Intenzívny kurz slovenského jazyka - 10 mesiacov

Termín realizácie

03.09.2018 - 28.06.2019

Zimný semester: 03.09.2018 - 01.02.2019
Letný semester: 04.02.2019 - 28.06.2019

Miesto konaniaŽižkova 10, 811 02 Bratislava alebo Odbojárov 10/A, 831 04 Bratislava, v budove Centra ďalšieho vzdelávania UK
Program vzdelávacej aktivityIntenzívny kurz slovenského jazyka pre všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciou na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Cieľ vzdelávacej aktivity

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca). Prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové zručnosti – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách. Aplikovať získané jazykové zručnosti v osobnom a profesijnom živote.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.  
Štruktúra výučby

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia.
20 vyučovacích hodín týždenne. 

Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu  a ústneho pohovoru /okrem začiatočníkov/.

Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach od začiatočníkov  po pokročilých.

Organizačná forma vzdelávaniaskupinová denná prezenčná forma štúdia
Organizácia skúšokSkúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme vždy na záver letného semestra.
Cieľová skupina

Je určený pre široký okruh záujemcov:

  • ktorí nebudú študovať na vysokých školách, ale majú o slovenčinu záujem alebo ju potrebujú v práci a v každodennom živote, napr. pracovníci zahraničných zastupiteľstiev, diplomati, manažéri medzinárodných firiem, lektori cudzieho jazyka a pod.;  
  • ktorí chcú komunikovať v slovenčine s priateľmi a známymi;  
  • pre krajanov, ktorých spája so Slovenskom ich pôvod a ktorí sa chcú naučiť reč svojich predkov.
Doklad o absolvovaníPo úspešnom ukončení kurzu (vykonaní záverečného testu) a absolvovaní najmenej 75%  výučby študent dostane osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Uzávierka prihlášok

do 30. 06. 2017

Podanie prihlášky po tomto termíne bude posudzované individuálne.

Cena

3 650 €

Registračný poplatok: 50 € (poplatok je nevratný)