Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave  bola založená na jar v roku 1990 a od októbra toho roku začala svoju činnosť pre prvých 235 záujemcov. Na programoch UTV participujú učitelia a vedeckí pracovníci z fakúlt UK, ako aj odborníci z praxe. UTV CĎV UK sídli v budove CĎV UK na ul. Odbojárov 10/a v Bratislave.  

Štúdium na UTV je formou záujmového nekvalifikačného štúdia. Poslucháči UTV navštevujú prednášky vybraný študijných odborov. 

Prednášky v UTV sa konajú každých 14 dní s jednou tematickou dvojhodinovou prednáškou a realizujú sa v pracovných dňoch podľa rozvrhu jednotlivých odborov. (Pre štúdium v odboroch nie je potrebné mať ukončený 1. všeobecný ročník.)

Po ukončení štúdia je absolventom štúdia slávnostne odovzdané osvedčenie zo záujmového štúdia na UTV. 

Poslucháčmi UTV CĎV UK v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa na UTV nekonajú a poslucháči sú prijímaní len na základe poradia.

Poslaním Univerzity Tretieho Veku je:

  • prispievať k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie
  • vytvárať nový, vysokohodnotný životný program seniorov
  • prispievať ku kvalitnému vypĺňaniu voľného času
  • prispievať k rozširovaniu obzoru, zvyšovaniu vedomostí, objasňovaniu neznámych skutočností a k poskytovaniu najnovších informácií z oblasti vedy a spoločenského diania
  • pomáhať integrovaniu sa do spoločnosti v nových podmienkach, ktoré vznikajú v období prechodu do dôchodku i počas dôchodku
  • prispievať k zlepšovaniu psychofyzickej kondície u seniorov a spomaľovaniu starnutia