Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v anglickom jazyku (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, farmácia)

Termín realizácie

ak.rok 2019/2020: 01.10.2019 - 30.06.2020

zimný semester: 01.10.2019 - 31.01.2020
letný semester: 03.02.2020 - 30.06.2020

Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava

Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Program vzdelávacej aktivityTento prípravný program, ktorý organizuje Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov, je súčasťou prípravných kurzov na univerzitné štúdium pre zahraničných študentov, ktorí chcú študovať všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a farmáciu v anglickom jazyku na niektorej z fakúlt medicíny alebo farmácie na vysokých školách na Slovensku. Ponúkame kurzy koncipované špeciálne tak, aby pomohli študentom zdokonaliť sa v angličtine a uistiť sa, že majú odborné predpoklady na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na už spomenuté študijné odbory.
Cieľ vzdelávacej aktivity

Získať a prehĺbiť komunikačné kompetencie v anglickom jazyku. Rozvíjať jazykové kompetencie v odborných predmetoch potrebných na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami vysokých škúl na Slovensku v anglických programoch.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v anglickom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Získať základné kompetencie v slovenskom jazyku (čítať, písať, počúvať a hovoriť)  na úrovni A2.

Štruktúra výučby

Program sa začína trojtýždňovým intenzívnym kurzom angličtiny. Po jazykovom kurze program bude obsahovať 30-32 vyučovacích hodín za týždeň a to anglický jazyk a ďalšie predmety: biológiu, chémiu a fyziku. Je tu možnosť platených konzultácií alebo individuálnych hodín z požadovaných predmetov. 

Organizačná forma vzdelávaniaskupinová denná prezentačná forma výučby
Organizácia skúšokSkúšky sú na konci každého semestra v písomnej a/alebo ústnej forme. 
Cieľová skupina

Maturanti, ktorí sa zaujímajú o štúdium na univerzitách na Slovensku (bakalárske alebo magisterské štúdium) ako samoplatcovia.

Zahraniční študenti, ktorých angličtina je na jazykovej úrovni mierne pokročilý.
Doklad o absolvovaní

Po úspešnom absolvovaní štúdia je študentovi udelené Osvedčenie o absolvovaní programu jazykovej a odbornej prípravy. Toto osvedčenie negarantuje prijatie na univerzitu: zvyšuje šance študenta na úspešné absolvovanie prijímacích skúšok, ako aj na ďalšie úspešné štúdium na univerzite. Rozhodnutie o prijatí na študijné programy na univerzite robí dekan fakulty. 

Uzávierka prihlášok

Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s vízovou povinnosťou: do 15.6.2019

Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s platným prechodným pobytom na území SR, pre cudzincov so slovenským pasom a občanov EÚ: do 30.6.2019

Podanie prihlášky po tomto termíne bude posudzované individuálne.

Cena

4 800 € (vrátane základných študijných materiálov)
Registračný poplatok: 50 € (poplatok je nevratný)