Podrobnejšie informácie o skúške

Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa realizuje na piatich jazykových úrovniach A2, B1, B2, C1 a C2.

Základný stupeň ovládania jazyka

A2 - začiatočníci
Stredný stupeň
samostatné ovládanie jazyka

B1 - mierne pokročilí
B2 - stredne pokročilí
Vyšší stupeň
kompetentné ovládanie jazyka

C1 - pokročilí
C2 - vysoko pokročilí

Charakteristika skúšky

Certifikovaná skúška zo slovenčiny pre cudzincov je realizovaná na základe projektu Systém testovania jazykových kompetencií zo slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Pri tvorbe tohto projektu, ktorý vychádza z praktických skúseností pri vyučovaní slovenčiny v našej inštitúcii, boli zohľadnené viaceré metódy testovania cudzích jazykov, napr. The University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), The American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL), Educational Testing Service (ETS), ako aj dokument Rady Európy A Common European Framework of reference (CERF).  

Projekt Systém testovania jazykových kompetencií zo slovenčiny ako cudzieho jazyka bol v roku 2003 ocenený Európskou značkou pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní, ktorú udeľuje Európska komisia na podporu jazykového vzdelávania.

Štruktúra a obsah skúšky

Skúška sa skladá z písomnej  a ústnej  časti a účastník v nej preukáže svoju schopnosť zo všetkých požadovaných jazykových zručností - písania, čítania, počúvania a hovorenia v slovenskom jazyku.  

Písomná časť sa realizuje formou gramaticko-lexikálneho testu v trvaní 120 minút. Hlavnou úlohou tejto časti skúšky je overenie gramatických javov v kontexte, na ktorom sa uplatňuje aj princíp komunikatívnosti.  

Ústna časť sa  uskutočňuje ako riadený rozhovor (interview) v trvaní 20 - 30 minút, ktorého cieľom je zistiť, či používateľ dokáže efektívne a primerane využívať jazykové komunikačné prostriedky v reálnych životných situáciách. Na vzorke jednotlivých výpovedí testovaného sa sleduje rozsah slovnej zásoby, jej gramatická správnosť a využitie na rôznych stupňoch náročnosti. 

Reprodukcia počutého textu - Cieľom je overiť kompetenciu počúvania s porozumením. Dĺžka textu závisí od úrovne, na A2 úrovni sa táto kompetencia neskúša. Porozumenie počutého textu sa overuje pomocou zisťovacích otázok. 

Súčasťou riadeného rozhovoru na všetkých stupňoch okrem úrovne A2 je riešenie problémovej úlohy, zachytávajúcej reálne situácie, s ktorými sa cudzinci stretávajú v cudzojazyčnom prostredí počas štúdia alebo práce.

TEMATICKÉ OKRUHY   

Ústna časť je nahrávaná, tzn. je vyhotovený zvukový záznam, ktorý slúži len na účely hodnotenia skúšky.

Hodnotenie skúšky

Písomná časť:
Minimálny počet bodov, ktoré musí testovaný získať pre úspešné absolvovanie písomnej časti skúšky, je 51. Maximálny počet bodov, ktoré testovaný môže získať, je 100.  

Ústna časť:
STUPNICA HODNOTENIA JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ V HOVORENOM PREJAVE (INTERVIEW)
Celková známka, ktorá sa uvádza na výstupnom doklade skúšky, je priemerom známok za písomnú a ústnu časť.

Na ktorú úroveň sa mám prihlásiť?  
Pri rozhodovaní, na ktorú úroveň sa prihlásiť, môžete využiť konzultácie na posúdenie momentálnej úrovne jazykovej spôsobilosti, ktoré sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka (prosím kliknite).
V prípade záujmu o tieto konzultácie (osobne alebo cez skype) nás, prosím, kontaktujte mailom alebo telefonicky.  

Pri sebahodnotení vašich jazykových kompetencií vám môže pomôcť CHARAKTERISTIKA JAZYKOVÝCH ÚROVNÍ.

Odporúčaná literatúra k príprave na skúšku

Skúška zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na príslušnej jazykovej úrovni sa zameriava na využitie  jazykových kompetencií bez ohľadu na miesto, počet hodín alebo metódy, ktorými sa človek učil cudzí jazyk. ODPORÚČANÁ LITERATÚRA k príprave na skúšku vám môže pomôcť pripraviť sa ňu ešte dôslednejšie.