Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov

Termín realizácie

30. júna - 19. júla 2019 (príchod a registrácia 30. júna 2019)

Miesto konaniaModra - Harmónia
Cieľ vzdelávacej aktivity
 • získať, resp. prehĺbiť a zdokonaliť komunikačné jazykové kompetencie v slovenskom jazyku, rozšíriť poznatky v oblasti slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry
 • spoznať históriu a kultúru Slovenska a Bratislavy ako európskeho mesta a hlavného mesta, vybudovať, príp. upevniť osobný vzťah k slovenskému jazyku a Slovensku
Cieľová skupinakrajania od 18 rokov (od 17 rokov s plnoletým sprievodom) žijúci v zahraničí so záujmom o slovenský jazyk, históriu a kultúru Slovenska
Úrovne jazykových kurzov 
 • úplný začiatočník A1
 • začiatočník A2
 • mierne pokročilý B1
 • stredne pokročilý B2
 • pokročilý C

Študenti kurzu sú rozdelení do skupín na základe výsledkov vstupného testu, ktorý píšu prvý deň.

Program vzdelávacej aktivity

Výučba:

 • komunikatívny prístup
 • zážitkové učenie
 • projektové vyučovanie
 • prezentácie
 • učebnice zostavené lektormi
 • počítačová miestnosť
 • pripojenie na WiFi sieť

V rámci výučby slovenského jazyka ponúkame:

 • intenzívny kurz slovenského jazyka pre všetky jazykové úrovne
 • prednášky z oblasti jazyka, literatúry, histórie, kultúry a slovenských reálií (určené frekventantom podľa úrovne jazykových znalostí)
 • Slovenčina PLUS: fonetické a jazykové cvičenia (A1  A2), konverzačné a jazykové cvičenia (B1 – B2), literárny a porovnávací slovensko-český seminár (C1 – C2)
Mimoškolské aktivity

Program mimoškolských aktivít

 • tvorivé dielne (ľudový tanec, divadlo, umelecký prednes, spev, tvorivé písanie, fotografia a film)
 • prehliadka mesta Bratislava, vychádzky do okolia
 • výlet loďou na hrad Devín a iné turistické vychádzky v okolí Bratislavy
 • prezentácia slovenského umenia (premietanie filmov, vystúpenia umeleckých súborov, návšteva výstav, koncertov a pod.)
 • návšteva podujatí v rámci Kultúrneho leta v Bratislave
 • športové popoludnie na Magio pláži na brehu Dunaja
 • celodenné exkurzie do závodov a vedeckých stredísk
 • stretnutia s významnými osobnosťami z oblasti umenia, kultúry a športu
 • prezentácia výstupov tvorivých dielní počas spoločného záverečného večera

Exkurzia

3-dňová exkurzia po vybraných regiónoch Slovenska (kultúrne a historické pamiatky – mestá, hrady, múzeá, jaskyne a iné zaujímavosti). 
Počet miest je obmedzený.

Štruktúra výučby

 

1. – 2. hodina     8.30 – 10.00          
Prestávka10.00 – 10.20
3. – 4. hodin10.20 – 11.50
Obed11.50 – 13.50
Slovenčina PLUS/Tvorivé dielne13.50 – 14.35
Doplnkové mimoškolské aktivityod 14.45

 

ORGANIZÁCIA VÝUČBY:

Študenti sú rozdelení do skupín na základe výsledkov vstupného testu, ktorý píšu prvý deň. Študijnú skupinu tvorí 10 – 15 študentov. Výučba prebieha od pondelka do piatka a pozostáva zo 4 vyučovacích hodín všeobecného jazyka doobeda a 1 vyučovacia hodina špecializovaného jazyka(Slovenčina PLUS) popoludní (1 vyučovacia hodina/45 min.). Priama výučba sa dopĺňa rôznymi záujmovými aktivitami.

Časová dotáciaJedna vyučovacia hodina trvá 45 minút (25 hodín/týždeň), počas kurzu študenti absolvujú 100 vyučovacích hodín vrátane mimoškolských aktivít.
Doklad o absolvovaníosvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Uzávierka prihlášokdo 15.05.
Cena

Kurz je hradený zo štipendia MŠVVaŠ SR okrem poplatku za mestskú daň a za učebnice.

Pokyny k prihlasovaniu na LU 2017 pre záujemcov o štipendium MŠVVaŠ SR

Záujemca o štipendium si na stránke www.eduabroad.sk/kalendar-udalosti/  vyhľadá  príslušný vzdelávací program, o ktorý má záujem –  vzdelávací program Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov alebo Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov – maturantov. Elektronicky vyplní príslušný prihlasovací formulár a odošle ho. Každý, kto sa prihlási, zašle aj odporúčanie príslušného krajanského spolku na adresu ÚJOP CĎV UK.

 

PODMIENKY PRIJATIA: 

 • zaslanie vyplnenej prihlášky
 • zaslanie motivačného listu
 • potvrdenie príslušného krajanského spolku
 • dodržanie vekovej kategórie

 

Motivačný list je potrebné zaslať na e-mailovú adresu ujopcdv.uniba.sk. Prihláška bez motivačného listu nebude zaregistrovaná.

Potvrdenie príslušného krajanského spolku je potrebné naskenovať a zaslať na adresu študijného oddelenia ÚJOP CĎV UK (ujopcdv.uniba.sk).
Tieto potvrdenia môžu byť zasielané aj hromadne pre viacerých prihlásených. Originály potvrdení príslušného krajanského spolku si prinesú vybraní účastníci LU so sebou.

Kompletné prihlášky budú po uzávierke posúdené komisiou ÚJOP CĎV UK. Vybraní účastníci LU – štipendisti budú o prijatí na LU 2017 informovaní e-mailom a tiež prostredníctvom krajanských spolkov.

Viac o možnosti získať stipendium Vlády SR nájdete na web stránke MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk), konkrétne na stránke Medzinárodná spolupráca, Štipendiá a programy, Štipendiá vlády SR pre zahraničných študentov.