Večerný kurz slovenského jazyka

Termín realizácie

Zimný semester: 19.09.2022 – 31.01.2023
Letný semester:  06.02.2023 – 30.06.2023

Organizačná forma vzdelávania

Prezenčná forma výučby (Žižkova 10, Bratislava). Maximálne 10 študentov v jednej skupine.

Program vzdelávacej aktivityVečerný kurz slovenského jazyka pre všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciou na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Cieľ vzdelávacej aktivity

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca). Prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové zručnosti – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách. Aplikovať získané jazykové kompetencie v osobnom a profesijnom živote.

Štruktúra výučby

Vyučovanie prebieha v pondelok a v stredu vo večerných hodinách.
4 vyučovacie hodiny týždenne v čase: 18:00 – 19:30 hod. (GMT +1)
Spolu: 72 hodín.

Okrem úrovne začiatočníkov (A1) absolvujú záujemcovia o kurz online vstupný test, ktorý slúži na zistenie ich jazykovej úrovne a zaradenie do vhodnej skupiny.

Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach:

  • úplní začiatočníci  A1
  • začiatočníci  A2
  • mierne pokročilí  B1
  • stredne pokročilí  B2
Cieľová skupina

Je určený pre široký okruh záujemcov, ktorí sa nemôžu zúčastňovať na dennej výučbe, t.j. pracujúcim, prípadne inak zaneprázdneným a ktorí:

  • pracujú a žijú na Slovensku;
  • majú slovenských kolegov alebo zamestnancov; 
  • chcú komunikovať v slovenčine s priateľmi a známymi;
  • potrebujú sa dorozumieť v bežných denných situáciách;
  • chcú rozumieť správam v médiách (TV, rádio, tlač).
Doklad o absolvovaníPo absolvovaní najmenej 75%  výučby študent dostane osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Uzávierka prihlášok

Zimný semester: Prihlášky sa prijímajú od 01.07.2022 do 09.09.2022
Letný semester: Prihlášky sa prijímajú od 09.01.2023 do 31.01.2023

Len pre uchádzačov s platným prechodným pobytom na území SR, pre cudzincov so slovenským pasom a občanov EÚ, ukrajinskí uchádzači so statusom (dočasné útočisko, doplnková ochrana, azyl).

 

Cena

380 € (cena nezahŕňa učebnicu,  cca. 25 - 35 €)
Pre pokračujúcich študentov je 10% zľava z konečnej ceny kurzu!