Študijný a skúšobný poriadok ÚJOP CĎV UK

 

ŠTUDIJNÝ A SKÚŠOBNÝ PORIADOK

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum ďalšieho vzdelávania

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov

 

I. ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 1

Pôsobnosť študijného poriadku

 Študijný a skúšobný poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov vzdelávacích programov Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov (ďalej ÚJOP CĎV UK) Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej CĎV UK).

 

II. ČASŤ

Podmienky prijatia na štúdium ÚJOP CĎV UK

Čl. 2

Podmienky prijatia na štúdium na vzdelávacie programy s legalizáciou prechodného pobytu a bez legalizácie prechodného pobytu1) Uchádzači sa na programy s legalizáciou prechodného pobytu prihlasujú zaslaním kompletne vyplnenej online prihlášky najneskôr do termínu podania prihlášok t.j. do 15.6. príslušného akademického roka. Po tomto termíne budú prihlášky posudzované individuálne. Nekompletné prihlášky nebudú posudzované.

2) V prípade žiadosti o prijatie na vzdelávacie programy Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku a anglickom jazyku, Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa, musí byť k prihláške pripojená:

- identifikačná stránka pasu alebo doklad povolenie na pobyt v SR alebo ID karta občana EÚ alebo preukaz zahraničného Slováka

- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - maturitné vysvedčenie alebo bakalársky/magisterský diplom + výpis známok (transcript)

- podpísané zmluvné podmienky

- splnomocnenie tútora pri osobe mladšej ako 18 rokov

- splnomocnenie agenta/agentúry pri osobe, ktorej študijné záležitosti rieši 3. strana.

 

3)  Študijné oddelenie ÚJOP CĎV UK zabezpečuje proces spracovania prihlášok na štúdium vo vzdelávacích programoch s legalizáciou prechodného pobytu. Vydáva Rozhodnutia o prijatí na vzdelávací program, a po úhrade všetkých poplatkov vydáva potvrdenie o zaplatení za vzdelávací program. Poskytuje kompletné informácie pred nástupom a k nástupu na štúdium.

4) Účastníkov vzdelávania, ktorí získali štipendium vlády SR prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR), resp. v rámci dohôd MŠVVaŠ SR, prijíma ÚJOP CĎV UK na základe nominácie MŠVVaŠ SR.

5) Uchádzači sa na všetky vzdelávacie programy bez legalizácie prechodného pobytu prihlasujú zaslaním kompletne vyplnenej online prihlášky najneskôr do termínu uzávierky prihlášok. Po tomto termíne budú prihlášky posudzované individuálne.

6) V prípade žiadosti o prijatie na vzdelávacie programy Intenzívny kurz slovenského jazyka (5/10 mesačný), Večerný kurz slovenského jazyka (zimný/letný semester), Kurz pre diplomatov, Jazyková príprava v slovenskom jazyku pre pracovníkov v zdravotníctve, Individuálny kurz slovenského jazyka musí byť k prihláške pripojená:

- identifikačná stránka pasu alebo doklad povolenie na pobyt v SR alebo ID karta občana EÚ    

  alebo preukaz zahraničného Slováka

- podpísané zmluvné podmienky

- splnomocnenie tútora pri osobe mladšej ako 18 rokov

- splnomocnenie agenta/agentúry pri osobe, ktorej študijné záležitosti rieši 3. strana

 

7)  Študijné oddelenie ÚJOP CĎV UK zabezpečuje proces spracovania prihlášok na štúdium na vzdelávacie programy bez legalizácie prechodného pobytu a poskytuje kompletné informácie pred nástupom a k nástupu na štúdium.

 

III. ČASŤ

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

Čl. 3

Vzdelávacie programy

1)     Štúdium v ÚJOPe je organizované ako denné štúdium prezenčnou formou.

2)  V dennom štúdiu sa účastníci vzdelávania zúčastňujú na výučbe podľa rozvrhu a dopĺňajú ho samostatným štúdiom.

