Vnútorné predpisy a dodatky - platné do 31.12.2020

Vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave - Vnútorný predpis č. 9/2008 - Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Vnútorný predpis Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave -Vnútorný predpis č. 2/2014 - Smernica o organizovaní vzdelávacích programov

Vnútorný predpis Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave -Vnútorný predpis č. 1/2018 - Usmernenie o cestovných náhradách poskytovaných pri domácich a zahraničných pracovných cestách a o používaní služobných motorových vozidiel Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave