Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Rodinná mediácia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského organizuje špecializovaný kurz pre mediátorov zameraný na rodinnú mediáciu. Hlavným cieľom kurzu je aktualizovanie profesijných kompetencií mediátora potrebných na výkon mediácie v rodinných sporoch s dôrazom na základné princípy mediácie – dôvernosť procesu, dobrovoľnosť zúčastnených, neutralita a profesijná etika mediátora. Prehĺbenie si znalostí z rodinného práva z dôvodu zvýšeného dopytu zo strany súdov, špeciálne pri sporoch, v ktorých ide o maloleté deti, ako aj nová legislatíva v rodinnoprávnej oblasti (napr. spoločná osobná starostlivosť oboch rodičov).  Súčasťou kurzu bude aj nácvik mediácie pod vedením skúseného mediátora.

• Špecifické ciele: Získať odborné znalosti a praktické zručnosti pre výkon mediácie v rodinných sporoch. Pochopiť dynamiku rodinného systému, vývojové fázy rozvratu rodiny aj rodičovský konflikt. Porozumieť emóciám v rodinnom konflikte a vedieť s nimi pracovať. Získať náhľad na psychológiu dieťaťa pri rozchode rodičov, vedieť posúdiť kedy je vhodné dieťa prizvať na mediáciu. Zorientovať sa v aktuálnej legislatíve týkajúcej sa rodinných sporov. Naučiť sa spísať mediačné dohody tak, aby boli zrozumiteľné pre strany sporu a zároveň akceptované súdom. Zvládnuť prítomnosť advokátov na mediácii, vedieť kedy je vhodná spolupráca s iným odborníkom.  

Podmienkou pre účasť na tomto kurze je absolvovanie základného vzdelávacieho programu Mediátor. Absolvovanie skúšky ani zápis do registra mediátorov nie je nutný.


Termín: 26. 6. - 28. 6. 2023


Čas:
8.30 -16.00 hod.


Rozsah:
24 hodín

Obsah

1. Tematický celok­ : Špecifiká rodinnej mediácie

Počet hodín: 8 hodín
Lektor: PhDr. Jana Pružinská, PhD.

•  Dynamika rodinného systému. Fázy vývoja rodiny. Distribúcia moci v rodine.

•  Psychorozvod. Psychohygiena rozvodu.

•  Dieťa v rodičovskom konflikte. Dieťa ako subjekt mediácie.

•  Emócie v rodinnom konflikte.

•  Praktické cvičenia a modelové kazuistiky s následným rozborom. 

2. Tematický celok – Rodinná mediácia v praxi

Počet hodín: 8 hodín
Lektor: Ing. Bronislava Švehláková

•  Rodinné spory – vzťahové, majetkové, spory o dieťa, rodičovské, dedičské,...

•  Náročné situácie v rodinnej mediácii a etické dilemy rodinného mediátora.

•  Kooperácia s advokátmi, advokáti na mediácii. Spolupráca so psychológmi.

•  Rodičovský plán a ako ho využiť v mediácii.

•  Príklady praktických riešení v rodinnej mediácii na konkrétnych kazuistikách.

 

3. Tematický celok – Legislatívny pohľad na rodinné spory

Počet hodín: 4 hodiny
Lektor: JUDr. Martin Biskupič / JUDr. Beata Swanová

•  Nová legislatíva v konaniach o maloleté deti. Rodičovské práva a povinnosti, osobná starostlivosť jedného rodiča a striedavá osobná starostlivosť. Nový inštitút spoločná osobná starostlivosť oboch rodičov a jeho uplatnenie v rodinnej mediácii.

•  Legislatíva pri vysporiadaní podielového a bezpodielového spoluvlastníctva. Dedičské spory v mediácii.

•  Rodinná mediácia a súdne konanie. Multidisciplinárna spolupráca.

•  Mediačné dohody v rodinných sporoch – odporúčania na čo nezabudnúť a vzory dohôd.

 

4. Tematický celok – Praktický nácvik mediácie

Počet hodín: 4 hodiny
Lektor: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

•  Nácvik mediácie pod vedením skúseného lektora v rozsahu cca 40 minút. (max. 4 mediátori).

•   Sebareflexia a spätná väzba pre každého mediátora.

Profil absolventa: Absolvent kurzu získa vedomosti, osvojí si zručnosti a návyky potrebné pre výkon mediácie v rodinných sporoch. Získa právne povedomie o aktuálnej legislatíve v rodinno-právnej oblasti. Pochopí špecifiká rodinných sporov, uvedomí si postavenie dieťaťa v mediácii. Osvojí si techniky a zručnosti v mediácii rodinných sporov na zvládanie konfliktov pri rozvode alebo rozchode nezosobášených párov, pri riešení majetkových sporov, pri dedičských sporoch. Absolvent bude vedieť všetky získané poznatky aplikovať v praxi rodinného mediátora.

Miesto konania: CĎV UK, Odbojárov 10/a, Bratislava

Lektori: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., PhDr. Jana Pružinská, PhD., JUDr. Martin Biskupič, JUDr. Beáta Swanová, Ing. Bronislava Švehláková

Počet účastníkov: max. 10 - 15

Cena: 320 € s DPH

V cene je zahrnuté:

•   Certifikát o absolvovaní seminára

•   Študijný materiál

•   Malé občerstvenie