Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku

Informácie o štúdiu počas akademického roka 2023/2024 – aktualizované 15. marca 2023

Nová prihláška bola zverejnená dňa 15. marca 2023 (tu v dolnej časti stránky).

Na tento kurz sa vzťahuje vízová povinnosť.

Študentom Jazykovej a odbornej prípravy bude v rámci tohto kurzu poskytnutá asistencia pri vybavovaní dokumentov pred príchodom na Slovensko, asistencia pri uznaní dokladov o vzdelaní a asistencia pri podávaní prihlášok na ďalšie štúdium.

Študenti získajú v priebehu kurzu dva certifikáty: certifikát na úrovni B1 koncom marca 2024 a certifikát na úrovni B2 koncom mája 2024.

Termín realizácie

akademický rok 2023/2024: 

1. 9. 2023  30. 6. 2024

zimný semester: 1. 9. 2023 – 31. 1. 2024
letný semester: 1. 2. 2024 – 30. 6. 2024

Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02  Bratislava
Program vzdelávacej aktivity

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov poskytuje komplexnú prípravu na prijímacie pohovory a následné vysokoškolské štúdium.

Študenti študujú slovenský jazyk a odborné predmety podľa zvoleného odboru.

Cieľ vzdelávacej aktivity
  • Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
  • Obohatiť slovnú zásobu o odbornú terminológiu a pripraviť sa na prijímacie pohovory na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.
Jazyk výučbyslovenský
Štruktúra výučby

Študenti sú zaradení do študijných skupín podľa nasledovných študijných odborov:  

  • medicínsko-biologické odbory  
  • technické odbory  
  • prírodovedné odbory  
  • ekonomické odbory  
  • humanitné odbory, právo

Dĺžka programu: 10 mesiacov

1. september – 1/2 októbra: intenzívna výučba slovenského jazyka (25 vyučovacích hodín týždenne)

1/2 októbra – 1/2 mája: výučba slovenského jazyka a odborných predmetov (30 – 32 vyučovacích hodín týždenne)

Počet hodín sovenského jazyka + odborných predmetov za rok: pribl. 900

Výučba prebieha každý deň zvyčajne od 8:30 do 15:10 (závisí to od rozvrhu výučby).

Organizačná forma vzdelávaniaSkupinová denná prezenčná forma výučby.
Organizácia skúšokSkúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme na konci zimného a letného semestra.
Cieľová skupina

Absolventi zahraničných stredných škôl s maturitou, ktorí plánujú študovať na slovenských vysokých školách a univerzitách bez predchádzajúcej znalosti slovenského jazyka (vstupná úroveň A1 a A2).

Väčšina slovenských vysokých škôl a univerzít vyžaduje aj jazykovú a odbornú prípravu, preto je tento program odporúčaný pre všetkých záujemcov o ďalšie štúdium na univerzite v SR.

Doklad o absolvovaní kurzu

Študenti získajú v priebehu kurzu dva certifikáty:

  • certifikát na úrovni B1 koncom marca 2024 (NOVÉ!)
  • certifikát na úrovni B2 koncom mája 2024

Študenti získajú certifikáty iba po úspešnom zvládnutí skúšok na príslušnej jazykovej úrovni.

Tieto certifikáty nezaručujú prijatie na vysokú školu, avšak podstatne zvyšujú predpoklady pre úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a následné štúdium. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan príslušnej fakulty.

Termín podania prihlášok

Občania krajín mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania: od 15. 3. do 30. 5. 2023

Občania krajín Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, USA a Kanady: od 15. 3. do 15. 6. 2023

Uchádzači s platným prechodným pobytom na území SR, pre cudzincov so slovenským pasom a občanov EÚ, ukrajinskí uchádzači so statusom (dočasné útočisko, doplnková ochrana, azyl): od 15. 3. do 15. 8. 2023

Prihláška zaslaná po termíne uzávierky nie je akceptovaná.

Prihláška na štúdium na akademický rok 2023/2024 bude zverejnená do 15. marca 2023 a je možné ju podať len v online forme.

Cena

Nevratný registračný poplatok: 100 €

Poplatok za štúdium: 4 300 €

Celková cena: 4 400 €

Dôležité:

V prípade, ak akceptovaný uchádzač uhradí registračný poplatok do 5 dní a poplatok za štúdium do 10 dní po zaslaní akceptačného listu (resp. spolu), je výška poplatku za štúdium 4 000 € t.j. uplatňuje sa zľava z celkovej ceny 300 € a celková cena za program je 4 100 €.

V cene kurzu nie je zahrnutý poplatok za učebnice.

Dokumenty potrebné pri podávaní prihlášky

Bližšie informácie týkajúce sa príloh prihlášky sú uvedené priamo v online prihláške alebo v časti Najčastejšie kladené otázky.

V prihláške si vyberte možnosť, či máte viac / menej ako 18 rokov a priamo sa Vám zobrazia prílohy, ktoré je potrebné vložiť do prihlášky (PDF formát, max. veľkosť prílohy 2 MB).

Informácie o prijímacom konaní

Akceptujeme len prvú prihlášku zaslanú na štúdium v akademickom roku 2023/2024.
Prosíme, prihlášku vyplňte detailne a pravdivo. Všetky údaje sú dôležité.
Dodatočné dopĺňanie informácií do prihlášky nie je možné.

Nezabudnite zadať email, ktorý je aktívny a aktívne ho používate a budete používať počas celého akademického roka 2023/2024.

Uchádzači o štúdium nad 18 rokov sú povinní vyplniť si prihlášku sami za seba a komunikovať so Študijným oddelením priamo bez asistencie inej osoby.

Uchádzači o štúdium, ktorí majú menej ako 18 rokov, môžu pri vypĺňaní prihlášky využiť pomoc tútora (kto je tútor, sa dočítate v sekcii Najčastejšie kladené otázky - otázka č. 22).

V prípade problémov s vyplnením prihlášky (technická chyba) kontaktujte Študijné oddelenie ÚJOP CĎV UK: ujopcdv.uniba.sk

Po zaslaní prihlášky Vás do 10 pracovných dní budeme kontaktovať a poskytneme Vám ďalšie informácie.

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

1. Čo zahŕňa cena kurzu Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium?

Kurz Jazyková a odborná príprava je intenzívna príprava na prijímacie pohovory na vysoké školy/univerzity na Slovensku pod vedením kvalifikovaných pedagógov, či už slovenského jazyka alebo odborných predmetov.

Kurz si dlhodobo udržiava vysokú úroveň výučby a absolventi pravidelne vykazujú vysokú úspešnosť na prijímacích skúškach.

Účasť na výučbe podlieha prísnym pravidlám, ako napríklad pravidelné sledovanie dochádzky, hodnotenie priebežnej aktivity počas celého kurzu, pravidelné testovanie, čo podnecuje študentov k vyšším výkonom.

Študentom je počas celej doby trvania kurzu poskytovaná asistencia pri vybavovaní potrebných dokumentov na udelenie prechodného pobytu/víz, uznaní dokladov o vzdelaní na Slovensku a individuálna pomoc pri vypĺňaní prihlášok na vysoké školy. 

Naša inšititúcia zaručuje transparentnosť pri výbere uchádzačov do kurzu. Každú prihlášku na štúdium zaslanú do termínu uzávierky prihlášok posudzujeme individuálne, aby sme zabezpečili čo najvyššiu kvalitu vzdelávania a asistenčných služieb pre študentov ÚJOP-u.

2. Prečo musím absolvovať dve jazykové skúšky B1 a B2 v rámci jedného kurzu?

Jazyková a odborná príprava bola každý rok zakončená jednou jazykovou skúškou na úrovni B2, po ktorej úspešnom absolvovaní získal študent certifikát platný v celej EÚ.

Novinkou tohto roku je aj priebežná jazyková skúška na úrovni B1 v marci 2024, ktorú začali niektoré univerzity a vysoké školy na Slovensku vyžadovať v rámci podmienok na prijatie na štúdium. Aby naši študenti nemuseli túto skúšku absolvovať na iných univerzitách a vysokých školách, umožňujeme im otestovať svoje jazykové schopnosti priamo u nás. 

