Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka

InštitúciaJOP CĎV UK je jedinečné špecializované pracovisko verejnoprávnej univerzity na Slovensku, ktoré zabezpečuje výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka a odborných predmetov a organizuje certifikované skúšky Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Termín realizácie skúšok1. termín: 25.-26. 01. 2022 - ONLINE
2. termín: 12.-13. 04. 2022
3. termín: 14.-15. 06. 2022
Miesto konaniaonline
Charakteristika testovania

Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa realizuje na piatich jazykových úrovniach A2, B1, B2, C1 a C2. 

Skúška je určená všetkým cudzincom, ktorí si chcú alebo potrebujú overiť stupeň svojej komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku.

Štruktúra skúšky

Písomná časť: gramaticko-lexikálny test v trvaní 120 min.


Modelové testy


Ústna časť: riadený rozhovor (interview) vrátane riešenia problémovej úlohy v trvaní cca 30 min.  

Testovanie základných jazykových zručností:

  • hovorenie
  • počúvanie s porozumením
  • čítanie s porozumením
  • písanie
Výstupný doklad

Výstupnou formou testovania je certifikát platný v Európskej únii, ktorý slúži ako doklad o znalosti slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na príslušnej jazykovej úrovni.
Každý úspešný absolvent skúšky spolu s certifikátom obdrží podrobnú správu  hodnotenia  jednotlivých  zručností.

Certifikát slúži ako: 

  • doklad o schopnosti zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na príslušnej jazykovej úrovni; 
  • doklad o dosiahnutí jazykovej schopnosti na vykonávanie pracovných činností, pri ktorých sa vyžaduje ovládanie slovenského jazyka; 
  • doklad pre ďalšie štúdium v SR na vysokých školách;
  • ďalší doklad  k  žiadosti  o nostrifikáciu  stredoškolského  vysvedčenia na akademické účely.
Proces prihlasovania

Prvým krokom je zaslanie PRIHLÁŠKY.

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr tri týždne pred termínom konania skúšky. Uchádzačom o certifikát TJK, ktorí zašlú prihlášku neskôr, nemusí byť schválený daný termín konania skúšky.

Po prijatí formulára prihlášky Vám zašleme pozvánku  s kompletnými informáciami o konaní skúšky (čas, miesto, spôsob úhrady).

O výsledkoch skúšky budete informovaní do 30 dní po vykonaní skúšky.

Konzultácie pred testovanímVzhľadom na to, že je potrebné v prihláške uviesť úroveň Vašich jazykových znalostí, ponúkame poradenské hodiny – konzultácie pred testovaním za poplatok (osobne alebo cez skype).
Môžu byť užitočné pre odhad Vašej súčasnej úrovne znalostí slovenského jazyka, ako aj schopnosti zložiť skúšku.
Cena

120 € (80 € pre študentov JOP CĎV UK)

Konzultácia na posúdenie úrovne jazykovej spôsobilosti: 20 €.

Registrácia na jazykovú skúšku v termíne 19. a 20. októbra 2021 bude spustená od 1.7.2021 do 5.10.2021.

V prípade záujmu o mimoriadny termín jazykovej skúšky kontaktujte priamo Študijné oddelenie ÚJOP CĎV UK: ujopcdv.uniba.sk.