3) ÚJOP CĎV UK poskytuje nasledujúce vzdelávacie programy:

a) Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku

b) Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v anglickom jazyku

c) Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2., a 3. stupňa

d) Intenzívny kurz slovenského jazyka – 5/10 mesačný

e) Večerný kurz slovenského jazyka - 5 mesačný

f)  Kurz slovenského jazyka pre diplomatov – 5 mesačný

g) Jazyková príprava v slovenskom jazyku pre pracovníkov v zdravotníctve

h) Individuálne kurzy slovenského jazyka

i) ďalšie programy v oblasti štúdia slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, odborných predmetov a slovenských reálií

j) krátkodobé programy slovenského jazyka: Mobilná učebňa slovenského jazyka pre krajanov a Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry pre krajanov, krajanov-maturantov a pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

4) Dĺžka trvania jednotlivých vzdelávacích programov je určená v učebných plánoch.

5) ÚJOP CĎV UK ako špecializované pracovisko organizuje certifikované skúšky Testovanie jazykových kompetencií zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Čl. 4

Učebné plány a doklady o štúdiu

1) Učebné plány vymedzujú obsah a rozsah výučby v jednotlivých vzdelávacích programoch ÚJOP CĎV UK uvedených v Čl. 3 bod 3), podľa študijného zamerania. Účastník vzdelávania jazykovej a odbornej prípravy je povinný najneskôr do konca septembra daného akademického roka uviesť požadovaný študijný odbor na vysokoškolské štúdium.

2)  Obsah učebných plánov je v súlade s cieľmi vzdelávacieho programu a vychádza z požiadaviek slovenských vysokých škôl na prijatie a na štúdium.

3) Učebné plány obsahujú študijné predmety podľa študijného zamerania účastníkov vzdelávania a počet hodín výučby v týždni a semestri. Učebné plány ďalej určujú, z ktorých predmetov a v ktorom semestri sú predpísané zápočty a skúšky.

4) Učebné plány a zmeny v nich sú v kompetencii vedúceho metodika, ktorý spolupracuje s akreditačnou komisiou a  riaditeľom CĎV UK.

5) Po absolvovaní štúdia v prípade splnenia všetkých študijných povinností vo vzdelávacom programe Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku alebo anglickom jazyku sa účastníkovi vzdelávania vydáva certifikát s uvedením výsledkov dosiahnutých v predmetoch príslušného študijného odboru a počtu absolvovaných hodín. Vo vzdelávacom programe Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa sa vydáva certifikát s hodnotením záverečnej skúšky zo slovenského jazyka a počtu absolvovaných hodín. Po absolvovaní ostatných programov sa vydáva potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Čl. 5

Organizácia akademického roku1)  Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roku a končí sa 31. augusta nasledujúceho roku.

2) Akademický rok sa delí na zimný semester (ZS), letný semester (LS) a obdobie hlavných prázdnin. Presný harmonogram zimného a letného semestra, ako aj termín prázdnin je určený v harmonograme príslušného akademického roka a je zverejnený na web stránke ÚJOP CĎV UK.

Čl. 6

Vzdelávacia činnosť a jej organizácia

1) Základnými formami výučby sú: prednášky, semináre, cvičenia a praktické cvičenia.

2) Výučbu vedú kvalifikovaní lektori podľa príslušných aprobácií. Za plnenie učebného plánu zodpovedá príslušný lektor daného predmetu a vedúci metodik.

3)  Účastníci vzdelávania sú zadeľovaní do študijných skupín. Zadelenie určuje vedúci metodik.  

4) Účastník vzdelávania podáva písomne žiadosť o zmenu študijného odboru vedúcemu metodikovi najneskôr do konca septembra. Po tomto termíne zmenu odboru schvaľuje riaditeľ CĎV UK na základe písomnej žiadosti účastníka vzdelávania a posúdenia dôvodov, ktoré vedú k zmene odboru. Účastníci vzdelávania nominovaní na štúdium MŠVVaŠ podávajú žiadosť o zmenu študijného odboru na MŠVVaŠ SR.

5) Každá študijná skupina má vedúceho učiteľa skupiny (ďalej len VUS), ktorého určuje vedúci metodik.

Čl. 7

Kontrola štúdia a formy hodnotenia

1)  Počas výučbovej časti semestra prebieha priebežné hodnotenie štúdia v rámci študijného predmetu. Formy hodnotenia sú: písomné testy, ústne skúšanie, semestrálne práce, referáty a pod.