Ak študent skúšku v marci 2024 na úrovni B1 neurobí, má stále možsnoť získať certifikát na úrovni B2 na konci akademického roka po úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky na konci mája 2024.

3. Ako dlho trvá výučba?

Akademický rok začína 1. septembra, končí 31. augusta. Výučba prebieha v mesiacoch september až máj. Skúšky v zimnom semestri sú posledné dva januárové týždne, skúšky v letnom semestri sú posledné dva májové týždne. V júni prebiehajú opravné skúšky, individuálna príprava na prijímacie konanie a prijímačky na vysokú školu.

4. Aká je výška školného?

Nevratný registračný poplatok za spracovanie prihlášky je 100 €.

Výška poplatku (školné) je 4300 € za 10-mesačný program Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku) a 4000 € za 10-mesačný program Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa.

V prípade, ak akceptovaný uchádzač uhradí registračný poplatok do 5 dní a poplatok za štúdium do 10 dní po zaslaní akceptačného listu (resp. spolu), je výška poplatku za štúdium 4 000 € v programe Jazyková a odborná príprava (program č. 1) alebo 3 700 € v programe Intenzívna jazyková príprava (program č. 2) t.j. uplatňuje sa zľava z celkovej ceny 300 € a celková cena je 4 100 € za program Jazyková a odborná príprava alebo 3 800 € za program Intenzívna jazyková príprava.

<output>V prípade, ak akceptovaný uchádzač uhradí registračný poplatok do 5 dní a poplatok za štúdium do 10 dní po zaslaní akceptačného listu (resp. spolu), je výška poplatku za štúdium 3 700 € t.j. uplatňuje sa zľava z celkovej ceny 300 € a celková cena za program je 3 800 €.</output>

<output>V prípade, ak akceptovaný uchádzač uhradí registračný poplatok do 5 dní a poplatok za štúdium do 10 dní po zaslaní akceptačného listu (resp. spolu), je výška poplatku za štúdium 3 700 € t.j. uplatňuje sa zľava z celkovej ceny 300 € a celková cena za program je 3 800 €.</output>

5. Aký je rozdiel medzi programami Jazyková a odborná príprava a Intenzívna jazyková príprava?

Väčšina slovenských vysokých škôl a univerzít vyžaduje jazykovú aj odbornú prípravu, preto je tento program č. 1 odporúčaný pre všetkých záujemcov o ďalšie štúdium na univerzite v SR.

Program Jazyková a odborná príprava je určený pre absolútnych začiatočníkov (vstupná úroveň A1 a A2). Štúdium končí na úrovni B2.

Program Intenzívna jazyková príprava je určený pre študentov so znalosťou slovenského jazyka minimálne na úrovni A2, lebo výučba začína úrovňou B1 a končí na úrovni B2 v prípade, ak fakulta nevyžaduje odbornú prípravu (napr. hra na hudobné nástroje, herectvo, športové programy...).

V prípade, ak potrebujete poradiť, ktorý program je pre vás vhodný, kontaktujte Študijné oddelenie emailom.

6. Dostanem po ukončení štúdia certifikát? Aká úroveň slovenského jazyka bude potvrdená na tomto dokumente?

Záverečný certifikát získa študent po absolvovaní všetkých skúšok. Záverečná skúška zo slovenčiny je z úrovne B2. Okrem slovenského jazyka sa na certifikáte nachádza aj hodnotenie iných predmetov, ktoré závisia od zvoleného odboru štúdia. Niektoré fakulty vysokých škôl v Slovenskej republike vyžadujú tento certifikát o absolvovaní programu jazykovej a odbornej prípravy v slovenskom jazyku.

7. Predpokladá sa znalosť slovenčiny, angličtiny či iného jazyka pred nástupom na štúdium?

Znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni A2/B1 je vyžadovaná nakoľko je dôležitá v komunikácii so Študijným oddelením a pri riešení úradných záležitostí.

Naši študenti sa učia slovenský jazyk od úrovne A1 – absolútny začiatočník, až po úroveň B2. Prvých 5 týždňov prebieha len intenzívna výučba slovenského jazyka. Od polovice októbra sa študenti začínajú učiť aj odborné predmety. 

