Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Školská mediácia

(špecializovaný kurz pre mediátorov, pedagógov a odborných zamestnancov)

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského organizuje špecializovaný kurz pre mediátorov, pedagógov a odborných zamestnancov a odborných zamestnancov zameraný na školskú mediáciu. Hlavným cieľom je aktualizovanie profesijných kompetencií týchto pozícií, dôležitých pre vykonávanie mediácie ako odbornej metódy v školách a školských zariadeniach s dôrazom na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti alternatívneho riešenia konfliktov (vyjednávanie, facilitácia, mediácia) a implementovania programu rovesníckej mediácie do škôl. 

Podmienkou pre účasť na tomto kurze je absolvovanie základného vzdelávacieho programu Mediátor. Absolvovanie skúšky ani zápis do registra mediátorov nie je nutný.


Termín: 30. máj; 6. ; 13. a 20. jún 2023

Čas: 13.00 -17.00 hod.

Rozsah: 20 hodín

 

 Špecifické ciele:

• Získať odborné a didaktické zručnosti k vedeniu vzdelávacích aktivít pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti alternatívneho riešenia konfliktov (vyjednávanie, facilitácia, mediácia) so zameraním na príčiny konfliktov, pocity, druhy konfliktov, sebaovládanie, zvládanie hnevu, agresivity, obranné mechanizmy, skupinové myslenie, prácu s emóciami a úsudkom, aktívnym počúvaním, rozhodovaním, reflektovať výchovný potenciál alternatívneho riešenia konfliktov (metódy prípravy na zvládanie a riešenie konfliktov), konsenzuálny prístup pri riešení nedorozumení, nejasností a sporov, práca s dynamikou skupiny, dynamikou celej inštitúcie ako sociálneho systému a fungovania jeho subsystémov, prípadové štúdie zo školského prostredia ˗ práca s dôležitými dospelými  - pedagogickými a odbornými zamestnancami.

• Získať kľúčové kompetencie pre vytvorenie programu rovesníckej mediácie v podmienkach škôl, resp. školských zariadení, posilniť didaktické zručnosti mediátorov dôležitých pre prácu so žiakmi v rovine tréningu aj supervízie programu (rizikové skupiny žiakov, podmienky implementovania programu, tréning zručností – pozorovanie deja, aktívne počúvanie, verbálna a neverbálna komunikácia, práca s emóciami, uhly pohľadu, parafrázovanie, reflexia, sebareflexia, argumenty, protiargumenty, brainstorming, mediačný proces a udržateľnosť programu) – rovesnícka mediácia v školskom prostredí.

Obsah

1. Tematický celok: Úvod do školskej mediácie 

Počet hodín: 5 hodín
Lektor: Mgr. Dušana Bieleszová

Téma: Cieľové skupiny školskej mediácie a ich kompetencie. Možnosti využitia mediácie v školskom prostredí – špecifiká mediácie v školskom prostredí. Hlavné problémy školskej kultúry, konflikty – príčiny a predmety sporov


2. Tematický celok: Implementovanie programu rovesníckej mediácie do škôl

Počet hodín: 5 hodín
Lektor: Mgr. Dušana Bieleszová

Téma: Implementovanie programu rovesníckej mediácie (štruktúra programu, dynamika skupiny, udržateľnosť programu). Didaktické zručnosti mediátora v školskom prostredí. Osobnosť lektora rovesníckej mediácie. Praktické cvičenia, prípadové štúdia


3. Tematický celok: Práca s dynamikou skupiny v triede

Počet hodín: 5 hodín
Lektor: Mgr. Soňa Koreňová

Téma: Negatívne javy v školskom prostredí. Rizikové skupiny. Metódy a formy nácviku alternatívneho riešenia sporov - zážitkové učenie.


4. Tematický celok: Tréningové aktivity programu rovesníckej mediácie

Počet hodín: 5 hodín
Lektor: Mgr. Soňa Koreňová

Téma: Kľúčové kompetencie rovesníckych mediátorov. Praktické cvičenia zamerané na pocity, príčiny, prejavy konfliktov, emócie v konflikte, fázy mediačného procesu, aktívne počúvanie, pozorovanie deja, uhly pohľadu, argumenty, protiargumenty, diskusiu, brainstorming, facilitáciu, verbálnu a neverbálnu komunikáciu, ja výrok, parafrázovanie, chyby v komunikácii.

Vzdelávanie bude prebiehať formou zážitkového učenia. Využijeme hru, prácu v skupine, prípadové štúdie,  praktické cvičenia, modelové situácie, motivačné videa, pohybové hry a hry v priestore, výklad, vysvetľovanie.

Profil absolventa: Absolvent vzdelávania získa mediačné a didaktické zručnosti potrebné pre prácu mediátora v školskom prostredí. Získa informácie o možnostiach implementovania programu rovesníckej mediácie do škôl. Získa prehľad o metódach, formách, prostriedkoch výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktoré mu pomôžu pri akceptovaní a prijímaní mediácie v školskom prostredí. 

Miesto konania: Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/a, Bratislava

Lektori: Mgr. Dušana Bieleszová, Mgr. Soňa Koreňová

Počet účastníkov: min. 12

Cena: 270 € s DPH


V cene je zahrnuté:

·       Certifikát o absolvovaní seminára

·       Študijný materiál

·       Malé občerstvenie