Organizačný poriadok - platný do 31.12.2020

Organizačný poriadok Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (OP CĎV UK) vymedzuje organizačnú štruktúru Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK), vnútorné, organizačné a riadiace vzťahy, pôsobnosť organizačných zložiek CĎV UK. OP CĎV UK vydáva riaditeľ CĎV UK v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave (UK), schvaľuje ho rektor UK. OP CĎV UK je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú v pracovno-právnom vzťahu s CĎV UK.