Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa - 10 mesiacov

Termín realizácie

ak.rok 2018/2019: 03.09.2018 - 28.06.2019

Zimný semester: 03.09.2018 - 01.02.2019
Letný semester: 04.02.2019 - 28.06.2019

Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava

alebo

Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Program vzdelávacej aktivityJazyková príprava pre zahraničných študentov na vysokoškolské štúdium  1. stupňa, 2. stupňa a 3. stupňa. Príprava sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.
Cieľ vzdelávacej aktivity

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať získané jazykové kompetencie v jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium. Pripraviť sa na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
Štruktúra výučby

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia.
25 vyučovacích hodín týždenne.
Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu  a ústneho pohovoru (okrem začiatočníkov).

Organizačná forma vzdelávaniaskupinová denná prezenčná forma štúdia
Organizácia skúšokSkúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme vždy na záver letného semestra.
Cieľová skupina

Je určený pre široký okruh záujemcov:

  • pre záujemcov o štúdium na slovenských vysokých školách 1. stupňa, 2. stupňa, 3. stupňa
Doklad o absolvovaníPo úspešnom ukončení kurzu a vykonaní záverečnej skúšky zo slovenského jazyka a absolvovaní najmenej 75%  výučby,  študent dostane osvedčenie o absolvovaní jazykovej prípravy k štúdiu na VŠ.
Uzávierka prihlášok

Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s vízovou povinnosťou: do 15.6.

Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s platným prechodným pobytom na území SR, pre cudzincov so slovenským pasom a občanov EÚ: do 31.7.

Podanie prihlášky po tomto termíne bude posudzované individuálne.

Cena

3 650 €

Registračný poplatok: 50 € (poplatok je nevratný)