Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov - maturantov

PREDBEŽNÉ OPATRENIA: ZMENA FORMY VÝUČBY

 

Cieľová skupinakrajania, študenti stredných škôl od 16 rokov v predmaturitných alebo maturitných ročníkoch
Termín
5. júl - 16. júl 2021
Trvanie2 týždne, 10 pracovných dní, pondelok - piatok
Forma programudištančná online forma cez aplikáciu MS Teams v malých skupinách
Cieľ vdelávacieho programuRozvíjať komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku a odborných predmetoch potrebné na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami VŠ na Slovensku, získať zručnosti na úspešné absolvovanie testov všeobecných študijných predpokladov
Časová dotácia

48 hodín priama online výučba, 45 minút/vyučovacia hodina

(4 vyučovacie hodiny/deň, 20 vyučovacích hodín/týždeň – slovenský jazyk + 4 vyučovacie hodiny/týždeň spoločné online doplnkové aktivity – jazykové súťaže, spev, hravé popoludnia)

Program1. - 2. hodina    9.00 - 10.30
Prestávka        10.30 - 10.45
3. - 4. hodin    10.45 - 12.15
5. hodina        13.00 - 13.45
Obsah výučbyonline jazykové semináre (rozvoj komunikatívnych a gramatických kompetencií),vrátane odborného jazyka, odborné semináre zamerané na všeobecné študijné predpoklady a počítačovú gramotnosť
Nové učebné materiály onlinepripravené lektormi ÚJOP CĎV UK v súlade s programovou štruktúrou
Prijímanie prihlášok10. máj - 21. jún 2021
CenaKurz je hradený zo štipendia MŠVVaŠ SR.

 

 

Pokyny k prihlasovaniu na LU 2020 pre záujemcov o štipendium MŠVVaŠ SR

Záujemca o štipendium si na stránke https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati  vyhľadá  príslušný vzdelávací program, o ktorý má záujem –  vzdelávací program Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov alebo Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov – maturantov. Elektronicky vyplní príslušný prihlasovací formulár a odošle ho. Každý, kto sa prihlási, zašle aj odporúčanie príslušného krajanského spolku na adresu ÚJOP CĎV UK.

Prihláška na štipendijný program bude zverejnená na webovej stránke https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati  v apríli 2020.

 

PODMIENKY PRIJATIA: 

  • zaslanie vyplnenej prihlášky
  • zaslanie motivačného listu
  • potvrdenie príslušného krajanského spolku
  • dodržanie vekovej kategórie

 

Motivačný list je potrebné zaslať na e-mailovú adresu ujopcdv.uniba.sk. Prihláška bez motivačného listu nebude zaregistrovaná.

Potvrdenie príslušného krajanského spolku je potrebné naskenovať a zaslať na adresu študijného oddelenia ÚJOP CĎV UK (ujopcdv.uniba.sk). 

Tieto potvrdenia môžu byť zasielané aj hromadne pre viacerých prihlásených. Originály potvrdení príslušného krajanského spolku si prinesú vybraní účastníci LU so sebou.

Kompletné prihlášky budú po uzávierke posúdené komisiou ÚJOP CĎV UK. Vybraní účastníci LU – štipendisti budú o prijatí na LU 2020 informovaní e-mailom a tiež prostredníctvom krajanských spolkov.

Viac o možnosti získať stipendium Vlády SR nájdete na web stránke MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk), konkrétne na stránke Medzinárodná spolupráca, Štipendiá a programy, Štipendiá vlády SR pre zahraničných študentov.