Ďalšie vzdelávacie aktivity

Konferencie

Konferencia k 20. Výročiu Asociácie UTV na Slovensku (ASUTV)
sa konala dňa 27. Novembra 2014 v priestoroch Študijného a kongresového strediska CĎV UK v Modre Harmónii. Program konferencie je dostupný na stránke Asociácie Univerzít Tretieho Veku na Slovensku.

20. výročie otvorenia prvej UTV na Slovensku
bolo témou medzinárodnej konferencie dňa 7. októbra 2010, ktorú realizovala UTV CĎV UK pod záštitou rektora UK na pôde Univerzity Komenského v spolupráci s Asociáciou UTV na Slovensku a Európskou federáciou starších študentov (EFOS). Účastníkmi konferencie boli nielen odborní a organizační pracovníci z UTV ale aj frekventanti štúdia zo Slovenska a členských univerzít EFOS (http://www.efos-europa.eu/). Významnými hosťami boli okrem rektora UK v Bratislave aj vedúca komisie pre starnutie pri OSN vo Viedni Ing.arch. Monika Anna Klenovec a generálny riaditeľ sekcie pre celoživotné vzdelávanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Mgr. Boris Sloboda. Konferencie sa zúčastnili ďalší zahraniční hostia z 9 európskych univerzít, viceprezident EFOS Dipl. Ing. Peter Hug a ďalší členovia výboru EFOS a jej členských univerzít. Účasť za Slovensko bola zastúpená 210 účastníkmi zo všetkých slovenských univerzít tretieho veku.

Semináre

Zástupcovia UK i jej UTV aktívne vystupujú s referátmi k problematike vzdelávania starších ľudí a k výsledkom prieskumov, realizovaných na Univerzite tretieho veku CĎV UK v Bratislave (pozri príspevky v časti Abstrakty výskumných prác).

UTV UK pripravila v spolupráci s inými partnermi počas uplynulých rokov niekoľko odborných seminárov i s medzinárodnou účasťou. Odborné semináre zamerané na riešenie projektových úloh európskych projektov Sokrates, Grundtvig a Erasmus+, sú realizované v spolupráci s projektovými partnermi (pozri časť Európske projekty). 

Hodnoty človeka v európskom ponímaní
bola téma odborného semináru, ktorý sa konal v spolupráci s Európskou federáciou starších študentov na pôde CĎV UK v apríli 2013 a otvoril priestor pre diskusiu k predloženému projektu LLP VAMOS.
Úvodnú prednášku „Hodnoty ako základ pre pochopenie zmyslu života" predniesla prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. z Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ktorú následne doplnila po praktickej stránke IJda Blüm z Univerzity Groningen na tému Atlas európskych hodnôt.  

Exkurzie

Odborné exkurzie sú súčasťou mnohých vzdelávacích programov UTV. Vo významnej miere dopĺňajú teóriu s praxou v historických odboroch, farmaceutických a v odbore Záhradníctvo.

Astronómia
Odborný lektor: Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

Dedičstvo antického sveta
Odborný lektor: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Dejiny a pamiatky Bratislavy
Odborný lektor: PhDr. Alžbeta Sopušková

Dejiny výtvarného umenia
Odborný lektor: PhDr. Tomáš Surý, ArtD., PhDr. Ľuboslav Moza

Divadlo a hudba v premenách času
Odborný lektor: PhDr. Klaudia Nagyová, CSc.

Etnológia a kultúrna antropológia
Odborný lektor: Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

História a kultúra Rakúska
Odborný lektor: PhDr. Alžbeta Sopušková 

Latinčina a kultúra antického Ríma
Odborný lektor: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Lieky a zdravie
Odborný lektor: Doc. RNDr. Štefánia Vaverková, CSc., PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

Svet opery
Odborný lektor: PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

UNESCO
Odborný lektor: PhDr. Alžbeta Sopušková

Záhradníctvo
Odborný lektor: Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., Prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

Letné vzdelávacie aktivity

Letná Bratislavská univerzita seniorov
je každoročne pripravovaná v spolupráci Univerzity Komenského v Bratislave a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava v mesiaci august v priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca. Široký záujem seniorov z celej Bratislavy potvrdzuje každoročne účasť 160 seniorov od roku 2011.

Letný rekondično ozdravovací pobyt seniorov
ponúkame v letných mesiacoch v našom zariadení v Modre-Harmónii v záujme rozvoja fyzických a psychických kondícií. Témy podujatia sú orientované aqua fitness, zdravotné cvičenia, jogu, nordic walking, zdravý spôsob života a poznávanie okolia.

Aktuálnu ponuku letných vzdelávacích aktivít nájdete v časti CĎV AKTUÁLNE.

Klub UTV

V Medzinárodnom roku starších ľudí 1999 bolo založené občianske združenie Klub UTV pri UK. Združenie pripravuje spoločenské a mnohé vzdelávacie podujatia pre svojich členov v záujme kvalitného využívania voľného času. Viac informácií nájdete na stránke www.klubutv.sk.