Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Písanie dohôd v mediácii

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského organizuje praktický seminár pre začínajúcich, ale aj mierne pokročilých mediátorov zameraný Písanie dohôd v mediácii.

Cieľ: Hlavným cieľom je poskytnúť mediátorom  všetky informácie, tipy a odporúčania, smerujúce k napísaniu kvalitných a jasných dohôd, s ktorými sa v rámci mediácie stretnú.

Prihláška na seminár

Termín:  14. november 2023  /prezenčne/

Rozsah: 8 hodín

Obsah:

1.        Formálne náležitosti dohôd - všeobecné a osobitné zákonné požiadavky, definovanie strán sporu, zástupcov strán, definovanie predmetu sporu, a i.;

2.        Modifikácie Dohody o začatí mediácie - zmluvná úprava mlčanlivosti, spôsobu vedenia mediácie, dĺžky mediácie, definovanie co-mediátora, a i.;

3.        Dohoda, ktorá je výsledkom mediácie - špecifiká v nadväznosti na osobitosti konkrétneho druhu sporu, zachytenie obsahu dohody strán sporu, a i.

4.        Mediačná doložka - formulácia, právne účinky, viacúrovňová ADR doložka, a i. 

 

Vzdelávanie bude prebiehať kombináciou teórie a praktických ukážok a výsledkom bude spísanie dohôd potrebných k začatiu a ukončeniu mediačného procesu.              

Profil absolventa: Absolvent vzdelávania získa poznatky praxe, tipy na to, ako začať svoju pôsobnosť ako mediátor, s čím môže pri svojej praxi počítať a čím by sa nemal nechať odradiť alebo zaskočiť pri výkone svojej činnosti.

 

Miesto konania: Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/a, Bratislava

Lektor: JUDr. Martin Biskupič

Počet účastníkov: min. 10  a max. 20

Cena: 110 € s DPH

V cene je zahrnuté:

·        Potvrdenie o absolvovaní seminára

·        Študijný materiál

·        Malé občerstvenie

Rodinná mediácia

Lektori: Ing. Bronislava Švehláková, prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., PhDr. Jana Pružinská, PhD., PhDr. Helena Grófová, JUDr. Martin Biskupič, JUDr. Beáta Swanová.

Spory v rámci rodiny, či už sú to majetkové spory (rozdelenie podielového, bezpodielového spoluvlastníctva, dedičské spory), alebo spory rodičov o maloleté deti majú špecifický charakter. Aktérmi sú príbuzní - partneri, súrodenci, rodičia, deti, blízki či vzdialenejší členovia rodiny, ktorí sa dostali do vzájomného konfliktu. Emócie v týchto sporoch zohrávajú dôležitú rolu. Zákon o mediácii č. 420/2004 Z. z. a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neupravuje samostatne rodinnú mediáciu, ani nevyžaduje špeciálne vzdelanie, ako je to napr. v Českej republike, kde rodinný mediátor musí absolvovať náročné testy na to, aby ho Ministerstvo spravodlivosti ČR zapísalo do Registra rodinných mediátorov. Napriek tomu sú rodinné spory azda najčastejšie riešené spory mediáciou. Povedomie o mediácii za posledné roky stúplo, klienti začínajú stále častejšie využívať mediáciu a najčastejšie je to práve v rodinnej oblasti. 

V cene 250 € získate:

 • Osvedčenie o absolvovaní seminára
 • Študijný materiál
 • Občerstvenie počas celého seminára
 • 2x teplý obed
 • Parkovanie priamo v Študijnom a kongresovom stredisku
 • Možnosť výhodného ubytovania v mieste konania seminára

Miesto konania: Študijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia (mapa)

Viac informácií

Školská mediácia

Lektori: Mgr. Dušana Bieleszová, Mgr. Soňa Koreňová, JUDr. Martin Biskupič

Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde prítomnosť mediátora je potrebná. Mediácia realizovaná podľa zákona o mediácii, ale aj mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov môže byť účinným nástrojom sanácie prostredia, zlepšovania klímy a východiskom pre formovanie zdravej kultúry. V súčasnosti rastie dopyt po vzdelávaní pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré by bolo zamerané na riešenie konfliktov, ale aj na program rovesníckej mediácie, ktorý pomáha predchádzať sociálno-patologickým javom v školách a školských zariadeniach, resp. sanovať prostredie poznačené nesprávnym riešením konfliktov.

V cene 250 € získate: 

 • Osvedčenie o absolvovaní seminára
 • Študijný materiál
 • Občerstvenie počas celého seminára
 • 2x teplý obed
 • Parkovanie priamo v Študijnom a kongresovom stredisku
 • Možnosť výhodného ubytovania v mieste konania seminára

Miesto konania: Študijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia (mapa)

Viac informácií