Študijný a skúšobný poriadok ÚJOP CĎV UK

 

ŠTUDIJNÝ A SKÚŠOBNÝ PORIADOK

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum ďalšieho vzdelávania

Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov

 

I. ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 1

Pôsobnosť študijného poriadku

 

Študijný a skúšobný poriadok je záväzný pre všetkých študentov vzdelávacích programov Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov (ďalej ÚJOP) Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej CĎV UK).

 

II. ČASŤ

PRAVIDLÁ PRIJATIA NA ÚJOP CĎV UK

 

Čl. 2

Podmienky prijatia na štúdium na ÚJOP CĎV UK

 

1) Uchádzači sa na všetky vzdelávacie programy prihlasujú zaslaním kompletne vyplnenej prihlášky najneskôr do termínu podania prihlášok.

2) V prípade žiadosti o prijatie na Jazykovú a odbornú prípravu,  Intenzívnu jazykovú prípravu na vysokoškolské štúdium a 5/10-mesačné Intenzívne kurzy slovenského jazyka musí byť k prihláške pripojená:

·   kópia maturitného vysvedčenia záverečného stredoškolského vysvedčenia (na študijné programy Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium a Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium);

·   kópia identifikačnej stránky pasu;

·   motivačný list.

3)  Prihlášky spracuje referát pre študijné veci a marketing. S rozhodnutím o prijatí sa zašlú uchádzačovi aj nevyhnutné pokyny a informácie.

4) Študentov, ktorí získali štipendium vlády SR prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR), resp. v rámci dohôd MŠVVaŠ SR, prijíma ÚJOP CĎV UK na základe nominácie MŠVVaŠ SR.

 

III. ČASŤ

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

 

Čl. 3

Vzdelávacie programy

 

1) Štúdium v Útvare jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov je organizované ako denné štúdium prezenčnou formou.

2)  V dennom štúdiu sa študenti zúčastňujú na výučbe podľa rozvrhu a dopĺňajú ho samostatným štúdiom.

3) Útvar jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov poskytuje nasledujúce vzdelávacie programy:

a) Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku

b) Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v anglickom jazyku

c) Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa

d) Intenzívny kurz slovenského jazyka – 5/10 mesačný

e) Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry

f)  Večerné kurzy slovenského jazyka

g) Individuálne kurzy slovenského jazyka

h) Testovanie jazykových kompetencií zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka

i) ďalšie programy v oblasti štúdia slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, odborných predmetov a slovenských reálií;

4) Dĺžka trvania jednotlivých druhov vzdelávacích programov je určená v učebných plánoch.

 

Čl. 4

Učebné plány a doklady o štúdiu

 

1) Učebné plány vymedzujú obsah a rozsah výučby v jednotlivých vzdelávacích programoch Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov uvedených v Čl. 3 bod 3), podľa študijného zamerania. Študent jazykovej a odbornej prípravy je povinný najneskôr do konca septembra daného akademického roka uviesť požadovaný študijný odbor na vysokoškolské štúdium.

2)  Obsah učebných plánov je v súlade s cieľmi vzdelávacieho programu a vychádza z požiadaviek slovenských vysokých škôl na prijatie a na štúdium.

3) Učebné plány obsahujú študijné predmety podľa študijného zamerania študentov a počet hodín výučby v týždni a semestri. Učebné plány ďalej určujú, z ktorých predmetov a v ktorom semestri sú predpísané zápočty a skúšky.

4) Učebné plány a zmeny v nich sú v kompetencii vedúceho metodika, ktorý spolupracuje s akreditačnou komisiou riaditeľa CĎV UK.

5) Po absolvovaní štúdia v prípade splnenia všetkých študijných povinností vo  vzdelávacom programe Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku sa študentovi vydáva osvedčenie s uvedením výsledkov dosiahnutých v predmetoch príslušného študijného odboru a počtu absolvovaných hodín. Vo vzdelávacom programe Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa sa vydáva osvedčenie s hodnotením záverečnej skúšky zo slovenského jazyka a počtu absolvovaných hodín. Po absolvovaní ostatných programov sa vydáva osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Čl. 5

Organizácia akademického roku

 

1)  Akademický rok sa spravidla začína 1. septembra bežného roku a končí sa 31. augusta nasledujúceho roku.

