Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry

30. ročník Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry 2019 pod záštitou rektora Univerzity Komenského profesora Mareka Števčeka sa uskutoční v Modre - Harmónií v Študijnom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského. 

Základné informácie

TERMÍN: 05. júla - 24. júla 2020

MIESTO KONANIA: Modra - Harmónia

CIEĽOVÁ SKUPINA: 

 • zahraniční záujemcovia o štúdium slovenského jazyka, histórie a kultúry, krajania žijúci v zahraničí, potomkovia Slovákov žijúci v zahraničí, priatelia Slovenska a Slovákov, slovakisti a slavisti, študenti slovakistiky a slavistiky  na zahraničných univerzitách, učitelia slovenského jazyka na všetkých typoch zahraničných škôl a zahraniční pracovníci rôznych inštitúcií, podnikov a  kultúrnych ustanovizní

 

VZDELÁVACÍ PROGRAM: 

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry

 • Kurz slovenského jazyka a kultúry
 • Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
 • Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov - maturantov

 

CIEĽ VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV:

Kurz slovenského jazyka a kultúry
Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov

 • získať, resp. prehĺbiť a zdokonaliť komunikačné jazykové kompetencie v slovenskom jazyku, rozšíriť poznatky v oblasti slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry
 • spoznať históriu a kultúru Slovenska, slovenských regiónov a Bratislavy ako európskeho mesta a hlavného mesta, vybudovať, príp. upevniť osobný vzťah k slovenskému jazyku a Slovensku

Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov - maturantov

 • rozvíjať komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku a odborných predmetoch, ktoré sú potrebné na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami VŠ na Slovensku
 • získať zručnosti na úspešné absolvovanie testov všeobecných študijných predpokladov 

 

ÚROVNE JAZYKOVÝCH KURZOV:

 • úplný začiatočník A1
 • začiatočník A2
 • mierne pokročilý B1
 • stredne pokročilý B2
 • pokročilý C

 

LEKTORI:

 • kvalifikovaní lektori slovenského jazyka ako cudzieho jazyka s dlhoročnou praxou a skúsenosťami
 • odborníci a významné osobnosti z oblasti umenia, kultúry a športu

 

VÝUČBA:

 • komunikatívny prístup
 • zážitkové učenie
 • projektové vyučovanie
 • prezentácie
 • učebnice zostavené lektormi
 • počítačová miestnosť
 • pripojenie na WiFi sieť

 

MOŽNOSŤ ZÍSKANIA CERTIFIKÁTU PLATNÉHO V EÚ:

 • certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky na piatich jazykových úrovniach A2, B1, B2, C1 a C2
 • poplatok za skúšku: 80 €

 

SPÔSOB UKONČENIA:

 • osvedčenie o absolvovaní jazykového kurzu

 

MIESTO VÝUČBY:

Študijné a kongresové stredisko Modra - Harmónia
Modra - Harmónia č. 3553
900 01 Modra

 

CENA: 

Kurz slovenského jazyka a kultúry

 • registračný poplatok (nevratný): 20 €
 • poplatok za výučbu: 579  
 • ubytovanie v Študijnom a kongresovom stredisku Modra - Harmónia, cena ubytovania počas celého trvania kurzu s raňajkami: 313,50 € (19 nocí v 2-lôžkovej izbe)/ 437 € (19 nocí v 1-lôžkovej izbe)
 • možnosť celodenného stravovania v ŠaKS, plná penzia: 13 €/deň
 • 3-dňový výlet po Slovensku (nepovinný): 120 €

Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov – maturantov

 • kurz je hradený zo štipendia MŠVVaŠ SR okrem poplatku za mestskú daň a za učebnice

 

PRIHLASOVANIE:

Kurz slovenského jazyka a kultúry

 • vyplňte online prihlášku od 01.04.2020 do 15.05.2020
 • možnosť zľavy 10% z ceny za výučbu v prípade registrácie a zaplatenia do 30.04. 2020
 • po prijatí prihlášky vás budeme kontaktovať

Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov – maturantov

 • vyplňte online prihlášku od 01.04.2020 do 15.05. 2020
 • po prijatí prihlášky vás budeme kontaktovať

Záujemca o štipendium si na stránke www.eduabroad.sk/kalendar-udalosti/ vyhľadá vzdelávací program Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov alebo Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov - maturantov. Elektronicky vyplní príslušný prihlasovací formulár (prihláška na štipendium) a odošle ho. Každý, kto sa prihlási, zašle aj naskenované odporúčanie príslušného krajanského spolku na adresu študijného oddelenia ÚJOP CĎV UK (marianna.hricova@cdv.uniba.sk, tereza.heinova@cdv.uniba.sk).

Organizácia výučby

V RÁMCI VÝUČBY SLOVENSKÉHO JAZYKA PONÚKAME:

Kurz slovenského jazyka a kultúry
Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov

 • intenzívny kurz slovenského jazyka pre všetky jazykové úrovne
 • prednášky z oblasti jazyka, literatúry, histórie, kultúry a slovenských reálií (určené frekventantom podľa úrovne jazykových znalostí)
 • Slovenčina PLUS: fonetické a jazykové cvičenia (A1 A2), konverzačné a jazykové cvičenia (B1 B2), literárny a porovnávací slovensko-český seminár (C1 C2)
 • tvorivé dielne (ľudový tanec, divadlo, umelecký prednes, spev, tvorivé písanie, fotografia a film)

Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov – maturantov

 • odborné prednášky a semináre zamerané na rozvoj matematického myslenia, logiky a argumentácie a na získanie a rozvoj počítačových zručností
 • jazykové semináre zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti potrebnej na zvládnutie testov všeobecných študijných predpokladov na slovenských vysokých školách

 

INOVÁCIE V METODIKE VÝUČBY:

zážitkové vyučovanie a praktická aplikácia poznatkov s dôrazom na vlastnú tvorbu a projektové úlohy, situačné jazykové vyučovanie, aktivizujúce metódy

 

ŠTRUKTÚRA VÝUČBY:

1. – 2. hodina 8.30 – 10.00
Prestávka10.00 – 10.20
3. – 4. hodina10.20 – 11.50
Obed11.50 – 13.00
Slovenčina PLUS/Tvorivé dielne13.00 – 13.45
Doplnkové mimoškolské aktivityod 14.00

 

ORGANIZÁCIA VÝUČBY:

Študenti sú rozdelení do skupín na základe výsledkov vstupného testu, ktorý píšu prvý deň. Študijnú skupinu tvorí 10 – 15 študentov. Výučba prebieha od pondelka do piatka a pozostáva zo 4 vyučovacích hodín všeobecného jazyka doobeda a 1 vyučovacia hodina špecializovaného jazyka (Slovenčina PLUS) popoludní (1 vyučovacia hodina/45 min.). Priama výučba sa dopĺňa rôznymi záujmovými aktivitami.

Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút (25 hodín/týždeň), počas kurzu študenti absolvujú 100 vyučovacích hodín vrátane mimoškolských aktivít.  

Mimoškolské aktivity

PROGRAM MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT: 

 • tvorivé dielne (ľudový tanec, divadlo, umelecký prednes, spev, tvorivé písanie, fotografia a film)
 • prehliadka mesta Bratislavy, Modry a vychádzky do okolia Malokarpatského regiónu
 • turistické vychádzky v okolí Bratislavy
 • spoznávanie historických a kultúrnych pamiatok
 • prezentácia slovenského umenia (premietanie filmov, vystúpenia umeleckých súborov, návšteva výstavy, koncertov a pod.)
 • návšteva podujatí v rámci Kultúrneho leta v Bratislave
 • športové popoludnia 
 • celodenné exkurzie do závodov a vedeckých stredísk
 • stretnutia s významnými osobnosťami z oblasti umenia, kultúry a športu
 • prezentácia výstupov tvorivých dielní počas spoločného záverečného večera

Exkurzia po Slovensku

3-dňová exkurzia po vybraných regiónoch Slovenska (kultúrne a historické pamiatky – mestá, hrady, múzeá, jaskyne a iné zaujímavosti).
Počet miest je obmedzený.

