Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa - 10 mesiacov

Informácie o štúdiu počas akademického roka 2023/2024 – aktualizované 15. marca 2023

Nová prihláška bola zverejnená dňa 15. marca 2023 (tu v dolnej časti stránky).

Na tento kurz sa vzťahuje vízová povinnosť.

Študentom Jazykovej a odbornej prípravy bude v rámci tohto kurzu poskytnutá asistencia pri vybavovaní dokumentov pred príchodom na Slovensko, asistencia pri uznaní dokladov o vzdelaní a asistencia pri podávaní prihlášok na ďalšie štúdium.

Študenti získajú v priebehu kurzu dva certifikáty: certifikát na úrovni B1 koncom marca 2024 a certifikát na úrovni B2 koncom mája 2024.

Termín realizácie

akademický rok 2023/2024:

1. 9. 2023  30. 6. 2024

Zimný semester: 1. 9. 2023 – 31. 1. 2024
Letný semester: 1. 2. 2024 – 30. 6. 2024

Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava
Program vzdelávacej aktivity

Jazyková príprava pre zahraničných študentov na vysokoškolské štúdium  1. stupňa, 2. stupňa a 3. stupňa. Príprava sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.

Študenti študujú iba všeobecný slovenský jazyk, program neobsahuje výučbu odborných predmetov.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Pripraviť sa na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.

Štruktúra výučby

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia.

25 vyučovacích hodín týždenne.

Organizačná forma vzdelávaniaskupinová denná prezenčná forma štúdia
Organizácia skúšokSkúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme na záver zimného a letného semestra.
Cieľová skupina

Záujemcovia o štúdium na slovenských vysokých školách 1., 2. a 3. stupňa, ktorí majú znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni A2.

Štúdium začína od úrovne B1 a je určené len pre tých záujemcov, u ktorých fakulta/vysoká škola nevyžaduje odbornú prípravu.

Doklad o absolvovaní

Študenti získajú v priebehu kurzu dva certifikáty:

  • certifikát na úrovni B1 koncom marca 2024 (NOVÉ!)
  • certifikát na úrovni B2 koncom mája 2024

Študenti získajú certifikáty iba po úspešnom zvládnutí skúšok na príslušnej jazykovej úrovni.

Tieto certifikáty nezaručujú prijatie na vysokú školu, avšak podstatne zvyšujú predpoklady pre úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a následné štúdium. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan príslušnej fakulty.

Termín podania prihlášok
<output>Občania krajín mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania: 15. 3. – 30. 5. 2023</output>

Občania krajín mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania: od 15. 3. do 30. 5.2023

Občania krajín Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, USA a Kanady: od 15. 3. do 15. 6.2023

<output>Občania krajín mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania: 15. 3. – 30. 5. 2023</output>

Uchádzači s platným prechodným pobytom na území SR, pre cudzincov so slovenským pasom a občanov EÚ, ukrajinskí uchádzači so statusom (dočasné útočisko, doplnková ochrana, azyl): od 15. 3. do 15. 8. 2023

Prihláška na štúdium na akademický rok 2023/2024 bude zverejnená do 15. marca 2023 a je možné ju podať len v online forme. 

Cena

Nevratný registračný poplatok: 100 €

Poplatok za štúdium: 4 000 €

Cena spolu: 4 100 €

Podmienky prijatia

rovnaké ako v programe Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku:

https://cdv.uniba.sk/en/rvs/