2)  Školský rok sa delí na zimný semester, letný semester a obdobie hlavných prázdnin. Presný harmonogram zimného a letného semestra, ako aj termín prázdnin je určený vo vzdelávacom programe.

 

Čl. 6

Vzdelávacia činnosť a jej organizácia

 

1) Základnými formami výučby sú: cvičenia, prednášky, semináre a praktické cvičenia.

2) Výučbu vedú kvalifikovaní lektori podľa príslušných aprobácií. Za plnenie učebného plánu zodpovedá príslušný lektor daného predmetu a vedúci metodik.

3)  Študenti sú zadeľovaní do študijných skupín. Zadelenie určuje vedúci metodik.  

4) Žiadosť o zmenu študijného odboru podáva študent riaditeľovi CĎV UK písomne najneskôr do konca novembra (platí pre študentov, ktorí študujú na vlastné náklady). Študenti nominovaní na štúdium MŠVVaŠ podávajú žiadosť o zmenu študijného odboru na MŠVVaŠ.

5) Každá študijná skupina má vedúceho učiteľa skupiny (ďalej len VUS), ktorého určuje vedúci metodik.

 

Čl. 7

Kontrola štúdia a formy hodnotenia

 

1)  Počas výučbovej časti semestra prebieha priebežná kontrola štúdia v rámci študijného predmetu. Jej formy sú: písomné testy, semestrálne práce, referáty a pod.

2)  Ak sa študent nezúčastní na priebežnej kontrole, neospravedlní sa alebo nepreukáže príslušnými dokladmi, minimálne jeden deň vopred alebo do 24 hodín po jej konaní, a to písomnou formou, elektronicky alebo telefonicky, hodnotí sa na príslušnej forme kontroly stupňom nedostatočný (FX). V prípade opakovanej neospravedlnenej neúčasti na predpísanej forme kontroly môže ÚJOP postupovať podľa Čl. 17.

 

Čl. 8

Zápočet

 

1)  Zápočet sa udeľuje za aktívnu účasť na vyučovaní a splnenie všetkých vopred stanovených podmienok.

2)  Podmienky na udelenie zápočtu, vrátane priebežnej kontroly štúdia, oznámi študentom vyučujúci predmetu na začiatku semestra.

3) Študentovi, ktorému nebol udelený zápočet, môže lektor povoliť splnenie doplňujúcich podmienok na udelenie zápočtu v náhradnom termíne do riadneho termínu konania skúšky z daného predmetu.

4)  Výsledok zápočtu sa hodnotí ako započítaný alebo nezapočítaný.

5)  Zápočet sa udeľuje v poslednom týždni semestra pred konaním skúšok.

 

Čl. 9

Skúšky

 

1)  Skúškami sa preverujú vedomosti študenta z príslušného predmetu a jeho predpoklady na štúdium na slovenskej vysokej škole.

2)  Na skúške z daného predmetu sa študent môže zúčastniť len ak mu bol udelený zápočet z tohto predmetu.

3) Skúšky sa konajú v skúškovom období. Harmonogram konania skúšok je záväzný.

4)  Formy skúšok sú: písomná, ústna alebo kombinovaná.

5) Ústne skúšky sa konajú pred skúšobnou komisiou, ktorú určuje metodik jazykovej a odbornej prípravy. Ústna skúška pozostáva z prípravy (20 minút) a ústnej odpovede (maximálne 20 minút).

6)  Výsledok skúšky klasifikuje skúšajúci známkami: výborný (A), veľmi dobrý (B), dobrý (C), uspokojivý (D), dostatočný (E), nedostatočný (FX), v programe Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium: prospel(a), neprospel(a).

 

Stupeň

Výkon v %

Prospech

Numerická hodnota

Definícia

A

100 –91

výborný

1

Vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami.

B

90 – 81

veľmi dobrý

1,5

Nadpriemerný štandard s niekoľkými chybami.

C

80 – 71

dobrý

2

Všeobecne dobré výsledky s väčším množstvom chýb.

D

70 – 61

uspokojivý

2,5

Prijateľný, ale so značnými nedostatkami.

E

60 – 51

dostatočný

3

Výsledky spĺňajú len minimálne kritériá.

