Študijný a skúšobný poriadok ÚJOP CĎV UK

 

 

 

 

 

Vnútorné predpisy

Univerzity Komenského v Bratislave

 

 Vnútorný predpis č. 29/2022

 

Smernica rektora

Univerzity Komenského v Bratislave

 

Vzdelávací a skúšobný poriadok

Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov

 

Ročník 2022

 

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov tento Vzdelávací a skúšobný poriadok jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov:

 

Čl. 1
Predmet úpravy

 

(1)      Tento vzdelávací a skúšobný poriadok jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov (ďalej len „predpis“) upravuje organizáciu vzdelávacích programov uskutočňovaných Centrom ďalšieho vzdelávania Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „CĎV UK“), Útvarom jazykovej a odbornej prípravy a to

a)        vzdelávacieho programu Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium s povinnosťou / bez povinnosti legalizácie prechodného pobytu účastníka (ďalej len „vzdelávací program JaOP“),

b)        vzdelávacieho programu Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3 stupňa s povinnosťou / bez povinnosti legalizácie prechodného pobytu účastníka (ďalej len „vzdelávací program IJP“),

c)         iných kurzov slovenského jazyka

(vzdelávacie programy podľa písm. a) a b) ďalej aj ako „vzdelávací program“).

(2)     Vzdelávací program JaOP zabezpečuje výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka a profilových odborných predmetov pre účastníkov zo zahraničia pripravujúcich sa na riadne vysokoškolské štúdium na Slovensku.

(3)      Vzdelávací program IJP zabezpečuje výučbu slovenčiny pre účastníkov zo zahraničia pripravujúcich sa na riadne vysokoškolské štúdium na Slovensku.

(4)     Útvar jazykovej a odbornej prípravy CĎV UK (ďalej len „ÚJOP CĎV UK“) ako špecializované pracovisko organizuje certifikované skúšky Testovanie jazykových    kompetencií zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Čl. 2
Vzdelávací program CĎV UK

(1)      Vzdelávací program je organizovaný spravidla prezenčnou metódou výučby. Účastníci vzdelávacieho programu sa zúčastňujú na výučbe podľa rozvrhu a dopĺňajú ho samostatným štúdiom. Dĺžka trvania vzdelávacieho programu je určená v učebných plánoch.

(2)     Akademický rok vzdelávacieho programu sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Akademický rok sa delí na zimný semester (ZS), letný semester (LS) a obdobie vzdelávacieho voľna. Presný harmonogram zimného a letného semestra, ako aj termín vzdelávacieho voľna je určený v harmonograme príslušného akademického roka, ktorý je zverejnený na webovej stránke CĎV UK.

(3)      Účastník vzdelávacieho programu JaOP je povinný najneskôr do konca septembra  daného akademického roka uviesť požadovaný študijný odbor vysokoškolského štúdia, na ktorého štúdium sa na Slovensku pripravuje.

(4)     Učebné plány upravujú obsahovú náplň vzdelávacieho programu vrátane počtu hodín výučby jednotlivých predmetov / okruhov tém, ako aj hodnotenie výsledkov vzdelávania vzdelávacieho programu. Obsah učebných plánov je v súlade s cieľmi vzdelávacieho programu. Učebné plány vzdelávacieho programu vychádzajú z požiadaviek slovenských vysokých škôl na prijatie na vysokoškolské štúdium.

(5)      Učebné plány vzdelávacieho programu a jeho zmeny sú v kompetencii vedúceho metodika v spolupráci s lektormi vzdelávacích predmetov a s vedúcim CĎV UK. V prípade zmien vo vzdelávacom programe pokračuje účastník vzdelávacieho programu vo vzdelávaní v zmysle vykonaných zmien.

Čl. 3
Práva a povinnosti účastníka vzdelávacieho programu

(1)   Účastník vzdelávacieho programu nie je študentom v zmysle zákona o vysokých školách.

