Právo

OBSADENÉ / NAPLNENÝ POČET UCHÁDZAČOV

Prednášky budú uskutočnené každý piatok o 9.30 hod.

Dátum Téma Prednášajúci
05.02.2021 Úvod do teórie práva (právo, právna norma, pramene práva, právny poriadok) JUDr. Mgr. Tomáš Mészáros, PhD.
10.02.2021 Ústava ako základný zákon štátu, (miesto Ústavy v právnom poriadku, obsah Ústavy, ochrana Ústavy) doc. JUDr. Marek Domin, PhD.
19.02.2021 Ako nájsť ten správny zákon? (vyhľadávanie právnych predpisov a súdnych rozhodnutí) Mgr. Martin Daňko, PhD.
26.02.2021 Spotrebiteľ a jeho právna ochrana, (spotrebiteľské zmluvy, ochrana spotrebiteľa) JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA
05.03.2021 Zamestnanec a jeho právna ochrana, (pracovná zmluva a jej náležitosti, výpoveď a iné spôsoby skončenia pracovnoprávneho
vzťahu)
doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
12.03.2021 Úvod do práva sociálneho zabezpečenia, (zdravotné a sociálne poistenie, štátna sociálna podpora) doc. JUDr. Ján Matlák, CSc
19.03.2021 Dedičstvo a dedičské právo, (dedenie zo zákona, dedenie zo závetu, dedičské konanie) prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
26.03.2021 Úvod do súdneho sporového konania, (civilné sporového konanie, jeho účastníci, žaloba) doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD.
09.04.2021 Priestupky a priestupkové konanie, (zodpovednosť za spáchanie priestupku, druhy priestupkov, sankcie, blokové konanie) doc. JUDr. Matej Horvát, PhD.
16.04.2021 Trestné činy a ich trestanie, (trestnoprávna zodpovednosť, trestný čin, tresty a iné sankcie v trestnom práve) prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.