FX

50 – 0

nedostatočný

4

Vyžaduje sa množstvo ďalšej práce.

 

7)  Ak sa študent na skúšku v určenom termíne nemôže dostaviť zo závažných dôvodov, je povinný minimálne jeden deň vopred sa ospravedlniť skúšajúcemu, ktorý mu určí náhradný termín.

8)  Z osobitne závažných dôvodov môže študent svoju neúčasť na skúške dodatočne ospravedlniť a preukázať to  príslušnými dokladmi najneskôr do troch dní po termíne konania skúšky a písomne požiadať riaditeľa CĎV UK o určenie náhradného termínu skúšky.

9)  V prípade neospravedlnenej neúčasti na skúške alebo v prípade nepreukázania príslušných dokladov ospravedlňujúcich neúčasť sa skúška hodnotí stupňom nedostatočný.

10)  V prípade neospravedlnenej neúčasti na prvom aj druhom opravnom termíne študent stráca nárok  na mimoriadny náhradný termín skúšky.

11) Skúšky z Testovania jazykových kompetencií zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka sa riadia projektom vypracovaným v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom Rady Európy.

 

Čl. 10

Obsah skúšok v jednotlivých formách štúdia

 

1)  V príprave na vysokoškolské štúdium musia študenti preukázať vedomosti podľa učebných plánov príslušného predmetu a požiadaviek vysokých škôl, na ktoré sa pripravujú. Preukázané jazykové kompetencie musia spĺňať deskriptory úrovne B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

2) Uchádzač o absolvovanie skúšky z Testovania jazykových kompetencií zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka musí preukázať jazykové zručnosti uvedené v charakteristike podľa jednotlivých úrovní A2, B1, B2, C1, C2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

 

Čl. 11

Opravné skúšky

 

1) Študent v prípade neúspechu na semestrálnej skúške v zimnom semestri pokračuje v štúdiu v letnom semestri, za podmienky udelenia minimálne dvoch zápočtov.

2)  Ak študent nevyhovel v riadnom termíne na skúške, má nárok na vykonanie skúšky v dvoch opravných termínoch (prvá opravná skúška, druhá opravná skúška) z každého predmetu.

3)  Opravné skúšky v zimnom semestri z predmetov, ktoré nepokračujú v letnom semestri musia byť vykonané najneskôr do 30 dní od začiatku letného semestra. Opravné skúšky v zimnom semestri sa nevykonávajú z predmetov, ktoré pokračujú v letnom semestri.

Opravné skúšky v letnom semestri musia byť vykonané do konca skúškového obdobia letného semestra príslušného akademického roku. 

4)  Ak študent nevyhovel v žiadnom z opravných termínov podľa odseku 2, môže písomne požiadať o mimoriadny termín opravnej skúšky. Riaditeľ CĎV UK môže v závažných prípadoch povoliť mimoriadny termín na vykonanie skúšky len z jedného predmetu a to v prípade, ak študent vyhovel na prijímacích skúškach na vysokoškolské štúdium v danom akademickom roku. Termín podania žiadosti je najneskôr do 10 pracovných dní od absolvovania posledného termínu skúšky. Mimoriadny termín musí byť vykonaný najneskôr do 31. augusta daného akademického roku.

5)  V prípade neospravedlnenej neúčasti na prvom aj druhom opravnom termíne študent stráca nárok na mimoriadny termín skúšky.

 

Čl. 12

Prerušenie a opakovanie štúdia

 

1)  V osobitne vážnych odôvodnených prípadoch môže riaditeľ CĎV UK na vlastnú žiadosť študenta povoliť prerušenie štúdia.

2)  O prerušení štúdia vydá riaditeľ CĎV UK povolenie. Povolenie o prerušení štúdia obsahuje výrok s uvedením povolenej doby prerušenia štúdia a odôvodnenie.

3) Ak študent nenastúpi na štúdium po prerušení štúdia, predpokladá sa, že štúdium zanechal. Štúdium je v tomto prípade skončené uplynutím lehoty, na ktorú bolo štúdium prerušené.

