Mediačné nadstavbové semináre

Náročné situácie v mediáci

Lektori: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., PhDr. Jana Pružinská, PhD., Ing. Bronislava Švehláková, JUDr. Martin Bikupič, JUDr. Beáta Swanová

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského organizuje vo svojom Študijnom a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii mediačný seminár zameraný na náročné situácie v mediácii. Na seminári nebudú chýbať praktické príklady a kazuistiky pri vedení mediačného procesu, roly a kritické situácie a nástroje ich prekonávania.

V cene 250 € získate: 

 • Osvedčenie o absolvovaní seminára
 • Študijný materiál
 • Občerstvenie počas celého seminára
 • 2x teplý obed
 • Možnosť výhodného ubytovania v mieste konania seminára

Miesto konania: Študijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia (mapa)

Viac informácií

Rodinná mediácia

Lektori: Ing. Bronislava Švehláková, prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., PhDr. Jana Pružinská, PhD., PhDr. Helena Grófová, JUDr. Martin Biskupič, JUDr. Beáta Swanová.

Spory v rámci rodiny, či už sú to majetkové spory (rozdelenie podielového, bezpodielového spoluvlastníctva, dedičské spory), alebo spory rodičov o maloleté deti majú špecifický charakter. Aktérmi sú príbuzní - partneri, súrodenci, rodičia, deti, blízki či vzdialenejší členovia rodiny, ktorí sa dostali do vzájomného konfliktu. Emócie v týchto sporoch zohrávajú dôležitú rolu. Zákon o mediácii č. 420/2004 Z. z. a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neupravuje samostatne rodinnú mediáciu, ani nevyžaduje špeciálne vzdelanie, ako je to napr. v Českej republike, kde rodinný mediátor musí absolvovať náročné testy na to, aby ho Ministerstvo spravodlivosti ČR zapísalo do Registra rodinných mediátorov. Napriek tomu sú rodinné spory azda najčastejšie riešené spory mediáciou. Povedomie o mediácii za posledné roky stúplo, klienti začínajú stále častejšie využívať mediáciu a najčastejšie je to práve v rodinnej oblasti. 

V cene 250 € získate:

 • Osvedčenie o absolvovaní seminára
 • Študijný materiál
 • Občerstvenie počas celého seminára
 • 2x teplý obed
 • Parkovanie priamo v Študijnom a kongresovom stredisku
 • Možnosť výhodného ubytovania v mieste konania seminára

Miesto konania: Študijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia (mapa)

Viac informácií

Školská mediácia

Lektori: Mgr. Dušana Bieleszová, Mgr. Soňa Koreňová, JUDr. Martin Biskupič

Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde prítomnosť mediátora je potrebná. Mediácia realizovaná podľa zákona o mediácii, ale aj mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov môže byť účinným nástrojom sanácie prostredia, zlepšovania klímy a východiskom pre formovanie zdravej kultúry. V súčasnosti rastie dopyt po vzdelávaní pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré by bolo zamerané na riešenie konfliktov, ale aj na program rovesníckej mediácie, ktorý pomáha predchádzať sociálno-patologickým javom v školách a školských zariadeniach, resp. sanovať prostredie poznačené nesprávnym riešením konfliktov.

V cene 250 € získate: 

 • Osvedčenie o absolvovaní seminára
 • Študijný materiál
 • Občerstvenie počas celého seminára
 • 2x teplý obed
 • Parkovanie priamo v Študijnom a kongresovom stredisku
 • Možnosť výhodného ubytovania v mieste konania seminára

Miesto konania: Študijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia (mapa)

Viac informácií