Intenzívny kurz slovenského jazyka - 10 mesiacov

Termín realizácie

01.09.2021 - 30.06.2022

Zimný semester: 02.09.2021 - 31.01.2022
Letný semester: 01.02.2022 - 30.06.2022

Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava

Program vzdelávacej aktivityIntenzívny kurz slovenského jazyka pre všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciou na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Cieľ vzdelávacej aktivity

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca). Prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové zručnosti – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách. Aplikovať získané jazykové zručnosti v osobnom a profesijnom živote.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.  
Štruktúra výučby

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia.
20 vyučovacích hodín týždenne. 
Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu  a ústneho pohovoru /okrem začiatočníkov/.

Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach od začiatočníkov  po pokročilých.

Organizačná forma vzdelávaniaskupinová denná prezenčná forma štúdia/ v prípade zhoršenia pandemickej situácie bude dištančná forma štúdia cez MS Teams
Organizácia skúšokSkúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme vždy na záver letného semestra.
Cieľová skupina

Je určený pre široký okruh záujemcov:

  • ktorí nebudú študovať na vysokých školách, ale majú o slovenčinu záujem alebo ju potrebujú v práci a v každodennom živote, napr. pracovníci zahraničných zastupiteľstiev, diplomati, manažéri medzinárodných firiem, lektori cudzieho jazyka a pod.;  
  • ktorí chcú komunikovať v slovenčine s priateľmi a známymi;  
  • pre krajanov, ktorých spája so Slovenskom ich pôvod a ktorí sa chcú naučiť reč svojich predkov.
Doklad o absolvovaníPo úspešnom ukončení kurzu (vykonaní záverečného testu) a absolvovaní najmenej 75%  výučby študent dostane osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Uzávierka prihlášok

Prihlášky sa prijímajú od 15.06.2021 do 16.08.2021

Len pre uchádzačov s platným prechodným pobytom na území SR, pre cudzincov so slovenským pasom a občanov EÚ.

Cena

3 650 €

Registračný poplatok: 50 € (poplatok je nevratný)