Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra usporiadaná podľa stupnice jazykových kompetencií Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR/CEFR).

Úplní začiatočníci a začiatočníci - úroveň A1 a A2

 1. ULIČNÁ, M. - ANDOROVÁ, I. - BÁČKAIOVÁ, K. - GABRÍKOVÁ, A.: Tri, dva, jeden - slovenčina. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov, 2015.
 2. ZEBEGNEYOVÁ, A. - PUZDEROVÁ, A. - BAKOVÁ B.: Hovorme spolu po slovensky "A" Slovenčina ako cudzí jazyk - učebnica. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania ÚJOP, 2007.   
 3. ZEBEGNEYOVÁ, A. - PUZDEROVÁ, A. - BAKOVÁ, B.: Hovorme spolu po slovensky "A" Slovenčina ako cudzí jazyk - cvičebnica. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, ÚJOP, 2007.   
 4. GABRÍKOVÁ, A. - ULIČNÁ, M.: Pracovné listy k učebnici Hovorme spolu po slovensky "A". Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, ÚJOP, 2009.   
 5. DRATVA, T. - BUZNOVÁ, V.: Slovenčina pre cudzincov. Bratislava: SPN, 2007 (lekcie 1-7).
 6. BARKOVÁ, V. - BUZNOVÁ, V. - DRATVA, T.: Slovenčina pre cudzincov - cvičebnica. Bratislava: SPN, 2007.   
 7. BÖHMEROVÁ, A.: Slovak for you. Bratislava: Perfekt, 1999 (lekcie 1-8).   
 8. HOLÍKOVÁ, K.: Dobrý deň, slovenčina. Bratislava: KON-PRESS, 1991.   
 9. HOLÍKOVÁ, K. - WEISSOVÁ, M.: Základy slovenčiny. Bratislava: Danubiapress, 1995.   
 10. NAUGHTON, J.: Colloquial Slovak. London: ROUTLEDGE, 1997.

Mierne pokročilí a stredne pokročilí - úroveň B1 a B2

 1. BORTLÍKOVÁ, A. - MAIEROVÁ, E. - NAVRÁTILOVÁ, J.: Hovorme spolu po slovensky „B" Slovenčina ako cudzí jazyk - učebnica 1. a 2. časť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, ÚJOP 2008
 2. BORTLÍKOVÁ, A. - MAIEROVÁ, E. - NAVRÁTILOVÁ, J.: Hovorme spolu po slovensky „B" Slovenčina ako cudzí jazyk - cvičebnica 1. a 2.časť. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, ÚJOP, 2008.
 3. DRATVA, T.- BUZNOVÁ, V.: Slovenčina pre cudzincov. Bratislava: SPN, 2005 (lekcie 8-15).
 4. BARKOVÁ, V. - BUZNOVÁ, V. - DRATVA, T.: Slovenčina pre cudzincov - cvičebnica. Bratislava: SPN, 1999.
 5. IGAZOVÁ, T. - GHEORGHIOVÁ, E. - KOVÁČIKOVÁ, D.: Cvičebnica slovenčiny ako cudzieho jazyka. Bratislava: HEVI, 1996.   
 6. STEINEROVÁ, H.: Konverzačná príručka slovenčiny. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2000.
 7. BÖHMEROVÁ, A.: Slovak for you. Bratislava: Perfekt, 1999 (lekcie 9-14).
 8. MOLNÁR, J.  a kol.: Slovenské reálie I., II. diel, vybrané kapitoly zo slovenských reálií pre zahraničných študentov. Bratislava: YORK PRESS, 1996.

Pokročilí a vysoko pokročilí - úroveň C1 a C2

 1. Kolektív autorov: Naše dedičstvo - slovenčina pre pokročilých - texty. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010.
 2. Kolektív autorov: Naše dedičstvo - slovenčina pre pokročilých - gramatika. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010.
 3. MOLNÁR, J. a kol.: Slovenské reálie, I. diel. Bratislava: YORK PRESS, 1996.   
 4. STEINEROVÁ, H.: Konverzačná príručka slovenčiny. Bratislava: Panorama, 2004.
 5. VAJÍČKOVÁ, M.: Slovenčina pre cudzincov - gramatické cvičenia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2009.
 6. ŽIGOVÁ, Ľ.: Komunikácia v slovenčine. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007.
 7. ŽIGOVÁ, Ľ.: Slovenčina pre cudzincov - gramatická a pravopisná cvičebnica. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2009.
 8. Navrátil, L. - Šimurka, Š.: Pravopis. Praktická príručka slovenského pravopisu (2. doplnené vydanie). Nitra: Enigma, 2005.   
 9. DOLNÍK, J.: Princípy jazyka a textu. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2000.
 10. DOLNÍK, J.: Súčasný slovenský jazyk - lexikológia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007.
 11. Kolektív autorov: Ottova encyklopédia Slovensko A - Ž. Bratislava: Ottovo nakladateľstvo, 2006.
 12. HORECKÝ, J. - BUZÁSSYOVÁ, K. - BOSÁK, J. a kol.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny (1. vydanie). Bratislava: Veda, 1989.
 13. HORECKÝ, J.: Slovenčina v našom živote. Bratislava: SPN, 1988.
 14. KRÁĽ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Bratislava: Matica slovenská, 2009.
 15. KRÁĽ, Á. - RÝZKOVÁ, A.: Základy jazykovej kultúry. Bratislava: SPN, 1990.  
 16. Kolektív autorov: Krátky slovník slovenského jazyka (4. vydanie). Bratislava: Veda, 2003.
 17. MISTRÍK, J.: Moderná slovenčina (3. vydanie). Bratislava: SPN, 1997.
 18. MISTRÍK, J. - ŠKVARENINOVÁ, O. - HEGEROVÁ, K.: Praktická príručka slovenčiny (1. vydanie). Bratislava: SPN, 1997.
 19. MISTRÍK, J.: Štylistika (3. vydanie). Bratislava: SPN, 1997.
 20. PAULINY, E. a kol.: Slovenská gramatika - Opis jazykového systému (1. vydanie). Bratislava: SPN, 1981.
 21. FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny. Martin: Osveta, 2004.
 22. MLACEK, J.: Slovenská frazeológia (2. vydanie). Bratislava: SPN, 1984.
 23. Kolektív autorov: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: SAV, 1966.
 24. ORAVEC, J. - BAJZÍKOVÁ, E.: Súčasný spisovný jazyk. Syntax. Bratislava: SPN, 1984.
 25. Kolektív autorov: Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: VEDA, 2000.
 26. SLANČOVÁ, D.: Praktická štylistika. Prešov: SLOVACONTACT, 1995.
 27. SOKOLOVÁ, M.: Kapitolky zo slovenskej morfológie. Prešov: SLOVACONTACT, 1995.
 28. Kolektív autorov: Synonymický slovník slovenčiny (1. vydanie). Bratislava: VEDA, 2000.
 29. slovnik.juls.savba.sk