2)  Ak sa účastník vzdelávania nezúčastní na priebežnom hodnotení, neospravedlní sa alebo nepreukáže príslušnými dokladmi do 24 hodín po jeho konaní, a to písomnou formou, elektronicky alebo telefonicky, hodnotí sa stupňom nedostatočný (FX). V prípade opakovanej neospravedlnenej neúčasti na predpísanej forme hodnotenia môže ÚJOP postupovať podľa Čl. 17 – Disciplinárne opatrenia.

Čl. 8

Zápočet

1)  Zápočet sa udeľuje za aktívnu účasť na vyučovaní a splnenie všetkých vopred stanovených podmienok.

2)  Podmienky na udelenie zápočtu, vrátane priebežnej kontroly štúdia, oznámi účastníkom vzdelávania vyučujúci predmetu na začiatku semestra.

3) Účastníkovi vzdelávania, ktorému nebol udelený zápočet, môže lektor povoliť splnenie doplňujúcich podmienok na udelenie zápočtu v náhradnom termíne do riadneho termínu konania skúšky z daného predmetu.

4)  Výsledok zápočtu sa hodnotí ako započítaný alebo nezapočítaný.

5)  Zápočet sa udeľuje v poslednom týždni semestra pred konaním skúšok.

Čl. 9

Skúšky

1)  Skúškami sa preverujú vedomosti účastníka vzdelávania z príslušného predmetu a jeho predpoklady na štúdium na slovenskej vysokej škole.

2)  Na skúške z daného predmetu sa účastník vzdelávania môže zúčastniť len ak mu bol udelený zápočet z tohto predmetu.

3) Skúšky sa konajú v skúškovom období. Harmonogram konania skúšok je záväzný.

4)  Formy skúšok sú: písomná, ústna alebo kombinovaná.

5) Ústne skúšky sa konajú pred skúšobnou komisiou, ktorú určuje metodik jazykovej a odbornej prípravy. Ústna skúška pozostáva z prípravy (20 minút) a ústnej odpovede (maximálne 20 minút).

6)  Výsledok skúšky v programe Jazyková a odborná príprava v slovenskom a anglickom jazyku klasifikuje skúšajúci známkami: výborný (A), veľmi dobrý (B), dobrý (C), uspokojivý (D), dostatočný (E), nedostatočný (FX), v programe Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa: prospel(a), neprospel(a).

 Stupeň

Výkon v %

Prospech

Numerická hodnota

Definícia

A

100 –91

výborný

1

Vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami.

B

90 – 81

veľmi dobrý

1,5

Nadpriemerný štandard s niekoľkými chybami.

C

80 – 71

dobrý

2

Všeobecne dobré výsledky s väčším množstvom chýb.

D

70 – 61

uspokojivý

2,5

Prijateľný, ale so značnými nedostatkami.

E

60 – 51

dostatočný

3

Výsledky spĺňajú len minimálne kritériá.

FX

50 – 0

nedostatočný

4

Vyžaduje sa množstvo ďalšej práce.

 

7)  Ak sa účastník vzdelávania na skúšku v určenom termíne nemôže dostaviť zo závažných dôvodov, je povinný minimálne jeden deň vopred sa ospravedlniť skúšajúcemu, ktorý mu určí náhradný termín.

8)  Z osobitne závažných dôvodov môže účastník vzdelávania svoju neúčasť na skúške dodatočne ospravedlniť a preukázať to  príslušnými dokladmi najneskôr do troch dní po termíne konania skúšky a písomne požiadať riaditeľa CĎV UK o určenie náhradného termínu skúšky.

9)  V prípade neospravedlnenej neúčasti na skúške alebo v prípade nepreukázania príslušných dokladov ospravedlňujúcich neúčasť sa skúška hodnotí stupňom nedostatočný.

10)  V prípade neospravedlnenej neúčasti na prvom aj druhom opravnom termíne účastník vzdelávania stráca nárok na mimoriadny náhradný termín skúšky.

11) Skúšky z Testovania jazykových kompetencií zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka sa riadia projektom vypracovaným v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky Rady Európy.