(2)   Účastník vzdelávacieho programu má právo najmä:

a)        zúčastňovať sa vzdelávacieho programu, na ktorý bol prijatý, absolvovať všetky vyučovacie hodiny podľa príslušného vzdelávacieho programu, využívať konzultácie, získavať zápočty, vykonávať skúšky a zúčastňovať sa ďalších aktivít spojených so vzdelávacím programom,

b)        na vzdelávacie voľno v rozsahu a termínoch daných harmonogramom akademického roka,

c)         pokračovať vo vzdelávacom programe, ak splnil podmienky na pokračovanie vzdelávacieho programu,

d)        využívať učebne, knižnicu, PC učebňu a iné zariadenia ako aj všetky spoločné priestory CĎV UK,

e)        ďalšie práva vyplývajúce zo vzdelávacieho programu na ktorý bol prijatý, ako aj práva v zmysle tohto predpisu.

(3)  Účastník vzdelávacieho programu je povinný najmä:

a)        zúčastňovať sa vzdelávacieho programu v plnom rozsahu, na ktorý bol prijatý, pričom účastník musí absolvovať minimálne 80 % výučby,

b)        plniť si svoje povinnosti vyplývajúce zo vzdelávacieho programu, ktorého je účastníkom, napr. nenarušovať výučbu neskorými príchodmi, ospravedlniť neúčasť na vyučovaní, resp. skúškach a predložiť príslušné doklady na ospravedlnenie absencie, vypracovať osobitú úlohu podľa požiadavky vyučujúceho ako podmienku udelenia zápočtu za neúčasť na výučbe (ak jeho absencia za predmet presahuje 20% z celkovej absencie) alebo za nesplnenie priebežných podmienok k udeleniu zápočtu,

c)         dodržiavať platné predpisy, smernice a nariadenia UK,

d)        chrániť si svoje zdravie, zdravie iných, chrániť životné prostredie a pracovné prostredie,

e)        chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby UK,

f)          uhrádzať poplatky spojené so vzdelávacím programom,

g)        rešpektovať normy spoločenského správania a právne predpisy SR,

h)        plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce zo vzdelávacieho programu, na ktorý bol prijatý, ako aj povinnosti v zmysle tohto predpisu.

Čl. 4
Podmienky prijatia na štúdium

(1)      Základnou podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávací program je doručenie kompletne vyplnenej elektronickej prihlášky vrátane jej príloh CĎV UK a úhrada poplatkov za vzdelávací program v stanovenom termíne.

(2)     Každý uchádzač môže podať len jednu prihlášku na vzdelávací program v danom akademickom roku. Na nekompletne vyplnenú prihlášku (prihlášku, v ktorej chýba veľa údajov alebo viac príloh), prihlášku zjavne vyplnenú inou osobou ako uchádzačom
(s výnimkou zákonného zástupcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača mladšieho ako 18 rokov (ďalej len „tútor“)), hromadnú prihlášku (viac prihlášok doručených za sebou, ktoré majú spoločné črty a sú zjavne vyplnené jednou osobou) sa neprihliada.

(3)      Ak prihláška nie je riadne vyplnená, avšak ide len o drobné nedostatky prihlášky, CĎV UK vyzve uchádzača na odstránenie nedostatkov v určenej lehote. Odstránenie drobných nedostatkov prihlášky je možné najneskôr do konca lehoty na podávanie prihlášok. Túto lehotu je možné na základe žiadosti uchádzača a písomného súhlasu vedúceho CĎV UK predĺžiť o ďalších 15 dní.

(4)     Ďalšie podmienky prijatia na vzdelávací program, prihláška a zoznam príloh, ktoré je potrebné priložiť v prihláške na vzdelávací program, a podmienky pre vzdelávací program,  sú zverejnené na https://cdv.uniba.sk/rvs/.