8. Aký je poplatok za učebnice? Dajú sa kúpiť aj bežne v kníhkupectvách?

Cena učebníc nie je zarátaná v cene programu. Učebnice si študenti kupujú priebežne počas roka, celková cena cca 100 € (učebnice slovenčiny), 30–50 € (učebnice na odborné predmety).

Knihy, z ktorých sa učí v našich programoch je možné zakúpiť v kníhkupectvách Heuréka (kníhkupectvo v hlavnej budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí) alebo v kníhkupectve Academia.

9. V akých oblastiach a predmetoch sa študenti pripravujú na prijímacie konanie?

Medicínsko-biologický odbor: slovenský jazyk, biológia, chémia.

Ekonomický odbor: slovenský jazyk, matematika, úvod do ekonómie, logika.

Humanitný odbor (závisí od zamerania): slovenský jazyk, dejepis, náuka o spoločnosti, podľa zvoleného odboru – logika, literatúra, dejiny umenia, kreslenie, deskriptívna geometria.

Technický odbor: slovenský jazyk, matematika, fyzika, informatika, geometria.

Lekárska špecializácia pre absolventov štúdia všeobecného a zubného lekárstva: slovenský jazyk, biológia.

10. Je možné platiť školný poplatok aj na splátky?

Nie. Celú sumu je potrebné uhradiť pred termínom vydania dokumentu "Rozhodnutie o prijatí na štúdiuml".

11. Je možné začať štúdium aj počas letného semestra?

Študenti sú povinní začať štúdium v mesiaci september (1. – 30. 9.). V prípade ak nie sú schopní nastúpiť na štúdium načas, môžu požiadať od 1. 10. o odklad štúdia do ďalšieho akademického roka resp. požiadať o vrátenie školného.

12. Aká je výška poplatkov v prípade, ak požiadam o vrátenie školného (zamietnutie víz/prechodného pobytu za účelom štúdia, nenastúpenie na štúdium v septembri)?

Storno poplatok je 20 % zo zaplatenej sumy školného poplatku.

Registračný poplatok 100 € sa nevracia.

13. Kedy začína denné štúdium? Aká je doba vyučovania?

Štúdium v akademickom roku 2023/2024 začína v stredu 6. septembra 2023. Výučba sa koná každý deň (pondelok až piatok) od 8:30 do 13:30 hod., niektoré dni do 15:10 hod., alebo do 16:50 hod.

14. Je možné popri štúdiu aj pracovať?

Hlavnou povinnosťou študentov v prípravnom programe je štúdium. Prísne sledujeme dochádzku, kde je povolená priemerná absencia za sledované obdobie 20 %. Študenti môžu brigádovať vo svojom voľnom čase (len určitý počet hodín do týždňa), nie v čase štúdia.

15. Dokedy je platné „povolenie na pobyt za účelom štúdia“?

Do konca akademického roka, t.j. do 31. 8., po prijatí na vysokú školu (v lete) je potrebné si predĺžiť platnosť povolenia na Cudzineckej polícii v SR.

16. Viete zabezpečiť ubytovanie?

Áno, ubytovanie je možné v átriových domoch na internáte Mlyny UK (Staré Grunty 36). Spoločné priestory: kuchyňa, WC, kúpeľňa. Vopred sa platí depozit 500 €, z ktorého sa odrátava mesačný poplatok za ubytovanie, ktorý závisí od typu izby (151 € trojlôžková izba, 179 € jednolôžková izba). Po príchode na Slovensko je možné zaplatiť za ubytovanie do konca zimného alebo aj letného semestra.

17. Dokedy je potrebné preložiť dokumenty o vzdelaní?

Počas zápisu v septembri nevyžadujeme apostilu / superlegalizáciu dokumentov o vzdelaní, preklad do slovenského jazyka je vyžadovaný do konca októbra. Niektoré univerzity vyžadujú pri uznaní dokladov o vzdelaní (bakalárske, magisterské/inžinierske diplomy) apostilu/superlegalizáciu týchto dokladov, preto ju odporúčame v prípade univerzitných diplomov.

