Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3. stupňa - 10 mesiacov

Z dôvodu organizačnej zmeny bude prihlasovanie na tento program možné od 19.4.2021.

Termín realizácie

ak.rok 2021/2022: 01.09.2021 - 30.06.2022

Zimný semester: 02.09.2021 - 31.01.2022
Letný semester: 01.02.2022 - 30.06.2022

Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava

Program vzdelávacej aktivity

Jazyková príprava pre zahraničných študentov na vysokoškolské štúdium  1. stupňa, 2. stupňa a 3. stupňa. Príprava sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.

Študenti študujú iba všeobecný slovenský jazyk, program neobsahuje výučbu odborných predmetov.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať získané jazykové kompetencie v jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium. Pripraviť sa na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
Štruktúra výučby

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia.
25 vyučovacích hodín týždenne.
Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu  a ústneho pohovoru (okrem začiatočníkov).

Organizačná forma vzdelávaniaskupinová denná prezenčná forma štúdia
Organizácia skúšokSkúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme vždy na záver letného semestra.
Cieľová skupina

Je určený pre široký okruh záujemcov:

  • pre záujemcov o štúdium na slovenských vysokých školách 1. stupňa, 2. stupňa, 3. stupňa
Doklad o absolvovaníPo úspešnom ukončení kurzu a vykonaní záverečnej skúšky zo slovenského jazyka a absolvovaní najmenej 75%  výučby,  študent dostane osvedčenie o absolvovaní jazykovej prípravy k štúdiu na VŠ.
Uzávierka prihlášok

Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s vízovou povinnosťou: od 01.03.2021 do 30.05.2021

Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s platným prechodným pobytom na území SR, pre cudzincov so slovenským pasom a občanov EÚ: od 01.03.2021 do 31.07.2021

Prihláška na akademický rok 2022/2023 bude prístupná od marca 2022.

Cena

3 650 €

Registračný poplatok: 50 € (poplatok je nevratný)