Rodinná mediácia


Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského organizuje vo svojom Študijnom a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii mediačný seminár zameraný rodinnú mediáciu. Hlavným cieľom seminára je aktualizovanie profesijných kompetencií mediátora potrebných na výkon mediácie v rodinných sporoch s dôrazom na základné princípy mediácie – dôvernosť procesu, dobrovoľnosť účastníkov, neutralita a profesijná etika mediátora. Prehĺbenie si znalostí z rodinného práva z dôvodu zvýšeného dopytu zo strany súdov, špeciálne pri sporoch, v ktorých ide o maloleté deti.

 

Obsah:

1. Tématický celok - Komunikačné zručnosti (10 hodín) 

 • Špecifiká rodinnej mediácie. Mediačné techniky.
 • Tréningové aktivity zamerané na pocity, príčiny, prejavy konfliktov, emócie v konflikte, fázy mediačného procesu, aktívne počúvanie, pozorovanie deja, uhly pohľadu, verbálnu a neverbálnu komunikáciu, ja výrok, parafrázovanie, chyby v komunikácii.
 • Dynamika rodinného systému.
 • Moc v mediácii.
 • Praktické cvičenia, prípadové štúdie.
 • Supervízia ako nástroj na sebapoznanie.

2. Tematický celok -  Rodinná mediácia v praxi (10 hodín): 

 • Príklady praktických riešení v mediácii na konkrétnych kazuistikách.
 • Špecifiká rodinnej mediácie.
 • Etické dilemy rodinného mediátora.
 • Aktuálne projekty v oblasti mediácie a zapojenie mediátorov do interdisciplinárnej spolupráce.
 • Účasť právnych zástupcov na mediácii.

 3. Tematický celok - Legislatívny pohľad na rodinné spory (5 hodín): 

 • Mediácia podľa zákona o mediácii s dôrazom na povinnosti mediátora a na vedenie dokumentácie.
 • Zákon o rodine č. 175/2015 Z. z. a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Mediácia v Civilnom sporovom a civilnom mimosporovom poriadku.
 • Rodičovské práva a povinnosti, striedavá starostlivosť, rozvod, rozchod nezosobášených párov, vyporiadanie majetku, dedenie. Dohoda, ktorá je výsledkom mediácie.

 
Profil absolventa: Absolvent vzdelávania získa vedomosti, osvojí si zručnosti a návyky potrebné pre výkon mediácie v rodinných sporoch. Získa právne povedomie o legislatíve v rodinno-právnej oblasti vrátane vzorov dohôd. Pochopí špecifiká rodinných sporov, uvedomí si postavenie dieťaťa v mediácii. Osvojí si techniky aktívneho počúvania, mediačné techniky a zručnosti v mediácii rodinných sporov na zvládanie konfliktov pri rozvode alebo rozchode nezosobášených párov, pri riešení majetkových vzťahov, pri dedičských sporoch. Absolvent bude vedieť všetky získané poznatky aplikovať v praxi rodinného mediátora.

 

Miesto konania: Študijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia

 

Harmonogram:

Štvrtok: 10 vyučovacích hodín

08.30 – 09.00 registrácia účastníkov
09.00 – 13.00 prednáška
13.00 – 14.00 obedňajšia prestávka
14.00 – 18.00 prednáška

Piatok: 10 vyučovacích hodín

09.00 – 13.00 prednáška
13.00 – 14.00 obedňajšia prestávka
14.00 – 18.00 prednáška

Sobota: 5 vyučovacích hodín

09.00 – 13.00 prednáška
13.00 – 14.00 obedňajšia prestávka
14.00 – 18.00 prednáška

 

Lektori: Ing. Bronislava Švehláková, prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., PhDr. Jana Pružinská, PhD., PhDr. Helena Grófová, JUDr. Martin Biskupič, JUDr. Beáta Swanová

 

V cene 250 € získate:

 • Osvedčenie o absolvovaní seminára
 • Študijný materiál
 • Občerstvenie počas celého seminára
 • 2x teplý obed
 • Parkovanie priamo v Študijnom a kongresovom stredisku
 • Možnosť výhodného ubytovania v mieste konania seminára

Ubytovanie: ponúkame Vám možnosť ubytovania v našom Študijnom a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii. Ubytovanie si môžete rezervovať priamo cez https://cdv.uniba.sk/saks/ubytovanie/rezervacia/

 

 

Lôžko - osoba/noc

Prístelka - osoba/noc

1 osoba na izbe/noc

Novo-zrekonštruované izby (1.poschodie)

18 €

-

25 €

Izby v pôvodnom stave (2.poschodie)

13 €

10 €

20 €