Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov - maturantov

PREDBEŽNÉ OPATRENIA: ZMENA FORMY VÝUČBY

 

Cieľová skupinakrajania, študenti stredných škôl od 16 rokov v predmaturitných alebo maturitných ročníkoch
Termín
11. júl - 22. júl 2022
Trvanie2 týždne, 10 pracovných dní, pondelok - piatok
Forma programuOnline - MS Teams
Cieľ vdelávacieho programuRozvíjať komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku a odborných predmetoch potrebné na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami VŠ na Slovensku, získať zručnosti na úspešné absolvovanie testov všeobecných študijných predpokladov
Časová dotácia

48 hodín priama online výučba, 45 minút/vyučovacia hodina

(4 vyučovacie hodiny/deň, 20 vyučovacích hodín/týždeň – slovenský jazyk + 4 vyučovacie hodiny/týždeň spoločné online doplnkové aktivity – jazykové súťaže, spev, hravé popoludnia)

Program1. - 2. hodina    9.00 - 10.30
Prestávka        10.30 - 10.45
3. - 4. hodin    10.45 - 12.15
5. hodina        12.25 - 13.10
Obsah výučbyonline jazykové semináre (rozvoj komunikatívnych a gramatických kompetencií),vrátane odborného jazyka, odborné semináre zamerané na všeobecné študijné predpoklady a počítačovú gramotnosť
Nové učebné materiály onlinepripravené lektormi ÚJOP CĎV UK v súlade s programovou štruktúrou
Prijímanie prihlášok16. máj - 26. jún 2022
CenaKurz je hradený zo štipendia MŠVVaŠ SR.

 

Online prihláška bude dostupná od 16. mája 2022.

Pokyny k prihlasovaniu na LU 2022 pre záujemcov o štipendium MŠVVaŠ SR

Záujemca o štipendium (bezplatný online kurz) si na stránke https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati  vyhľadá  príslušný vzdelávací program, o ktorý má záujem –  vzdelávací program Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov alebo Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov – maturantov. Elektronicky vyplní príslušný prihlasovací formulár a odošle ho.

Prihláška na štipendijný program bude zverejnená na webovej stránke https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati  od 16. mája 2022.

 

PODMIENKY PRIJATIA: 

  • zaslanie vyplnenej prihlášky
  • zaslanie motivačného listu
  • potvrdenie príslušného krajanského spolku
  • dodržanie vekovej kategórie

 

Motivačný list je potrebné zaslať na e-mailovú adresu Študijného oddelenia ÚJOP CĎV RUK: ujopcdv.uniba.sk spolu s potvrdením príslušného krajanského spolku Prihláška bez motivačného listu nebude zaregistrovaná (scany).

Tieto potvrdenia môžu byť zasielané aj hromadne pre viacerých prihlásených.

Kompletné prihlášky budú po uzávierke posúdené komisiou ÚJOP CĎV RUK. Vybraní účastníci LU – štipendisti budú o prijatí na LU 2022 informovaní e-mailom a tiež prostredníctvom krajanských spolkov až po termíne uzávierky prihlášok (po 26. 6. 2022).

Viac o možnosti získať stipendium Vlády SR nájdete na web stránke MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk), konkrétne na stránke Medzinárodná spolupráca, Štipendiá a programy, Štipendiá vlády SR pre zahraničných študentov.