Čl. 10

Obsah skúšok v jednotlivých formách štúdia

1)  V príprave na vysokoškolské štúdium musia účastníci vzdelávania preukázať vedomosti podľa učebných plánov príslušného predmetu a požiadaviek vysokých škôl, na ktoré sa pripravujú. Preukázané jazykové kompetencie musia spĺňať deskriptory Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

2) Uchádzač o absolvovanie skúšky z Testovania jazykových kompetencií zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka musí preukázať jazykové zručnosti uvedené v charakteristike podľa jednotlivých úrovní A2, B1, B2, C1, C2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

Čl. 11

Opravné skúšky

1) Účastník vzdelávania v prípade neúspechu na semestrálnej skúške v zimnom semestri pokračuje v štúdiu v letnom semestri, za podmienky udelenia minimálne dvoch zápočtov.

2)  Ak účastník vzdelávania nevyhovel v riadnom termíne na skúške, má nárok na vykonanie skúšky v dvoch opravných termínoch (I. opravný termín, II. opravný termín) z každého predmetu.

3)  Opravné skúšky v zimnom semestri z predmetov, ktoré nepokračujú v letnom semestri musia byť vykonané najneskôr do 30 dní od začiatku letného semestra. Opravné skúšky v zimnom semestri sa nevykonávajú z predmetov, ktoré pokračujú v letnom semestri. Opravné skúšky v letnom semestri musia byť vykonané do konca skúškového obdobia letného semestra príslušného akademického roku. 

4)  Ak účastník vzdelávania nevyhovel v žiadnom z opravných termínov podľa odseku 2, môže písomne požiadať o mimoriadny termín opravnej skúšky. Riaditeľ CĎV UK môže v závažných prípadoch povoliť mimoriadny termín na vykonanie skúšky len z jedného predmetu a to v prípade, ak účastník vzdelávania vyhovel na prijímacích skúškach na vysokoškolské štúdium v danom akademickom roku. Termín podania žiadosti je najneskôr do 10 pracovných dní od absolvovania posledného termínu skúšky. Mimoriadny termín musí byť vykonaný najneskôr do 31. augusta daného akademického roku.

5)  V prípade neospravedlnenej neúčasti na prvom aj druhom opravnom termíne účastník vzdelávania stráca nárok na mimoriadny termín skúšky.

Čl. 12

Prerušenie a opakovanie štúdia

1)  V osobitne vážnych odôvodnených prípadoch môže riaditeľ CĎV UK na vlastnú žiadosť účastníka vzdelávania povoliť prerušenie štúdia.

2)  O prerušení štúdia vydá riaditeľ CĎV UK povolenie. Povolenie o prerušení štúdia obsahuje výrok s uvedením povolenej doby prerušenia, odôvodnenie a stanovenie podmienok nástupu na štúdium po uplynutí doby prerušenia štúdia. Podmienky nástupu na štúdium sú individuálne vzhľadom na dôvod prerušenia štúdia.

3) Ak účastník vzdelávania nenastúpi na štúdium a nesplní podmienky nástupu na štúdium po prerušení štúdia – predpokladá sa, ako by štúdium zanechal. Štúdium je v tomto prípade skončené uplynutím lehoty, na ktorú bolo štúdium prerušené. Účastník vzdelávania je pred nástupom na štúdium pred uplynutím doby prerušenia štúdia povinný písomne oznámiť termín svojho nástupu riaditeľovi CĎV UK a preukázať, že dôvod, pre ktorý bolo jeho štúdium prerušené už netrvá / nepokračuje resp. neovplyvní jeho pokračovanie v štúdiu a nebude príčinou ďalšieho prerušenia alebo predčasného ukončenia štúdia.

4) Účastník vzdelávania, ktorý jazykovú a odbornú prípravu ukončil s prospechom nedostatočný, môže požiadať o opakovanie štúdia. Riaditeľ CĎV UK môže účastníkovi vzdelávania povoliť opakovanie na vlastné náklady.

5)  Pri opakovaní programov z čl. 3 bod 3 písm. a), b), c) je účastník vzdelávania povinný zúčastňovať sa na výučbe a skúškach v plnom rozsahu podľa učebného plánu.

Čl. 13

Zanechanie štúdia

1)  Žiadosť účastníka vzdelávania o zanechanie štúdia sa podáva písomne - elektronickou formou (emailom) Študijnému oddeleniu. Deň, keď bola žiadosť účastníka vzdelávania o zanechanie štúdia doručená, sa považuje za deň ukončenia štúdia.

