Ďalšie aktivity UTV

Rekondičný pobyt vo výukovom stredisku v Modre
Rekondičný pobyt vo výukovom stredisku v Modre
Rekondičný pobyt vo výukovom stredisku v Modre
Rekondičný pobyt vo výukovom stredisku v Modre
Letná Bratislavská univerzita seniorov
Letná Bratislavská univerzita seniorov
Letná Bratislavská univerzita seniorov
Letná Bratislavská univerzita seniorov
Exkurzia Írsko
Exkurzia Írsko
Exkurzia Francuzsko
Exkurzia Francuzsko
Exkurzia v Spolku sv. Vojtecha v Trnave
Exkurzia v Spolku sv. Vojtecha v Trnave
Zahraniční hostia na Univerzite Komenského v Bratislave
Zahraniční hostia na Univerzite Komenského v Bratislave

Univerzita tretieho veku pri UK  pripravuje a realizuje  popri ponuke prednášok a cvičení, zahrnutých v jej študijnom programe, mnoho ďalších aktivít.  

Počas letných mesiacov pravidelne ponúkame našim frekventantom letný rekondično-ozdravovací kurz vo vlastnom študijnom stredisku v Modre Harmónii so zapojením cca 40 účastníkov.

Doplnkom k štúdiu v odboroch je jazyková výučba. Už niekoľko rokov ponúkame v spolupráci s útvarom cudzích jazykov CĎV UK kurzy nemeckého a anglického jazyka pre seniorov. 

Výbor Klubu UTV organizuje pre svojich členov, lektorov  i poslucháčov UTV rôzne vzdelávacie, poznávacie i spoločenské podujatia. V plesovej sezóne sa koná zvyčajne spoločenský večer s kultúrnym vystúpením pozvaných hostí a tanečnou zábavou. Klubové piatky trávia členovia klubu spoločne na besedách s významnými osobnosťami nášho života. Bližšie informácie o realizovaných a pripravovaných aktivitách klubu sú dostupné na stránke www.klubutv.sk.          

Poslucháči prejavujú každoročne veľký záujem aj o exkurzie, ktoré sme realizovali v zahraničí do Francúzska, Talianska, Španielska, Grécka, Anglicka, Škótska, Írska, Rakúska, Portugalska a iné. Exkurzie výrazne dopĺňajú stanovený obsah štúdia v odboroch Dejiny výtvarného umenia, Archeológia a Všeobecné dejiny.

Na Slovensku realizujeme exkurzie pre študentov odborov Slovenské dejiny, Archeológia, Etnografia a folkloristika do rôznych regiónov, či v odbore Záhradníctvo na družstvo Dvory nad Žitavou alebo šľachtiteľskú stanicu Veselé pri Piešťanoch a iné.

Od 2. októbra 1999 sme sa pripojili k výzve Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a z príležitosti Medzinárodného roku starších ľudí sme zorganizovali prechádzku po nábreží Dunaja pod názvom Deň aktívnej staroby. Prechádzky mestom sa zúčastňuje v Bratislave pravidelne okolo 100 účastníkov rôzneho veku, so zapojením poslucháčov UTV spolu so seniormi niektorých penziónov v Bratislave. V prechádzke pokračujeme každoročne prvú októbrovú sobotu, aby sme v duchu myšlienok MRSĽ zdôraznili význam staršej generácie a potrebu starostlivosti a rozširovania vzdelávacích i iných aktivít pre túto sociálnu skupinu v našej spoločnosti.