UTV na Slovensku a vo svete

Asociácia univerzít tretieho veku
Asociácia univerzít tretieho veku
Zasadnutie AIUTA v Brazílii
Zasadnutie AIUTA v Brazílii
EFOS Bratislava
EFOS Bratislava

V súčasnosti sa realizuje vzdelávanie seniorov na 18 Univerzitách tretieho veku na Slovensku v 13 mestách s počtom viac ako 7200.
Tieto sú združené v Asociácii Univerzít tretieho veku  na Slovensku (ASUTV), ktorá bola založená v roku 1994 ako záujmové združenie právnických osôb. Sídlo má na Žilinskej univerzite v Žiline a jej Ústave celoživotného vzdelávania.
Členské univerzity sa stretávajú so záujmom riešiť metodické, organizačné i ekonomické otázky seniorského vzdelávania.    

CĎV a jej UTV je členom medzinárodnej asociácie UTV (AIUTA - www.aiu3a.org). Univerzita tretieho veku CĎV UK je od roku 1993 členom AIUTA, kde má od roku 2000 aj reprezentanta vo výbore. Medzinárodná asociácia AIUTA má sídlo v Toulouse a združuje UTV z celého sveta. Poskytuje možnosti pre získavanie informácií zo zahraničia a ich vzájomnú výmenu. AIUTA pripravuje každé 2 roky svetový kongres a zabezpečuje medzinárodné partnerstvá, kontakty a participáciu na medzinárodných prieskumoch, vydáva Newsletter.

UTV CĎV UK je členom Európskej federácie starších študentov  EFOS od roku 1993. Reprezentanti a delegáti európskych  univerzít sa pravidelne stretávajú na jarnom a jesennom zasadnutí, riešia projektové úlohy , vydávajú spoločný časopis EFOS News a všetky aktivity šíria vlastnou stránkou www.efos-europa.eu.
Reprezentantom UTV CĎV UK v EFOSe je PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., ktorá je vo funkcii prezidentky EFOS. Generálnou sekretárkou EFOS je v súčasnosti PhDr. Katarína Grunwald, seniorská študentka našej UTV. V súčasnosti členovia EFOS riešia spoločný projekt ERASMUS+ Educational Senior Network. Viac informácií nájdete na našej stránke o Európskych projektoch.