18. Asistujete pri nostrifikácii a vypĺňaní prihlášok na ďalšie vysokoškolské štúdium?

Áno, asistencia je zdarma, našim študentom poradíme, ako požiadať o uznanie dokladov o vzdelaní a ako si správne vyplniť prihlášku na vysokoškolské štúdium.

19. Môže si študent podať viac prihlášok na ďalšie vysokoškolské štúdium?

Áno, odporúčame to. V prípade, ak študent nebude prijatý na zvolenú vysokú školu a fakultu, stále má možnosť byť prijatý na inú vysokú školu, lebo žiadal o štúdium na viacerých univerzitách a fakultách.

20. Kedy prebieha zápis na štúdium?

Zápis na štúdium prebieha len v online forme 1. – 3. septembra 2023. Počas online zápisu študent nahráva do systému povinné dokumenty. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch je možný zápis do 30. septembra. Po tomto termíne nie je možné nastúpiť na štúdium. Študent môže požiadať o odklad štúdia do ďalšieho akademického roka, alebo o vrátenie školného poplatku (je tam storno poplatok).

21. Aké dokumenty vyžadujete pri zápise na štúdium v septembri?

V prípade ak študent nepredloží všetky vyžadované dokumenty, nebude zapísaný na štúdium:

• platný pas s vízami typu D, alebo potvrdenie o podaní žiadosti o prechodný pobyt na Cudzineckej polícii v SR / ZÚ SR v zahraničí, alebo platný doklad o prechodnom pobyte v SR, alebo ID občana Európskej únie, status odídenca z Ukrajiny,

• výpis z registra trestov z domovskej krajiny + z krajiny, kde študent žil za posledné 3 roky viac ako 90 dní + z akejkoľvek inej krajiny, v ktorej má študent občianstvo,

• dokumenty o vzdelaní (apostila a superlegalizácia je odporúčaná len v prípade univerzitných diplomov)

• potvrdenie od lekára z domovskej krajiny o dobrom zdravotnom stave nie staršie ako 30 dní (v slovenskom alebo anglickom jazyku),

• potvrdenie o ubytovaní v SR (potvrdenie o ubytovaní z internátu Mlyny UK alebo čestné prehlásenie o pobyte v SR na inej adrese).

22. Aké dokumenty vyžadujete pri podaní online prihlášky na štúdium v ÚJOPe, ak má študent viac ako 18 rokov?

- Scan identifikačnej stránky pasu alebo dokladu o prechodnom pobyte v SR s minimálnou platnosťou do konca akademického roka 2023/2024 t.j. do 31.8.2024

- Scan dokladov o vzdelaní (stredoškolskí študenti – záverečné/maturitné vysvedčenie a známky počas stredoškolského štúdia; bakalári/magistri – diplom a transkript)

- CV/životopis – formát Europass s vlastnoručným podpisom

Poznámky:

- v prípade ak končíte stredoškolské štúdium počas tohto akademického roka, je potrebné priložiť potvrdenie o návšteve školy s uvedením dátumu záverečnej skúšky namiesto záverečného/maturitného vysvedčenia + známky počas stredoškolského štúdia

- preklad dokumentov o vzdelaní sa nevyžaduje, ale ak máte dokumenty preložené do anglického jazyka, zašlite nám scan originálu spolu s anglickým prekladom

- slovenský preklad dokumentov o vzdelaní vyžadujeme až po zápise na štúdium do 31.10.2023

23. Aké dokumenty vyžadujete pri podaní online prihlášky na štúdium v ÚJOPe, ak má študent menej ako 18 rokov?

- Scan identifikačnej stránky pasu alebo dokladu o prechodnom pobyte v SR s minimálnou platnosťou do konca akademického roka 2023/2024 t.j. do 31.8.2024

- Scan originálov dokladov o vzdelaní (stredoškolskí študenti – záverečné/maturitné vysvedčenie a známky počas stredoškolského štúdia)

- CV/životopis – formát Europass s vlastnoručným podpisom

- Scan slovenskej ID karty tútora (obe strany)