4) Študent, ktorý jazykovú a odbornú prípravu neukončil alebo ukončil s  prospechom nedostatočný, môže požiadať o opakovanie štúdia. Riaditeľ CĎV UK môže študentovi povoliť opakovanie na vlastné náklady.

5)  Pri opakovaní jazykovej a odbornej prípravy je študent povinný zúčastňovať sa na výučbe a skúškach v plnom rozsahu podľa učebného plánu.

 

Čl. 13

Zanechanie štúdia

 

1)  Žiadosť študenta o zanechanie štúdia sa podáva písomnou formou riaditeľovi CĎV UK. Deň, keď bola žiadosť študenta o zanechanie štúdia doručená, sa považuje za deň ukončenia štúdia.

2)  V prípade, že sa študent nezúčastňuje vzdelávacej činnosti po dobu dlhšiu ako 10 kalendárnych dní a vopred neoznámi dôvod svojej neúčasti, bude táto skutočnosť považovaná za zanechanie štúdia zo strany študenta.

3)  Riaditeľ CĎV UK pošle písomné oznámenie študentovi o vylúčení zo štúdia na základe §2 čl. 13. Deň vydania oznámenia riaditeľa sa považuje za deň skončenia štúdia.

 

Čl. 14

Ukončenie štúdia

 

1)  Štúdium vo vzdelávacom programe Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov je úspešne ukončené, ak študentovi boli udelené všetky zápočty a vykonal všetky skúšky podľa učebného plánu s prospechom výborný (A), veľmi dobrý (B), dobrý (C), uspokojivý (D), dostatočný (E). V programe Intenzívnej jazykovej prípravy na vysokoškolské štúdium 1., 2. alebo 3. stupňa s hodnotením prospel(a).

2)  Dňom riadneho ukončenia štúdia je deň, keď bola splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne ukončenie štúdia príslušného vzdelávacieho programu.

3)  Absolventom, ktorí ukončili jazykovú a odbornú prípravu na vysokoškolské štúdium alebo ktorí ukončili Intenzívnu jazykovú prípravu na vysokoškolské štúdium 1., 2. alebo 3. stupňa, vydáva CĎV UK osvedčenie o absolvovaní príslušného vzdelávacieho programu podľa Čl.4 bod 5.

4)  Absolventom iných foriem štúdia vydáva CĎV UK osvedčenie o absolvovaní príslušného vzdelávacieho programu s uvedením dĺžky trvania a počtu hodín.

5)  Riadne ukončenie vzdelávacích programov podľa Čl.3 bod 3 c) – f) predpokladá dochádzku minimálne 75% zo stanoveného rozsahu hodín daného programu podľa §14 ods.1 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) Formy ukončenia štúdia sú: riadne ukončenie štúdia, zanechanie štúdia a vylúčenie zo štúdia.

 

IV. ČASŤ

KONANIA VO VECIACH ŠTUDIJNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ŠTUDENTOV

 

Čl. 15

Práva a povinnosti študentov na ÚJOP

 

1)  Študenti majú právo:

a) zúčastňovať sa na vzdelávacej činnosti ÚJOP, absolvovať všetky vyučovacie hodiny podľa príslušného vzdelávacieho programu, využívať konzultácie, získavať zápočty, vykonávať skúšky a zúčastňovať sa ďalších aktivít ÚJOP;

b) na prázdniny v rozsahu a termínoch daných harmonogramom akademického roka;

c) využívať učebne, knižnicu, PC učebňu a iné zariadenia ako aj všetky spoločné priestory CĎV UK.

 

2)  Študenti sú povinní:

a)  zúčastňovať sa na vyučovaní v plnom rozsahu;

b) plniť si svoje študijné povinnosti, nenarušovať výučbu neskorými príchodmi, dodržiavať Študijný a skúšobný poriadok Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK, ospravedlniť neúčasť na vyučovaní, resp. skúškach a predložiť príslušné doklady na ospravedlnenie absencie;

c) vypracovať osobitú úlohu podľa požiadavky vyučujúceho ako podmienku udelenia zápočtu za neúčasť na výučbe (ak jeho absencia za predmet presahuje 20% z celkovej absencie) alebo za nesplnenie priebežných podmienok k udeleniu zápočtu;

d)  dodržiavať platné predpisy, smernice a nariadenia riaditeľa CĎV UK;

e) chrániť si svoje zdravie, zdravie iných, chrániť životné, najmä pracovné prostredie;

f)  chrániť hmotný majetok CĎV UK pred poškodením, zneužitím a odcudzením;

g)  rešpektovať normy spoločenského správania.

