Kurz slovenského jazyka a kultúry

Termín realizácie30. júna - 19. júla 2019 (príchod a registrácia 30. júna 2019)
Miesto konaniaModra - Harmónia
Cieľ vzdelávacej aktivity
 • získať, resp. prehĺbiť a zdokonaliť komunikačné jazykové kompetencie v slovenskom jazyku, rozšíriť poznatky v oblasti slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry
 • spoznať históriu a kultúru Slovenska a Bratislavy ako európskeho mesta a hlavného mesta, vybudovať, príp. upevniť osobný vzťah k slovenskému jazyku a Slovensku
Cieľová skupinazahraniční záujemcovia o štúdium slovenského jazyka, histórie a kultúry, krajania žijúci v zahraničí, potomkovia Slovákov žijúci v zahraničí, priatelia Slovenska a Slovákov, slovakisti a slavisti, študenti slovakistiky a slavistiky  na zahraničných univerzitách, učitelia slovenského jazyka na všetkých typoch zahraničných škôl a zahraniční pracovníci rôznych inštitúcií, podnikov a  kultúrnych ustanovizní
Úrovne jazykových kurzov 
 • úplný začiatočník A1
 • začiatočník A2
 • mierne pokročilý B1
 • stredne pokročilý B2
 • pokročilý C

Študenti kurzu sú rozdelení do skupín na základe výsledkov vstupného testu, ktorý píšu prvý deň.

Program vzdelávacej aktivity

Výučba:

 • komunikatívny prístup
 • zážitkové učenie
 • projektové vyučovanie
 • prezentácie
 • učebnice zostavené lektormi
 • počítačová miestnosť
 • pripojenie na WiFi sieť

V rámci výučby slovenského jazyka ponúkame:

 • intenzívny kurz slovenského jazyka pre všetky jazykové úrovne
 • prednášky z oblasti jazyka, literatúry, histórie, kultúry a slovenských reálií (určené frekventantom podľa úrovne jazykových znalostí)
 • Slovenčina PLUS: fonetické a jazykové cvičenia (A1  A2), konverzačné a jazykové cvičenia (B1 – B2), literárny a porovnávací slovensko-český seminár (C1 – C2)
 
Mimoškolské aktivity

Program mimoškolských aktivít

 • tvorivé dielne (ľudový tanec, divadlo, umelecký prednes, spev, tvorivé písanie, fotografia a film)
 • prehliadka mesta Bratislava, vychádzky do okolia
 • výlet loďou na hrad Devín a iné turistické vychádzky v okolí Bratislavy
 • prezentácia slovenského umenia (premietanie filmov, vystúpenia umeleckých súborov, návšteva výstav, koncertov a pod.)
 • návšteva podujatí v rámci Kultúrneho leta v Bratislave
 • športové popoludnie na Magio pláži na brehu Dunaja
 • celodenné exkurzie do závodov a vedeckých stredísk
 • stretnutia s významnými osobnosťami z oblasti umenia, kultúry a športu
 • prezentácia výstupov tvorivých dielní počas spoločného záverečného večera

Exkurzia

3-dňová exkurzia po vybraných regiónoch Slovenska (kultúrne a historické pamiatky – mestá, hrady, múzeá, jaskyne a iné zaujímavosti). 
Počet miest je obmedzený.

Cena exkurzie: 145 €

Štruktúra výučby

1. – 2. hodina       8.30 – 10.00           
Prestávka10.00 – 10.20
3. – 4. hodina10.20 – 11.50
Obed 11.50 – 13.50
Slovenčina PLUS/Tvorivé dielne13.50 – 14.35
Doplnkové mimoškolské aktivityod 14.45

ORGANIZÁCIA VÝUČBY:

Študenti sú rozdelení do skupín na základe výsledkov vstupného testu, ktorý píšu prvý deň. Študijnú skupinu tvorí 10 – 15 študentov. Výučba prebieha od pondelka do piatka a pozostáva zo 4 vyučovacích hodín všeobecného jazyka doobeda a 1 vyučovacia hodina špecializovaného jazyka (Slovenčina PLUS) popoludní (1 vyučovacia hodina/45 min.). Priama výučba sa dopĺňa rôznymi záujmovými aktivitami.

Časová dotáciaJedna vyučovacia hodina trvá 45 minút (25 hodín/týždeň), počas kurzu študenti absolvujú 100 vyučovacích hodín vrátane mimoškolských aktivít.  
Doklad o absolvovaníosvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Uzávierka prihlášokdo 15.05.
Cena

registračný poplatok (nevratný): 20 €
poplatok za výučbu: 579 € 

možnosť zľavy 10% z ceny za výučbu v prípade registrácie a zaplatenia do 30. apríla 2019, okrem poplatku za mestskú daň a za učebnice