Charakteristika jazykových úrovní

Úroveň A1 a A2

Jazykové kompetencie

 A1

A2

POROZUMENIEPočúvanie s porozumenímRozumiem známym slovám a najzákladnejším frázam, týkajúcim sa mojej osoby a bezprostredného konkrétneho okolia, ak ľudia hovoria pomaly
a zreteľne.
Rozumiem frázam a najbežnejšej slovnej zásobe vzťahujúcej sa na oblasti, ktoré sa ma bezprostredne týkajú (napr. základné informácie o mne a mojej rodine, o nakupovaní, mieste, kde žijem, zamestnaní). Dokážem pochopiť zmysel krátkych jasných jednoduchých správ a hlásení.
Čítanie s porozumenímRozumiem známym menám, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na informačných tabuliach, plagátoch alebo v katalógoch.Dokážem prečítať krátke jednoduché texty. Viem vyhľadať konkrétne predvídateľné informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, napr. v inzerátoch, prospektoch, jedálnych lístkoch a cestovných poriadkoch. Rozumiem krátkym jednoduchým osobným listom.
HOVORENIEÚstna komunikáciaViem sa jednoduchým spôsobom dohovoriť, ak je môj partner ochotný zopakovať svoju výpoveď pomalšie, alebo ju preformulovať a pomôcť mi vyjadriť, čo sa snažím povedať. Viem položiť jednoduché otázky a na takéto otázky odpovedať, ak sa týkajú mojich základných potrieb, alebo ak ide o veci, ktoré sú mi dôverne známe.Dokážem komunikovať v jednoduchých bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú priamu výmenu informácií o známych témach a činnostiach. Zvládnem veľmi krátku spoločenskú konverzáciu, aj keď zvyčajne nerozumiem natoľko, aby som konverzáciu dokázal sám/sama udržať.
Samostatný ústny prejavViem jednoduchými frázami a vetami opísať miesto, kde žijem, a ľudí, ktorých poznám.Viem použiť primerané množstvo fráz a viet, aby som jednoduchým spôsobom opísal(a) svoju rodinu a ďalších ľudí, životné podmienky, dosiahnuté vzdelanie a svoje súčasné alebo predchádzajúce zamestnanie.
PÍSANIEPísomný prejavDokážem napísať stručný jednoduchý text na pohľadnicu, napr. pozdrav z dovolenky. Viem vyplniť formulár obsahujúci osobné údaje, napríklad svoje meno, štátnu príslušnosť a adresu pri prihlasovaní v hoteli.Viem napísať krátke jednoduché poznámky a správy týkajúce sa mojich základných potrieb. Dokážem napísať veľmi jednoduchý osobný list, napríklad poďakovanie.

