Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku

Prihláška na štúdium v ďalšom akademickom roku 2023/2024 a aktuálne informácie budú dostupné na webe od marca 2023.

Termín realizácie

akademický rok 2022/2023: 

1. 9. 2022  30. 6. 2023

Zimný semester: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023
Letný semester: 1. 2. 2023 – 30. 6. 2023

Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02  Bratislava
Program vzdelávacej aktivity

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov poskytuje komplexnú prípravu na prijímacie pohovory a následné  vysokoškolské štúdium.

Študenti študujú slovenský jazyk a odborné predmety podľa zvoleného odboru.

Cieľ vzdelávacej aktivity
 • Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
 • Rozvíjať získané jazykové kompetencie v odbornej a jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium.
 • Obohatiť slovnú zásobu o odbornú terminológiu a pripraviť sa na prijímacie pohovory na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.
Štruktúra výučby

Študenti sú zaradení do študijných skupín podľa nasledovných študijných odborov:  

 • medicínsko-biologické odbory  
 • technické odbory  
 • prírodovedné odbory  
 • ekonomické odbory  
 • humanitné odbory, právo

Dĺžka programu: 10 mesiacov

1. september – 1/2 októbra: intenzívna výučba slovenského jazyka (25 vyučovacích hodín týždenne)

1/2 októbra – 1/2 mája: výučba slovenského jazyka a odborných predmetov (30 – 32 vyučovacích hodín týždenne).

Výučba prebieha každý deň zvyčajne od 8:30 do 15:10 (závisí to od rozvrhu výučby).

Organizačná forma vzdelávaniaSkupinová denná prezentačná forma výučby.
Organizácia skúšokSkúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme na konci zimného a letného semestra.
Cieľová skupina

Absolventi zahraničných stredných škôl s maturitou, ktorí plánujú študovať na slovenských vysokých školách a univerzitách bez predchádzajúcej znalosti slovenského jazyka (vstupná úroveň A1 a A2).

Väčšina slovenských vysokých škôl a univerzít vyžaduje aj jazykovú a odbornú prípravu, preto je tento program odporúčaný pre všetkých záujemcov o ďalšie štúdium na univerzite v SR.

Doklad o absolvovaníPo úspešnom ukončení prípravy študent dostane osvedčenie o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy. 
(Toto osvedčenie nezaručuje prijatie na príslušnú vysokú školu, avšak podstatne zvyšuje predpoklady pre úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a následné štúdium. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan príslušnej fakulty.)
Uzávierka prihlášok

Termín na podanie prihlášky pre občanov krajín mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania: 15. 3. – 30. 5. 2022

Termín na podanie prihlášky pre občanov krajín Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, USA a Kanady: 15. 3. – 15. 6. 2022

Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s platným prechodným pobytom na území SR, pre cudzincov so slovenským pasom a občanov EÚ, ukrajinskí uchádzači so statusom (dočasné útočisko, doplnková ochrana, azyl): 15. 3. – 15. 8. 2022

Registrácia na štúdium v akademickom roku 2022/2023 bola ukončená.

Prihláška na štúdium na akademický rok 2023/2024 bude prístupná v priebehu marca 2023.

Cena

3 850 €
Registračný poplatok: 50 € (poplatok je nevratný).

Dokumenty potrebné pri podávaní prihlášky

 • Sken identifikačnej stránky pasu a stránky s informáciami o platnosti pasu (akceptujeme min. platnosť do 31. augusta 2023)
 • Sken dokumentov o najvyššie dosiahnutom vzdelaní (u uchádzačov v poslednom ročníku strednej školy - potvrdenie o štúdiu zo školy s dátumom poslednej skúšky)
 • Životopis vo formáte .pdf alebo .jpg - akceptujeme životopis vo forme Europass, musí byť vlastnoručne podpísaný

  pozn. Formulár na vyplnenie životopisu vo forme Europass

  Uchádzači mladší ako 18 rokov:
 • Všetky dokumenty uvedené vyššie (sken pasu, sken dokumentov o vzdelaní, vlastnoručne podpísaný životopis)
 • Sken ID karty tútora (tútor - osoba staršia ako 18 rokov s trvalým/prechodným pobytom žijúca na Slovensku, ktorá na seba preberá zodpovednosť za uchádzača do dovŕšenia veku 18 rokov)
 • Sken splnomocnenia na zastupovanie medzi rodičmi uchádzača a tútorom
 • V prípade ak je zástupca neplnoletého študenta priamym rodinným príslušníkom (brat, sestra, strýko, teta), splnomocnenie na zastupovanie sa nevyžaduje, postačuje len čestné prehlásenie.