2)  V prípade, že sa účastník vzdelávania nezúčastňuje vzdelávacej činnosti po dobu dlhšiu ako 10 pracovných dní a vopred neoznámi dôvod svojej neúčasti, bude táto skutočnosť považovaná za zanechanie štúdia zo strany účastníka vzdelávania. Účastník vzdelávania je vylúčený zo štúdia počas 11. pracovného dňa neospravedlnenej absencie.

3)  Riaditeľ CĎV UK pošle v prípade zanechania štúdia písomné oznámenie účastníkovi vzdelávania o vylúčení zo štúdia. Deň skončenia štúdia je uvedený v tomto písomnom oznámení.

Čl. 14

Ukončenie štúdia

1)  Štúdium vo vzdelávacom programe Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov je úspešne ukončené, ak účastníkovi vzdelávania boli udelené všetky zápočty a vykonal všetky skúšky podľa učebného plánu s prospechom výborný (A), veľmi dobrý (B), dobrý (C), uspokojivý (D), dostatočný (E). V programe Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. alebo 3. stupňa s hodnotením prospel(a).

2)  Dňom riadneho ukončenia štúdia je deň, keď bola splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne ukončenie štúdia príslušného vzdelávacieho programu.

3)  Absolventom, ktorí ukončili program Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium, alebo ktorí ukončili program Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. alebo 3. stupňa, vydáva CĎV UK certifikát o absolvovaní príslušného vzdelávacieho programu podľa čl. 4 bod 5.

4)  Absolventom iných foriem štúdia vydáva CĎV UK potvrdenie o absolvovaní príslušného vzdelávacieho programu s uvedením dĺžky trvania a počtu hodín.

5)  Riadne ukončenie vzdelávacích programov podľa čl. 3 odsek 3 písm. a) – c) predpokladá dochádzku minimálne 80% zo stanoveného rozsahu hodín daného programu, podľa čl. 3 bod 3 d) – h) predpokladá dochádzku minimálne 75 % zo stanoveného rozsahu hodín daného programu.

6) Formy ukončenia štúdia sú:

a) riadne ukončenie štúdia,

b) zanechanie štúdia,

c) vylúčenie zo štúdia.

 

IV. ČASŤ

KONANIE VO VECIACH ŠTUDIJNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ účastníkov vzdelávania

Čl. 15

Práva a povinnosti účastníkov vzdelávania v ÚJOP CĎV UK

1)  Účastníci vzdelávania majú právo:

a) zúčastňovať sa na vzdelávacej činnosti ÚJOP CĎV UK, absolvovať všetky vyučovacie hodiny podľa príslušného vzdelávacieho programu, využívať konzultácie, získavať zápočty, vykonávať skúšky a zúčastňovať sa ďalších aktivít ÚJOP CĎV UK;

b) na prázdniny v rozsahu a termínoch daných harmonogramom akademického roka;

c) využívať učebne, knižnicu, PC učebňu a iné zariadenia ako aj všetky spoločné priestory CĎV UK.

2)  Účastníci vzdelávania sú povinní:

a)  zúčastňovať sa na vyučovaní v plnom rozsahu;

b) plniť si svoje študijné povinnosti, nenarušovať výučbu neskorými príchodmi, dodržiavať Študijný a skúšobný poriadok ÚJOP CĎV UK, ospravedlniť neúčasť na vyučovaní, resp. skúškach a predložiť príslušné doklady na ospravedlnenie absencie;

c) vypracovať osobitú úlohu podľa požiadavky vyučujúceho ako podmienku udelenia zápočtu za neúčasť na výučbe (ak jeho absencia za predmet presahuje 20% z celkovej absencie) alebo za nesplnenie priebežných podmienok k udeleniu zápočtu;

d)  dodržiavať platné predpisy, smernice a nariadenia riaditeľa CĎV UK;

e) chrániť si svoje zdravie, zdravie iných, chrániť životné, najmä pracovné prostredie;

f)  chrániť hmotný majetok CĎV UK pred poškodením, zneužitím a odcudzením;

g)  rešpektovať normy spoločenského správania a zákony SR.

3) V prípade neospravedlnenej absencie študenta na výučbe postupuje ÚJOP CĎV UK podľa čl. 17 – Disciplinárne opatrenia.