 

3) V prípade neospravedlnenej absencie študenta na výučbe postupuje Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov podľa Čl. 17.

 

Čl. 16

Porušenie povinností študenta a disciplinárne konanie

 

1)  Ak študent poruší povinnosti určené týmto študijným poriadkom, všeobecne záväznými právnymi predpismi Univerzity Komenského v Bratislave alebo vnútornými predpismi CĎV UK a Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov, môže byť jeho konanie posudzované ako disciplinárny priestupok, za ktorý mu môže byť uložené disciplinárne opatrenie.

2)  Disciplinárne opatrenia sa ukladajú najmä za:

a) opakovanú neospravedlnenú neúčasť na výučbe alebo na formách kontroly výučby a iné porušenie povinností vyplývajúcich zo Študijného a skúšobného poriadku Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK,

b) konanie v rozpore s dobrými mravmi v súvislosti so štúdiom, a to najmä:

 

  • vydávanie cudzej práce za vlastnú, použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej práci bez citácie autora s cieľom navodiť dojem, že sa jedná o vlastnú prácu študenta,
  • akákoľvek forma odpisovania alebo nedovolenej spolupráce alebo napovedania v priebehu písomného alebo ústneho overovania vedomostí,
  • falšovanie alebo pozmeňovanie dokladov ospravedlňujúcich absenciu na výučbe;

 

c) krádež alebo poškodenie majetku Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov, CĎV UK alebo UK, majetku študentov, zamestnancov alebo návštevníkov CĎV UK,

d)  nedodržiavanie platných predpisov, smerníc a nariadení riaditeľa CĎV UK,

e)  znevažovanie zamestnanca alebo študenta UK,

f)  vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie sa v rozpore s dobrými mravmi,

g)  násilný čin proti študentovi, zamestnancovi alebo návštevníkovi UK,

h) požívanie alkoholických nápojov, iných omamných a návykových látok alebo porušovanie zákona č.  377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na pôde UK,

i) falšovanie dokladov súvisiacich so štúdiom; falšovanie preukazov, dokumentov alebo listín, ktoré študent predkladá na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vnútorných predpisov CĎV UK.

 

Čl. 17

Druhy disciplinárnych opatrení

 

1)   Disciplinárne opatrenia sú:

a)   ústne napomenutie,

b)   písomné pokarhanie,

c)   podmienečné vylúčenie zo štúdia,

d)   vylúčenie zo štúdia.

2) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť disciplinárneho priestupku, resp. porušenia povinnosti a tiež na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo, na dôsledky disciplinárneho priestupku, ako aj na doterajšie správanie študenta. Závažnosť disciplinárneho priestupku posúdi Disciplinárna komisia CĎV UK.

3) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. a) alebo b) možno spravidla uložiť študentovi za menej závažný disciplinárny priestupok. Tieto disciplinárne opatrenia môže uložiť metodik JOP CĎV UK.

4) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. c) možno spravidla uložiť študentovi po predchádzajúcom písomnom pokarhaní, ak sa opakovane dopustil disciplinárneho priestupku a ak jeho neospravedlnená neúčasť na vyučovaní za sledované obdobie presiahne 20% (platí pre študentov Jazykovej a odbornej prípravy a Intenzívnej jazykovej prípravy na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa).

5)  Absencia bude tolerovaná do výšky 20% z celkového počtu hodín v období od začiatku výučby. Následne akceptované bude jedno oprávnené ospravedlnenie predložením lekárskeho potvrdenia, prípadne iným úradným dokladom. Prípady dlhodobého ochorenia sa budú riešiť individuálne. V prípade neospravedlnených absencií nad 20% a neplnenia ďalších študijných povinností stráca študent nárok na konzultácie na doplnenie zameškanej látky (platí pre študentov Jazykovej a odbornej prípravy a Intenzívnej jazykovej prípravy na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa).

