Intenzívny kurz slovenského jazyka - 10 mesiacov

Termín realizácie

1. 9. 2022 – 30. 6. 2023

Zimný semester: 7. 9. 2022 – 31. 1. 2023
Letný semester: 6. 2. 2023 – 30. 6. 2023

Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava

Program vzdelávacej aktivityIntenzívny kurz slovenského jazyka pre všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciou na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Cieľ vzdelávacej aktivity

 

  • Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca).
  • Prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové zručnosti – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách.
  • Aplikovať získané jazykové zručnosti v osobnom a profesijnom živote.
  • Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.  
Štruktúra výučby

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia.

Čas výučby: 8:30 – 11:40

20 vyučovacích hodín týždenne. 

Frekventanti kurzu sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu a ústneho pohovoru (okrem začiatočníkov – úroveň A1).

Kurzy prebiehajú na všetkých úrovniach od začiatočníkov po pokročilých (A1 – C).

Organizačná forma vzdelávania

skupinová denná prezenčná forma štúdia;

v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie bude dištančná forma štúdia cez aplikáciu MS Teams

Organizácia skúšokSkúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme vždy na záver letného semestra.
Cieľová skupina

Je určený pre široký okruh záujemcov:

  • ktorí nebudú študovať na vysokých školách, ale majú o slovenčinu záujem alebo ju potrebujú v práci a v každodennom živote, napr. pracovníci zahraničných zastupiteľstiev, diplomati, manažéri medzinárodných firiem, lektori cudzieho jazyka a pod.,   
  • ktorí chcú komunikovať v slovenčine s priateľmi a známymi,   
  • krajania, ktorých spája so Slovenskom ich pôvod a ktorí sa chcú naučiť reč svojich predkov.
Doklad o absolvovaníPo úspešnom ukončení kurzu (záverečný test na konci každého semestra) a absolvovaní najmenej 75 % výučby frekventant dostane Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Uzávierka prihlášok

21. 6. 2022 – 22. 8. 2022

Len pre uchádzačov s platným prechodným pobytom na území SR, pre cudzincov so slovenským pasom a občanov EÚ, ukrajinskí uchádzači so statusom (dočasné útočisko, doplnková ochrana, azyl).

Cena

3 650 €

Registračný poplatok: 50 € (poplatok je nevratný)