Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa - 10 mesiacov

Informácie o programe budú aktualizované 1. marca 2020.

Termín realizácie

ak.rok 2020/2021: 02.09.2020 - 30.06.2021

Zimný semester: 02.09.2021 - 31.01.2021
Letný semester: 01.02.2021 - 30.06.2021

Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava

Program vzdelávacej aktivityJazyková príprava pre zahraničných študentov na vysokoškolské štúdium  1. stupňa, 2. stupňa a 3. stupňa. Príprava sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.
Cieľ vzdelávacej aktivity

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať získané jazykové kompetencie v jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium. Pripraviť sa na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
Štruktúra výučby

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia.
25 vyučovacích hodín týždenne.
Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu  a ústneho pohovoru (okrem začiatočníkov).

Organizačná forma vzdelávaniaskupinová denná prezenčná forma štúdia
Organizácia skúšokSkúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme vždy na záver letného semestra.
Cieľová skupina

Je určený pre široký okruh záujemcov:

  • pre záujemcov o štúdium na slovenských vysokých školách 1. stupňa, 2. stupňa, 3. stupňa
Doklad o absolvovaníPo úspešnom ukončení kurzu a vykonaní záverečnej skúšky zo slovenského jazyka a absolvovaní najmenej 75%  výučby,  študent dostane osvedčenie o absolvovaní jazykovej prípravy k štúdiu na VŠ.
Uzávierka prihlášok

Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s vízovou povinnosťou: od 01.03.2020 do 30.05.2020

Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s platným prechodným pobytom na území SR, pre cudzincov so slovenským pasom a občanov EÚ: od 01.03.2020 do 31.07.2020

Podanie prihlášky po tomto termíne bude posudzované individuálne.

Cena

3 650 €

Registračný poplatok: 50 € (poplatok je nevratný)