ALTE Association of Language Testers in Europe

 

Útvar jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave je od roku 2016 pridruženým členom ALTE Association of Language Testers in Europe.
V súlade s požiadavkami ALTE realizujeme a uplatňujeme štandardy kvality v testovaní jazykových kompetencií pri vykonávaní certifikovanej skúšky zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.
 
V spolupráci s asociáciou ALTE dodržiavame stanovené ciele v zjednotení kvalitatívnych kritérií pre všetky fázy vypracovania a priebehu skúšky, t.j. tvorba testových položiek, priebeh písomnej a ústnej skúšky, hodnotenie jednotlivých jazykových kompetencií, certifikácia, uloženie dát. Aktívne sa zúčastňujeme na seminároch a konferenciách asociácie ALTE, podieľame sa na výmene skúseností a odborných poznatkov. https://www.alte.org/Our-Associate-Members