Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

ad.*

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len ako „nariadenie GDPR“

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Univerzita Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 397 865 (ďalej len ako „UK“ alebo “my”). UK má postavenie verejnej vysokej školy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o vysokých školách“), ktorá je považovaná za prevádzkovateľa aj v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvajú fakulty UK a/alebo samostatne hospodáriace súčasti UK (napr. internáty, knižnice, účelové zariadenia a pod.). Takouto súčasťou UK je aj Centra ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava (ďalej len „CĎV UK“).

Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, pretože spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností vrátane predzmluvných vzťahov s Vami. Pre administráciu vzdelávacieho programu je nevyhnutné aby ste nám poskytli osobné údaje požadované v prihláške, inak sa nebudete môcť programu zúčastniť.

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu do 5 rokov od skončenia vzdelávacieho programu. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. S Vašimi osobnými údajmi budú pracovať zamestnanci CĎV UK poučení o ochrane osobných údajov.

Z výučby a akcií CĎV UK budeme vyhotovovať fotografie. Tieto fotografie budú zverejnené na webovom sídle CĎV UK, na Facebooku CĎV UK, na nástenke CĎV UK a na propagačných materiáloch CĎV UK. Fotografie budú zverejnené maximálne do 5 rokov od skončenia vzdelávacieho programu.

Vyhotovovanie fotografií sa považuje za spracúvanie Vašich osobných údajov. Takéto spracúvanie nám umožňuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, ktorý nám dovoľuje spracúvať Vaše osobné údaje z dôvodu existencie oprávneného záujmu univerzity na takomto spracúvaní, ktorý prevyšuje nad Vašim právom na ochranu súkromia. Týmto oprávneným záujmom je zvyšovanie povedomia o našej univerzite (UK).

Máte však právo namietať proti vyhotovovaniu a zverejňovaniu fotografií.

Ak budete namietať, UK nesmie ďalej vyhotovovať a zverejňovať Vaše fotografie, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Kde môžete uplatniť právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov?

S cieľom posilniť záruky a právne garancie práv a slobôd dotknutých osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme vymenovali zodpovednú osobu, ktorá dohliada na zákonnosť a bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Zodpovedná osoba je zároveň Vaším kontaktným bodom pre akékoľvek otázky príp. žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby UK: 
e-mail: dpouniba.sk
korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba,
                                    Univerzita Komenského v Bratislave,
                                    Centrum informačných technológií UK,
                                    Šafárikovo námestie 6,
                                    P.O.BOX 440,
                                    814 99 Bratislava 1, Slovenská republika

Ako dotknutá osoba máte pri spracúvaní Vašich osobných údajov ďalšie práva stanovené nariadením GDPR. Uplatniť si ich môžete taktiež u našej zodpovednej osoby prostredníctvom žiadosti a to elektronicky alebo písomne. Ako dotknutá osoba máte najmä:

1)  Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 nariadenia GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;

2)  Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 nariadenia GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;

3)  Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 nariadenia GDPR;

4)  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 nariadenia GDPR 5) Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia GDPR;

5)  Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach nájdete v našich podmienkach ochrany súkromia na stránke (https://uniba.sk/oou).

 

ad.**

SÚHLAS SO ZASIELANÍM PONÚK CĎV A INFORMÁCIÍ O ČINNOSTI CĎV

Týmto dávate CĎV UK súhlas so zasielaním ponúk CĎV UK a informácií o činnosti CĎV UK na Vašu e-mailovú adresu v súlade s našimi podmienkami ochrany súkromia. Na tento účel (zasielanie marketingovej komunikácie) budeme až do odvolania Vášho súhlasu uchovávať Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a kurz, na ktorí ste sa hlásili. Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR - súhlas dotknutej osoby.

Poučenie: Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom ČĎV UK na mailovej adrese cdvcdv.uniba.sk. Máte právo u zodpovednej osoby kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.