(5)      Prílohami prihlášky na vzdelávacie programy sú najmä:

a)        identifikačná stránka pasu alebo doklad povolenia na pobyt v SR alebo ID karta občana EÚ alebo preukaz zahraničného Slováka,

b)        kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia,

c)         životopis v anglickom jazyku vo formáte Europass s vlastnoručným podpisom (ak uchádzač ovláda slovenský jazyk, môže predložiť životopis v slovenskom jazyku),

d)        legalizované splnomocnenie tútora,

e)        ďalšie prílohy.

(6)     Do 5 dní po doručení kompletne vyplnenej prihlášky je uchádzač zo strany ÚJOP CĎV UK kontaktovaný a pozvaný na online rozhovor za účelom poskytnutia informácií o podmienkach prijatia na vzdelávací program, priebehu vzdelávacieho programu, posúdenia motivácie a predpokladov uchádzača na vzdelávanie v slovenskom jazyku, schopnosti samostatnej komunikácie a poskytnutia ďalších informácií týkajúcich sa vzdelávacieho programu. Výsledkom online rozhovoru je akceptácia/neakceptácia prihlášky a uchádzača na vzdelávací program. Akceptovaným uchádzačom je prostredníctvom elektronickej pošty zaslaný akceptačný list obsahujúci informácie k platbe za vzdelávací program, informácie o ubytovaní uchádzača a pod. Neakceptovaným uchádzačom je prostredníctvom elektronickej pošty zaslané vyrozumenie o neakceptácii na vzdelávací program, prípadne poskytnuté informácie o ďalších možnostiach štúdia na UK v anglickom jazyku.

(7)      Uchádzačov vzdelávacích programov, ktorí získali štipendium Vlády Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR), resp. v rámci dohôd MŠVVaŠ SR, prijíma CĎV UK na základe nominácie MŠVVaŠ SR.

(8)     O prijatí uchádzača na vzdelávací program rozhoduje vedúci CĎV UK, ktorý posúdi správnosť a úplnosť prihlášky, ako aj splnenie všetkých podmienok prijatia na vzdelávací program (ďalej len „náležitosti prijatia“). Pri splnení všetkých náležitostí prijatia na vzdelávací program, vedúci CĎV UK vydá rozhodnutie o prijatí účastníka na vzdelávací program.

(9)     Rozhodnutie o prijatí uchádzača na vzdelávací program je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

(10) Vedúci CĎV UK môže v ďalších podmienkach prijatia na vzdelávací program podľa ods. 4 rozhodnúť, že na vzdelávací program nebudú prijatí všetci uchádzači, ale len uchádzači,

a)        ktorí v čo najvyššej miere spĺňajú podmienky prijatia na vzdelávací program, alebo

b)        ktorí čo najskôr doručia úplnú prihlášku na vzdelávací program a splnia podmienky vzdelávacieho programu, pri obmedzenom počte účastníkov vzdelávacieho programu.

(11)  Vedúci CĎV UK môže taktiež rozhodnúť, že na vzdelávací program, s výnimkou vzdelávacieho programu JaOP, nebude prijatý žiadny účastník a príslušný vzdelávací program sa neuskutoční, ak sa na vzdelávací program prihlási menej ako 50 % predpokladaného počtu účastníkov.

(12)  CĎV UK poskytuje kompletné informácie o vzdelávacích programoch pred nástupom na vzdelávací program a k nástupu na vzdelávací program.

Čl. 5
Zápis na vzdelávací program

Oznámením rozhodnutia o prijatí uchádzača na vzdelávací program vzniká uchádzačovi právo na zápis na vzdelávací program. Termín, miesto, spôsob zápisu, dokumenty potrebné k zápisu a ďalšie dôležité informácie oznamuje CĎV UK uchádzačovi prostredníctvom elektronickej pošty v dostatočnom časovom predstihu.

Čl. 6
Vzdelávacia činnosť a jej organizácia

(1)   Vzdelávacie programy sa uskutočňujú vzdelávacími činnosťami, ktorými sú najmä semináre, cvičenia, praktické cvičenia, dialógy, diskusie a pod.

