Vzdelávacie programy


Názov programu


Termín

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium
v slovenskom jazyku
ak.rok 2018/2019:
03.09.2018 - 28.06.2019
Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium
v anglickom jazyku
ak.rok 2018/2019: 
01.10.2018 - 28.06.2019
Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2., a 3. stupňa - 10 mesiacovak.rok 2018/2019: 
03.09.2018 - 28.06.2019
Intenzívny kurz slovenského jazyka - 10 mesiacovak.rok 2018/2019:
03.09.2018 - 28.06.2019
Intenzívny kurz slovenského jazyka - 5 mesiacovZS: 03.09.2018 - 01.02.2019
LS: 04.02.2019 - 28.06.2019
Večerný kurz slovenského jazykaZS: 10.09.2018 - 01.02.2019
LS: 04.02.2019 - 28.06.2019
Kurz slovenského jazyka pre diplomatovZS: 10.09.2018 - 01.02.2019
LS: 04.02.2019 - 28.06.2019
Individuálne kurzy slovenského jazyka
po dohode
Mobilná učebňa slovenského jazyka pre krajanov
18.06.2018 - 23.06.2018
Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry  (LU)r. 2019:
30.06.2019 - 19.07.2019
30.06.2019 - 19.07.2019
30.06.2019 - 19.07.2019
30.06.2019 - 19.07.2019
Testovanie jazykových kompetencií13.-14.11.2018
26.-27.02.2019
09.-10.04.2019
04.-05.06.2019

Podmienky prijatia

Záujemca o štúdium zašle kompletne vyplnenú Prihlášku najneskôr do termínu podania prihlášok na jednotlivé typy štúdia. Prihláška s chýbajúcimi údajmi nebude posudzovaná.

V prípade žiadosti o prijatie na 10-mesačnú jazykovú a odbornú prípravu na vysokoškolské štúdium a 5/10 mesačné kurzy slovenského jazyka musí byť k prihláške pripojená:

  • kópia maturitného vysvedčenia - záverečného stredoškolského vysvedčenia (len program A)
  • kópia identifikačnej stránky pasu záujemcu o štúdium.
  • motivačný list (len jazykové kurzy, programy B, C, D)

Prihlášky posudzuje Prijímacia komisia CĎV UK. S rozhodnutím o prijatí sa zašlú uchádzačovi aj nevyhnutné pokyny a informácie.

Študentov, ktorí získali štipendium Vlády SR prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR), resp. v rámci dohôd MŠVVaŠ SR, prijíma ÚJOP CĎV UK na základe nominácie MŠVVaŠ SR.

Viac o možnosti získať štipendium Vlády SR nájdete na web stránke MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk), konkrétne na stránke Medzinárodná spolupráca, Štipendiá a programy, Štipendiá vlády SR pre zahraničných študentov.

Dokumenty potrebné pri registrácii

Prijatí uchádzači predložia pri nástupe na štúdium (registrácii) tieto dokumenty:

  • maturitné vysvedčenie alebo relevantný doklad o úplnom stredoškolskom vzdelaní a všetky vysvedčenia zo strednej školy – v prípade prípravy na VŠ
  • diplom ako relevantný doklad o ukončenom magisterskom štúdiu - v prípade programu B ako prípravy na doktorandské štúdium
  • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave – nie staršie ako 3 mesiace
  • potvrdenie o zaplatení poplatkov za štúdium.

Kópie dokumentov (maturitné vysvedčenie, diplom) musia byť notársky overené, preložené do slovenského alebo anglického jazyka a superlegalizované zastupiteľským úradom/veľvyslanectvom Slovenskej republiky v danej krajine. Preklady do slovenčiny sa dajú vyhotoviť i po príchode na Slovensko.