UTV videá - Dejiny Slovenska II.

AUDIOVIZUÁLNE PREDNÁŠKY K DEJINÁM SLOVENSKA

V tejto sekcii nájdete všetky audiovizuálne prednášky, ktoré boli v rámci projektu KEGA č. 024UK-4/2019 E-learning ako inovatívna forma univerzitného a celoživotného vzdelávania odbore slovenské dejiny (2019 – 2021) realizované.

I. AKO CHÁPAŤ SLOVENSKÉ DEJINY

II. AKO VZNIKALI SLOVANIA

III. PRVÉ ROKY SLOVANOV NA POLITICKEJ SCÉNE EURÓPY

IV. VÝZNAM NOMÁDOV V SLOVENSKÝCH DEJINÁCH

V. SLOVANIA A AVARI - AVARI A SLOVANIA

VI. SLOVANSKÉ KRÁĽOVSTVO SAMA

VII. VZNIK PRVÝCH SLOVANSKÝCH KNIEŽATSTIEV

VIII. KOLAPS AVARSKÉHO KAGANÁTU

SPOMIENKY PROF. VILIAMA PLEVZU

IX. Otázniky okolo vzniku Veľkej Moravy

X. Pribina a vznik dunajskej monarchie

XI. Knieža Rastislav - Svätec alebo zradca?

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

V tejto sekcii nájdete doplňujúce elektronické materiály (vysokoškolská učebnica/skriptá) k vytvoreným audiovizuálnym prednáškam.

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA | Vybrané kapitoly k dejinám Slovenska a Slovákov od najstarších čias po súčasnosť

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV

 Riešiteľský kolektív:

prof. Martin Homza, Dr. (hlavný riešiteľ)

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD. (zástupca hlavného riešiteľa)

prof. PhDr. Ján Lukačka. CSc.

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

doc. Mgr. Martin Vašš, PhD.

PhDr. Tomáš Černák, PhD.

Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD.

Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD.

 

   Technickí a pomocní pracovníci:

Mgr. Dominik Blanár, PhD. (administrácia projektu)

Mgr. Peter Vanek, PhD. (technické záležitosti)