  Dobrovoľné prílohy:
 • Odporúčania od učiteľov
 • Certifikáty o jazykových znalostiach resp. iných odborných znalostiach

Informácie o prijímacom konaní

Akceptujeme len prvú prihlášku zaslanú na štúdium v akademickom roku 2022/2023.
Prosím, prihlášku vyplňte detailne a pravdivo. Všetky údaje sú dôležité.
Dodatočné dopĺňanie informácií do prihlášky nie je možné.

Nezabudnite zadať email, ktorý je aktívny a aktívne ho používate a budete používať počas celého akademického roka 2022/2023.

V prípade problémov s vyplnením prihlášky (technická chyba) kontaktujte Študijné oddelenie ÚJOP CĎV RUK  ujopcdv.uniba.sk

Uchádzači o štúdium nad 18 rokov sú povinní vyplniť si prihlášku sami za seba a komunikovať so Študijným oddelením priamo bez asistencie inej osoby.

Uchádzači o štúdium, ktorí majú menej ako 18 rokov môžu pri vypĺňaní prihlášky využiť pomoc tútora.

 

 

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

1. Ako dlho trvá výučba?

Akademický rok začína 1. septembra, končí 31. augusta. Výučba prebieha v mesiacoch september až máj. Skúšky v zimnom semestri sú posledné dva januárové týždne, skúšky v letnom semestri sú posledné dva májové týždne. V júni prebiehajú opravné skúšky, individuálna príprava na prijímacie konanie a prijímačky na vysokú školu.

2. Aká je výška školného?

Nevratný registračný poplatok za spracovanie prihlášky je 50 €.

Výška poplatku je 3850 € za 10-mesačný program Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku) a 3650 € za 10-mesačný program Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa.

3. Aký je rozdiel medzi programami Jazyková a odborná príprava a Intenzívna jazyková príprava?

Väčšina slovenských vysokých škôl a univerzít vyžaduje jazykovú aj odbornú prípravu, preto je tento program č. 1 odporúčaný pre všetkých záujemcov o ďalšie štúdium na univerzite v SR.

Program Jazyková a odborná príprava je určený pre absolútnych začiatočníkov (vstupná úroveň A1 a A2).

Program Intenzívna jazyková príprava je určený pre študentov so znalosťou slovenského jazyka minimálne na úrovni A2, lebo výučba začína úrovňou B1 a končí na úrovni B2.

V prípade, ak potrebujete poradiť, ktorý program je pre vás vhodný, kontaktujte Študijné oddelenie emailom.

4. Dostanem po ukončení štúdia certifikát? Aká úroveň slovenského jazyka bude potvrdená na tomto dokumente?

Záverečný certifikát získa študent po absolvovaní všetkých skúšok. Záverečná skúška zo slovenčiny je z úrovne B2. Okrem slovenského jazyka sa na certifikáte nachádza aj hodnotenie iných predmetov, ktoré závisia od zvoleného odboru štúdia. Niektoré fakulty vysokých škôl v Slovenskej republike vyžadujú tento certifikát o absolvovaní programu jazykovej a odbornej prípravy v slovenskom jazyku.

5. Predpokladá sa znalosť slovenčiny, angličtiny či iného jazyka pred nástupom na štúdium?

Znalosť anglického jazyka je vítaná. Naši študenti sa učia slovenský jazyk od úrovne A1 – absolútny začiatočník, až po úroveň B2. Prvých 5 týždňov prebieha len intenzívna výučba slovenského jazyka. Od polovice októbra sa študenti začínajú učiť aj odborné predmety.

6. Aký je poplatok za učebnice? Dajú sa kúpiť aj bežne v kníhkupectvách?

Cena učebníc nie je zarátaná v cene programu. Učebnice si študenti kupujú priebežne počas roka, celková cena cca 100 € (učebnice slovenčiny), 30-50 € (učebnice na odborné predmety). Knihy, z ktorých sa učí v našich programoch je možné zakúpiť na študijnom oddelení alebo v kníhkupectvách.

7. V akých oblastiach a predmetoch sa študenti pripravujú na prijímacie konanie?

Medicínsko-biologický odbor: slovenský jazyk, biológia, chémia, fyzika (len v zimnom semestri).

Ekonomický odbor: slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, úvod do ekonómie, logika.

Humanitný odbor (závisí od zamerania): slovenský jazyk, dejepis, náuka o spoločnosti, podľa zvoleného odboru – logika, anglický jazyk, literatúra, dejiny umenia, kreslenie.