Kurz slovenského jazyka a kultúry

Cena exkurzie: 120 €

Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov – maturantov

Exkurzia je hradená zo štipendia MŠVVaŠ SR.

Ubytovanie a stravovanie

UBYTOVANIE:

Študijné a kongresové stredisko Modra - Harmónia
Modra - Harmónia č. 3553
900 01 Modra

 

Kurz slovenského jazyka a kultúry

Cena ubytovania počas celého trvania kurzu s raňajkami: 313,50 € (19 nocí v 2-lôžkovej izbe) / 437  € (19 nocí v 1-lôžkovej izbe) 

Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov – maturantov

Ubytovanie je hradené zo štipendia MŠVVaŠ SR.

 

Pripojenie na WiFi sieť v izbách zadarmo.
Parkovanie v areáli zadarmo.
Ubytovanie je od 06. 07. 2020 do 24. 07. 2020 (piatok). 

Ubytovací poriadok

 

STRAVA:

Študijné a kongresové stredisko Modra - Harmónia
Modra - Harmónia č. 3553
900 01 Modra

 

Kurz slovenského jazyka a kultúry

Celodenné stravovanie: 13 € / deň

Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov – maturantov

V cene kurzu sú raňajky, obedy a večere.

Pokyny na prihlasovanie na LU 2020 pre záujemcov o štipendium MŠVVaŠ SR

Záujemca o štipendium si na stránke www.eduabroad.sk/kalendar-udalosti/  vyhľadá  príslušný vzdelávací program, o ktorý má záujem –  vzdelávací program Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov alebo Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov – maturantov. Elektronicky vyplní príslušný prihlasovací formulár a odošle ho. Každý, kto sa prihlási, zašle aj odporúčanie príslušného krajanského spolku na adresu ÚJOP CĎV UK.

 

PODMIENKY PRIJATIA: 

 • zaslanie vyplnenej prihlášky
 • zaslanie motivačného listu
 • potvrdenie príslušného krajanského spolku
 • dodržanie vekovej kategórie

 

Motivačný list je potrebné zaslať na e-mailovú adresu ujopcdv.uniba.sk. Prihláška bez motivačného listu nebude zaregistrovaná.

Potvrdenie príslušného krajanského spolku je potrebné naskenovať a zaslať na adresu študijného oddelenia ÚJOP CĎV UK (ujopcdv.uniba.sk). 

Tieto potvrdenia môžu byť zasielané aj hromadne pre viacerých prihlásených. Originály potvrdení príslušného krajanského spolku si prinesú vybraní účastníci LU so sebou.

Kompletné prihlášky budú po uzávierke posúdené komisiou ÚJOP CĎV UK. Vybraní účastníci LU – štipendisti budú o prijatí na LU 2020 informovaní e-mailom a tiež prostredníctvom krajanských spolkov.

Viac o možnosti získať stipendium Vlády SR nájdete na web stránke MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk), konkrétne na stránke Medzinárodná spolupráca, Štipendiá a programy, Štipendiá vlády SR pre zahraničných študentov.

Kontakt

Študijné oddelenie:

Tereza Heinová
tel.: +421 2 54 41 03 68 
mobil: +421 911 254 591
e-mail: tereza.heinova@cdv.uniba.sk


Mgr. Marianna Hričová
tel.: +421 2 54 41 09 02
mobil: +421 911 911 700
e-mail: marianna.hricova@cdv.uniba.sk

Galéria