História

Významné udalosti v histórii ÚJOP UK

RokUdalosť
1960Rozhodnutím Slovenskej národnej rady so súhlasom Ekonomickej univerzity v Prahe bola založená inštitúcia pod názvom Kurz pre zahraničných študentov v Senci – predchodca dnešného Útvaru pre jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov, ktorý organizuje dlhodobé a krátkodobé kurzy slovenského jazyka pre zahraničných záujemcov.
1984Rozhodnutím Ministerstva školstva v Československu bol založený Ústav jazykovej a odbornej prípravy pre zahraničných študentov ako súčasť Univerzity Komenského v Bratislave. V súvislosti s týmto ústavom sa začala požívať skratka ÚJOP. Od septembra 1984 sa zahraniční študenti začali pripravovať v troch študijných strediskách: v Senci, v Bratislave a v Herľanoch. 
1990Organizácia prvého ročníka Letnej univerzity slovenského jazyka pre zahraničných záujemcov z rôznych krajín sveta. 
1998Presťahovanie Ústavu jazykovej a odbornej prípravy pre zahraničných študentov zo Senca do priestorov Školiaceho a kongresového strediska UK v Modre – Harmónii. 
2003Začiatok testovania slovenčiny ako cudzieho jazyka. ÚJOP začal ako prvý vykonávať certifikované skúšky jazykových kompetencií zo slovenčiny ako cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky na piatich jazykových úrovniach A2, B1, B2, C1 a C2.
november 2003Ministerstvo školstva SR a Európska komisia udelili Ústavu jazykovej a odbornej prípravy pre zahraničných študentov Európsku značku pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní za projekt Testovanie jazykových kompetencií zo slovenčiny ako cudzieho jazyka. 
december 2004Založenie Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského ako inštitúcie zastrešujúcej činnosť pôvodne troch významných súčastí pôsobiacich v oblasti celoživotného vzdelávania. Zmenou organizačnej štruktúry bol Ústav premenovaný na Útvar jazykovej a odbornej prípravy pre cudzincov a krajanov CĎV UK.
2007Vydanie učebnice pre začiatočníkov Hovorme spolu po slovensky „A“ Slovenčina ako cudzí jazyk. 
júl 2007Po koordinačnej porade v oblasti vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa uskutočnil prvý ročník Kurzu slovenského jazyka a odbornej prípravy pre krajanov – maturantov.
2008Vydanie učebnice pre mierne a stredne pokročilých Hovorme spolu po slovensky „B“ Slovenčina ako cudzí jazyk. 
november 2010Pri príležitosti 50. výročia založenia Jazykovej a odbornej prípravy ÚJOP sa konal odborný seminár „Teória a prax výučby slovenského jazyka pre cudzincov.“
2011Realizácia prvého ročníka vzdelávacieho kurzu pre Slovákov žijúcich v zahraničí/krajanov s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: Mobilná učebňa – cestujeme po Slovensku (s pôvodným názvom Slovenčina na každý deň).  
jún 2012Pri príležitosti 52. výročia založenia Útvaru jazykovej a odbornej prípravy sa konal odborný seminár ÚJOP „Nové impulzy vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka.“
marec 2013Začiatkom spolupráce s krajanmi v zámorí sa stala oficiálna návšteva z Argentíny v ÚJOP CĎV UK, ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
2013-2015ÚJOP sa stal kľúčovým partnerom v celosvetovo úspešnom projekte podporovanom Európskou komisiou v rámci celoživotného vzdelávania pre multilingválny portál na výučbu slovenského jazyka – slovake.eu.
2013-2015Realizácia projektu JASNE – Alles klar! podporovaného Európskou komisiou v rámci celoživotného vzdelávania, ktorý je komplexným e-learningovým materiálom orientovaný na profesijný jazyk automobilového a strojárskeho priemyslu.
2015Vydanie učebnice slovenského jazyka ako cudzieho jazyka Tri dva jeden – Slovenčina, úroveň A1. 
2015Organizovanie medzinárodnej konferencie „Slovenčina ako cudzí jazyk“ pri príležitosti 55. výročia založenia Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK v Bratislave. 
2016Európska komisia pre inovačné jazykové projekty ocenila certifikátom Európska značka pre jazyky 2016 projekt Jasné – Alles klar! 
2016Zapojenie sa do členstva v ALTE Association of Language Testers in Europe (ÚJOP CĎV UK ako pridružený člen). V súlade s požiadavkami ALTE realizujeme a uplatňujeme štandardy kvality v testovaní jazykových kompetencií pri vykonávaní certifikovanej skúšky zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.
2017Vydanie učebnice slovenského jazyka ako cudzieho jazyka Tri dva jeden – Slovenčina úroveň A2.
2017Realizácia projektu v rámci programu Erasmus+ „Inovácie vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov pre cudzincov“ v spolupráci s Ústavom jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovej v Prahe.
september 2017Zapojenie sa do vykonávania jazykových skúšok ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) z pozície regionálneho testovacieho centra.
2018Realizácia projektu v rámci programu Erasmus+ „Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov“ v spolupráci so Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach v Chorvátsku.