Jazyková a odborná príprava v slovenskom jazyku pre pracovníkov v zdravotníctve

Termín realizácie

Akademický rok 2023/2024

zimný semester: 2. 10. 2023 - 21. 12. 2023

letný semester: 8. 4. 2024 - 28. 6. 2024

Organizačná forma vzdelávania

prezenčne

Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov

Žižkova 10, 811 02 Bratislava

Program vzdelávacej aktivityPrípravný program je určený pre zahraničných pracovníkov, ktorí chcú pracovať v zdravotníckych zariadeniach v odboroch: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, farmácia, ošetrovateľstvo, fyzioterapia a iné.

Kurz je koncipovaný tak, aby sa účastníci vzdelávacieho programu zdokonalili v slovenčine a pripravili sa na úspešné zvládnutie certifikovanej skúšky zo slovenského jazyka.
Cieľ vzdelávacej aktivityZískať a prehĺbiť si jazykové kompetencie vo všeobecnej a odbornej slovenčine a pripraviť sa na vykonanie certifikovanej skúšky zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.
Štruktúra výučby

Rozsah výučby

300 vyučovacích hodín počas 12 týždňov

  • intenzívna jazyková a odborná príprava - slovenský jazyk
  • odborná terminológia zameraná na biológiu človeka
Záverečné testovanieZáverečné testovanie prebieha v písomnej a ústnej forme.  
Cieľová skupinaZahraniční pracovníci a cudzinci pripravujúci sa na výkon povolania v zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky.
Doklad o absolvovaní

Po úspešnom absolvovaní štúdia študent získa Potvrdenie o absolvovaní programu jazykovej prípravy s uvedením počtu absolvovaných hodín.

Po úspešnom vykonaní testovania jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky získa certifikát platný v Európskej únii, ktorý slúži ako doklad o znalosti slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na príslušnej jazykovej úrovni.

https://cdv.uniba.sk/ujop/certifikovana-skuska-zo-slovenciny-ako-cudzieho-jazyka/

Termín podania prihlášky

zimný semester: od 1. 7. 2023 do 17. 9. 2023

letný semester: od 15. 1. 2024 do 15. 3. 2024

Cena

Registračný poplatok: 100 €

Školné: 1 875 €

Celková cena: 1 975 €