Čl. 16

Porušenie povinností účastníka vzdelávania a disciplinárne konanie

1)  Ak účastník vzdelávania poruší povinnosti určené týmto študijným poriadkom, všeobecne záväznými právnymi predpismi Univerzity Komenského v Bratislave alebo vnútornými predpismi CĎV UK a ÚJOP CĎV UK, môže byť jeho konanie posudzované ako disciplinárny priestupok, za ktorý mu môže byť uložené disciplinárne opatrenie.

2)  Disciplinárne opatrenia sa ukladajú najmä za:

a) opakovanú neospravedlnenú neúčasť na výučbe alebo na formách kontroly výučby a iné porušenie povinností vyplývajúcich zo Študijného a skúšobného poriadku ÚJOP CĎV UK,

b) konanie v rozpore s dobrými mravmi v súvislosti so štúdiom, a to najmä:

 

  • vydávanie cudzej práce za vlastnú, použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej práci bez citácie autora s cieľom navodiť dojem, že sa jedná o vlastnú prácu účastníka vzdelávania,
  • akákoľvek forma odpisovania alebo nedovolenej spolupráce alebo napovedania v priebehu písomného alebo ústneho overovania vedomostí,
  • falšovanie alebo pozmeňovanie dokladov ospravedlňujúcich absenciu na výučbe;

c) krádež alebo poškodenie majetku CĎV UK alebo UK, majetku účastníkov vzdelávania, študentov UK, zamestnancov alebo návštevníkov CĎV UK alebo UK,

d)  nedodržiavanie platných predpisov, smerníc a nariadení riaditeľa CĎV UK,

e)  znevažovanie zamestnanca alebo účastníka vzdelávania a študenta UK,

f)  vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie sa v rozpore s dobrými mravmi,

g)  akýkoľvek násilný čin proti účastníkovi vzdelávania, študentovi UK, zamestnancovi alebo návštevníkovi UK,

h) požívanie alkoholických nápojov, iných omamných a návykových látok alebo porušovanie zákona č.  377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na pôde UK,

i) falšovanie dokladov súvisiacich so štúdiom; falšovanie preukazov, dokumentov alebo listín, ktoré účastník vzdelávania predkladá na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vnútorných predpisov CĎV UK,

j) ak svojím správaním alebo zdravotným stavom ohrozuje zdravie a bezpečnosť ostatných účastníkov vzdelávania, študentov UK, zamestnancov a pedagógov UK, resp. ak iným závažným spôsobom narušuje priebeh vzdelávania.

Čl. 17

Druhy disciplinárnych opatrení

1)   Disciplinárne opatrenia sú:

a)   1. stupeň   ústne napomenutie,

b)   2. stupeň   písomné pokarhanie,

c)   3. stupeň   podmienečné vylúčenie zo štúdia,

d)   4. stupeň   vylúčenie zo štúdia.

2) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť disciplinárneho priestupku, resp. porušenia povinnosti a tiež na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo, na dôsledky disciplinárneho priestupku, ako aj na doterajšie správanie účastníka vzdelávania. Závažnosť disciplinárneho priestupku posúdi Disciplinárna komisia CĎV UK v zložení predseda, podpredseda, vedúci učiteľ skupiny, traja zástupcovia študentov a zástupca študijného oddelenia.

3) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. a) alebo b) možno spravidla uložiť študentovi za menej závažný disciplinárny priestupok. Tieto disciplinárne opatrenia môže uložiť metodik ÚJOP CĎV UK.

4) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. c) možno spravidla uložiť účastníkovi vzdelávania po predchádzajúcom písomnom pokarhaní, ak sa opakovane dopustil disciplinárneho priestupku a ak jeho neúčasť na vyučovaní za sledované obdobie presiahne 20% (platí pre študentov Jazykovej a odbornej prípravy v slovenskom a anglickom jazyku a Intenzívnej jazykovej prípravy na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa), alebo za závažné porušenie Študijného a skúšobného poriadku ÚJOP CĎV UK.