- Scan splnomocnenia tútora rodičmi neplnoletého záujemcu o štúdium – notársky overený dokument, úradne preložený do slovenského jazyka alebo čestné prehlásenie blízkej osoby žijúcej v SR, ktorá preberá zodpovednosť za neplnoletú osobu (brat, sestra, strýko, teta, starí rodičia)

Poznámky:

- v prípade ak končíte stredoškolské štúdium počas tohto akademického roka, je potrebné priložiť potvrdenie o návšteve školy s uvedením dátumu záverečnej skúšky namiesto záverečného/maturitného vysvedčenia + známky počas stredoškolského štúdia

- preklad dokumentov o vzdelaní sa nevyžaduje, ale ak máte dokumenty preložené do anglického jazyka, zašlite nám scan originálu spolu s anglickým prekladom

- slovenský preklad dokumentov o vzdelaní vyžadujeme až po zápise na štúdium do 31. 10. 2023

24. Kto je tútor a prečo je táto osoba dôležitá pri študentoch, ktorí majú menej ako 18 rokov, t.j. sú neplnoletí?

Tútor je osoba zodpovedná za neplnoletého študenta do dňa 18-tych narodenín a preberá za neho zodpovednosť na území SR namiesto rodičov. Rodičia splnomocňujú túto osobu žijúcu v SR prostredníctvom splnomocnenia a určujú rozsah jeho kompetencií priamo v splnomocnení. Do prihlášky vyžadujeme notársky overené splnomocnenie na zastupovanie študenta tútorom preložené do slovenského jazyka. Vzor dokumentu neposkytujeme, bližšie informácie o forme splnomocnenia Vám poskytne notársky úrad vo Vašej krajine. Tútor dohliada na neplnoletého študenta počas jeho pobytu v SR a na internáte Mlyny UK. Podmienkou je, aby tútor bol osoba s prechodným alebo trvalým pobytom v SR, preto je vyžadovaný doklad o pobyte v SR. Tútora si študent hľadá sám, alebo ním môžu byť blízki príbuzní žijúci v SR (brat, sestra, strýko, teta). V prípade blízkych príbuzných nevyžadujeme notársky overené splnomocnenie, ale postačuje čestné prehlásenie o pobyte a príbuzenskom vzťahu. V prípade, ak neplnoletý študent žije s rodičmi na území SR, nepotrebuje tútora, do prihlášky vkladá len ID kartu rodiča/rodičov (aj do časti splnomocnenie, nakoľko je potrebné nahrať v prihláške prílohu).

25. Ako môžem študovať od septembra, ak moje víza budú vydané neskôr v priebehu septembra do 30. 9. 2023?

Študenti, ktorí v mesiaci september nestihli prísť na Slovensko načas môžu začať študovať v online forme do 30. 9. 2023.

V prípade, ak sú víza vydané do 30. 9. 2023 študent pokračuje po príchode na Slovensko v štúdiu v prezenčnej forme v škole.

V prípade, ak sú víza nie sú vydané do 30. 9. 2023 študent môže požiadať o odklad štúdia do ďalšieho akademického roka 2024/2025 alebo o vrátenie školného so strono poplatkom 20 %.

V prípade zamietnutia víz, študent žiada o vrátenie školného do 10. 10. 2023. V prípade ak študent študoval v online forme počas mesiaca september a víza mu boli zamietnuté, cena za online výučbu je zahrnutná v 20 % storne, t.j. študent neplatí žiadne dodatočné poplatky za online výučbu v mesiaci september. 

26. Na koho sa môžu obrátiť študenti v prípade problémov týkajúcich sa štúdia alebo ďalších otázok?

Študijné oddelenie ÚJOP CĎV UK Bratislava poskytuje konzultácie k prihláškam na štúdium v ÚJOP CĎV UK Bratislava.

Preferovaná forma komunikácie – email/MS Teams.

V prípade záujmu o osobnú návštevu Študijného oddelenia je potrebné si vopred dohodnúť termín stretnutia telefonicky alebo emailom.

Kontakt: https://cdv.uniba.sk/ujop/kontakty/