(2)   Vzdelávacie činnosti vykonávajú skúsení lektori podľa príslušných aprobácií/odborného zamerania. Za plnenie učebného plánu zodpovedá príslušný lektor alebo vedúci metodik.

(3)    Účastníci vzdelávacích programov sú zadeľovaní do skupín. Zadelenie účastníkov určuje vedúci metodik.

(4)   Účastník vzdelávacieho programu JaOP podáva písomne žiadosť o zmenu študijného odboru vedúcemu metodikovi najneskôr do konca septembra akademického roka. Účastníci vzdelávacích programov nominovaní na štúdium MŠVVaŠ podávajú žiadosť o zmenu študijného odboru na MŠVVaŠ SR.

(5)   Hodnotenie výsledkov vzdelávania účastníka vzdelávacieho programu a ukončenie vzdelávacieho programu sa uskutočňuje najmä

a)     priebežnou kontrolou výsledkov vzdelávania počas výučbovej časti vzdelávacieho programu (písomné testy, ústne skúšanie, semestrálne práce, referáty pod.) (ďalej len „priebežné hodnotenie“),

b)     zápočtom,

c)      skúškou z predmetu daného obdobia štúdia (ďalej len „skúška“), alebo

d)     skúškou na overenie odbornej spôsobilosti.

(6)   Ak sa účastník vzdelávacieho programu na predpísanú formu hodnotenia výsledkov vzdelávania alebo ukončenia vzdelávacieho programu v určenom termíne nemôže dostaviť zo závažných dôvodov, je povinný minimálne jeden deň vopred sa ospravedlniť príslušnému vyučujúcemu/lektorovi/skúšajúcemu, ktorý mu určí náhradný termín. Z osobitne závažných dôvodov môže účastník vzdelávacieho programu svoju neúčasť na skúške dodatočne ospravedlniť a preukázať to  príslušnými dokladmi najneskôr do troch dní po termíne konania predpísanej formy hodnotenia výsledkov vzdelávania. V prípade neospravedlnenej neúčasti na predpísanej forme hodnotenia výsledkov vzdelávania alebo v prípade nepreukázania príslušných dokladov ospravedlňujúcich jeho neúčasť, sa účastník vzdelávacieho programu hodnotí klasifikačným stupňom „FX“ , „neprospel“ alebo iným tomu zodpovedajúcim kvalifikačným stupňom. Pri opakovanej neospravedlnenej neúčasti na predpísanej formu hodnotenia výsledkov vzdelávania alebo ukončenia vzdelávacieho programu môže byť účastník vzdelávacieho programu vylúčený zo štúdia podľa čl.9 ods. 3 písm. c).

(7)    Zápočet sa udeľuje za aktívnu účasť na vyučovaní a splnenie vopred stanovených podmienok určených lektorom v súlade s učebným plánom. Podmienky na udelenie zápočtu, vrátane priebežného hodnotenia štúdia, oznámi účastníkom vzdelávacieho programu príslušný lektor na začiatku výučbovej časti vzdelávacieho programu.

(8)   Výsledok zápočtu sa hodnotí ako „započítaný“ alebo „nezapočítaný“.  

(9)   Zápočet sa udeľuje na konci výučbovej časti vzdelávacieho programu. Udelenie zápočtov z minimálne dvoch predmetov v príslušnom semestri je podmienkou pokračovania štúdia v ďalšom semestri; v prípade nesplnenia tejto podmienky je účastník vzdelávacieho programu vylúčený zo štúdia podľa čl.9 ods. 3 písm. b).

Čl. 7
Skúška

(1)      Skúškami sa overujú vedomosti účastníka vzdelávacieho programu, jeho predpoklady na štúdium na slovenskej vysokej škole; účastník vzdelávacieho programu musí preukázať vedomosti podľa učebných plánov príslušného predmetu a požiadaviek vysokých škôl, na štúdium ktorých sa pripravujú, jazykové kompetencie zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka musia spĺňať deskriptory Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

(2)     Podmienkou na vykonanie skúšky môže byť dosiahnutie predpísanej úrovne priebežného hodnotenia alebo udelenie zápočtu  z daného predmetu.

