál
 • Občerstvenie počas celého seminára
 • 2x teplý obed
 • Parkovanie priamo v Študijnom a kongresovom stredisku
 • Možnosť výhodného ubytovania v mieste konania seminára