Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa - 10 mesiacov

Prihláška na štúdium v ďalšom akademickom roku 2023/2024 a aktuálne informácie budú dostupné na webe od marca 2023.

Termín realizácie

akademický rok 2022/2023:

1. 9. 2022  30. 6. 2023

Zimný semester: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023
Letný semester: 1. 2. 2023 – 30. 6. 2023

Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava

Program vzdelávacej aktivity

Jazyková príprava pre zahraničných študentov na vysokoškolské štúdium  1. stupňa, 2. stupňa a 3. stupňa. Príprava sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.

Študenti študujú iba všeobecný slovenský jazyk, program neobsahuje výučbu odborných predmetov.

Cieľ vzdelávacej aktivity

 

  • Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
  • Rozvíjať získané jazykové kompetencie v jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium.
  • Pripraviť sa na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.
  • Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
Štruktúra výučby

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia.

25 vyučovacích hodín týždenne.

Organizačná forma vzdelávaniaskupinová denná prezenčná forma štúdia
Organizácia skúšokSkúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme na záver zimného a letného semestra.
Cieľová skupina

Záujemcovia o štúdium na slovenských vysokých školách 1., 2. a 3. stupňa, ktorí majú znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni A2.

Štúdium začína od úrovne B1 a je určené len pre tých záujemcov, u ktorých fakulta/vysoká škola nevyžaduje odbornú prípravu.

Doklad o absolvovaníPo úspešnom ukončení kurzu a vykonaní záverečnej skúšky zo slovenského jazyka a absolvovaní najmenej 75 % výučby,  študent dostane osvedčenie o absolvovaní jazykovej prípravy k štúdiu na VŠ.
Uzávierka prihlášok

Termín na podanie prihlášky pre občanov krajín mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania: 15. 3. – 30. 5. 2022

Termín na podanie prihlášky pre občanov krajín Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, USA a Kanady: 15. 3. – 15. 6. 2022

Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s platným prechodným pobytom na území SR, pre cudzincov so slovenským pasom a občanov EÚ, ukrajinskí uchádzači so statusom (dočasné útočisko, doplnková ochrana, azyl): 15. 3. – 15. 8. 2022

Registrácia na štúdium v akademickom roku 2022/2023 bola ukončená.

Prihláška na štúdium na akademický rok 2023/2024 bude prístupná v priebehu marca 2023.

Cena

3 650 €

Registračný poplatok: 50 € (poplatok je nevratný)

Podmienky prijatia

rovnaké ako v programe Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku:

https://cdv.uniba.sk/en/rvs/