(3)      Skúšky sa konajú v skúškovom období semestra, v ktorom sa konala výučba predmetu. Harmonogram konania skúšok je záväzný.

(4)     Formy skúšok sú písomná, ústna alebo kombinovaná.

(5)      Ústne skúšky sa konajú pred skúšobnou komisiou. Ústna skúška pozostáva z prípravy a ústnej odpovede.

(6)     Výsledok skúšky vo vzdelávacom programe v slovenskom jazyku hodnotí skúšajúci známkami: výborný (A), veľmi dobrý (B), dobrý (C), uspokojivý (D), dostatočný (E), nedostatočný (FX). Výsledok skúšky vo vzdelávacích programoch možno okrem vyššie uvedených klasifikačných stupňov hodnotiť aj klasifikačným stupňom „absolvoval“ alebo „neabsolvoval“.

(7)      Skúšky z Testovania jazykových kompetencií zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka sa riadia projektom vypracovaným v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky Rady Európy. Na skúške z Testovania jazykových kompetencií zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka musí účastník vzdelávacieho programu preukázať jazykové vedomosti a zručnosti uvedené v charakteristike podľa jednotlivých úrovní A2, B1, B2, C1 a C2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

(8)     Ak bol účastník vzdelávacieho programu na riadnom termíne skúšky hodnotený z predmetu klasifikačným stupňom „FX“ alebo „neprospel“ má právo na dva opravné termíny; z predmetov zimného semestra, ktorých výučba pokračuje v letnom semestri, sa opravné termíny skúšok vykonávajú až v letnom semestri. Skúška z predmetu zimného semestra, ktorého výučba nepokračuje v letnom semestri musí byť vykonaná, najneskôr do 30 dní od začiatku leteného semestra. Skúška z predmetu zimného semestra, ktorého výučba pokračuje v letnom semestri musí byť vykonaná do konca skúškového obdobia letného semestra príslušného akademického roka.

(9)     V prípade neabsolvovania predmetu v druhom opravnom termíne skúšky môže uchádzač vzdelávacieho programu požiadať o mimoriadny opravný termín skúšky. Vedúci CĎV UK môže v osobitných prípadoch povoliť vykonanie mimoriadneho opravného termínu skúšky ku koncu vzdelávacieho programu a to len z jedného predmetu daného akademického roka a v prípade prijatia účastníka vzdelávacieho programu na vysokoškolské štúdium na Slovensku v nasledujúcom akademickom roku. O mimoriadny opravný termín skúšky môže uchádzač požiadať do 10 pracovných dní odo dňa konania druhého opravného termínu skúšky. Mimoriadny opravný termín skúšky sa musí vykonať najneskôr do konca daného akademického roka.

(10) V prípade neospravedlnenej neúčasti na prvom aj druhom opravnom termíne účastník vzdelávacieho programu stráca nárok na mimoriadny opravný termín skúšky.

Čl. 8
Prerušenie a opakovanie vzdelávacieho programu

(1)      Vzdelávací program možno v osobitných prípadoch zo závažných dôvodov na základe písomnej žiadosti účastníka vzdelávacieho programu prerušiť. O prerušení vzdelávacieho programu rozhoduje vedúci CĎV UK.

(2)     Rozhodnutie o prerušení vzdelávacieho programu obsahuje dobu jeho prerušenia, odôvodnenie a stanovenie dňa a podmienok opätovného nástupu na vzdelávací program. Podmienky opätovného nástupu na vzdelávací program sú určené v závislosti od konkrétneho vzdelávacieho programu a dôvodu jeho prerušenia. Rozhodnutie o povolení alebo nepovolení prerušenia vzdelávacieho programu je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

(3)      Účastník vzdelávacieho programu, ktorý preruší daný vzdelávací program, prestáva byť účastníkom tohto vzdelávacieho programu dňom, ktorý je uvedený v rozhodnutí o povolení prerušenia vzdelávacieho programu.

