Univerzita tretieho veku

 Univerzita tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave  bola založená na jar v roku 1990 a od októbra toho roku začala svoju činnosť pre prvých 235 záujemcov. Na programoch UTV participujú učitelia a vedeckí pracovníci z fakúlt UK, ako aj odborníci z praxe v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Fakultou architektúry STU a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. UTV CĎV UK sídli v budove CĎV UK na ul. Odbojárov 10/a v Bratislave.  

Od januára 2021 sme pre študentov UTV a pre širokú verejnosť pripravili projekt "Online Univerzita tretieho veku". Ponúkame vzdelávanie v odborných programoch z rôznych oblastí. K absolvovaniu webinára  je potrebné mať emailovú adresu, počítač s mikrofónom a reproduktormi, internetové pripojenie,  webkamera nie je podmienkou. Študenti sa môžu do prednášok aktívne zapájať, diskutovať s vyučujúcimi a klásť otázky. Výhodou Online UTV je vzdelávanie z pohodlia domova. 

Prednášky na Online UTV sa konajú každých 7 dní s jednou tematickou dvojhodinovou prednáškou a realizujú sa v pracovných dňoch podľa rozvrhu jednotlivých odborov.  

Štúdium na UTV je formou záujmového nekvalifikačného štúdia. Poslucháčmi UTV CĎV UK v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa na UTV nekonajú a poslucháči sú prijímaní len na základe poradia. 

Poslaním Univerzity Tretieho Veku je:

  • prispievať k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie
  • vytvárať nový, vysokohodnotný životný program seniorov
  • prispievať ku kvalitnému vypĺňaniu voľného času
  • prispievať k rozširovaniu obzoru, zvyšovaniu vedomostí, objasňovaniu neznámych skutočností a k poskytovaniu najnovších informácií z oblasti vedy a spoločenského diania
  • pomáhať integrovaniu sa do spoločnosti v nových podmienkach, ktoré vznikajú v období prechodu do dôchodku i počas dôchodku
  • prispievať k zlepšovaniu psychofyzickej kondície u seniorov a spomaľovaniu starnutia