Školská mediácia


Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského organizuje vo svojom Študijnom a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii mediačný seminár zameraný na školskú mediáciu. Hlavným cieľom seminára je aktualizovanie profesijných kompetencií mediátora potrebných na výkon mediácie podľa zákona o mediácii v školskom prostredí, prehĺbenie didaktických zručností dôležitých pre vykonávanie mediácie ako odbornej metódy v školách a školských zariadeniach s dôrazom na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti alternatívneho riešenia konfliktov (vyjednávanie, facilitácia, mediácia) a implementovania programu rovesníckej mediácie do škôl.

 

Obsah:

1. Tématický celok - Mediácia podľa zákona o mediácii (5 hodín)

 • Základné pojmy školskej mediácie. Školská legislatíva.
 • Mediácia podľa zákona o mediácii s ohľadom na cieľové skupiny (proces vedenia mediácie) – vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec, zákonní zástupcovia žiaka, zriaďovateľ školy, samosprávne orgány školy, kontrolné orgány školy.
 • Sporné situácie – rodičovské práva a povinnosti (striedavá starostlivosť, rozvod a informovanie rodičov školou, šikanovanie z právneho hľadiska a pod.).
 • Praktické cvičenia, prípadové štúdie. 
   

2. Tematický celok -  Mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov - kontakt mediátora s dôležitými dospelými (pedagogickými a odbornými zamestnancami, rodičmi, zriaďovateľom, samosprávnymi orgánmi škôl, školských zariadení, zriaďovateľom, kontrolnými orgánmi škôl a školských zariadení). (10 hodín): 

 • Príčiny a predmety sporov v školskom prostredí. Prevencia ako súčasť zdravej klímy v tíme (dôležitosť sebapoznania, sebaovládania a zvládania konfliktných situácií, práca s obrannými mechanizmami, skupinovým myslením, citovým vydieraním v tíme, emócie a správnosť úsudku).
 • Rodič ako partner školy – zdroje sporov, kľúčové prvky spolupráce.
 • Didaktické zručnosti mediátora z hľadiska vzdelávania v súlade s legislatívnymi odporúčaniami a pokynmi MŠVVaŠ SR – zásady, metódy, formy, prostriedky práce s dôležitými dospelými.
 • Práca s dynamikou skupiny, dynamikou celej inštitúcie ako sociálneho systému a fungovania jeho subsystémov (vedenie, pedagogickí, odborní zamestnanci, prevádzkový personál, žiaci) a externé systémy (rodina, zriaďovateľ, obec). 
 • Praktické cvičenia, prípadové štúdie.
   

 3. Tematický celok - Rovesnícka mediácia – práca so žiakmi:  

 • Negatívne javy v školskom prostredí.
 • Kľúčové kompetencie rovesníckych mediátorov.
 • Metódy a formy nácviku alternatívneho riešenia sporov s ohľadom na cieľovú skupinu žiakov a zážitkové učenie.
 • Implementácia programu rovesníckej mediácie do škôl. Tréningové aktivity zamerané na pocity, príčiny, prejavy konfliktov, emócie v konflikte, fázy mediačného procesu, aktívne počúvanie, pozorovanie deja, uhly pohľadu, argumenty, protiargumenty, diskusiu, brainstorming, facilitáciu, verbálnu a neverbálnu komunikáciu, ja výrok, parafrázovanie, chyby v komunikácii.
 • Supervízne stretnutia. Osobnosť lektora rovesníckej mediácie. Práca s dynamikou skupiny. Praktické cvičenia.
   

 
Profil absolventa: Absolvent vzdelávania získa vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre výkon mediácie v školskom prostredí, ktorá je realizovaná podľa zákona o mediácii. Získa mediačné a didaktické zručnosti potrebné pre prácu s cieľovými skupinami z hľadiska naplnenia legislatívnych odporúčaní (vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov), pedagogicko-organizačných pokynov, aj potrieb škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľov. Nadobudne prehľad o dôležitých fázach implementovania preventívneho programu rovesníckej mediácie vrátane supervízie programu a jeho udržateľnosti. Precvičí si didaktické zručnosti (zásady, metódy, formy, prostriedky výchovy a vzdelávania), ktoré mu pomôžu pri akceptovaní a prijímaní mediácie v školskom prostredí. 

 

Miesto konania: Študijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia

 

Harmonogram:

Štvrtok: 10 vyučovacích hodín

08.30 – 09.00 registrácia účastníkov
09.00 – 13.00 prednáška
13.00 – 14.00 obedňajšia prestávka
14.00 – 18.00 prednáška

Piatok: 10 vyučovacích hodín

09.00 – 13.00 prednáška
13.00 – 14.00 obedňajšia prestávka
14.00 – 18.00 prednáška

Sobota: 5 vyučovacích hodín

09.00 – 13.00 prednáška
13.00 – 14.00 obedňajšia prestávka
14.00 – 18.00 prednáška

 

Lektori: Mgr. Dušana Bieleszová (časť školská a rovesnícka mediácia), Mgr. Soňa Koreňová (časť rovesnícka mediácia), JUDr. Martin Biskupič

 

V cene 250 € získate:

 • Osvedčenie o absolvovaní seminára
 • Študijný materiál
 • Občerstvenie počas celého seminára
 • 2x teplý obed
 • Parkovanie priamo v Študijnom a kongresovom stredisku
 • Možnosť výhodného ubytovania v mieste konania seminára

Ubytovanie: ponúkame Vám možnosť ubytovania v našom Študijnom a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii. Ubytovanie si môžete rezervovať priamo cez https://cdv.uniba.sk/saks/ubytovanie/rezervacia/

 

 

Lôžko - osoba/noc

Prístelka - osoba/noc

1 osoba na izbe/noc

Novo-zrekonštruované izby (1.poschodie)

18 €

-

25 €

Izby v pôvodnom stave (2.poschodie)

13 €

10 €

20 €