(4)     Účastník, ktorý prerušil vzdelávací program, opätovne nadobúda postavenie účastníka vzdelávacieho programu dňom splnenia podmienok opätovného nástupu  na vzdelávací program.

(5)       Ak účastník vzdelávacieho programu opätovne nenastúpi na vzdelávací program, CĎV UK vyzve účastníka na opätovný nástupu na vzdelávací program v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy.

(6)     Ak účastník vzdelávacieho programu po doručení výzvy v určenej lehote opätovne nenastúpi na vzdelávací program a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty zo závažných dôvodov, ktoré mu bránia opätovne nastúpiť na vzdelávací program, deň v ktorom mal opätovne nastúpiť na vzdelávací program, sa považuje za deň, v ktorom účastník vzdelávacieho programu zanechal štúdium.

(7)      Účastníkovi vzdelávacieho programu, ktorý neúspešne ukončil vzdelávací program, možno v závislosti od vzdelávacieho programu povoliť jeho opakovanie, a to na vlastné náklady účastníka vzdelávacieho programu.

Čl. 9
Ukončenie vzdelávacieho programu

(1)      Vzdelávací program sa ukončí úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu. Dňom úspešného absolvovania vzdelávacieho programu je deň, keď bola splnená posledná z podmienok predpísaných na jeho absolvovanie.

(2)     Absolventom, ktorý úspešne ukončili vzdelávací program, vydá CĎV UK v závislosti od konkrétneho vzdelávacieho programu certifikát, osvedčenie alebo iné potvrdenie o absolvovaní daného vzdelávacieho programu, ktoré podpisuje vedúci metodik ÚJOP CĎV UK.

(3)      Okrem úspešného absolvovania vzdelávacieho programu sa vzdelávací program ukončí:

a)        zanechaním štúdia,

b)        vylúčením zo vzdelávacieho programu pre nesplnenie podmienok daného vzdelávacieho programu,

c)         vylúčením zo vzdelávacieho programu pre závažné porušenie povinností účastníka vzdelávacieho programu CĎV UK podľa čl. 10,

d)        stratou oprávnenia CĎV UK uskutočňovať daný vzdelávací program,

e)        zrušením vzdelávacieho programu CĎV UK,

f)          smrťou účastníka vzdelávacieho programu, alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

(4)     Účastník vzdelávacieho programu môže zanechať štúdium vzdelávacieho programu písomným vyhlásením v listinnej alebo elektronickej podobe adresovaným CĎV UK; dňom ukončenia vzdelávacieho programu je deň, keď bolo CĎV UK doručené písomné vyhlásenie účastníka o zanechaní štúdia.

(5)      Za zanechanie štúdia sa považuje aj nenastúpenie na vzdelávací program podľa čl. 8 ods. 6, ako aj nezúčastňovanie sa vzdelávania po dobu dlhšiu ako 10 pracovných dní bez písomného oznámenia dôvodu svojej neúčasti; dňom ukončenia vzdelávacieho programu je v takom prípade 11. deň neospravedlnenej absencie.

(6)     O ukončení vzdelávacieho programu podľa ods. 3 písm. b) až e) vydá vedúci CĎV UK rozhodnutie, ktoré je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

Čl. 10
Porušenie povinností účastníka vzdelávacieho programu a disciplinárne konanie

(1)      Porušenie povinností účastníka vzdelávacieho programu v zmysle tohto predpisu sa považuje za disciplinárny priestupok, za ktorý môže byť účastníkovi vzdelávacieho programu uložené niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a)        ústne napomenutie,

b)        písomné pokarhanie,

c)         podmienečné vylúčenie zo štúdia,

d)        vylúčenie zo štúdia.