6) V prípade závažného alebo opakovaného porušovania povinností, resp. dopúšťania sa priestupkov môže byť študent vylúčený zo štúdia. Vylúčenie zo štúdia je možné študentovi uložiť najmä ak:

a) v priebehu jedného školského roka sa dopustil opakovane disciplinárneho priestupku, za ktorý mu bolo uložené niektoré z disciplinárnych opatrení,

b) počas lehoty podmienečného vylúčenia sa dopustil ďalšieho disciplinárneho priestupku,

c)  sa dopustil disciplinárneho priestupku podľa Čl. 16 bod 2,

d)  bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

 

Čl. 18

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, náležitosti rozhodnutia a jeho doručovanie

 

1)  O disciplinárnom opatrení podľa Čl. 17 bod. 1 písm. c) a d) rozhoduje na základe návrhu Disciplinárnej komisie CĎV UK riaditeľ CĎV UK.

2)  Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia je písomné. Obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie. V odôvodnení sa uvádza, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie, aké dôkazy boli použité a akým spôsobom boli hodnotené. Rozhodnutie sa študentovi doručuje do vlastných rúk. Náležitosti doručovania rozhodnutia sa riadia Študijným poriadkom UK v Bratislave Čl. 35.

3)  V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia sa stanoví lehota a podmienky, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zrušené (skúšobná doba). Ak študent dodržal podmienky rozhodnutia o podmienečnom vylúčení počas celej skúšobnej doby, riaditeľ CĎV UK podmienečné vylúčenie zruší. Ak sa študent pred uplynutím skúšobnej doby dopustí ďalšieho disciplinárneho priestupku alebo nedodrží podmienky rozhodnutia o podmienečnom vylúčení, riaditeľ CĎV UK zruší rozhodnutie o podmienečnom vylúčení a zároveň spravidla rozhodne o vylúčení študenta zo štúdia.

4)  Proti rozhodnutiu riaditeľa CĎV UK o uložení disciplinárneho opatrenia študent môže podať žiadosť o preskúmanie v lehote 8 dní od doručenia rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, čiže riaditeľovi CĎV UK. Včas podaná žiadosť má odkladný účinok.

5)  Ak rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vydal riaditeľ CĎV UK v prvom stupni, môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Proti rozhodnutiu, ktorým bolo zmenené pôvodné rozhodnutie, je možné podať opätovne žiadosť o jeho preskúmanie.

6)   Ak riaditeľ CĎV UK žiadosti nevyhovie, postúpi ju do siedmich pracovných dní na rozhodnutie rektorovi. So žiadosťou o preskúmanie postúpi rektorovi celý spisový materiál spolu so správou vrátane vlastného stanoviska k žiadosti o preskúmanie.

7)  Rektor ako druhostupňový orgán rozhodnutie riaditeľa CĎV UK preskúma a ak zistí, že je v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom UK alebo jej súčasti, rozhodnutie zmení alebo ho zruší, inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí. Rektor môže v odôvodnených prípadoch zmeniť rozhodnutie riaditeľa CĎV UK a uložiť miernejšie disciplinárne opatrenie. Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia riaditeľa CĎV UK v súlade s ustanoveniami § 72 ods. 6 zákona o vysokých školách.

8) Proti rozhodnutiu rektora nie je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Svoje rozhodnutie rektor oznámi riaditeľovi CĎV UK a vráti mu kompletný spisový materiál študenta.

9) Rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať žiadosť o preskúmanie, je právoplatné.

 

V. ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 19

Spoločné ustanovenia

 

1)  Platobné podmienky a ďalšie podrobnosti týkajúce sa vzťahu medzi študentom a CĎV UK upravujú  Zmluvné podmienky. Zmluvné podmienky sú prílohou č.1 Študijného a skúšobného poriadku ÚJOP CĎV UK.

2) V súlade so Zmluvnými podmienkami ÚJOP CĎV UK nevzniká povinnosť zaplatené poplatky alebo ich časť vrátiť v prípade prerušenia, zanechania, ako aj vylúčenia zo štúdia.

 

Čl. 20

Záverečné ustanovenia

 

1)  Ruší sa Študijný a skúšobný poriadok Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK z 

1. septembra 2016 dňom 31. augusta 2017.

2)  Tento Študijný a skúšobný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 1. septembra 2017.