Technický odbor: slovenský jazyk, matematika, fyzika, informatika, geometria.

8. Je možné platiť školný poplatok aj na splátky?

Nie.

9. Je možné začať štúdium aj počas letného semestra?

Študenti sú povinní začať štúdium v mesiaci september (1. - 30. 9.). V prípade ak nie sú schopní nastúpiť na štúdium načas, môžu požiadať od 1. 10. o odklad štúdia do ďalšieho akademického roka resp. požiadať o vrátenie školného.

10. Aká je výška poplatkov v prípade, ak požiadam o vrátenie školného (zamietnutie víz/prechodného pobytu za účelom štúdia, nenastúpenie na štúdium v septembri)?

Storno poplatok je 10% zo zaplatenej sumy školného poplatku. Registračný poplatok 50 € sa nevracia.

11. Aká je doba vyučovania?

Každý deň (pondelok až piatok) od 8.30 do 13.30 hod., niektoré dni do 15.10 hod., alebo do 16.50 hod.

12. Je možné popri štúdiu aj pracovať?

Hlavnou povinnosťou študentov v prípravnom programe je štúdium. Prísne sledujeme dochádzku, kde je povolená priemerná absencia za sledované obdobie 20%. Študenti môžu brigádovať vo svojom voľnom čase (len určitý počet hodín do týždňa), nie v čase štúdia.

13. Dokedy je platné „povolenie na pobyt za účelom štúdia“?

Do konca akademického roka t.j. do 31. 8., po prijatí na vysokú školu (v lete) je potrebné si predĺžiť platnosť povolenia na Cudzineckej polícii v SR.

14. Viete zabezpečiť ubytovanie?

Áno, ubytovanie je možné v átriových domoch na internáte Mlyny UK (Staré Grunty 36). Vopred sa platí depozit 500 €, z ktorého sa odrátava mesačný poplatok za ubytovanie, ktorý závisí od typu izby (100 € trojlôžková izba / mesiac, 130 € jednolôžková izba / mesiac). Spoločné priestory: kuchyňa, WC, kúpeľňa.

15. Dokedy je potrebné preložiť dokumenty o vzdelaní?

Počas zápisu v septembri vyžadujeme apostilu / superlegalizáciu dokumentov o vzdelaní, preklad do slovenského jazyka do konca októbra.

16. Asistujete pri nostrifikácii a vypĺňaní prihlášok na ďalšie vysokoškolské štúdium?

Áno, asistencia je zdarma, našim študentom poradíme, ako požiadať o uznanie dokladov o vzdelaní a ako si správne vyplniť prihlášku na vysokoškolské štúdium.

17. Môže si študent podať viac prihlášok na ďalšie vysokoškolské štúdium?

Áno, odporúčame to. V prípade, ak študent nebude prijatý na zvolenú vysokú školu a fakultu, stále má možnosť byť prijatý na inú vysokú školu, lebo žiadal o štúdium na viacerých univerzitách a fakultách.

18. Kedy prebieha zápis na štúdium?

Zápis na štúdium prebieha 1. septembrový týždeň. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch je možný zápis do 30. septembra. Po tomto termíne nie je možné nastúpiť na štúdium. Študent môže požiadať o odklad štúdia do ďalšieho akademického roka, alebo o vrátenie školného poplatku (je tam storno poplatok).

19. Aké dokumenty vyžadujete pri zápise na štúdium v septembri?

V prípade ak študent nepredloží všetky vyžadované dokumenty, nebude zapísaný na štúdium:

• platný pas s vízami typu D, alebo potvrdenie o podaní žiadosti o prechodný pobyt na Cudzineckej polícii v SR / ZÚ SR v zahraničí, alebo platný doklad o prechodnom pobyte v SR, alebo ID občana Európskej únie,

• výpis z registra trestov z domovskej krajiny + z krajiny, kde študent žil za posledné 3 roky viac ako 90 dní + z akejkoľvek inej krajiny, v ktorej má študent občianstvo,

• dokumenty o vzdelaní s apostilou alebo superlegalizáciou,

• potvrdenie od lekára z domovskej krajiny o dobrom zdravotnom stave nie staršie ako 30 dní (v slovenskom alebo anglickom jazyku),

• potvrdenie o ubytovaní v SR.

20. Na koho sa môžu obrátiť študenti v prípade problémov týkajúcich sa štúdia?

Študijné oddelenie ÚJOP CĎV RUK Bratislava poskytuje konzultácie k štúdiu - preferovaná forma komunikácie - email/MS Teams.  

Kontakt: https://cdv.uniba.sk/ujop/kontakty/