Ochrana osobných údajov

ad.*

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov.“), dávam Univerzite Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava, IČO: 00397865 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá bude spracúvať moje osobné údaje prostredníctvom Centra ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava (ďalej len „CĎV UK“), súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených na tejto prihláške na účely administrácie vzdelávacieho programu. Súhlas platí na dobu do 5 rokov od skončenia vzdelávacieho programu. Osobné údaje môžu byť poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

ad.**

SÚHLAS SO ZVEREJNENÍM FOTOGRAFIÍ

Týmto dávam prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením mojich fotografií za účelom propagácie CĎV UK. Fotografie budú zverejnené na webovom sídle CĎV UK, na facebooku CĎV UK, na nástenke CĎV UK a na propagačných materiáloch. Tento súhlas platí na dobu do 5 rokov od skončenia vzdelávacieho programu. Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne a tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom ČĎV UK. 

 

 

Poučenie o Vašich právach ako dotknutej osoby podľa §28 zákona o ochrane osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a)  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,
b)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je ustanovený); účel spracúvania osobných údajov; zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, čas platnosti súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné údaje poskytnúť; tretie strany, ak im majú byť osobné údaje poskytnuté; okruh príjemcov, ak im majú byť osobné údaje sprístupnené; forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť osobné údaje zverejnené; tretie krajiny, ak sa má uskutočniť prenos osobných údajov do týchto krajín,
c)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal Vaše osobné údaje na spracúvanie,
d)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e)  opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f)  likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
g)  likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h)  blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu.