Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Inštitúcia

ÚJOP CĎV UK je jedinečné špecializované pracovisko verejnoprávnej univerzity na Slovensku, ktoré zabezpečuje výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka a odborných predmetov a organizuje certifikované skúšky Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Termín realizácie skúšok

Termíny v akademickom roku 2022/2023:

 

12. a 13. jún 2023 - prezenčne


Registrácia na skúšku v júni bude otvorená do 31. 5. 2023 

 

Ďalšie termíny v akademickom roku 2023/2024 - registrácia bude otvorená od 1. júla 2023:

19. a 20. september 2023

12. a 13. december 2023


Miesto konaniaprezenčne, Žižkova 10, Bratislava
Charakteristika testovania

Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa realizuje v jazykových úrovniach: A2, B1, B2, C1, C2. 

Skúška je určená všetkým cudzincom, ktorí si chcú alebo potrebujú overiť stupeň svojej komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku.

Štruktúra skúšky

Písomná časť: gramaticko-lexikálny test v trvaní 120 min.


Modelové testy


Ústna časť: riadený rozhovor (interview) vrátane riešenia problémovej úlohy v trvaní cca 30 min.  

Testovanie základných jazykových zručností:

 • hovorenie
 • počúvanie s porozumením
 • čítanie s porozumením
 • písanie 
Výstupný doklad

Výstupnou formou testovania je certifikát platný v Európskej únii, ktorý slúži ako doklad o znalosti slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na príslušnej jazykovej úrovni.
Neúspešný absolvent skúšky obdrží len podrobnú správu hodnotenia jednotlivých jazykových zručností.

Certifikát a slovné hodnotenie sú vydané do 30 dní odo dňa konania skúšky.

Certifikát slúži ako: 

 • doklad o schopnosti zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na príslušnej jazykovej úrovni; 
 • doklad o dosiahnutí jazykovej schopnosti na vykonávanie pracovných činností, pri ktorých sa vyžaduje ovládanie slovenského jazyka; 
 • doklad pre ďalšie štúdium v SR na vysokých školách;
 • ďalší doklad  k  žiadosti  o nostrifikáciu  stredoškolského  vysvedčenia na akademické účely.
Proces prihlasovania

 

 • Vyplnenie online prihlášky.
 • Registrácia je možná do termínu uzávierky prihlášok.
 • Po uzávierke prihlášok obdržíte email s ďalšími informáciami (pozvánka na skúšku, platobné inštrukcie).
 • Registrácia na jazykovú skúšku v júni bude možná do 31. 5. 2023.
 
Konzultácie pred testovaním

Online konzultácia slúži na posúdenie jazykovej úrovne a bližšie informácie o priebehu jazykovej skúšky.

Je spoplatnená sumou 20 €/45 min., prebieha cez MS Teams.

Záujem o konzultáciu je možné označiť v prihláške.

Cena

150 € (riadny termín)

200 € (mimoriadny termín – len vo veľmi špecifických prípadoch)

Informácie poskytujeme emailom: tjk@cdv.uniba.sk

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

1.       Kedy je termín konania skúšky?

Termíny skúšky sú uvedené na našej webovej stránke www.cdv.uniba.sk v záložke Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka – Termín realizácie skúšok. Termíny sú priebežne aktualizované.

2.       Je možné vykonať skúšku aj mimo termínov uvedených na Vašej stránke?

Áno. Skúšku môžete vykonať aj mimo termínov uvedených na našej stránke v tzv. mimoriadnom termíne – v prípade záujmu je potrebné kontaktovať priamo Študijné oddelenie ÚJOP CĎV UK: tjkcdv.uniba.sk, následne Vás budeme kontaktovať a navrhneme Vám termín, ktorý bude zohľadňovať Vašu individuálnu požiadavku. Mimoriadny termín je spoplatnený vyššou sumou ako riadny termín a je potrebné, aby ste za skúšku zaplatili vopred.

3.       Ako sa môžem na skúšku prihlásiť?

Na skúšku sa môžete prihlásiť tak, že vyplníte a zašlete online formulár PRIHLÁŠKA, ktorý nájdete na našej webovej stránke www.cdv.uniba.sk v záložke Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka. Prihlášku je potrebné zaslať do termínu uzávierky prihlášok. Po prijatí formulára prihlášky Vám najneskôr 1 týždeň pred skúškou zašleme pozvánku  s kompletnými informáciami o konaní skúšky (čas, miesto, spôsob úhrady).

