Vzdelávacie programy


Názov programu


Termín

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium
v slovenskom jazyku
ak.rok 2017/2018:
01.09.2017 - 29.06.2018
Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium
v anglickom jazyku
ak.rok 2017/2018: 
01.10.2017 - 29.06.2018
Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2., a 3. stupňa - 10 mesiacovak.rok 2017/2018: 
01.09.2017 - 29.06.2018
Intenzívny kurz slovenského jazyka - 10 mesiacovak.rok 2017/2018:
01.09.2017 - 29.06.2018
Intenzívny kurz slovenského jazyka - 5 mesiacovZS: 01.09.2017 - 02.02.2018
LS: 05.02.2018 - 29.06.2018
Večerný kurz slovenského jazykaZS: 11.09.2017 - 31.01.2018
LS: 12.02.2018 - 20.06.2018
Kurz slovenského jazyka pre diplomatovZS: 11.09.2017 - 31.01.2018
LS: 12.02.2018 - 20.06.2018
Individuálne kurzy slovenského jazyka
po dohode
Mobilná učebňa slovenského jazyka pre krajanov
18.06.2017 - 23.06.2017
Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry  (LU)r. 2018:
01.07.2018 - 20.07.2018
01.07.2018 - 20.07.2018
01.07.2018 - 20.07.2018
01.07.2018-  20.07.2018
Testovanie jazykových kompetencií13.-14.02.2018
19.-20.06.2018
17.-18.04.2018

Podmienky prijatia

Záujemca o štúdium zašle kompletne vyplnenú Prihlášku najneskôr do termínu podania prihlášok na jednotlivé typy štúdia. Prihláška s chýbajúcimi údajmi nebude posudzovaná.

V prípade žiadosti o prijatie na 10-mesačnú jazykovú a odbornú prípravu na vysokoškolské štúdium a 5/10 mesačné kurzy slovenského jazyka musí byť k prihláške pripojená:

  • kópia maturitného vysvedčenia - záverečného stredoškolského vysvedčenia (len program A)
  • kópia identifikačnej stránky pasu záujemcu o štúdium.
  • motivačný list (len jazykové kurzy, programy B, C, D)

Prihlášky posudzuje Prijímacia komisia CĎV UK. S rozhodnutím o prijatí sa zašlú uchádzačovi aj nevyhnutné pokyny a informácie.

Študentov, ktorí získali štipendium Vlády SR prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR), resp. v rámci dohôd MŠVVaŠ SR, prijíma ÚJOP CĎV UK na základe nominácie MŠVVaŠ SR.

Viac o možnosti získať štipendium Vlády SR nájdete na web stránke MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk), konkrétne na stránke Medzinárodná spolupráca, Štipendiá a programy, Štipendiá vlády SR pre zahraničných študentov.

Dokumenty potrebné pri registrácii

Prijatí uchádzači predložia pri nástupe na štúdium (registrácii) tieto dokumenty:

  • maturitné vysvedčenie alebo relevantný doklad o úplnom stredoškolskom vzdelaní a všetky vysvedčenia zo strednej školy – v prípade prípravy na VŠ
  • diplom ako relevantný doklad o ukončenom magisterskom štúdiu - v prípade programu B ako prípravy na doktorandské štúdium
  • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave – nie staršie ako 3 mesiace
  • potvrdenie o zaplatení poplatkov za štúdium.

Kópie dokumentov (maturitné vysvedčenie, diplom) musia byť notársky overené, preložené do slovenského alebo anglického jazyka a superlegalizované zastupiteľským úradom/veľvyslanectvom Slovenskej republiky v danej krajine. Preklady do slovenčiny sa dajú vyhotoviť i po príchode na Slovensko.