Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku

Termín realizácie

ak.rok 2019/2020:  02.09.2019 - 30.06.2020

Zimný semester: 02.09.2019 - 31.01.2020
Letný semester: 03.02.2020 - 30.06.2020

Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava
Program vzdelávacej aktivityJazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov poskytuje komplexnú prípravu na prijímacie pohovory a následné  vysokoškolské štúdium.
Cieľ vzdelávacej aktivity

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať získané jazykové kompetencie v odbornej a jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium. Obohatiť slovnú zásobu o odbornú terminológiu a pripraviť sa na prijímacie pohovory na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
Štruktúra výučby

Študenti sú zaradení do študijných skupín podľa nasledovných študijných odborov:  

  • medicínsko-biologické odbory  
  • technické odbory  
  • prírodovedné odbory  
  • ekonomické odbory  
  • humanitné odbory, právo
Program začína 5-týždenným intenzívnym kurzom slovenského jazyka. 
Následne má kurz 30-32 hodín týždenne - slovenský jazyk a odborné predmety podľa zvoleného odboru.
Študent má možnosť bezplatných odborných konzultácií, prípadne si doplatiť ďalšie individuálne hodiny z požadovaných predmetov.
Organizačná forma vzdelávaniaSkupinová denná prezentačná forma výučby.
Organizácia skúšokSkúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme v zimnom semestri - semestrálne skúšky a na konci letného semestra - záverečné skúšky.
Cieľová skupinaZahraniční študenti, absolventi zahraničných stredných škôl s maturitou.
Požadované vzdelanie - úplné stredoškolské.
Doklad o absolvovaníPo úspešnom ukončení prípravy študent dostane osvedčenie o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy. 
(Toto osvedčenie nezaručuje prijatie na príslušnú vysokú školu, avšak podstatne zvyšuje predpoklady pre úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a následné štúdium. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan príslušnej fakulty.)
Uzávierka prihlášok

Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s vízovou povinnosťou: do 15.6.2019

Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s platným prechodným pobytom na území SR, pre cudzincov so slovenským pasom a občanov EÚ: do 31.7.2019

Podanie prihlášky po tomto termíne bude posudzované individuálne.

Cena

3 850 €
Registračný poplatok: 50 € (poplatok je nevratný).
Cena platí pri počte 15 prihlásených účastníkov v jednej skupine.