5)  Absencia bude tolerovaná maximálne do výšky 20% z celkového počtu hodín v období od začiatku výučby. Prípady dlhodobého ochorenia sa budú riešiť individuálne. V prípade absencií nad 20% a neplnenia ďalších študijných povinností stráca účastník vzdelávania nárok na konzultácie na doplnenie zameškaného obsahu vzdelávania - platí pre účastníkov vzdelávania všetkých programov podľa čl. 3 odsek 3 písm. a – e).

6) V prípade závažného alebo opakovaného porušovania povinností, resp. dopúšťania sa priestupkov môže byť účastník vzdelávania vylúčený zo štúdia. Vylúčenie zo štúdia je možné uložiť najmä ak:

a) v priebehu jedného školského roka sa dopustil opakovane disciplinárneho priestupku, za ktorý mu bolo uložené niektoré z disciplinárnych opatrení,

b) počas lehoty podmienečného vylúčenia sa dopustil ďalšieho disciplinárneho priestupku,

c)  sa dopustil disciplinárneho priestupku podľa čl. 16 bod 2, písm. a) – j)

d)  bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

7) Ak sa študent štipendista dopustí disciplinárneho priestupku 2. stupňa bude mu pozastavené vyplácanie štipendia na dobu 1 mesiaca. Ak sa študent štipendista dopustí disciplinárneho priestupku 3. stupňa bude mu pozastavené vyplácanie štipendia počas doby 2 mesiacov. Štipendium bude vyplatené dodatočne po uplynutí dôvodov na jeho pozastavenie.

Čl. 18

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, náležitosti rozhodnutia a jeho doručovanie

1)  O disciplinárnom opatrení podľa Čl. 17 bod. 1 písm. c) a d) rozhoduje na základe návrhu Disciplinárnej komisie ÚJOP CĎV UK riaditeľ CĎV UK.

2)  Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia 3. a 4. stupňa je písomné. Obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie. V odôvodnení sa uvádza, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie, aké dôkazy boli použité a akým spôsobom boli hodnotené. Rozhodnutie sa účastníkovi vzdelávania doručuje elektronicky alebo do vlastných rúk.

3)  V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia sa stanoví lehota a podmienky, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zrušené (skúšobná doba). Ak účastník vzdelávania dodržal podmienky rozhodnutia o podmienečnom vylúčení počas celej skúšobnej doby, podmienečné vylúčenie je zrušené po uplynutí skúšobnej doby. Ak sa účastník vzdelávania pred uplynutím skúšobnej doby dopustí ďalšieho disciplinárneho priestupku alebo nedodrží podmienky rozhodnutia o podmienečnom vylúčení, riaditeľ CĎV UK zruší rozhodnutie o podmienečnom vylúčení a zároveň rozhodne o vylúčení účastníka vzdelávania zo štúdia.

4)  Proti rozhodnutiu riaditeľa CĎV UK o uložení disciplinárneho opatrenia účastník vzdelávania môže podať žiadosť o preskúmanie v lehote 8 dní od prevzatia rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, čiže riaditeľovi CĎV UK. Riaditeľ žiadosť preskúma, Rozhodnutie môže zmeniť alebo zrušiť. Proti zmenenému alebo zrušenému Rozhodnutiu nie je možné podať žiadosť o preskúmanie a odvolať sa. Včas podaná žiadosť má odkladný účinok. Rozhodnutie riaditeľa sa doručuje do vlastných rúk alebo elektronicky na emailovú adresu účastníka vzdelávania.

5) Rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať žiadosť o preskúmanie, je právoplatné.

V. ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 19

Spoločné ustanovenia

1) Platobné podmienky a ďalšie podrobnosti týkajúce sa vzťahu medzi účastníkom vzdelávania - samoplatcom a CĎV UK upravujú  Zmluvné podmienky. Zmluvné podmienky sú prílohou č.1 Študijného a skúšobného poriadku ÚJOP CĎV UK.

2) V súlade so Zmluvnými podmienkami ÚJOP CĎV UK nevzniká povinnosť zaplatené poplatky alebo ich časť vrátiť v prípade prerušenia, zanechania, ako aj vylúčenia zo štúdia.

Čl. 20

Záverečné ustanovenia

1)  Ruší sa Študijný a skúšobný poriadok ÚJOP CĎV UK z 1. septembra 2017 dňom 31. augusta 2019.

 

2)  Tento Študijný a skúšobný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 1. septembra 2019.