Vzdelávacie programy


Názov programu


Termín

Programy s vízovou povinnosťouprihlásenie na ak. rok 2019/2020: 01.02.2019 - 15.06.2019

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium
v slovenskom jazyku


ak.rok 2019/2020:
02.09.2019 - 30.06.2020

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium
v anglickom jazyku


ak.rok 2019/2020:
01.10.2019 - 30.06.2020

Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2., a 3. stupňa - 10 mesiacov

ak.rok 2019/2020:
02.09.2019 - 30.06.2020
Programy bez vízovej povinnosti
Intenzívny kurz slovenského jazyka - 10 mesiacovak.rok 2019/2020:
02.09.2019 - 30.06.2020
Intenzívny kurz slovenského jazyka - 5 mesiacovak.rok 2019/2020:
ZS: 02.09.2019 - 31.01.2020
LS: 03.02.2020 - 30.06.2020
Večerný kurz slovenského jazykaak.rok 2019/2020:
ZS: 09.09.2019 – 31.01.2020
LS:  10.02.2020 – 30.06.2020
Kurz slovenského jazyka pre diplomatovak.rok 2018/2019:
ZS: 10.09.2018 - 01.02.2019
LS: 04.02.2019 - 28.06.2019

Jazyková príprava v slovenskom jazyku
pre pracovníkov v zdravotníctve


ak.rok 2018/2019:
LS: 01.04.2019 - 28.06.2019
ZS: 23.09.2019 - 20.12.2019

Rýchlokurz slovenského jazyka pre polyglotov

26.05. - 29.05.2019

Individuálne kurzy slovenského jazyka

po dohode

Mobilná učebňa slovenského jazyka pre krajanov

16.06.2019 - 21.06.2019

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry  (LU)

30.06.2019 - 19.07.2019
30.06.2019 - 19.07.2019
30.06.2019 - 19.07.2019
30.06.2019 - 19.07.2019
Testovanie jazykových kompetencií24.-25.09.2019
12.-13.11.2019
25.-26.02.2020
14.-15.04.2020
02.-03.06.2020

Podmienky prijatia

Záujemca o štúdium zašle kompletne vyplnenú Prihlášku najneskôr do termínu podania prihlášok na jednotlivé typy štúdia. Prihláška s chýbajúcimi údajmi nebude posudzovaná.

V prípade žiadosti o prijatie na Jazykovú a odbornú prípravu na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku, Jazykovú a odbornú prípravu na vysokoškolské štúdium v anglickom jazyku a na Intenzívnu jazykovú prípravu na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa - 10 mesiacov musia byť k prihláške pripojené:

  • oskenovaný doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • oskenovaná identifikačná stránka pasu, ktorého minimálna platnosť je do 31.8. nasledujúceho roka (pre akademický rok 2019/2020 to znamená do 31.8.2020)
  • životopis
  • oskenované podpísané zmluvné podmienky
  • dotazník

Po splnení podmienok prijatia dostane uchádzač o štúdium Akceptačný list s platobnými inštrukciami formou emailu do 5 pracovných dní.

V prípade ak po vyplnení a zaslaní prihlášky nedostanete potvrdzujúci email, kontaktujte študijné oddelenie na emailovej adrese ujopcdv.uniba.sk

Po úhrade ceny programu a zaslaní potvrdenia o zaplatení, je uchádzačovi vystavený dokument "Rozhodnutie o prijatí na štúdium"  a "Potvrdenie o zaplatení" najneskôr do 10 pracovných dní, ktorý sa posiela len poštou na adresu trvalého pobytu uchádzača. 

 

V prípade žiadosti o prijatie na Intenzívny kurz slovenského jazyka - 5/10 mesiacov, Večerný kurz slovenského jazyka a na Kurz slovenského jazyka pre diplomatov musia byť k prihláške pripojené:

  • oskenovaná identifikačná stránka pasu/ oskenovaný iný doklad totožnosti
  • zmluvné podmienky
  • dotazník

Po splnení podmienok prijatia dostane uchádzač o štúdium Intenzívneho kurzu  Akceptačný list s platobnými inštrukciami formou emailu do 5 pracovných dní. V prípade Večerného kurzu a Kurzu pre diplomatov, bude uchádzačovi zaslaný email s bližšími informáciami a platobnými inštrukciami. 

 V prípade ak po vyplnení a zaslaní prihlášky nedostanete potvrdzujúci email, kontaktujte študijné oddelenie na emailovej adrese ujopcdv.uniba.sk