Úroveň B1 a B2

Jazykové kompetencie

B1 

B2

POROZUMENIEPočúvanie s porozumenímRozumiem hlavným myšlienkam vysloveným v spisovnom jazyku o bežných témach, s ktorými sa stretávam v práci, v škole, vo voľnom čase atď. Chápem zmysel mnohých rozhlasových a televíznych programov týkajúcich sa súčasných udalostí alebo tém súvisiacich s oblasťami môjho osobného či pracovného záujmu, ak sú vyslovené pomerne pomaly a zreteľne.Rozumiem dlhším prejavom a prednáškam a dokážem sledovať i zložitú výmenu názorov za predpokladu, že tému dostatočne poznám. Rozumiem väčšine televíznych správ a programov týkajúcich sa aktuálnych tém. Rozumiem väčšine filmov v spisovnom jazyku.
Čítanie s porozumenímRozumiem textom, ktoré obsahujú každodennú slovnú zásobu, alebo ktoré sa vzťahujú na moju prácu. Dokážem porozumieť opisom udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch.Rozumiem článkom a správam zaoberajúcim sa súčasnými problémami, v ktorých autori zaujímajú konkrétne postoje alebo stanoviská. Rozumiem textom súčasnej prózy.
HOVORENIEÚstna komunikáciaDokážem si poradiť s väčšinou situácií, ktoré môžu nastať pri cestovaní v oblasti, kde sa týmto jazykom hovorí. Dokážem sa bez prípravy zapojiť do rozhovoru o témach, ktoré poznám, o ktoré sa zaujímam alebo ktoré sa týkajú každodenného života (napr. rodiny, záľub, práce, cestovania a aktuálnych udalostí).Dokážem sa zúčastniť na rozhovore natoľko plynulo a spontánne, že môžem viesť bežný rozhovor s nositeľmi jazyka. Dokážem sa aktívne zapojiť do diskusie o známych témach, vysvetľovať a obhajovať svoje názory.
Samostatný ústny prejavViem jednoduchým spôsobom spájať frázy, aby som opísal(a) svoje zážitky a udalosti, svoje sny, nádeje a ciele. Dokážem stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány. Viem vyrozprávať príbeh alebo priblížiť obsah knihy alebo filmu a opísať svoje reakcie.Dokážem sa zrozumiteľne a podrobne vyjadrovať k širokej škále tém, ktoré sa vzťahujú k oblasti môjho záujmu. Viem vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym otázkam a uviesť výhody a nevýhody rôznych riešení.
PÍSANIEPísomný prejavViem napísať jednoduché súvislé vety na témy, ktoré dobre poznám alebo ktoré ma osobne zaujímajú. Viem písať súkromné listy opisujúce zážitky a dojmy.Dokážem napísať podrobný text o širokom rozsahu tém vzťahujúcich sa na moje záujmy. Dokážem napísať referát alebo správu, odovzdávať informácie alebo poskytnúť dôkazy na podporu konkrétneho názoru alebo proti nemu. Dokážem napísať listy, ktoré objasňujú, prečo sú niektoré udalosti a skúsenosti pre mňa osobne dôležité.

Úroveň C1 a C2

Jazykové kompetencie

C1 

C2

POROZUMENIEPočúvanie s porozumenímRozumiem dlhšej reči, aj keď nie je jasne štruktúrovaná a keď vzťahy sú iba naznačené, nie explicitne signalizované. Dokážem bez väčšej námahy porozumieť televíznym programom a filmom.Nemám žiadne ťažkosti pri porozumení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už je to naživo alebo z vysielania, dokonca aj keď je prejav nositeľa jazyka veľmi rýchly, za predpokladu, že mám dosť času na to, aby som si zvykol na jeho výslovnosť. 
Čítanie s porozumenímRozumiem dlhým a zložitým odborným a literárnym textom, pričom dokážem rozoznať a oceniť rozdiely v ich štýle. Rozumiem odborným článkom a dlhším technickým návodom, dokonca aj keď sa nevzťahujú na moju oblasť.Ľahko čítam v podstate všetky formy písaného jazyka vrátane abstraktných textov náročných svojou stavbou a jazykom, ako sú napríklad príručky, odborné články a literárne diela. 
HOVORENIEÚstna komunikáciaDokážem sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez príliš zjavného hľadania výrazov. Dokážem využívať jazyk na spoločenské a profesijné účely pružne a účinne. Dokážem presne sformulovať svoje myšlienky a názory a dokážem vhodne nadviazať na príspevky ostatných hovoriacich.Bez námahy sa dokážem zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a dobre ovládam idiomatické a hovorové výrazy. Dokážem sa vyjadrovať plynulo a presne vyjadrovať jemné nuansy významu. Ak pri vyjadrovaní narazím na problém, dokážem sa vrátiť a preformulovať danú pasáž tak ľahko, že ostatní to ani nepostrehnú.
Samostatný ústny prejavDokážem jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom. Dokážem podať jasný a plynulý opis alebo zdôvodnenie v štýle, ktorý je vhodný pre daný kontext, a s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich.
PÍSANIEPísomný prejavDokážem sa jasne vyjadriť, dobre usporiadať text a odborne vyjadriť svoje stanoviská. Dokážem písať o zložitých predmetoch v liste, referáte či správe a zdôrazniť, čo pokladám za najdôležitejšie. Dokážem zvoliť štýl podľa toho, akému typu čitateľa je text určený. Dokážem napísať jasný a plynulý text v zodpovedajúcom štýle. Dokážem napísať zložité listy, správy alebo články, ktoré prezentujú prípad s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich. Dokážem napísať zhrnutia a recenzie o  odborných prácach alebo literárnych dielach.