Zmluvné podmienky JOP CĎV UK

Článok 1 - Základné ustanovenia

1) Zmluvný vzťah medzi Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského vBratislave (ďalej len „CĎV UK“) a zahraničným záujemcom o štúdium (ďalej len„záujemca“), resp. zahraničným študentom/účastníkom vzdelávania v Jazykoveja odbornej príprave cudzincov a krajanov CĎV UK (ďalej len „JOP CĎV UK“) vznikápísomným vyjadrením súhlasu záujemcu so Zmluvnými podmienkami potvrdenýmpodpisom s doručením na JOP CĎV UK a súčasným prijatím uhradených poplatkov špecifikovaných v Akceptačnom liste.

2) Prijatím uhradených poplatkov podľa čl. 1 ods. 1) sa rozumie pripísanie sumy na účet JOP CĎV UK vo výške určenej Akceptačným listom.

3) Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na študentov študujúcich vo vzdelávacích programoch Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium a Intenzívna jazyková príprava k štúdiu na vysokej škole.

Článok 2 - Povinnosti študenta/účastníka vzdelávania

1) Záujemca o štúdium, resp. študent pred nástupom na štúdium v JOP CĎV UK je povinný:

a) bankovým prevodom uhradiť školný, registračný a prípadne ďalšie poplatkyv zmysle špecifikácie (druh a výška poplatkov, lehota splatnosti, bankové údaje)uvedené v Akceptačnom liste,
b) zaslať na JOP CĎV UK priložené Zmluvné podmienky s vlastnoručným podpisom,
c) dodržať miesto a čas nástupu zahraničného študenta/účastníka vzdelávania na štúdium ktoré sú špecifikované v prihláške,
d) hradiť si všetky cestovné náklady,

2) Študent po príchode do SR je povinný:

a) v stanovenom termíne sa zaregistrovať v JOP CĎV UK a nastúpiť na štúdium,
b) pri registrácii predložiť platné víza resp. povolenie na prechodný pobyt na územíSR, ktoré bude mať platnosť počas celej požadovanej doby štúdia na JOP CĎVUK,
c) predložiť na JOP CĎV UK výsledok zdravotnej prehliadky z domovskej krajinynie starší ako 30 dní,
d) zabezpečiť si zdravotné poistenie na území SR vrátane úrazového poisteniaa ostatné druhy poistenia na vlastné náklady,
e) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na vlastné nákladyabsolvovať vstupnú zdravotnú prehliadku na Stredisku cudzokrajných chorôb vBratislave (poplatok za prehliadku je cca 264,- €)

3) Študent počas pobytu v SR a počas štúdia je povinný:

a) plniť povinnosti vyplývajúce zo Študijného a skúšobného poriadku JOP CĎV UK,
b) dodržiavať vnútorné predpisy CĎV UK a ďalšie vnútorné predpisy UK,
c) plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincovv znení neskorších predpisov a dodržiavať príslušné všeobecne záväzné právnepredpisy SR.

4) Zahraničný študent zodpovedá za škody, ktoré počas štúdia spôsobí na majetku UK alebo majetku tretích osôb.

5) Ak študent v stanovenom termíne nenastúpi na štúdium, je povinný bezodkladnenajneskôr však do 10 kalendárnych dní od určeného termínu nástupu písomneoznámiť túto skutočnosť JOP CĎV UK aj s uvedením dôvodov a doložením príslušných dokladov.

6) Ak študent zo závažných dôvodov nemôže nastúpiť na štúdium v stanovenom termíne môže písomne požiadať JOP CĎV UK o možnosť neskoršieho nástupu aj s uvedením dôvodov.

Článok 3 - Povinnosti CĎV UK

1) Poskytnúť študentovi štúdium v JOP CĎV UK vo zvolenom vzdelávacom programev rozsahu stanovenom študijným plánom.

2) CĎV UK - JOP CĎV UK:
a) Po prijatí úhrady poplatkov špecifikovaných v Akceptačnom liste a doručení študentom vlastnoručne podpísaných Zmluvných podmienok na JOP CĎV UK vystaviť a zaslať študentovi nasledovné doklady:

  • Rozhodnutie o prijatí,
  • Potvrdenie o prijatí úhrady poplatkov špecifikovaných v Akceptačnom liste,

b) Po príchode študenta do CĎV UK zabezpečiť jeho registráciu.
c) Poskytnúť pri registrácii študentovi znenie Študijného a skúšobného poriadkuJOP CĎV UK, ustanovenia ktorého je povinný dodržiavať,
d) Poskytnúť študentovi informácie, ako a kde si zabezpečí:

  • vstupnú lekársku prehliadku,
  • zdravotné poistenie na území SR,
  • povolenie na prechodný pobyt, resp. predĺženie prechodného pobytu na
  • území SR.

3) Poskytnúť študentom informácie a pomoc pri kontaktoch a komunikácii s fakultami vysokých škôl v SR, prípadne s ďalšími inštitúciami.

4) JOP CĎV UK pre zahraničného študenta nezabezpečuje:

  • úhradu cestovného, stravného a nevypláca štipendium,
  • žiadny druh poistenia,
  • ubytovanie, ak sa so študentom nedohodne inak.

Článok 4 - Ukončenie zmluvného vzťahu

1) Zmluvný vzťah skončí riadnym skončením štúdia v zmysle ustanovení Študijnéhoa skúšobného poriadku JOP CĎV UK.

2) Zmluvný vzťah ďalej skončí:
a) nenastúpením na štúdium v stanovenom termíne (pozri aj čl.2 ods. 5 týchtozmluvných podmienok) s výnimkou prípadu uvedeného v čl. 2 ods. 6 ak JOP CĎVUK umožní neskorší nástup na štúdium,
b) zanechaním štúdia zo strany študenta,
c) vylúčením študenta zo štúdia.

Článok 5 - Finančné vzťahy

1) CĎV UK nevzniká povinnosť vrátenia uhradených poplatkov za štúdium, ak zmluvný vzťah skončil podľa čl. 4 ods. 2 písm. b) a c).

2) CĎV UK môže vrátiť študentovi časť zaplateného poplatku po odpočítaní 5% storno poplatku z celkovej sumy školného v prípade, ak nenastúpi na štúdium v stanovenom termíne pri splnení ustanovenia čl. 2 ods. 5 týchto zmluvných podmienok. V prípade, že nesplní ustanovenie podľa č.2 ods.5 týchto zmluvných podmienok, nárok na vrátenie školného mu nevzniká.

3) V prípade prerušenia štúdia zo strany študenta CĎV UK nemá povinnosť vrátenia časti zaplatených poplatkov.

4) Neskorší nástup na štúdium nie je dôvodom pre vrátenie uhradeného školného poplatku, ani jeho časti. Taktiež oneskorený nástup na štúdium neoprávňuje študenta požadovať nahradenie zmeškaných vyučovacích hodín.

5) V individuálnych prípadoch hodných osobitného zreteľa môže riaditeľ CĎV UK nanávrh JOP CĎV UK rozhodnúť o vrátení časti zaplatených poplatkov. Na takétovrátenie časti poplatkov nie je právny nárok.

Článok 6 - Ďalšie ustanovenia

1) Záujemca o štúdium súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov z dôvodov vedenia agendy v informačných systémoch JOP CĎV UK a v marketingových informáciách pre internú potrebu JOP CĎV UK.