(2)     Ak sa disciplinárneho priestupku dopustí účastník vzdelávacieho programu, ktorý získal štipendium Vlády SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR, resp. v rámci dohôd MŠVVaŠ SR, môže mu byť dočasne pozastavené vyplácanie štipendia. Štipendium bude vyplatené dodatočne po uplynutí dôvodov jeho pozastavenia.

(3)       Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť disciplinárneho priestupku, a tiež na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo, na dôsledky disciplinárneho priestupku, na doterajšie správanie účastníka vzdelávacieho programu a jeho študijné výsledky, na to, či spáchaný disciplinárny priestupok oľutoval, prípadne prejavil snahu o nápravu. Závažnosť disciplinárneho priestupku posúdi disciplinárna komisia v priebehu disciplinárneho konania.

(4)     Na prerokovanie disciplinárnych priestupkov účastníkov vzdelávacieho programu a predloženie návrhu rozhodnutia vo veci ustanoví vedúci CĎV disciplinárnu komisiu ad hoc. Disciplinárna komisia ad hoc má najmenej troch členov.

(5)      O uložení disciplinárneho opatrenia za disciplinárny priestupok podľa ods. 1 písm. b) až d) rozhoduje na základe návrhu disciplinárnej komisie ad hoc vedúci CĎV UK.

(6)     Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa doručuje účastníkovi vzdelávacieho programu prostredníctvom elektronickej pošty alebo do vlastných rúk.

(7)      Ak sa ukladá disciplinárne opatrenie podmienečné vylúčenie zo štúdia, vo výroku rozhodnutia sa ďalej uvádzajú podmienky, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené, a dĺžka skúšobnej doby.

(8)     Účastník vzdelávacieho programu, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, môže písomne požiadať o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia, a to v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia (ďalej len „žiadosť o preskúmanie rozhodnutia“), sa podáva prorektorovi pre vzdelávanie a sociálne veci. Včas podaná žiadosť o preskúmanie rozhodnutia má odkladný účinok. Prorektor pre vzdelávanie a sociálne veci preskúma skutočnosti uvedené v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia, rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia môže zmeniť alebo zrušiť. Proti rozhodnutiu o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia  nie je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie prorektora pre vzdelávanie a sociálne veci o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia sa doručuje účastníkovi vzdelávacieho programu prostredníctvom elektronickej pošty alebo do vlastných rúk.

(9)     Rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, je právoplatné.

Čl. 11
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

(1)      Špecifické náležitosti vzdelávacích programov, ktoré nie sú osobitne upravené týmto predpisom, sa spravujú ustanoveniami tohto predpisu, ktoré sú im obsahom a účelom najbližšie.

(2)     Na iné kurzy slovenského jazyka podľa čl. 1 ods. 1 písm. c) sa ustanovenia čl. 2 až 10 vzťahujú primerane.

(3)      Administratívno-platobné podmienky súvisiace so vzdelávacím programom ako aj ďalšie s tým súvisiace skutočnosti upravujú podmienky pre vzdelávacie programy podľa čl. 4 ods. 4 (s výnimkou účastníkov vzdelávacích programov, ktorí získali štipendium Vlády SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR resp. v rámci dohôd MŠVVaŠ SR); zaslanie online prihlášky sa považuje za oboznámenie sa so všetkými podmienkami vzdelávacieho programu, ich porozumenie a akceptovanie uchádzačom vzdelávacieho programu.

(4)     Na vyhotovovanie rozhodnutí a doručovanie písomností podľa tohto predpisu sa primerane použijú ustanovenia Študijného poriadku UK.

(5)      Dňom nadobudnutia účinnosti tohto predpisu sa zrušuje Študijný a skúšobný poriadok ÚJOP CĎV  UK zo dňa 1. septembra 2019, ako aj všetky doterajšie predpisy, upravujúce organizáciu vzdelávacích programov.

(6)     Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania.

 

V Bratislave 6. októbra 2022

 

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.,

                                                                                                          rektor UK