4.       Kedy a ako môžem zaplatiť za skúšku?

Po termíne uzávierky prihlášok Vám budú zaslané platobné údaje. Zaplatiť za skúšku je potrebné ešte pred konaním skúšky prevodom sumy, ktorou je skúška spoplatnená, na účet našej inštitúcie.

5.       Ako vyzerá skúška?

Skúška má dve časti – písomnú a ústnu časť. Písomnú časť predstavuje gramaticko-lexikálny test v trvaní 120 min. Ako príprava na túto časť skúšky Vám môžu poslúžiť modelové testy, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.cdv.uniba.sk v záložke Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka – Štruktúra skúšky – Modelové testy. Ústna časť trvá cca 30 min. a prebieha formou riadeného rozhovoru (interview), v rámci ktorého odpovedáte na otázky na rôzne témy každodenného života, ktoré zodpovedajú testovanej úrovni (A2, B1, B2, C1 alebo C2). Na všetkých testovaných úrovniach okrem úrovne A2 ďalej testujeme počúvanie s porozumením a v závere riešite spoločne so skúšajúcim  tzv. problémovú  úlohu, čiže spontánne tvoríte situačný dialóg na zadanú tému.

6.       Koľko dní trvá skúška?

V závislosti počtu účastníkov je skúška rozdelená do dvoch dní. Prvý deň prebieha písomná časť a na nasledujúci deň ústna časť. Pri menšom počte testovaných je možné vykonať písomnú a ústnu časť v priebehu prvého dňa resp. účastníci, ktorí pricestujú na skúšku zo zahraničia, majú nárok na skúšku počas prvého dňa.

7.       Kedy sa dozviem výsledok skúšky?

O výsledkoch skúšky budete informovaní mailom do 15 dní po vykonaní skúšky.

8.       Ako si mám správne vybrať jazykovú úroveň, na ktorej budem skúšku absolvovať?

V prípade, že sa neviete rozhodnúť, na akej jazykovej úrovni máte skúšku vykonať, môžete využiť možnosť absolvovať konzultáciu na posúdenie momentálnej jazykovej spôsobilosti (osobne alebo online), v rámci ktorej sa vám pokúsime čo najlepšie poradiť. O konzultáciu je potrebné požiadať zaslaním samostatnej online prihlášky na konzultáciu resp. túto možnosť vyznačiť priamo vo online prihláške na jazykovú skúšku. Následne Vás bude kontaktovať náš lektor slovenčiny, ktorý s vami konzultáciu zrealizuje a navrhne vám termín konania. Konzultácia trvá 45 minút a je spoplatnená sumou 20 eur, ktorú je potrebné uhradiť na náš účet ešte pred konzultáciou.

9.       Na akú úroveň sa mám prihlásiť, ak sa rozhodnem na Slovensku študovať, príp. sa budem potrebovať preukázať certifikátom svojmu zamestnávateľovi na Slovensku?

Pre štúdium na slovenských vysokých školách sa štandardne požaduje úroveň B2, ale v niektorých odboroch to môže byť aj úroveň B1 – je vhodné si to zistiť individuálne. Zamestnávatelia na Slovensku niekedy požadujú konkrétnu úroveň, na ktorej by ste mali skúšku vykonať, napr. v školstve je požadovaná úroveň C1, ale v iných profesijných oblastiach môže byť požadovaná aj nižšia úroveň, príp. nie je požadovaná žiadna konkrétna úroveň. Aj v tomto prípade odporúčame požiadať o túto informáciu u svojho zamestnávateľa.

10.   Je možné zmeniť úroveň, na ktorú som sa prihlásil?

Áno. Ak sa rozhodnete, že skúšku chcete vykonať na inej úrovni, ako ste uviedli v prihláške, stačí, ak nás o tom čo najskôr pred konaním skúšky požiadate mailom – novú prihlášku už nie je potrebné zasielať. V prípade zmeny úrovne je potrebné zaslať žiadosť na: tjkcdv.uniba.sk

11.   Je potrebné absolvovať nejaký jazykový kurz, aby som mohol u Vás skúšku absolvovať?

Nie. Na skúške testujeme Vašu komunikačnú kompetenciu a jednotlivé zručnosti v slovenskom jazyku, ktoré ste mohli nadobudnúť rôznym spôsobom, preto nie je nevyhnutné, aby ste absolvovali jazykový kurz – či už u nás alebo v akejkoľvek inej jazykovej inštitúcii.